Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

35 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEKO in Other
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  UVJETI: -PREMA ZAKONU O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU -POLOEN STRUNI ISPIT -ZA RAD U PODRUNOM VRTIU OBVEZNO JE ZNANJE MAARSKOG I HRVATSKOG JEZIKA   POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEU DOKUMENTACIJU: 1.ZAHTJEV 2.IVOTOPIS 3.PRESLIKU DIPLOME 4.PRESLIKU DOKAZA O POLOENOM STRUNOM ISPITU 5.PRESLIK DOMOVNICE 6.PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE 7.UVJERENJE DA SE PROTIV ISTOG/E NE VODI KAZNENI POSTUPAK /NE STARIJE OD 6 MJESECI/ Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti s naznakom "Za natjeaj za odgojitelja". ...

 • Company Dječji vrtić Dječji san in Brezje
  27.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 23. Statuta Djejeg vrtia „Djeji san„ Upravno vijee Djejeg vrtia raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece • 1 izvršitelj/ica - odgojitelj predškolske djece (m/) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Uvjeti za radno mjesto: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece , odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelje. Uz prijavu priloiti: • presliku diplome o steenoj strunoj spremi • presliku svjedodbe o poloenom strunom ispitu • presliku domovnice •< >kratak ivotopis • potvrdu iz ele...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA' in Lokvica
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog odgoja. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 20.03.2020. godine, Djeji vrti FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje NATJEAJ Za radno mjesto -ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE- -2 izvršitelja, rad na odreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog poveanja opsega posla- UVJETI -Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojite...

 • Company DJEČJI DOM ZAGREB in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: odgoj i njega, praenje rasta i razvoja djece, briga o zdravlju korisnika, o pravilnom uzimanju obroka, dohranjivanju i higijeni nakon hranjenja nesamostalne djece, suradnja s pedijatrom i stomatologom, daje propisanu terapiju. Potreban struni ispit....

 • Company Dječji vrtić, CVRČAK I MRAV in Tribalj
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: njega, odgoj i obrazovanje, zdravstvena i socijalna skrb djece predškolske dobi prema Godišnjem planu rada. Temeljem odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia '' Cvrak i mrav'' Tribalj od 27.2.2020. i u skladu s lankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13) raspisuje se NATJEAJ Za sljedea radna mjesta: Odgojitelj/ica – 2 izvršitelja/ice na puno odreeno radno vrijeme (40 sati tjedno). Mjesto rada Bribir-Tribalj. Natjeaj je proveden na temelju projekta ''Unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – vrti po mjeri djece i roditelja'' koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – UP.02.2.2.08.0051 Potrebno je priloiti:potpisanu pisanu prijavu,ivotopis,diplomu,uvjerenja o nekanjavanju prema ...

 • Company ISKRICA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece prema pravima i obvezama. Mogunost stalnog zaposlenja. Predviena plaa: 4000 kn neto....

 • Company DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA in Adamovec
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), te na temelju odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia "Kustošija" raspisuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - jedan (1) izvršitelj, na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za privremeno nenazonu radnicu Uvjeti: Uvjeti prema lanku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijava na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te slijedee priloge u preslici...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO in Kosi
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: odgoj predškolske djece. Djeji vrti Viškovo Voziše 19D Viškovo Klasa: 112-07/20-01/6 URBROJ: 2170/01-54-04-20-1 Viškovo, 23. oujka 2020. godine Temeljem Odluke Upravnog vijea br. 15/2020. od 20. oujka 2020. godine, Djeji vrti Viškovo raspisuje: Natjeaj za popunu radnih mjesta Odgojitelj/ica - 1 izvršitelj/ica - na odreeno, puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika)Uvjeti: -Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) -Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Viškovo. 3. Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priloiti:-ivotopis -domovnicu -dokaz o strunoj spremi -dokaz o strunom ispitu -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa suk...

 • Company Dječji vrtić KOCKICA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  1 (jedan/na) odgajatelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljnog dopusta, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan. Uvjeti za prijem u radni odnos:završen preddiplomski sveuilišni studij – struni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja, bacc. paed.,završen sveuilišni diplomski studij – magistar/a predškolskog odgoja,završen studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgajatelj/ica predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja),poloen struni ispit, a na natjeaj se mogu, pod jednakim uvjetima, prijaviti i osobe bez poloenog strunog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom rokuzdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom ...

 • Company Dječji vrtić KOCKICA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  1 (jedan/na) odgajatelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan. Uvjeti za prijem u radni odnos:završen preddiplomski sveuilišni studij – struni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja, bacc. paed.,završen sveuilišni diplomski studij – magistar/a predškolskog odgoja,završen studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgajatelj/ica predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja),poloen struni ispit, a na natjeaj se mogu, pod jednakim uvjetima, prijaviti i osobe bez poloenog strunog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom rokuzdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,probni rad u trajanju...

 • Company Dječji vrtić KOCKICA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Kockica Kršan, Upravno vijee Djejeg vrtia Kockica Kršan objavljuje N A T J E A J za prijem radnika/ce na radno mjesto 1 (jedan/na) odgajatelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, do 30. lipnja 2020. godine, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan. Uvjeti za prijem u radni odnos:završen preddiplomski sveuilišni studij – struni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja, bacc. paed.,završen sveuilišni diplomski studij – magistar/a predškolskog odgoja,završen studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgajatelj/ica predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja),poloen struni ispit, a na natjeaj se mog...

 • Company DJEČJI VRTIĆ LOPTICA in Čakovec
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Loptica akovec, Upravno vijee Djejeg vrtia Loptica akovec raspisuje : NATJEAJ za radno mjesto odgojitelja/ice I. Odgojitelj / ica predškolske djece - dva/dvije (2) izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme - mjesto rada Sveti ur. II. UVJETI za gore navedeno radno mjesto su: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN133/97). III. UZ PISANU ZAMOLBU POTREBNO JE PRILOITI SLIJEDEE DOKUMENTE :dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika)dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika)dokaz o poloen...

 • Company Dječji vrtić Šegrt Hlapić in Sesvete
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Šegrt Hlapi“, na menim stranicama i oglasnim ploama Zavoda objavite javni natjeaj sljedeeg sadraja: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Djejem vrtiu „Šegrt Hlapi“ za radno mjesto: - odgojitelj, Viša ili prvostupanjska struna sprema-tri izvršitelja, rad na odreeno puno radno vrijeme, zamjene do povratka na rad nenazonih radnika -nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem v...

 • Company KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ EDEN VINKOVCI in Vinkovci
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), na temelju odluke Upravnog vijea Katolikog djejeg vrtia EDEN, Vinkovci, raspisuje se N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - na odreeno puno radno vrijeme, povean opseg posla (1 izvršitelj/ica), Uvjeti za radno mjesto su: Kandidati iz toke 1. trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejim vrtiima (NN 133/97), te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Katolikog djejeg vrtia EDEN, Vinkovci, i to kako sl...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BALONČICA in Preko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Balonica, Upravno vijee djejeg vrtia Balonica r a s p i s u j e N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice – na odreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je priloiti sljedee dokumente (preslika): - ivot...

 • Company DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA in Preko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13, dalje Zakon), Upravno vijee Djejeg vrtia Lastavica, Preko (dalje Vrti), raspisujeNATJEAJ ZARadno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno Dokumenti potrebni za prijavu na radno mjesto: - Uz zamolbu potrebno je dostaviti 1. ivotopis 1. Preslika domovnice ili rodnog lista 2. Preslika dokaza o završenom obrazovanju (diploma) 3. Dokaz o strunom iskustvu (elektronski zapis radne knjiice) 4. Dokaz o poloenom strunom ispitu (preslika) 5. Potvrda da se ne vodi kazneni postupak u skladu s l. 25. st. 2. Zakona – ne stariju od 6 mjeseci 6. Potvrda da se ne vodi prekršajni postupak u skladu s l. 25. st....

 • Company Dječji vrtić Maslačak Pakrac in Pakrac
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Maslaak Pakrac KLASA: 601-02/20-05/02, URBROJ: 2162/01-01-20-4 od 16. oujka 2020. godine, Djeji vrti Maslaak Pakrac raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na odreeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice, zamjena za bolovanje,rodiljni/roditeljski dopust i rodiljni/roditeljski dopust Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su lankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lankom 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97); VŠS/VSS odgojitelj Kandidati uz vlastoruno potpisanu p...

 • Company Dječji vrtić Maslačak Pakrac in Pakrac
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/11, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-18-107 od 31. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.08.0045, projekt „Maslaak ispunjava elje“, lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Maslaak Pakrac, KLASA: 601-02/20-05/02, URBROJ: 2162/01-03-20-3 od 16. oujka 2020. godine, Djeji vrti Maslaak Pakrac raspisuje PONOVLJENI NATJEAJ za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj/ica, - 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta; „ Unapreenje usluga z...

 • Company Dječji vrtić Lekenik in Lekenik
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Lekenik raspisuje NATJEAJ za ODGOJITELJ/ICU PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/) - na odreeno vrijeme, zamjena za do povratka odsutne djelatnice na rad, rad na puno radno vrijeme. Potrebni uvjeti: VŠS - odgojitelj/ica predškolske djece, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti:dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a moe se priloiti i preslik domovnice),dokaz o strunoj spremi – presliku diplomedokaz o poloenom strunom ispitu – presliku uvjerenjauvjerenje Opinskog suda o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)po...

 • Company DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Kolibri raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJA/CE • jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme - odagojitelj/ca zamjena UVJETI - prema l. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: • dokaz o radnom stau (elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natjeaja) • dokaz o strunoj spremi (preslika) • Domovnicu (preslika) • uvjere...

 • Company Dječji vrtić KOCKICE in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: poslovi odgovijtelja predškolske djece u vrtiu Radni odnos na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije uvjet. Mogu se javiti i uitelji razredne nastave....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI in Pag
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: DOMAR -VOZA-DOSTAVLJA M/ - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, neodreeno, za rad na poslovima u Djejem vrtiu Paški mališani,Pag Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja: SSS – strojarski tehniar. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu (vlastoruno potpisanu) je potrebno priloiti: -ivotopis -dokaz o dravljanstvu - dokaz o strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu B-kategori...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOK in Potok
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 37.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97,107/07,94/13 i 98/19) i lanka 34. Statuta Djejeg vrtia «Slatki potok» Veliki Grevac, Upravno vijee Djejeg vrtia “Slatki potok” Veliki Grevac dana 11.oujka 2020.g. raspisuje N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja djejeg vrtia «Slatki potok» Veliki Grevac (m/) I Za ravnatelja djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja, pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staa u djelatnosti predškolskog odgoja. Osoba koja obnaša dunost ravnatelja u Djejem vrtiu „Slatki potok“ Veliki Grevac, dunost ravnatelja obnaša 30% radnog vremena, a poslove odg...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Uvjeti prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu(NN133/97). Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente: ivotopis, zamolbu, dokaze o strunoj spremi, dokaz o poloenom str. ispitu, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica, rodni list), uvjerenje o nekanjavanju-ne starije od 3mjeseca, ERPS (elektroniki zapis radnog statusa-ne starije od 30 dana). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. (l. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN82/08, 69/17) Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dune su uz prijavu na natjeaj pozvati se na to p...

 • Company BILBAO, vl. Barbara Dumić in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  OPIS POSLA: uvanje, briga i skrb o djeci. Traena razina obrazovanja: KV dadilja registrirana u registar dadilja,VSS, VŠS ili SSS plus struno osposobljavanje za dadilju. ...

 • Company GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN in Krk
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova:obavljanje odgovarajuih aktivnosti koje kreu od obuavanja djece za samostalno obavljanje osnovnih ivotnih aktivnosti, kao što su odravanje osobne higijene, oblaenje, obuvanje, upotrebe pribora za jelo i sl. Nadalje, s ciljem razvoja tjelesnih sposobnosti i openito zdravog odrastanja djece, odgajatelj organizira i provodi razliite tjelesne vjebe i igre. Razvoj djece u spoznajnom, kreativnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom razvoju potie se kroz razliite receptivne i kreativne radionice, aktivnosti upoznavanja okoliša i njegove vanosti za ovjeka, razliite aktivnosti socijalnog karaktera u kojima se djeca, osim razvoja vlastitog identiteta, razvijaju i kao socijalna bia. U svim aktivnostima odgajatelj je odgovoran za sigurnost djece. Napomena: rad po cijelom otoku Krku, po ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBA BIBA in Selo
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Buba Biba  dana  11.03.2020  raspisuje   N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta    1.ODGOJITELJ/ICA na odreeno, puno radno vrijeme,zamjena za djelatnicu do povratka na posao - 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) • Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti:   1. presliku dokaza o steenoj strunoj spremi 2. presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu ili dokaz da je osloboen/a polaganja strunog ispita 3. uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) 4. presliku do...

 • Company Dječji vrtić SVEMIRKO in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PČELICA in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Pelica“ raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka odsutne radnice 1. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalisti...

 • Company DJEČJI VRTIĆ UTRINA in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia „Utrina“ raspisuje Natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: Odgojitelj/ica 1 izvršitelja/ice u radni odnos na odreeno vrijeme (nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno) - zamjena UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Na Natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je priloiti sljedee dokumente (preslika): - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - dokaz o radnom stau / elektroniki zapis H...

 • Company Dječji vrtić MALI KAJ in Krapina
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Mali kaj (KLASA: 012-03/16-02/01,URBROJ: 2140-29-02-16-01-01),Upravno vijee Djejeg vrtia Mali kaj na svojoj 15. sjednici odranoj dana 04. oujka 2020. godine, donosi O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA-ZAMJENA ZA RADNICU NA PORODILJNOM/RODITELJSKOM DOPUSTU 1. ODGOJITELJ1 izvršitelj M/rad na odreeno puno radno vrijeme 2. UVJETI:sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, br. 133/97)3. Kandidati uz prijavu na natjeaj prila...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PINOKIO in Kom
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i98/2019) i Dravnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe Upravnovijee Djejeg vrtia Pinokio Donji Miholjac na 20. sjednici odranoj 19.02.2020objavljujeNATJEAJza radno mjesto odgojitelja djece rane i predškolske dobiObjavljuje se natjeaj za odgojitelja m/,1 izvršitelja, na odreeno puno radno vrijeme radi poveanog opsega poslaUVJETI:–Prema lanku 24. I 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj10/97., 107/07, 94/13 i 98/2019)–Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalihdjelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97)Prijavi treba priloiti:- ivotopis- preslika domovnice- dokaz o steenoj strunoj spremi- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi...

 • Company Dječji vrtić "Tratinčica" in Barban
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Djeji vrti "Tratinica"Barban 133, 52207 Barban KLASA: 112-01/20-01/01UR.BROJ: 2168-06-04-20-01Temeljem l.26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13), l. 33. Statuta Djejeg vrtia "Tratinica" i Odlukom Upravnog vijea Djejeg vrtia "Tratinica" od 10.veljae 2020. godine, raspisuje se dana 10.oujka 2020. godine NATJEAJ za radno mjestoODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, na odreeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, 1 izvršitelj/ica za rad u Djejem vrtiu "Tratinica"Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obraz...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAMBI VRBOVSKO in Vrbovsko
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: provoenje odgojno-obrazovnog programa rada s djecom rane i predškolske dobi; planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada; prikupljanje, izraivanje i odravanje sredstva za rad s djecom te voenje brige o estetskom i funkcionalnom ureenju prostora za izvoenje razliitih aktivnosti; rad na zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaa te poticanje razvoja svakog djeteta prema njegovim sposobnostima; voenje dokumentacije o djeci i radu te zadovoljavanje strunih zahtjeva u organizaciji i unapreenju odgojno-obrazovnog procesa; suradnja s roditeljima i strunim timom u Ustanovi kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici; struno usavršavanje sukladno godišnjem i individualnom planu usavršavanja; surad...

 • Company VILINGAJ SNJEŽNICA, VL.MAJA JURJEVIĆ in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: njega i skrb predškolske djece. Druga znanja i vještine: poznavanje waldorfske pedagogije. Obrt radi s elementima waldorfske pedagogije. Potrebno znanje i sklonost prema waldorfskoj pedagogiji. Mjesto rada: Gornje Vrape, Zagreb....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters