Jobmonitor. Search results for Chemical engineers

11 Jobs found

Used filters:
 • Chemical engineersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU in Markovo
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na radno mjesto: 1. VSS farmaceutsko/biokemijskog smjera u Odjelu za skladištenje na lokaciji Markovo polje – 1 izvršitelj Uvjeti: •osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete: Za radno mjesto pod 1. •VSS diplomski sveuilišni Studij zdravstvenog, tehnološkog ili drugog odgovarajueg usmjerenja, •znanje rada na raunalu (MS Office), •znanje engleskog jezika (u govoru i pismu), •radno iskustvo 2 godine, •poeljno radno iskustvo u prijemu, skladištenju i izdavanju lijekova i medicinskih proizvoda, poeljno radno iskustvo u GMP o...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA I PRAKTINE NASTAVE ZA PREHRAMBENA ZANIMANJA, neodreeno, nepuno radno vrijeme od 34 sata tjedno Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17, 98/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanov...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR in Zadar
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  NATJEAJ za zapošljavanje na neodreeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste: nezdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu - dipl. ing. prehrambene tehnologije…....1 izvršitelj(ica) u Slubi za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša. Mjesto rada: podruje Zadarske upanije. Uvjeti: - diplomirani inenjer prehrambene tehnologije, - radno iskustvo od 1 godine rada u struci, - vozaki ispit B kategorije, - opa zdravstvena sposobnost. Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju: - ivotopis, - domovnicu, - rodni list, - presliku odgovarajueg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje, - uvjerenje o radnom stau odnosno steenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), - uvjer...

 • Company JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT in Preko
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz znanstvenog podruja prirodnih, biotehnikih, biomedicinskih, tehnikih, humanistikih, društvenih ili interdisciplinarnih podruja znanostinajmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaaktivno znanje jednog stranog jezikapoznavanje rada na osobnom raunalupoloen vozaki ispit B kategorijeUz prijave je potrebno priloiti:ivotopisdokaz o strunoj spremi (presliku svjedodbe/diplome ili drugi vjerodostojan dokument)presliku domovnicedokaz o radnom iskustvu: elektroniki zapis (u sluaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektronikom obliku preko korisnikih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matinoj e...

 • Company SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ in Dubravica
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Srednja škola Metkovi, Metkovi, Kralja Zvonimira 12 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. NASTAVNIK/ICA POZNAVANJE ROBE I PREHRANE (1 izvršitelj/ica) u sjedištu škole - odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (18 h tjedno), - zamjena za roditeljski dopust, a do povratka zaposlenice na rad Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma te odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama lanka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/...

 • Company MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE in Stanići
  23.11.2021 Updated on: 24.11.2021

  Na temelju lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodne suglasnosti ministra pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/74, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 9. kolovoza 2021. godine, KLASA: 112-03/21-01/68, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 30. srpnja 2021. godine i KLASA: 112-03/21-01/95, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 6. listopada 2021. godine te prethodnih suglasnosti ministra financija KLASA: 100-01/21-01/106, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 12. listopada 2021. godine, KLASA: 100-01/21-01/98, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 1. rujna 2021. godine i KLASA: 100-01/21-01/156, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. studenoga 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede raspisuje...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  18.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  OPIS POSLA:usko surauje sa voditeljem staklenike proizvodnje te pomae u unapreivanju proizvodnje i proizvodnih procesakontrola plana proizvodnjepronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjazajedno sa komercijalnim sektorom istrauje i analizira trišta kupaca i dobavljaa te dobavljaa repromaterijala i sirovinasudjeluje u edukacijama, seminarima i sajmovima usko vezano uz proizvodnju povraplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnikasudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Kom
  17.11.2021 Updated on: 18.11.2021

  Strukovna škola Pula, Pula, Zagrebaka 22, raspisuje N A T J E A J (Prijem u radni odnos) NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA I PRAKTINE NASTAVE ZA PREHRAMBENA ZANIMANJA, odreeno (zamjena), puno radno vrijeme Uvjeti: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" br. 93/14, 127/17, 98/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 1/96, 80/99). Radni odnos u školskoj ustanovi ne moe se ...

 • Company Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola in Kom
  17.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 3, VARADIN raspisuje NATJEAJ za radno mjesto nastavnik / nastavnica prehrambene skupine predmeta –1 izvršitelj/ica (m/), VSS, dipl.ing./mag.ing. prehrambene tehnologije /mag.ing. prehrambenog inenjerstva na puno i odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati/kinje moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 10...

 • Company SREDNJA ŠKOLA" FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA" in Kom
  17.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08.,86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) ravnateljica Srednje škole fra Andrije Kaia Miošia 20340 Ploe, Tina Ujevia 5 raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjesta 1. Nastavnik strunih predmeta s podruja elektrotehnike i raunalstva – 6,5 sati nastave tjedno na neodreeno nepuno radno vrijeme 2. Nastavnik strunih predmeta Prehrana i poznavanje robe i Poznavanje robe i prehrana– 10 sati nastave tjedno na odreeno nepuno radno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice 3. Nastavnik hrvatskog jezika –4 sata nastave tjedno na odreeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. 4. Nastavnik geografije – 4 sata nastave tjedno na o...

 • Company SENSUM d.o.o. in Okoli
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis poslova: Priprema projekata, strateške dokumentacije iz podruja: klimatskih promjena, energetske uinkovitosti, obnovljivih izvora energije i izrauna emisija CO2; poput: SECAP, RVA, Carbon footprint ukljuujui;rad s klijentima, upravljanje strateškim inicijativama i projektima na razini tvrtkeizradu studija, elaborata i analiza iz podruja klimatskih promjena te zaštite okoliša za razliite tipove klijenata (javni i privatni sektor),rad na istraivako razvojnim projektima iz podruja klimatskih promjena,osmišljavanje sadraja iz podruja energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije za Napomene:VSS tehnike, prirodne, društvene ili biotehnike strukeminimalno radno iskustvo od tri godine, od ega barem dvije godine iskustvo rada na projektima iz energetske uinkovitosti aktivno korišten...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chemical engineers Edit filters