Jobmonitor. Search results for Child care workers

8 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanka 112. Statuta, Gospodarska škola Varadin, Boene Plazzeriano 4, 42 000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. Pomonik/ica u nastavi ueniku/ci s teškoama u razvoju - nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) - radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme, do kraja nastavne godine - 3 izvršitelja/ice UVJETI KOJE KANDIDATI/KINJE TREBAJU ZADOVOLJITI:minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanjeprotiv osobe nije pokrenut kazneni postupakzavršena edukacija i steene kompetencije za pomonika u nastavi uenicima s teškoama u razvojupoeljno je iskustvo rada u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju UZ ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAJKA in Kom
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: sukladno Dravno pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te propisani Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13).obavlja poslove njege i skrbipomae u odravanju higijene prua pomo djeci pri izvoenju aktivnosti odgojitelja tijekom odgojno-obrazovnog procesapazi na sigurnost djece Prednost na natjeaju imaju kandidati/kinje medicinskog obrazovanja (medicinska sestra/tehniar), studenti/ce predškolskog i ranog odgoja, dadilje te kandidati/kinje koji/e imaju iskustvo rada sa djecom rane i predškolske dobi. Uz prijavu priloiti:Diplomu ili svjedodbuivotopisZamolbuUvjerenje o nekanjavanju odnosno ne voenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13)Dokaz o radnom iskus...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad sa djecom sa teškoama u razvoju. Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslici: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 – (izvornik – ne stariji od 30 dana) Probni rad 30 dana. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi za natjeaj pozvati se na to pravo i ima predno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 43. Statuta Djejeg vrtia "Bubamara", Upravno vijee Djejeg vrtia „ Bubamara „ raspisuje NATJEAJ ZA POMONI DJELATNIK/ POMONA DJELATNICA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU – ASISTENT/ICA U DJEJEM VRTIU VRSTA RADNOG ODNOSA: -1- izvršitelj/ica nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) do 30. lipnja 2020. godine UVJETI za radno mjesto asistenta/ice su: -srednja škola u etverogodišnjem trajanju – bez obzira na smjer Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente u preslici:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o hrvatskom dravljanstvupotvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC in Vrbovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19.) te lanka 42. Statuta Djejeg vrtia Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijee Djejeg vrtia Vrbovec donijelo je na svojoj 50. sjednici odranoj 31. kolovoza 2020. godine Odluku o raspisivanju NATJEAJA za radno mjesto: pomoni djelatnik/ica za njegu, skrb i pratnju -1 izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme- 12 sati tjedno Uvjeti: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine br. ...

 • Company Dječji vrtić Srednjaci in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia «Srednjaci» raspisuje N A T J E A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM za obavljanje poslova radnog mjesta: pomoni djelatnik za njegu, skrb i pratnju - njegovatelj - 1 izvršitelj Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97 i 4/98): osnovna škola. Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. PRIJAVA na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se kandidat prijavljuje te priloene sljedee ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČIRA ČARA in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Upravno vijee Djejeg vrtia „ira-ara“, Varadin, Anina 27, na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 98/19, 94/13, 107/07, 10/97) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta – pomonica / pomonik djeci s teškoama u razvoju u djejem vrtiu, na odreeno vrijeme 2 izvršiteljice / izvršitelja – nepuno radno vrijeme 25 sati tjedno (do max 1.085 sati do 30.lipnja 2021.) Uvjeti za radno mjesto - minimalno SSS Potrebna je informatika pismenost (word, internet, e-mail). Kandidatkinje/kandidati su duni/e priloiti:dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o hrvatskom dravljanstvupotvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'PETAR ZRINSKI' in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) te Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/2018) Osnovna škola „Petar Zrinski“ Jalabet raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Pomonik / pomonica uenika u nastavi - 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do kraja nastavne godine 2020./2021. – projekt „JA MOGU„- Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika u školama Varadinske upanije za školsku godinu 2020./2021. Uvjeti: - minimalno srednjoškolsko obrazovanje - nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školsko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters