Jobmonitor. Search results for Cooks

39 Jobs found

Used filters:
 • Cooksx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Brkač - Bercaz (S. Pancrazio)
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i lanka 40. Statuta Doma za odrasle osobe Motovun – proišeni tekst, ravnatelj Doma raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu KUHAR/ICA, 1 izvršitelj (m/), na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjesecaUVJETI: srednjoškolsko obrazovanje za kuhara, poloen teaj higijenskog minimuma, poloen vozaki ispit ''B'' kategorije. Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti ivotopis, presliku dokaz o strunoj spremi, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima - ...

 • Company ALTER d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  opis poslova: priprema jela, rad u kuhinji...

 • Company MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA in Other
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: poslovi vezani za posluivanje. Molimo zainteresirane osobe da odmah, a najkasnije do ponedjeljka 30.03.2020., na objavljenu mail adresu dostave ivotopis, presliku osobne iskaznice i presliku svjedodbe. S obzirom na organizaciju poslovanja zbog pandemije COVID-19, nakon što se analiziraju dostavljeni ivotopisi i obave telefonski intervjui, sa dijelom kandidata, uinit e se konaan odabir te o istom obavijestiti sve osobe koje su poslale prijavu....

 • Company OBITELJSKI DOM "LUKIĆ" in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: priprema toplih obroka u Obiteljskom domu Luki....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE - VIZJAK - in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: priprema hladnih i toplih jela u Domu za odrasle osobe te odravanje inventara kuhinje....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na neodreeno vrijeme na poslovima: - KV kuhar u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija: - zamolba - ivotopis - stupanj obrazovanja - SSS - smjer kuhar ili drugo odgovarajue usmjerenje - domovnica Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat e se da su odustali od natjeaja. Pristupnici su duni dostaviti elektroniku adres...

 • Company SAJOMA D.O.O. in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: pripremanje i obrada namirnica. Rad  u restoranu, pripremanje hrane, catering, svadbe....

 • Company RED WINE d.o.o. in Split
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Pomocni kuhar /ca. U a la carte Restoran Portofino, Split ...

 • Company DJEČJI DOM ZAGREB in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: priprema obroke za korisnike i radnike prema dnevnom jelovniku, odrava higijenu prostora, posua, pribora za jelo i ostale kuhinjske opreme, vodi brigu o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i obroka....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB in Dol
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Dom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53, 10000 ZAGREB raspisuje N A T J E A J za izbor: KUHAR/ICA 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: a) KV KUHAR/ICA Uz prijavu za natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - svjedodbu o završenoj strunoj spremi - dokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice) - uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak Nepravovremene i nepotpune prijave nee se razmatrati. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidat...

 • Company MAREKS GLINA d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: priprema toplih i hladnih jela iz jelovnika ugostiteljskog objekta....

 • Company GORGONIA, D.O.O. in Otok
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Gorgonia Apartments & Suites je obiteljski aparthotel na Dugom otoku sa dugogodišnjom tradicijom u turizmu. Posebnu panju usmjeravamo prema našim djelatnicima. Za naš restoran trebamo pomonog kuhara/icu u terminu 20.05.- 15.10.2020. Opis posla i naša oekivanja: -ljubaznost i osmjeh prema gostima i našem timu -priprema namjernica -kuhanje ruka za djelatnike -pomo glavnom kuharu za veere, jednostavnije radnje -spretna, dinamina i vrijedna osoba -fleksibilno radno vrijeme -iskustvo poeljno Nudimo: -dinamian posao u opuštenoj atmosferi -izrazito poštovanje prema našim djelatnicima i svakodnevna pomo našim znanjem djelatnicima koji nemaju dovoljno iskustva -besplatan smještaj u našem novom apartmanu i hrana -plaa: visoka primanja i ovise o strunoj sposobnosti djelatnika, znanju koje se pos...

 • Company ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o. in Prelog
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  priprema hrane u restoranu mogunost besplatnog smještaja i jednog obroka dnevno Radno mjesto: Restoran Lovac Prelog...

 • Company BISTRO LEUT in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: priprema jela s roštilja prema narudbi gostiju....

 • Company KELEK MARTINA OBITELJSKI DOM in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: priprema obroka za korisnike doma - mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 3. KUHAR – 2 izvršitelja (M/) Uvjeti: - KV kuhar, - Teaj higijenskog minimuma. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/a je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan/a je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta i sve po...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe BAKETARIĆ in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla: Samostalna priprema toplih i hladnih jela za korisnike doma po unaprijed definiranom jelovniku....

 • Company ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE in Moravice
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: priprema hrane u školskoj kuhinji. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), eljeznika tehnika škola Moravice, zastupana po ravnatelju Borivoju Dokmanoviu, dipl. ing., dana 19.03.2020. godine raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta kuhar/kuharica – odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i uvjete u skladu s lankom 10. stavkom 2. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/19-...

 • Company MALO GOSP. KOLARIĆ II vl. JASMINA KOLARIĆ in Dvor
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Mjesto rada: Ivanii, restoran "Šumski dvor"....

 • Company Breadclub d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis posla: - pomoni kuhinjski poslovi - trai se kandidat/kinja koji je voljan raditi u timu, eljan uiti...

 • Company D&J d. o. o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: pripremanje i kuhanje jela, odravanje urednosti radnog prostora...

 • Company KAZNIONICA U GLINI in Glina
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 26. stavka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 190/03-proišeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 56/13, 150/13 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17), sukladno suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/20-01/166, URBROJ: 515-03-01-02/2-20-2 od 28. veljae 2020. godine i suglasnosti Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosua, KLASA: 112-02/20-01/173, URBROJ: 514-08-01-03-02-01/4-20-04 od 05. oujka 2020. godine, Kaznionica u G...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA KALEBA in Tisno
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/1-10-01-20-05 Tisno, 18. oujka 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19) lanka 13. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/19-01/02; URBROJ: 2182/1-12/1-10-01-19-1, od 20.5.2019.) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Vjekoslava Kaleba (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa KUHARICA, mjesto rada: OŠ Vjekoslava Kaleba, Put Luke 2, Tisno1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do dobivanja suglasnosti ministarstva znanosti i obrazovanj...

 • Company MOZAIK d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  KUHAR/ICA...

 • Company DALMATINA, vl. Josip Jurec in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: samostalna priprema jela. Potrebno radno iskustvo....

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR in Slana
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: priprema obroka prema dnevnom jelovniku (slana i slatka jela), porcioniranje obroka, prati rad pomonog osoblja, isti i odrava radne površine, razvrstava i zbrinjava otpad i dr....

 • Company ZALOGAJNICA JUKIĆ j.d.o.o. in Other
  19.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Traimo Kuhara ili Kuharicu sa iskustvom. Nudimo cjelogodišnji posao. Sve informacije na 091/ 23 00 411....

 • Company RUDINA U.O. VL. LUKETA IVICA in Other
  19.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: priprema mesnih i ribljih jela. Osigurani  hrana i smještaj. Rad od travnja do studenog 2020....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOBILES in Tenja
  18.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Mogunost korištenja Mjera sufinanciranja za zapošljavanje...

 • Company NOVA TI d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: pripomo kuharu...

 • Company "DALMATINO" in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: priprema jela na tavi, roštilju i fritezi....

 • Company Kulturni centar Mato Lovrak ustanova za obavljanje turističkih, sportsko-rekreativnih i kulturnih dj in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis posla : pripremanje obroka u ŠRC Kukavica i na bazenima u V.Grevcu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i l. 7. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OŠ Vugrovec-Kašina. Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o poloenom teaju higijenskom ...

 • Company "PRIMOREC" VRBNIK, VL. ANA ČUBRANIĆ in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: rad na fritezi i pripremi salata....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis posla: ispomo u kuhinji u poslijepodnevnim satima od 14 h do 17 ili 18 sati u domu za starije i nemone, u obzir dolaz i umirovljenik/ca. Priprema obinih svakodnevnih jela, radno iskustvo, ni posebna znanja nisu uvjet....

 • Company 4 PALME, vl. Jurica Barišić in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: rad u kuhinji restorana na tavama, pripremi tjestenina, riota, buzare Razina obrazovanja nije vana Strani jezik - razumijevanje i govor...

 • Company SPERANZA, vl. Nino Privitelio in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: priprema i obrada hrane...

 • Company SPERANZA, vl. Nino Privitelio in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: Priprema namirnica...

 • Company SPERANZA, vl. Nino Privitelio in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova:poslovi pripreme hrane  na roštilju....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cooks Edit filters