Jobmonitor. Search results for Child care workers

11 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PČELICA' in Adamovec
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia „Pelica“ raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: POMONI/A RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJETETA- 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, povean opseg posla 1. UVJETI za radno mjesto pomonik/ca za njegu i skrb djeteta su: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završena osnovna škola. 2. Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola 3. Prijava na natjeaj mora biti potpisana 4. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti slijedee dokum...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAMBI in Other
  04.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Opis posla: njega, pratnja i skrb o djeci u djejem vrtiu. Potrebna dokumentacija: - zamolba - ivotopis - potvrda o nekanjavanju Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potraiti na slijedeoj poveznici: ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POREČ in Poreč
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  KLASA: 112-03/21-01/71 URBROJ: 2167-23-01-21 DATUM: 29.11.2021. U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija uenika s teškoama u razvoju (RAST)“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Osnovna škola Pore kao partner u projektu raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: POMONIK/CA U NASTAVI, Broj traenih osoba: 1 Mjesto rada: R.br.Naziv škole i sjedišteRazred 2021./...

 • Company JABUKA vl. Katarina Pezo in Other
  29.11.2021 Updated on: 29.11.2021

  Trai se educirana dadilja, upisana u imenik dadilja ili odgojiteljica djece rane i predškolske dobi za rad u Obrtu za uvanje djece. Uz prijavu treba priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, uvjerenje o nekanjavanju....

 • Company PČELICA MAJA, vl. Maja ferenčak in Other
  27.11.2021 Updated on: 28.11.2021

  Opis posla: rad s djecom u skupini. Uz prijavu treba priloiti:upis u Imenik dadilja;ivotopis;presliku dokaza o strunoj spremi;uvjerenje o nekanjavanju;presliku rodnog lista;presliku domovnice. Potreban poloen teaj za dadilje te obavezan upis u Imenik dadilja. Potrebno je radno iskustvo....

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  NATJEAJ za popunu radnog mjestaosoba za njegu, skrb i pratnju - dva (2) izvršitelja (m/)vrsta zaposlenja: rad na neodreeno puno radno vrijemeUVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati:- osnovnu školu,- zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova,- da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Priloiti: pisanu zamolbu, - kratak ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili Domovnice ili putovnice ili vozake dozvole), - potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovins...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE in Adamovec
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijee Djejeg vrtia „Zaprue“ raspisuje NATJEAJ Za popunu radnog mjesta: Pomoni radnik za njegu, skrb i pratnju-njegovatelj2 izvršitelja u radni odnos na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, povean opseg posla do 31. kolovoza 2022. UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97).Osnovna škola, probni rad 60 dana Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici:Dokaz o radno pravnom statusu (elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potv...

 • Company Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić in Adamovec
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  NATJEAJ Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Ivane Brli Maurani, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta POMONI/A RADNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 (JEDAN) izvršitelj/ice na odreeno puno radno vrijeme – za pedagošku godinu 2021/2022. a najdulje do 31.08.2022. Za oglašeno radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema lanku 24.i 25. ZOPOO (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i  Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u  u djejem vrtiu (NN 133/97): NSS – osmogodišnja škola, probni rad 30 dana   Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u...

 • Company PČELICA DJEČJI VRTIĆ in Vrgorac
  17.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Temeljem Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Pelica Vrgorac s 40. sjednice odrane dana 11. studenog 2021., a u skladu s lankom 56. i 82. Statuta Djejeg vrtia Pelica Vrgorac i lankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Djeji vrti Pelica Vrgorac objavljuje: Natjeaj za zasnivanje radnog odnosaZa radno mjesto: Pomoni radnik/ica za njegu skrb i pratnju - 1(jedan) izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme do 31.05.2022.god, pola radnog vremena Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/ 97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Pelica Vrgorac Uz prijavu na nat...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC in Petrijanec
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 22/2020), ravnateljica Osnovne škole Petrijanec, V. Nazora 42, Petrijanec, raspisuje: NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMONIK/ICA U NASTAVI - 1 izvršitelj/ica na odreeno i nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidat/kinja treba imati minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis - presliku dokaza o steenoj strunoj spremi i usmjerenju - uvjerenj...

 • Company II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  15.11.2021 Updated on: 16.11.2021

  Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 -RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), u sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ faza IV, UP.03.2.1.06. i Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20), ravnateljica II. osnovne škole Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: POMONIK/POMONICA U NASTAVI – 2 izvršitelja/ice na odreeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters