Jobmonitor. Search results for Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

404 Jobs found

Used filters:
 • Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-50 of 404 results.
 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na radno mjesto 1. NSS / osnovno obrazovanje - radnik na pranju laboratorijskog pribora, istaica u Odsjeku za ope poslove, Petrova 3 - 1 izvršitelj Za radno mjesto pod 1. • NSS osnovno obrazovanje, • radno iskustvo najmanje 12 mjeseci Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopis, • preslika svjedodbe, • preslika potvrde o stau, • preslika domovnice, • uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca). Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme, u trajanju od šest mjeseci uz probni rok od mjesec dana, ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VJEVERICA in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia „Vjeverica“ objavljuje NATJEAJ za prijem na radno mjesto sprema/ica, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto su sukladno lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97,4/98) Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti sljedee dokumente u preslici: 1. ivotopis, 2. dokaz o steenoj strunoj spremi, 3. dokaz o hrvatskom dravljanstvu, 4. uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna dijela iz lanka. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazo...

 • Company Centar za autizam Split in Split
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Centar za autizam Split, 21000 Split, Rendieva 6, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - sprema/ica - jedan (1) izvršitelj/ica, na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka zaposlenice koja koristi pravo na rad s polovicom radnog vremena UVJETI: Opi uvjeti prema Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17) te posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Uz prijavu...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAA/ICE, 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREENO, PUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA) Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Duga, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremaa/ice, uz probni rad od 30 dana – jedan/na (1) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena. Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN l 33/97): • osnovna škola Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola pod ravnopravnim ...

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR in Preko
  08.03.2021

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR objavljuje sljedei JAVNI NATJEAJ za izbor kandidata za radno mjesto: 3. Peraica laboratorijskog sua – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: • Završena osnovna škola Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme u Slubi za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju uz probni rad od 1 mjeseca. Opis poslova radnog mjesta: • Prikupljanje i odlaganje infektivnog otpada • Sortiranje otpada prema vrsti • Runo i strojno pranje laboratorijskog sua • Priprema materijala za suhu sterilizaciju staklenog sua • Poslovi kod pripreme deionizirane vode • Odravanje prijenosnih friidera • išenje laboratorijskih hladnjaka, mikrobioloških inkubatora, hladne komore i ostale laboratorijske opreme • Pravovremeno obavještavanje neposrednog voditelja o potrebi nabave potr...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  1SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ II. ZA RADNO MJESTO namještenik na radnom mjestu IV. vrste (sprema/ica) –1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do povratka Zaposlenice s bolovanja Obvezni uvjeti natjeaja: SSS / NSSPrednost:minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima Kandidati uz vlastoruno potpisanu prijavu prilau: ivotopis, dokumente kojima se dokazuju traene kvalifikacije i iskustvo, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu o nekanjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traenih uvjeta. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapoš...

 • Company ECO OPTIMUS j.d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis posla: išenje poslovnog objekta u Karlovcu; radi se tri puta tjedno po tri radna sata...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 15. SPREMAICA 15.2. Ispostava Pula - dva (2) izvršitelja, rad na odreeno vrijeme zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 15. Osnovna škola Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izriitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrauje u...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitel...

 • Company OPTIMAL ČIŠĆENJE, j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: išenje stambenih zgrada i poslovnog prostora. Vikendi, blagdani i praznici su slobodni....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), odredaba Pravilnika o radu Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji i odredaba Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi kralja Zvonimira, Seget Donji, Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih rtava 92., raspisuje NATJEAJza radno mjesto 1.Sprema/ica– 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) za rad u matinoj školi u Segetu Donjem na adresi Hrvatskih rtva 92. do povratka radnice s bolovanjaUvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati i posebne uv...

 • Company Dječji vrtić Šegrt Hlapić in Sesvete
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Šegrt Hlapi“, na menim stranicama i oglasnim ploama Zavoda objavite javni natjeaj sljedeeg sadraja: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Djejem vrtiu „Šegrt Hlapi“ za radno mjesto: - spremaica- jedan izvršitelj, rad na neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto - nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Potrebna struna sprema za spremaicu: završ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC in Benkovac
  08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 126/12, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20 .), lanka 6 Pravilnika o radu te lanka 5 i 6 Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Benkovac ravnatelj Osnovne škole Benkovac Antuna Mihanovia 21 b 23420 Benkovac objavljuje NATJEAJ za radno mjesto SPREMAICA – 1 (jedan) izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Mjesto rada: Sjedište poslodavca Osnovna škola Benkovac , Antuna Mihanovia 21 b i po potrebi izvan sjedišta poslodavca (pripadajuih 11 podrunih škola ) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, ka...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Trnava
  08.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA J. J. STROSSMAYERA T R N A V A Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Osnovna škola J.J.Strossmayera, Trnava raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno) Mjesto rada : Kondri UVJETI :Osim opih uvjeta sukladno propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:- NKV- Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smi...

 • Company Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - odrava higijenu u svim prostorijama Doma, a naroito u sanitarnim prostorijama i sobama korisnika - iznosi komunalni otpad - sakuplja prljavo rublje korisnika i dijeli isto rublje korisnicima - presvlai posteljinu - pomae korisnicima pri useljenju i preseljenju - vrši detaljno išenje nonih posuda korisnika...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odravanje istoe i higijene prostora. Dokumentacija potrebna za prijavu na natjeaj: - zamolba, - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi, - dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO), - uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana....

 • Company MODRI VAL d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opi posla : išenje poslovnog prostora, od ponedjeljka do petka, radno vrijeme od 16:30 - 19:00...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Sprema/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta: Kuhar/ica SSS-3 god...

 • Company DIVES SERVICE d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: išenje prehrambenog objekta na Trsatu. Potrebna je vaea sanitarna knjiica...

 • Company ECONOMIC OBRT ZA MARKETING , SAVJETOVANJE I USLUGE in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla : išenje  i odravanje poslovnih prostora, samoposlunih auto praonica i dr....

 • Company DIVES SERVICE d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: išenje dva poslovna prostora. U obzir dolaze osobe sa završenom niom ili srednjom strunom spremom....

 • Company DIVES SERVICE d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: išenje Doma zdravlja u Novigradu. U obzir dolaze osobe sa završenom niom ili srednjom strunom spremom. Poetak rada odmah. ...

 • Company Medicinska škola Varaždin in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. I 64/20.) Medicinska škola Varadin raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Na odreeno vrijeme Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme Uvjet: završena osnovna škola Natjeaj je otvoren od 26. 02. 2021. do 6. 03. 2021. godine. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Kandidat/kinja koji/a moe ostvariti pravo prednosti, prema lanku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), lanku 48. fZakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/0...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Laze
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14. RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 13. Pravilnika o radu, te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“Adamovci, ravnateljica OŠ „Vladimir Nazor“Adamovci objavljuje: N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa SPREMA/SPREMAICA- rad u podrunoj školi Laze 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 14 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice s ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JELENJE - DRAŽICE in Baštijani
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: išenje i odravanje urednosti prostorija škole Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Jelenje-Draice“ Osnovna škola „Jelenje-Draice“, Školska 53, 51218 Draice, zastupana po ravnateljici Dejani Paškvan-eelj, prof. raspisuje dana 26. veljae 2021. godine NATJEAJ za radno mjesto SPREMA/ICA (M/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u OŠ „Jelenje-Draice“ Uvjeti: Kandidati uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati sljedee uvjete:završena osnovna škola Radni odnos u školi se...

 • Company PRVA EKONOMSKA ŠKOLA in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: poslovi išenja zgrade Škole....

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-odravanje istoe radnih i ostalih prostorija, hodnika, holova i stepeništa Doma zdravlja-odravanje istoe opreme i inventara u zgradama doma zdravlja-odravanje istoe oko zgrade Doma zdravlja( prilazni putevi, parking, zelene površine i sl.)- išenje snijega oko zgrade Doma zdravlja-iznošenje otpada iz prostorija i prostora i odlaganje u odgovarajue spremnike Mjesto rada: Valpovo, Kralja Petra Krešimira IV 4Uvjeti:-NKV; završena osnovna škola Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovniceelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena ka...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-odravanje istoe radnih i ostalih prostorija, hodnika, holova i stepeništa Doma zdravlja-odravanje istoe opreme i inventara u zgradama doma zdravlja-odravanje istoe oko zgrade Doma zdravlja( prilazni putevi, parking, zelene površine i sl.)- išenje snijega oko zgrade Doma zdravlja-iznošenje otpada iz prostorija i prostora i odlaganje u odgovarajue spremnike Mjesto rada: Donji Miholjac, Trg Ante Starevia 23Uvjeti:-NKV; završena osnovna škola Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovniceelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena ka...

 • Company Dječji vrtić Cipelica in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC KLASA: 003-05/21-01/7 URBROJ: 2109-100-01-21-02 akovec, 24.02.2021. Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i l. 46. to. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijee Djejeg vrtia Cipelica je na svojoj 19. (Zoom) sjednici odranoj dana 24.02.2021. godine, donijelo O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAICE 1 SPREMAICA 1 - 1 izvršitelj M/ – RAD NA NEODREENO PUNO RADNO VRIJEMENovootvoren...

 • Company ADRIATIC CLEAN, vl. Natalia Vitjuk in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Traimo odgovornu i vrijednu osobu za poslove išenja stubišta i poslovnih prostora na podruju Pule i okolice....

 • Company Dječji vrtić CVRČAK in Other
  08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia „Cvrak“ raspisuje javni natjeaj. Uvjeti za radno mjesto su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO (izdan u vrijeme trajanja ovog natjeaja), dokaz o strunoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), domovnicu. Priloiti kopije dokumenata. Kandida...

 • Company BUFFET "LOŠINJSKO JIDRO" in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: - pomoni kuhinjski poslovi: išenje ribe, namirnica, kuhinje, pranje sua, (pripomo kuharu-ici). ...

 • Company L.R. KADENA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pranje sua....

 • Company RUDAN d. o. o. in Pag
  08.03.2021

  Opis posla:preuzima i donosi namirnice iz skladišta; primarna, gruba obrada i pranje namirnica za pripravu jela; pomae kuharu pri izvršavanju jedenostavnih zadataka; isti kuhinjsku opremu, ureaje, radne površine i radni prostor- odgovoran je za provedbu osobne higijene kao i higijene radnog prostora i površina.Primjenjuje  mjere i sredstva zaštite na radu teostale aktivnosti po nalogu nadreenog. Mogunost korištenja mjere "Stalni sezonac". Mjesto rada je hotel Pagus, Pag....

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: odravanje i išenje poslovnih prostorija Uprave. Uvjeti: - srednja škola bez obzira na smjer. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company GORGONIA, d.o.o. in Otok
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Gorgonia Apartments & Suites je obiteljski aparthotel na Dugom otoku sa dugogodišnjom tradicijom u turizmu. Posebnu panju usmjeravamo prema našim djelatnicima. Strunost i iskustvo je poeljno. Za naš restoran trebamo dva pomona radnika/ice u kuhinji u terminu 01.06.- 30.09.2021. Opis posla i naša oekivanja: -ljubaznost i osmjeh prema gostima i našem timu -priprema namjernica -spretna, dinamina i vrijedna osoba -fleksibilno radno vrijeme -iskustvo poeljno Nudimo: -dinamian posao u opuštenoj atmosferi -izrazito poštovanje prema našim djelatnicima i svakodnevna pomo našim znanjem djelatnicima koji nemaju dovoljno iskustva -besplatan smještaj u našem novom apartmanu i hrana -plaa: visoka primanja i ovise o strunoj sposobnosti djelatnika, znanju koje se posjeduje ili koje treba nauiti -priman...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: išenje doma za starije i nemone osobe....

 • Company BRODOGRADILIŠTE I MARINA D.O.O. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: odravanje istoe u sanitarijama i krugu marine- mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa. ...

 • Company IVE, suvl. Ivica Mijatović i Damir Mijatović in Marina
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Mjesto rada: Restoran Marina "IVE" s dugogodišnjom tradicijom nalazi se u nautikoj i ribarskoj luci na zapadnoj obali Istre u Funtani, kraj Porea Traimo pomonog/u radnika/icu u kuhinji iskustvo nije vano.Posao ukljuuje: - odravanje urednosti i higijene, poštivanje svih zdravstvenih i higijenskih propisa - poeljno znanje engleskogTraene osobine:- urednost - proaktivnost u radu - brzina i okretnost - timski radTraimo motiviranu, marljivu i urednu osobu koja eli raditi u ugodnoj radnoj sredini.Molimo kandidate da ivotopise pošalju na mail: ili telefosnki na 091 1197979...

 • Company FAMA d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: išenje poslovnih i stambenih objekata. Rad na podruju grada Bjelovara. Zainteresirani kandidati mogu kontaktirati poslodavca na broj 095 6216437 izmeu 10 i 12 sati....

 • Company DIVES SERVICE d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: išenje poslovnog prostora u Bjelovaru. Poetak rada odmah....

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN in Knin
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE K N I N KLASA: UP-I 602-07/21-01/20 URBROJ: 2182/1-39-03-21-1 Knin, 22.2.2021. godine Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Na temelju lanka 44. Statuta Pukog otvorenog uilišta Knin, ravnatelj Uilišta raspisuje: NATJEAJ za prijem u radni odnos: Spremaica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na neodreeno vrijeme (uz probni rad u trajanju do najdue tri mjeseca) Uvjeti: NSS (završena osnovna škola) Potrebna dokumentacija:zamolba,ivotopis,domovnica,ovjerena preslika svjedodbe/diplome (ili uvid u original) ,uvjerenje o ne voenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci). Na oglaše...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Poslovi išenja trgovakog prostora...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis posla: išenje poslovnih i uredskih prostora....

 • Company PEKARNICA "RUŽICA" VL. DEJAN STANAR in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla: išenje i odravanje pekarskog prostora....

 • Company Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADE, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevia 11, objavljuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto 1. SPREMAICA, m/, 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. Uvjeti za zapošljavanje: - završena osmogodišnja škola Uz pismenu prijavu potrebno je priloiti: - ivotopis - preslike svjedodbe završene osnovne škole - dokaz o dravljanstvu Republike Hrvatske - presliku potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Za radno mjesto spremaice potrebno je poznavanje rada na raunalu. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu...

 • Company BLAŽA, vl. Marko Spajić in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  išenje i odravanje prostorija Doma za starije i nemone...

 • Company DOMUS GRUPA j.d.o.o. za poslovne usluge in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  išenje poslovnog prostora 2 sata tjedno ....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEKO in Okoli
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: higijensko odravanje svih prostora objekta i okoliša. Uz prijavu molimo priloiti presliku:- dokaza o završenom školovanju- potvrde o dosadašnjem stau HZMO- domovnice- potvrde o nekanjavanju. Prijavom na natjeaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka. Djeji vrti Zeko Varadin jami svakom prijavljenom kandidatu/kandidatkinji da e dostavljenu dokumentaciju koristiti iskljuivo u svrhu provoenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave biti e zaštiene od pristupa neovlaštenih osoba. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Serviranje hrane, išenje vrtia...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments Edit filters