Jobmonitor. Search results for Dentists

27 Jobs found

Used filters:
 • Dentistsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA in Tenja
  08.03.2021

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/5-21-03) Dom zdravlja Otoac raspisuje NATJEAJ za radna mjesta: - doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodreeno 1. Doktor dentalne medicine Uvjeti: VSS- fakultet dentalne medicine, Odobrenje za samostalan rad (licenca)-HKDM, Poloen struni ispit, Poznavanje rada na raunalu. 6 mjeseci radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: Zamolbu, ivotopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika o poloenom strunom ispitu, Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku Domovnice i osobne iskaznice Sukladno...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: poslovi doktora dentalne medicine. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja....

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitel...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MATIJEVIĆ j.d.o.o. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis poslova: doktor/ica dentalne medicine. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company PLATUŽIĆ JASNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA, ZAGREB, PUŠKARIĆEVA 56 in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: primarna zdravstvena zaštita u dentalnoj medicini....

 • Company DAMI DENT d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: poslovi doktora dentalne medicine....

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA INGA VUČKOVIĆ, DR. STOMATOLOGIJE in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: trai se doktor/ica dentalne medicine bez radnog iskustva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company VIDENTIS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Zapošljavamo DOKTORA DENTALNE MEDICINE (m/) sa radnim iskustvom od minimalno 5 godina koji izvrsno barata protetikom. Potrebno je da osoba govori engleski jezik, posjeduje dobre komunikacijske vještine i spremna je napredovati. Traimo nekoga tko voli rad s ljudima, pozitivno pristupa radnim izazovima i timski je igra....

 • Company DOM ZDRAVLJA PETRINJA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad u ordinaciji dentalne medicine. Uz prijavu i ivotopis priloiti licencu,uvjerenje o nekanjavanju,diplomu,vozaku dozvolu,domovnicu,potvrdu o stau i potvrdu o poloenom strunom ispitu....

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TARA VRAŽIĆ ROŽMARIĆ, DR. MED. DENT. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad u ordinaciji dentalne medicine. Uvjet: - vaea licenca HKDM. Za osobe iz udaljenijih podruja, osiguran je privremeni smještaj. Za prijavu dostaviti ivotopis....

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD in Dane
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovia 11, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: 2. doktor dentalne medicine - 1 izvršitelj (m/) za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme (zamjena za specijalizaciju) Uvjeti: - VSS - doktor/doktorica dentalne medicine sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveuilišnim studijem dentalne medicine – dr.med.dent. - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa. Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku domovnice, - presliku dokumenta o završenoj strunoj spremi – diploma/svjedodba, - presliku uvjerenja...

 • Company DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ in Bilo
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme za radno mjesto: doktor/ica dentalne medicine mjesto rada Peruši Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti slijedeu dokumentaciju:ivotopis;preslik domovnice;preslik diplome,preslik uvjerenja o poloenome strunom ispitu;presliku odobrenja za samostalan rad,dokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natjeaja; potvrda ili drugi odgovarajui dokaz o traenom radnom iskustvu);uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 1 mjeseca..Sukladno l. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola.Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljava...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za prijem u radni odnos (m/)I. RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEMEdoktor medicine specijalist dentalne protetike za potrebe Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju-u nepunom radnom vremenu u trajanju od pet (5) sati dnevno -1 izvršitelj Uvjeti:VSS fakultet dentalne medicinedoktor dentalne medicinespecijalistiki ispitodobrenje za samostalan radUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenje/diplome o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan radZa radno mjesto pod tokama 1.,2. i 3. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta pod tokama 4.i 5. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za izbor i imenovanje (m/)Proelnik Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju- VSS medicinski fakultet ili fakultet dentalne medicine- dr.med./dr.med.dent.- specijalizacija iz grane djelatnosti zavoda- odobrenje za samostalan rad- 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o radnom iskustvu u zvanju i to: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima traene strune spreme kao i raz...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis poslova: poslovi doktora dentalne medicine Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja...

 • Company I SMILE d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: djeja stomatologija...

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Sukladno odredbi lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE - 3 izvršitelja (m/) na neodreeno vrijeme u Ordinaciji obiteljske medicine Lobor Ordinacija obiteljske medicine Konjšina Ordinacija obiteljske medicine Zabok Uvjeti za radno mjesto.: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine-VSS poloen struni ispit odobrenje za samostalan rad radno iskustvo 5 mjeseci dr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju i...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla:-organiziranje rada tima dentalne medicine i nadziranje rada radnika u timu-lijeenje zubi i usne šupljine-razgovor s pacijentom i utvrivanje dijagnozeMjesto rada: Tenja, Svete Ane 1Uvjeti:-doktor dentalne medicine-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o poznavanju...

 • Company Dom zdravlja Požeško - slavonske županije in Velika
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Temeljem lanka 42. Statuta Doma zdravlja Poeško-slavonske upanije, lanka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos 2 . Djelatnost dentalne medicine, doktor dentalne medicine, (VSS) mjesto rada: Velika, jedan izvršitelj-upranjeno radno mjesto, neodreeno vrijeme. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati/tkinje u djelatnosti dentalne medicine: završen stomatološki fakultet, posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalni rad, poznavanje rada na raunalu te osoba ne smije biti kanjavana. Potrebno je dostaviti: zamolbu, ivotopis, domovnicu, ...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla:-organiziranje rada tima dentalne medicine i nadziranje rada radnika u timu-lijeenje zubi i usne šupljine-razgovor s pacijentom i utvrivanje dijagnozeMjesto rada: Marijanci, Kralja Zvonimira 2Probni rad: 3 mjesecaUvjeti:-doktor dentalne medicine-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoru...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla:-organiziranje rada tima dentalne medicine i nadziranje rada radnika u timu-lijeenje zubi i usne šupljine-razgovor s pacijentom i utvrivanje dijagnozeMjesto rada: Osijek, Trg Lava Mirskog 3Uvjeti:-doktor dentalne medicine-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza u sluaju da je došlo do promjene prezimena kandidatavlastoruno potpisana izjava o po...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VEDRAN ŠEBEČIĆ, dr. med. dent., Zaprešić, Mokrička 54 in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: doktor/ica dentalne medicine Potrebno je da osoba posjeduje dobre komunikacijske vještine i spremna je napredovati. Traimo nekoga tko voli rad s ljudima, pozitivno pristupa radnim izazovima i timski je igra. Radni odnos se zasniva na pola radnog vremena sa mogunošu prelaska na puno radno vrijeme. Ordinacija ima ugovor sa HZZO osiguranjem, poeljno je da se zna koristiti IN CON software-om za voenje ordinacije....

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.DORIJANA PERUŠKO in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: obavljanje poslova u okviru stomatološke ordinacije...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  24.02.2021 Updated on: 05.03.2021

  NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Hrvatska Dubica. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domovnicaelektroniki zapis o radnom stau HZMOlijenika potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izdana od lijenika obiteljske medicine)uvjerenje o nekanjavanju Ka...

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 05. veljae 2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 2. doktor dentalne medicine, m/ – 1 izvršitelj u ordinaciji dentalne medicine u Legradu na neodreeno vrijeme, Uvjeti za radna mjesta rbr. 2.-3. - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij dentalne medicine (doktor/doktorica dentalne medicine), odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu. Uz prijavu kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik diplome, preslik odobrenja za samostalan rad ili preslik uvjerenja nadlene komore kojim se dokazuje da je kandidat podnio zahtjev za izda...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DAMJAN PAVLIN, dr. med. dent., Zagreb, Ilica 163 a in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: restaurativni i endodontski postupci, profilaksa, ekstrakcija jednokorijenskih i višekorijenskih zubi, sve faze u postupku izrade totalne i djelomine proteze, uklanjanje tvrdih i mekih naslaga sub- i supragingivno. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapšljavanja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Split
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij dentalne medicineodobrenje za radpoznavanje rada na raunaluUz prijavu na natjeaj pristupnici su duni priloiti:zamolbuivotopisdomovnicudokaz o završenom obrazovanju dokaz o posjedovanju valjanog odobrenja za rad Nepotpune i nepravovremene prijave na natjeaj nee se razmatrati.Kandidati koji su pravovremeno podnijeli potpune prijave bit e pozvani na testiranje koje se sastoji iz pismenog i usmenog dijela te psihologijskog testiranja. Pristupnici su obvezni navesti kontakt adresu na koju e im biti dostavljena obavijest o pozivu za testiranje i razgovor.Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno l.102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji da dostave dok...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dentists Edit filters