Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

26 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company MATIČEVIĆ d.o.o. in Other
  02.04.2020

  Opis posla: poslovi graevinskog tehniara sa iskustvom voenja poslova na gradilištu i izradi graevinske dokumentacije;...

 • Company ARMIRANJE BEŠENIĆ d.o.o. in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: rukovoditelj radova. Rad na podruju akova i Vukovara. ...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  30.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis posla: brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta;odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;nadzire i kontrolira voenje graevinskih knjiga i graevinskih dnevnika i iste potpisuje;sa nadzornom slubom investitora na vrijeme pokree sva pitanja vezana za nesmetano graenje i aurno poslovanje gradilišta;neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na kvalitetuizvedbe obje...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  30.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  OPIS POSLA:informatika pismenost; poznavanje programa za obradu teksta i izradu nacrta;sposobnost rješavanja razliitih tehnikih problema mehanizmima loginog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja;znanje prorauna jednostavnijih nosivih sklopova graevina;poznavanje suvremenih arhitektonskih konstrukcija, materijala i tehnologija;znanje i vještina izrade nacrta;poznavanje Zakona o gradnji, Pravilnika Komore te naina na koji se primjenjuju;poznavanje cjelokupnog procesa planiranja i organizacije u graditeljstvu;znanje izrade troškovnika za jednostavnije zgrade;poznavanje karakteristika gradilišta i graevinske industrije NAPOMENA: primamo osobe istih kvalifikacija na podruju cijele Republike Hrvatske....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  30.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis posla: - snimanje razliitim geodetskim metodama - obrada snimljenih podataka - izrada geodetskih elaborata - izmjera zemljišta NAPOMENA: primamo osobe istih kvalifikacija na podruju cijele Republike Hrvatske....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  30.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis posla: • praenje objava javnih natjeaja i zakonskih propisa vezanih uz javne natjeaje • izrada priloga za ponudbenu dokumentaciju • izrada cjenovnika za materijale • izrada ponuda – cijena na graevinskim radovima • izrada operativno-financijskih planova za potrebe ponudbene dokumentacije • izrada analize cijena za potrebe ponudbene dokumentacije • izrada troškovnika prema nalogu voditelja • istraivanje trišta i njihove cijene • prikupljanje ponuda kooperantskih radova, usporedba i analiza istih Na natjeaj se mogu prijaviti prvostupnici/e i magistri/e graevine, odnosno inenjeri/ke graevinarstva i diplomirani/e inenjeri/ke graevinarstva - VŠS i VSS. NAPOMENA: primamo osobe istih kvalifikacija na podruju cijele Republike Hrvatske....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  30.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  GRAEVINSKI INENJER (m/) Opis posla:brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta;odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;nadzire i kontrolira voenje graevinskih knjiga i graevinskih dnevnika i iste potpisuje;sa nadzornom slubom investitora na vrijeme pokree sva pitanja vezana za nesmetano graenje i aurno poslovanje gradilišta;neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na...

 • Company DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA in Split
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Sukladno odredbi lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Zakljuku Vlade Republike Hrvatska KLASA: 022-03/18-07/402, URBROJ: 50301-25/27-18-3 od 4.10.2018. godine, glavni ravnatelj Dravne geodetske uprave raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijemeDRAVNA GEODETSKA UPRAVAPODRUNI URED ZA KATASTAR SPLIT ODJEL ZA KATASTARSKE PROGRAME I GEODETSKE POSLOVE Struni referent za geodetske poslove – 2 izvršitelja/izvršiteljice Uvjeti: SSS geodetske struke, poloen dravni struni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za...

 • Company IVAN j.d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis posla: organiziranje i voenje poslova na gradilištu....

 • Company VODNE USLUGE d.o.o. in Bojana
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: voenje projekta na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje, kontrola izvoaa, rješavanje problematike na terenu. Uz prijavu na javni natjeaj kandidat/kandidatkinja su duni priloiti:zamolbu, ivotopis, preslik dokaza o steenoj strunoj spremi (preslik diplome), preslik vaee vozake dozvole, potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a. Na javni natjeaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja). Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s lancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natjeaj duan/na je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih opih uvjeta natjeaja i sve potrebne dokaze ...

 • Company VODNE USLUGE d.o.o. in Bojana
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: priprema tehnike dokumentacije, kontrola radova izvoaa. Uz prijavu na javni natjeaj kandidat/kandidatkinja su duni priloiti:zamolbu, ivotopis, preslik dokaza o steenoj strunoj spremi (preslik diplome), preslik vaee vozake dozvole, potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a. Na javni natjeaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja). Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s lancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natjeaj duan/na je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih opih uvjeta natjeaja i sve potrebne dokaze iz st.1. l.102 dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branit...

 • Company VODNE USLUGE d.o.o. in Bojana
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: voenje projekta EU fondova, praenje dinamike i rješavanje dokumentacije. Uz prijavu na javni natjeaj kandidat/kandidatkinja su duni priloiti:zamolbu, ivotopis, preslik dokaza o steenoj strunoj spremi (preslik diplome), preslik vaee vozake dozvole, potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a. Na javni natjeaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja). Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s lancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natjeaj duan/na je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih opih uvjeta natjeaja i sve potrebne dokaze iz st.1. l.102 dostupne na poveznici Ministarstva...

 • Company DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA in Dubrovnik
  26.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sukladno odredbi lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Zakljuku Vlade Republike Hrvatska KLASA: 022-03/18-07/402, URBROJ: 50301-25/27-18-3 od 4.10.2018. godine, glavni ravnatelj Dravne geodetske uprave raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme DRAVNA GEODETSKA UPRAVA PODRUNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA METKOVI ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PLOE Struni referent za katastarske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: SSS društvene ili tehnike struke, poloen dravni struni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Osim navedenih uvjeta, kan...

 • Company MDK GRAĐEVINAR d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: Nadzor nad izvoenjem radova i nadzor nad zaposlenicima, rukovoenje i organizacija rada na gradilištu, briga o ZNR na gradilištu, rad na visini, rad na terenu. Razina obrazovanja: SSS, VŠS - tehnika i graevinska struka. Druga znanja i vještine: odgovornost, marljivost, samostalnost, samoinicijativnost, sklonost timskom radu, poznavanje i pridravanje mjera zaštite na radu. Rad na podruju cijele Hrvatske....

 • Company MDK GRAĐEVINAR d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: pregledavanje javnih natjeaja, izrada kalkulacija za ponude, normiranje radova, obrada troškovnika i upita, izrada troškovnika za kooperantske radove, kontrola kooperanata, razrada montanih detalja, tehnika podrška gradilištu, izrada i arhiviranje tehnike dokumentacije, iskustvo u voenju radova na instalacijama plina, vodovoda i odvodnje ili na elektroinstalacijama Radno iskustvo je poeljno - nije uvjet. Obavezan probni rad....

 • Company GEOTEHNIKA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opos poslova: voenje gradilišta...

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: rukovoenje radova na gradilištu, izrada gra. knjige, kalkulacija troškovnika. Potrebno radno iskustvo 3 - 5 godina....

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: rukovoenje radova na gradilištu, izrada graevinske knjige....

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: rukovoenje radova na gradilištu, izrada gra. knjige, kalkulacija troškovnika....

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: rukovoenje radova na gradilištu, izrada graevinske knjige, kalkulacija troškovnika....

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: rukovoenje radova na gradilištu, izrada graevinske knjige, kalkulacija troškovnika....

 • Company VIGRA D.O.O. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: -  voenje gradilišta i gradnje...

 • Company TRI PROJEKT d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: projektiranje graevinskih objekata. Uvjeti: - diplomirani inenjer graevinarstva/diplomirana inenjerka graevinarstva ili inenjer graevinarstva/inenjerka graevinarstva - strani jezik: engleski (najosnovnija razina znanja - A1) - informatika znanja: Microsoft Office, Autocad. Poslodavac plaa naknadu za prijevoz u cijelosti. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, ivotopis i kopiju diplome. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company KARIN PRODUKT j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  OPIS POSLA: KOORDINACIJA NA GRADILIŠTU, KOMUNIKACIJA S NADLENIM INENJERIMA I INVESTITORIMA...

 • Company KARIN PRODUKT j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  OPIS POSLA: KOORDINACIJA NA GRADILIŠTU, PRAENJE I IZVOENJE RADOVA NA GRADILIŠTIMA, KOMUNIKACIJA S INENJERIMA I INVESTITORIMA...

 • Company URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Dinko Hrehorović in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: poslovi izrade projektne dokumentacije za objekte visokogradnje i niskogradnje.   Radno mjesto: Projektant suradnik Potrebna znanja: Autocad, Word, Excel....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters