Jobmonitor. Search results for Chemical engineers

12 Jobs found

Used filters:
 • Chemical engineersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 6. Magistar/ica nutricionizma 1 (jedan) izvršitelj Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 6. VSS, diplomski studij nutricionizma, znanje engleskog jezika, poznavanja rada na raunalu, 2 godine radnog iskustva, interna provjera Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 6. – Ad 7. Odreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu (neovjereni preslik osobne iskaznice, putovnice ili do...

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12, 16/12, 86/12, 94/03, 151/14, 7/17., 68/18. i 98/19.) Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca prehrane i poznavanja robe – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, na neodreenoUvjeti: dipl.ing. prehrambene tehnologije, dipl.ing. biotehnologije Ostali uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnim planovima i programima, odnosno kurikulumima. Uz vlastoruno potpisnu prijavu za natjeaj potrebno je priloiti: ivotopisdomovnicuosobnu is...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  NATJEAJ raspisan od 18. do 26. oujka 2020. godine za radna mjesta: 2. Nastavnik/ca strunih predmeta u kuharstvu, i to: Poznavanje robe i prehrana, Osnove higijene, Kemija, Enologija s gastronomijom, Biologija s ekologijom (prehrambena biotehnologija); nepuno radno vrijeme, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2020. godine, Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.). Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, pr...

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: - sudjelovanje u planiranju i optimiziranju procesa proizvodnje - sudjelovanje u pripremi i planiranju proizvodnih koliina i rokova - vaganje i izdavanje robe te kontrola deklaracija - planiranje procesa zaštite na radu - kreiranje recepata i nadzor apliciranja istih za ukupni asortiman roba prerade mesa - kontinuirani izraun i praenje proizvoakih cijena u cilju odranja profitabilnosti proizvodnje - nadzor rada komore za duboko smrzavanje, kontrola manipulacije i dinamike utroška smrznute robe - upravljanje procesom zaštite na radu i unapreenje uvjeta rada - uspostava i odravanje proizvodnih standarda - upravljanje kvalitetom proizvodnje u skladu s najboljom praksom - meufazna i konana kontrola kvalitete - adekvatno postupanje u vezi laboratorijskih kontrola ulazne sirovine, ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU in Trg
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 13. Statuta Sveuilišta u Zagrebu, raspisuje se javni NATJEAJ za izbor na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju - asistent, na odreeno vrijeme (do 20.12.2022.), s punim radnim vremenom, uz probni rad od 4 mjeseca u Centru za istraivanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveuilišta u Zagrebu, jedan izvršitelja (m/). Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O,RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17.) i Statutom Sveuilišta u Zagrebu. Rad e se odvijati na projektu „Robusne i adaptabilne biološke platforme za nova cjepiva - RAPTOVAX“ financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Laboratoriju za mol...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18) i lanka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije, Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Struni suradnik u Slubi za zdravstvenu ekologiju na odreeno vrijeme radi zamjene radnice odsutne s osnove dugotrajnog bolovanja i korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, (m/), jedan izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen sveuilišni diplomski (s tim izjednaen VSS) prehrambeno biotehnološki studij, prehrambeni studij, studij kemijskog inenjerstva i tehnologije - najmanje jedna godina radnog staa u struci ...

 • Company ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. in Okoli
  18.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: izrada dokumenata i voenje postupaka definiranih Zakonom o zaštiti okoliša i prirode, sudjelovanje i voenje projekata iz podruja upravljanja okolišnim i prirodnim resursima, priprema projektnih prijedloga. U obzir dolazi magistar/ra, prirodne, tehnike ili biotehnike struke. Minimalno 3 godine iskustva na strunim poslovima zaštite okoliša i prirode. Prednost imaju osobe a) s iskustvom voenja projekata iz podruja zaštite okoliša i prirode b) s iskustvom rada u GIS - softveru (ili eljni da ga steknu)....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET in Grana
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, na temelju lanaka 48. – 52. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta raspisuje JAVNI NATJEAJ A) za izbor na radno mjesto I. vrste: 1) asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komoraa i uinci na fiziologiju organizma'', u Laboratoriju za procese sušenja i praenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva u Zavodu za prehrambeno-tehnološko inenjerstvo na odreeno vrijeme (do 04.04.2023.) – jedan izvršitelj (m/) za: znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.05.) Prehrambena tehnologija znanstvena grana (4.05.01) Inenjerstvo Uvjeti pod tokom A1): Obvezni uvjeti: - kandidati (m/) moraju ispunjavati uvjete utvren...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET in Grana
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, na temelju lanaka 48. – 52. Statuta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta raspisuje JAVNI NATJEAJ B) za izbor na radno mjesto I. vrste: 1.) asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost: „In silico i in vivo analiza transkriptoma stanine stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae i primjena dobivenih rezultata u konstrukciji novih biotehnoloških sojeva” u Laboratoriju za biokemiju, Zavod za kemiju i biokemiju, na odreeno vrijeme (do 30.11.2022.) – jedan izvršitelj (m/): znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija znanstvena grana (4.04.04) Molekularna biotehnologija Uvjeti pod tokom B1): Obvezni uvjeti: - kandidati (m/) moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj dje...

 • Company MOTONAUTIKA-LUKE D.O.O. in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u izradi strunih analiza/studija, priprema i provedba EU projekata, asistencija u izdavaštvu – edukativni materijali (komunikacija sa školama/knjinicama, promidba). Obrazovni program: VSS prirodoslovne ili biotehnike struke....

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA in Kom
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi objavljuje N A T J E A J za radna mjesta 2. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – 1 izvršitelj/ica – nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno – neodreeno, uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 17. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju n...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA in Kom
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi objavljuje N A T J E A J za radna mjesta 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – neodreeno, uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 17. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chemical engineers Edit filters