Jobmonitor. Search results for Civil engineers

9 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company TRINAS PROJEKT d.o.o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: izrada graevinskih projekata - projekata konstrukcije. ...

 • Company KD KOZALA d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Opis posla: Sudjelovanje u izradi investicijsko-tehnike i projektne dokumentacije, pripremanje, izraivanje i praenje ostvarenja plana investicija. Obrazovni program: mag.ing.aedif. Prijavi priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku vozake dozvole, presliku diplome, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca, e-zapis HZMO, i potvrdu HZZ o prijavi u evidenciju nezaposlenih. Nepotpune i nepravovreme molbe nee se razmatrati. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta ...

 • Company ZG - PROJEKT, d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: izrada graevinskih projekata niskogradnje (ceste, autoceste). Poloen struni ispit. Plaa prema standardima EU, slubeni auto na korištenje....

 • Company ZG - PROJEKT, d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi projektanta/ice graevinskih konstrukcijha....

 • Company Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije in Krapina
  23.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 4. Pravilnika o radu, plaama i naknadama Zavoda za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije KLASA: 350-01/08-01/11, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 01. prosinca 2008. godine, KLASA: 350-01/08-01/18, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine, KLASA: 350-01/10-01/01, URBROJ: 2140-20-01-10-03 od 10. veljae 2010. godine i KLASA: 350-01/10-01/20, URBROJ: 2140-20-01-10-03 od 28. srpnja 2010. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto strunog suradnika za infrastrukturne sustave KLASA: 350-01/20-01/06, URBROJ: 2140-20-01-20-01 od 10. oujka 2020. godine, ravnateljica Zavoda za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije objavljuje N A T J E A J za prijam u radni odnos u Zavod za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije za radno mjesto s...

 • Company Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije in Krapina
  23.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 4. Pravilnika o radu, plaama i naknadama Zavoda za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije KLASA: 350-01/08-01/11, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 01. prosinca 2008. godine, KLASA: 350-01/08-01/18, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine, KLASA: 350-01/10-01/01, URBROJ: 2140-20-01-10-03 od 10. veljae 2010. godine i KLASA: 350-01/10-01/20, URBROJ: 2140-20-01-10-03 od 28. srpnja 2010. godine i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na odreeno vrijeme za obavljanje pripravnikog staa u Zavodu za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije KLASA: 350-01/20-01/05, URBROJ: 2140-20-01-20-01 od 10. oujka 2020. godine, ravnateljica Zavoda za prostorno ureenje Krapinsko-zagorske upanije objavljuje N A T J E A J za prijam pripravnika u Zavod za prostorno ureenje...

 • Company VOLKO d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Obrazovni program: VSS graevina Opis poslova: samostalno voenje i nadzor gradilišta, voenje graevinske dokumentacije, praenje realizacije i naplate, praenje dinamike radova, nadzor i kontrola kooperanata, te ostali poslovi tehnikog direktora. Kandidat mora imati Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja graenja/radova Hrvatske komore inenjera graevinarstva. Potrebne vještine: organizacijske i rukovoditeljske sposobnosti, pouzdanost, odgovornost Obavezno dostaviti zamolbu, ivotopis, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja i presliku potvrde ili elektronikog zapisa o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staa, ne starije od mjesec dana....

 • Company NOVI IZBOR d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  INENJER / INENJERKA GRAEVINARSTVA...

 • Company BREVIS d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  RAVNOPRAVNO NA NATJEAJ MOGU SE JAVITI I INENJERI GRAEVINE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters