Jobmonitor. Search results for Dentists

26 Jobs found

Used filters:
 • Dentistsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VLADIMIRA ROŽIĆ BARTULOVIĆ DR.STOM. in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: poslovi doktora/ice dentalne medicine....

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Zamolba, ivotopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, domovnica, potvrda o nekanjvanju… _____________________ Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Siska, 21.9.2020. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos dva ( 2 ) doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinacijama dentalne medicine Sisak. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domo...

 • Company DRAGANA MIHALJEVIĆ DR.DENT.MEDICINE in Tenja
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: obavljanje stomatološke zdravstvene zaštite. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DENTALNI IMPLANTOPROTETSKI CENTAR Dr. POPADIĆ d.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: doktor/ica dentalne medicine...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA IVAN ŠARUNIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pruanje usluga dentalne medicine...

 • Company DENTALNA POLIKLINIKA dr. Bukmir in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: lijeenje zuba, eljusti i usne šupljine...

 • Company DENTAL CENTAR MIMICA d.o.o. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi dr. dentalne medicine. Mjesto rada: Malešnica - Zagreb....

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Varadinske upanije, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos: 2. Doktora/icu dentalne medicine – 1 izvršitelj/ica (m/) na odreeno vrijeme do ishoenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodreeno UVJETI pod 2.završen stomatološki fakultet, dr.med.dent.odobrenje za samostalni rad HKDM/licencapoznavanje rada na raunalu Uz prijavu, kandidati/kinje su duni/e priloiti:ZamolbuivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)Dokaz o stupnju obrazovanjaE - zapis o radnom stau iz HZMO-aUvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kina duan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente. O...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja upanja, ravnateljica Doma zdravlja upanja r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na NEODREENO VRIJEME (na odreeno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme) DR. DENT. MED. SPEC. ORTODONT 1 izvršitelj/icaSpecijalistika ortodontska ordinacija, upanja, Dr. Franje Rakog 32 UVJETI:Završen Stomatološki fakultet, VSS, doktor dentalne medicinePoloen specijalistiki ispit iz ortodoncijeOdobrenje za samostalan rad (HKDM) Uz prijavu na natjeaj je potrebno priloiti ivotopis i preslike sljedeih dokumenata: Dokaz o strunoj spremi (preslika diplome o steenom akademskom zvanju i stupnju)Poloen specijalistiki ispit iz ortodoncijePoloen struni ispit (ukoliko je ka...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.DORIJANA PERUŠKO in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: obavljanje poslova u okviru stomatološke ordinacije...

 • Company Poliklinika 2 DENT in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: pruanje stomatoloških usluga u Poliklinici 2DENT u Slavonskom Brodu. Radno iskustvo nije potrebno. Uvjet: licenca....

 • Company PEJDA REPIĆ SLAVICA SPEC. ORT. ZA RADNIKE in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pruanje usluga dentalne medicine....

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  NAPOMENE Zamolba, ivotopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, domovnica, potvrda o nekanjvanju… _____________________ Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 7...

 • Company VIDENTIS d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: zapošljavamo DOKTORA DENTALNE MEDICINE (m/) sa radnim iskustvom. Osim ljubavi prema dentalnoj struci, potrebno je da osoba govori engleski jezik, posjeduje dobre komunikacijske vještine i spremna je napredovati. Traimo nekoga tko voli rad s ljudima, pozitivno pristupa radnim izazovima i timski je igra. Pozicija je zamjena za porodiljni dopust, ali bi voljeli da se osoba uklopi u tim i ostane trajno. ...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena. Kandidati Natjeaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradniko zvanje i suradniko radno mjesto poslijedoktoranda duni su ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane lankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Na...

 • Company Stomatološka ordinacija dr. Marijana Skejić in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  zamolbe slati na e-mail adresu; ...

 • Company DOM ZDRAVLJA OGULIN in Ogulin
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DOM ZDRAVLJA OGULIN, B. Frankopana 14, 47300 Ogulin objavljuje N A T J E A J za zapošljavanje zdravstvenih radnika 1. doktor dentalne medicine – 1 izvršitelj, na odreeno vrijemezamjena za privremeno odsutnu radnicu, mjesto rada: ordinacija dentalne medicine Ogulin, probni rad 3 mjeseca, Uvjeti: VSS Stomatološki fakultet, poloen struni ispit i 5 mjeseci radnog iskustva. Uvjet poloenog strunog ispita i radnog iskustva ne odnosi se na doktore dentalne medicine koji su upisali studijski program dentalne medicine u akademskoj godini 2010./2011. Uz ponudu sa kraim ivotopisom svi kandidati obvezno trebaju priloiti preslike: školi/fakultetu, dom...

 • Company DOM ZDRAVLJA DUGA RESA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uvjeti su: Doktor dentalne medicine, Poloen struni ispit (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), Licenca/odobrenje za samostalan rad, Poloen vozaki ispit „B“kategorije Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis, preslika diplome , preslika domovnice, preslika odobrenja (licence) za samostalan rad, preslika uvjerenja o poloenom strunom ispitu (izuzev kandidata koji su upisali studijski program dentalne medicine akademske 2010./2011. godine i nadalje), preslika rodnog lista, preslika vozake dozvole, uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau. Kandidat koji prema posebnim propisi...

 • Company PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MARIN ČEPRNJA, dr. stom. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Zapošljavamo doktora dentalne medicine uz ugovor na odreeno vrijeme. Zamjena za porodiljni dopust uz mogunost trajnog zaposlenja....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: konzervativa, endodoncija, protetika. Prednost: poznavanje engleskog, talijanskog i njemakog jezika....

 • Company I SMILE d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: djeja stomatologija...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18 i 123/19) i l. 26. Statuta Doma zdravlja Osjeko-baranjske upanije ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. doktor dentalne medicine – 1 izvršitelja/ice- na neodreeno vrijeme Mjesto rada: ordinacija dentalne (polivalentne) zdravstvene zaštite Bilje, Šandora Petefija 35 Uvjeti:VSS, doktor dentalne medicineodobrenje za samostalan radpoznavanje rada na raunalu Probni rad: 3 mjeseca Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:< >presliku svjedodbe/diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji...

 • Company PROLIĆ DENT d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi doktora/ice dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. DAVOR FABRIS in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: lijeenje zuba, eljusti i usne šupljine Poznavanje talijanskog jezika je prednost, ali nije uvjet...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dentists Edit filters