Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

148 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 148 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA in Bukovje Bistransko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), lanka 44. Statuta Djejeg vrtia Kapljica, lanka 7. Pravilnika o radu Djejeg  vrtia Kapljica, te Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Kapljica od 24.02.2021. godine Djeji vrti Kapljica, Potona 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra objavljuje NATJEAJ za radno mjesto odgojitelj na neodreeno puno radno vrijeme  (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) za navedeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.   PRIJAVE NA NATJEAJ PODNOSE SE NA ADRESU DJEJ...

 • Company GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA in Split
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uvjeti za radno mjesto:VSS, završen diplomski sveuilišni ili diplomski specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,VŠS, završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece- struni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je steena VŠS u skladu s ranijim propisima- odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja,poloen struni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,probni rad 90 dana. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti :1. ivotopis,2. dokaz o steenoj strunoj spremi ,3. uvjerenje o poloenom strunom ispitu ili dokaz da je osloboen/a obveze polaganja strunog ispita ,4. ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA, 1 IZVRŠITELJ/ICA, NA ODREENO, PUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA) Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Duga, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica, jedan (1) izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena. Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): • završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim...

 • Company DJEČJI VRTIĆ JARUN in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  UVJETI za radno mjesto ODGOJITELJA su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavan...

 • Company Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić PČELICA, Bisag in Breznica
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: rad s djecom predškolske dobi. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 42. stavak 1. toka 3. Statuta Djejeg vrtia Pelica Bisag, Upravno vijea Djejeg vrtia Pelica Bisag raspisuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta VRSTA RADNOG ODNOSA: Jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje). Puno radno vrijeme. UVJETI za radno mjesto:Prema odredbama lanka 24. i lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Djejem vrtiu („Narodne novine“ broj133/97):završen preddiplomski sveuilišni studij...

 • Company Dječji vrtić Škrinjica in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti:dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice, a moe se priloiti i preslika domovnice),dokaz o strunoj spremi – presliku diplomeuvjerenje Opinskog suda o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)ivotopis...

 • Company Dječji vrtić Škrinjica in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti:dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice, a moe se priloiti i preslika domovnice),dokaz o strunoj spremi – presliku diplomeuvjerenje Opinskog suda o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)ivotopis...

 • Company Dječji vrtić Škrinjica in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti:dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice, a moe se priloiti i preslika domovnice),dokaz o strunoj spremi – presliku diplomeuvjerenje Opinskog suda o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)ivotopis...

 • Company Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno in Kom
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13), lanka 38. stavak 1. toka 2. Statuta Djejeg vrtia „Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d´ infanzia „Neven“ Rovinj- Rovigno KLASA: 012-03/19-01/1 , URBROJ: 2171-19-06-19-6 od 02. srpnja 2019. godine, te Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d´infanzia Rovinj – Rovigno od 24. veljae 2021. godine, Upravno vijee raspisuje N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – povean opseg posla – do 31.08.2021. godineUVJETI: kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13)...

 • Company Dječji vrtić Sovice in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  BRIGA I SKRB O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALEŠNICA in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia „Malešnica“ raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM dva (2) izvršitelja/ice za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja, poloen struni ispit te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova PRIJAVA na n...

 • Company DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  ASISTENT- POMONIK/ICA NASTAVI za rad s djecom s teškoama, na pola radnog vremena do 30. lipnja 2021. Uvjeti: srednja škola u etverogodišnjem trajanju ili VŠS ili VSS pedagoških studija Kandidati za prijavu na natjeaj prilau: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekanjavanju i ne voenju prekršajnog postupka ( ne stariju od 6 mjeseci) i sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o radnom stau i elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natjeaja na adresu: DV Jei Baška Voda, Obala Sv. Nikole 65, 21 320 Baška Voda s naznakom : „za natjeaj“. Na natjeaj se mogu...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE in Hrvatsko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, voenje propisanih evidencija i pedagoške dokumentacija, suradnja s ostalim zaposlenicima. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Proljee Kloštar Ivani objavljuje NATJEAJ 1. za prijam u radni odnos odgojitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja/ice Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97)....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE in Hrvatsko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, voenje propisanih evidencija i pedagoške dokumentacije, suradnja s ostalim zaposlenicima. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Proljee Kloštar Ivani objavljuje NATJEAJ 1. za prijam u radni odnos odgojitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja/ice Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97)...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC in Bol
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/2013) i lanka 46. Statuta Djejeg vrtia „Mali princ“ Bol, Upravno vijee Djejeg vrtia „Mali princ“ Bol, na svojoj 1. sjednici odranoj dana 25. veljae 2021. godine donijelo odluku, te raspisuje NATJEAJ Za radno mjesto odgojitelja - rad na puno odreeno vrijeme, na rok od 5 mjeseci, 1 izvršitelja. Uvjeti:VI/1 strune spreme (odgojitelj predškolske djece)Podredno:VŠS uitelj, VSS psiholog, VSS pedagog,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.Uz prijavu treba priloiti:zamolbuivotopisdokaz o traenoj strunoj spremiuvjerenje o nekanjavanjudomovnicu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natjeaja. Kandidati prijave mogu sla...

 • Company Dječji vrtić Cipelica in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC KLASA: 003-05/21-01/5 URBROJ: 2109-100-01-21-02 akovec 24.02.2021.godine Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i l. 46. to. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) Upravno vijee Djejeg vrtia Cipelica je na svojoj 19.(Zoom) sjednici odranoj dana 24.02.2021. godine, donijelo O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - ODGOJITELJ, magistar/magistra...

 • Company Dječji vrtić CVRČAK in Other
  08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia „Cvrak“ raspisuje javni natjeaj. Uvjeti za radno mjesto su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranije vaeim propisima, ili završen sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja/icu. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO (izdan u vrijeme traja...

 • Company Dječji vrtić Jakšić in Bertelovci
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) Upravno vijee Djejeg vrtia Jakši, Jakši objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos radnika ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja - odreeno – puno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine 10/97, 107/07, 94/13 ) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( Narodne Novine 133/97 ) Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente:ivotopispreslika dokaza o završenoj strunoj spremidokaz o poloenom strunom ispitudokaz o hrvatskom dravljanstvu ( preslika osobne iskaznice )potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji...

 • Company Dječji vrtić Jakšić in Bertelovci
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) Upravno vijee Djejeg vrtia Jakši, Jakši objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos radnika VODITELJ PROGRAMA PREDŠKOLE (ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE, UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE) – 1 izvršitelj - odreeno – nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine 10/97, 107/07, 94/13 ) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( Narodne Novine 133/97 ) Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente:ivotopispreslika dokaza o završenoj strunoj spremidokaz o poloenom strunom ispitudokaz o hrvatskom dravljanstvu ( p...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATULJI in Matulji
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  N A T J E A J za sljedea radna mjestaODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj, , , ), Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Matulji. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: ivotopisdokaz o dravljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno l. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 6 mjeseci o...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATULJI in Matulji
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  N A T J E A J za sljedea radna mjesta ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj, , , ), Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Matulji. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: ivotopisdokaz o dravljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno l. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obraz...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'BAJKA' in Kom
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Djeji vrti „Bajka“ objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ - 1 izvršitelj (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena • natjeaja radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj (1 izvršitelj/ica) na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena; UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97); Uz prijavu(vlastoruno potpisanu) na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis (vlastoruno potpisan) - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) - dokaz o poloenom strunom i...

 • Company Dječji vrtić Duga Resa in Banjsko Selo
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Uvjeti za radno mjesto: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu priloiti: kratak ivotopis presliku diplome o steenoj strunoj spremi presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu dokaz o radnom stau-potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu preslika osobne iskaznice presliku domovnice uvjerenje o nekanjavanju, odnosno o ne voenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjesec vlastoruno napisanu izjavu kandidata da za prijem u r...

 • Company PČELICA DJEČJI VRTIĆ in Vrgorac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Temeljem Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Pelica Vrgorac s 31. sjednice odrane dana 16. veljae 2021., a u skladu s lankom 56. i 82. Statuta Djejeg vrtia Pelica Vrgorac i lankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Djeji vrti Pelica Vrgorac objavljuje: Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa Za radna mjesta: 1. Odgojitelj/ica - 1 ( jedan ) izvršitelja/ica, na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme ( zamjena do povratka djelatnice s bolovanja) Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/ 97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djej...

 • Company DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA FERDINANDOVAC in Ferdinandovac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  O D L U K U o natjeaju za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja na odreeno vrijeme u Djeji vrti Košutica Ferdinandovac I. Objavljuje se natjeaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja na odreeno vrijeme u Djejem vrtiu KOŠUTICA Ferdinandovac;jedan izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme radi zamjene odgojiteljice zbog privremene sprijeenostiza rad,radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na odreeno vrijeme do dana prestanka privremene sprijeenosti za rad odgojiteljiceuz uvjet probnog rada u trajanju 3 (tri) mjeseca. II. Pored ope zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja moraju ispunjavati slijedee uvjete:preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste/ studij od...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO in Kosi
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Temeljem Odluke Upravnog vijea br. 13/2021. od 19. veljae 2021. godine, Djeji vrti Viškovo raspisuje: NATJEAJ za popunu radnih mjesta ODGOJITELJ - 1 izvršitelj/ica - na odreeno, puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika) UVJETI:Prema Zakonu o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)Prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj: 133/97)Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Viškovo.Uz pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priloiti:ivotopisdokaz o dravljanstvu,dokaz o odgovarajuoj strunoj spremi,dokaz o poloenom strunom ispitu,dokaz ...

 • Company ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR in Daruvar
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  NATJEAJ za prijam u radni odnos    ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelj/ica (M/), rad na neodreeno puno radno vrijeme                   UVJETI: -  VSS, VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, osoba koja                      je završila preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno                      studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim                      propisima, kao i osoba koja je završila sveuilišni diplomski studij  ili specijalistiki                      studij odgovarajue vrste                             - poloen struni ispit                   - potpuno znanje hrvatskog i eškog jezika u pisanom  i govornom obliku     Uz zamolbu kandidati su duni priloiti:        ...

 • Company Dječji vrtić Mali istraživač in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. Kandidat treba zadovoljiti uvjete temeljem Zakona o predškolskom odgoju, l.25. Poloen struni ispit nije uvjet....

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Samobor
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Djeji vrti Grigor Vitez Samobor, Perkoveva 88/1 Klasa:112-07//21-01/3 URBROJ: 238/27/71/02-20-1 Samobor, 19.2.2021.g. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), lanka 7. Pravilnika o radu Djejeg vrtia GRIGOR VITEZ, te Odluke Upravnog vijea od 16.2.2021.g. Djeji vrti Grigor Vitez raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA * jedna (1) izvršitelja/ica na odreeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice sa bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni dip...

 • Company Dječji vrtić Ružica in Goričan
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  DJEJI VRTI RUICA GORIAN ŠKOLSKA 14 U Gorianu, 24. veljae, 2021. UPRAVNO VIJEE DJEJEG VRTIA RUICA GORIAN Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), l.26. i l. 28., upravno vijee vrtia je donijelo ODLUKU o raspisivanju javnog natjeaja za radno mjesto odgojitelja za rad s djecom s teškoma u razvoju na odreeno puno radno vrijeme ODGOJITELJICA: - jedna izvršiteljica za rad na odreeno puno radno vrijeme Rad na Projektu: Unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete natjeaja. Uvjeti:-prema l. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  N A T J E A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ - PRIPRAVNIK (M/): - 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme – povean opseg poslova Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. broj 133/97). Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: -ivotopis -presliku dokaza o steenoj strunoj spremi -uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) prema l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13). -preslika domovnice -preslika osobne iskaznice -elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ...

 • Company Dječji vrtić Četiri rijeke in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i lanka 47. Statuta Djejeg vrtia etiri rijeke, Upravno vijee Djejeg vrtia etiri rijeke raspisuje N A T J E A Jza prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/)- 2 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i lanku 5. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine broj 133/97) Opis poslova:- pravovremeno izrauje godišnji i mjeseni plan rada te dnevni program rada,- svakodnevno se priprema za neposredan rad s djecom,- vodi svu potrebnu ped...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • (1) izvršitelj/ice na neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika), • uvjerenje o poloenom strunom ispitu (pr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. ODGOJITELJ/ICA • (7) izvršitelja/ica na odreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto radi bolovanja, rodiljnih i roditeljskih dopusta i dodatnog odgojitelja u grupi UVJETI za radno mjesto dogojitelja/ice su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau: • doka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA in Kapela
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i l. 49 Statuta Djejeg vrtia Nova Gradiška Upravno vijee Djejeg vrtia Nova Gradiška na svojoj sjednici odranoj 15.02.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natjeaja za zasnivanje radnog odnosa na odreeno, puno radno vrijeme na rok od godine dana ODGOJITELJA (M/) - PRIPRAVNIKA 1. JEDAN (1) IZVRŠITELJ/ICA – za djeji vrti u Novoj Kapeli Uvjeti pod tokom 1. : prema l. 24. I 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune ...

 • Company Dječji vrtić Lojtrica in Velika
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Djeji vrti Lojtrica, Smendrovieva 9, Velika Mlaka na temelju odluke Upravnog vijea od 16. veljae 2021. godine, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na odreeno puno radno vrijeme - zamjena Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Na natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete. Priloiti: - zamolbu - ivotopis - dokaz o strunoj spremi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ LUNA in Rijeka
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: voenje predškolske ustanove Na temelju l.37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Luna iz Rijeke, 12.02.2021. raspisuje NATJEAJ Za izbor i imenovanje RAVNATELJA Za ravnatelja moe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelje ili strunog suradnika u djejem vrtiu te ima najmanje pet godina radnog staa u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Ravnatelj se imenuje na etiri godine. U skladu sa lankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj; 82/08, 69/17) , na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se i odnose jednako na muški i enski spol. Uz prijavu kandidati su d...

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: poslovi odgojitelj/a predškolske djece....

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: poslovi odgajatelj/ice predškolske djece....

 • Company Dječji vrtić ČAVLIĆ in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia „avli”, Upravno vijee Djejeg vrtia „avli“ 16.02.2021.g donijelo je odluku o raspisivanju natjeaja za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno, 40 h tjedno, odreeno radno vrijeme. Natjeaj traje od 18.02.2021. do 26.02.2021. UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidati su duni priloiti:prijavu na natjeajivotopisdokaz o dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremipotvrdu ili elektroniki zapi...

 • Company DV OGLEDALCE in Ernestinovo
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Odgojitelj/ica na odreeno vrijeme, zamjena za bolovanje ,uz probni rad od tri mjeseca - puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Za prijem u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine broj 133/97). Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijem u radni odnos: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, struni prvostupnik ...

 • Company Dječji vrtić MALI KAJ in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: odgojno obrazovni rad u predškolskoj ustanovi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNČANA in Kom
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Djeji vrti „Sunana“ objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ - 5 izvršitelj (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - upranjeno radno mjesto • natjeaja radi zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelj (5 izvršitelj/ica) na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme –upranjeno radno mjesto; UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97); Uz prijavu(vlastoruno potpisanu) na natjeaj potrebno je priloiti: - ivotopis (vlastoruno potpisan) - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: odgojitelj u djejem vrtiu....

 • Company DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA in Prelog
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  1. ODGOJITELJ  - 1 izvršitelj M/                                 - rad na odreeno puno radno vrijeme,     -  zamjena za komplikacije u trudnoi i rodiljni dopust                                                                                                                                                                                                                             2. UVJETI: - sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, br. 133/97)   3. KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEAJ PRILAU: dokaz o hrvatskom dravljanstvu presliku diplome o steenoj strunoj spremi potvrdu iz elektronike baze podataka Hrvat...

 • Company Dječji vrtić 'Čarobni park' in Drnje
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia „arobni park“ Drnje raspisuje Natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, do kraja pedagoške godine 2021., odnosno do 31. kolovoza 2021. godine, puno radno vrijeme Uvjeti:Uvjeti prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97)preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, Uz prijavu na natjea...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters