Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

18 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Dječji vrtić Čarobno ogledalce in Toplice
  20.06.2021

  Opis posla: rad s djecom predškolske dobi. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia arobno ogledalce, Varadinske Toplice raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto: O D G O J I T E LJ /-I C A - na odreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/-ice Za prijem na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 19/97; 107/07 i 94/13). Uz vlastoruno potpisanu prijavu, kandidati su duni priloiti slijedeu dokumentaciju u preslici:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o steenoj strunoj spremidokaz o poloenom strunom ispitudokaz o radnom stau (elektronski zapis iz evidencije iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MENDULA in Pirovac
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAŠIBENSKO-KNINSKA UPANIJAOPINA PIROVAC Djeji vrti Mendula Zagrebaka 23 22213 Pirovac KLASA: 601-01/21-01/02URBROJ: 2182/11-34-1/2-01-21-1Pirovac, 24.05.2021. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.) i lanka 42. Statusa Djejeg vrtia Mendula, Upravno vijee Djejeg vrtia Mendula 24.05.2021. raspisuje NATJEAJza obavljanje poslova radnog mjesta RAVNATELJ/ICA• 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme (20 sati tjedno) Uvjeti za radno mjesto su prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme os...

 • Company Dječji vrtić Sušak in Rijeka
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju lanaka 24., 25., 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia Sušak objavljuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, lankom 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i lankom 8. Pravilnika o radnim mjestima Djejeg vrtia Sušak: - završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna...

 • Company OPĆINA BABINA GREDA in Greda
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA OPINA BABINA GREDA DJEJI VRTI “REGO” Babina Greda, 20. svibnja 2021. godine Temeljem lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), i lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 42. i 43. Statuta Djejeg vrtia „Rego“ koji je stupio na snagu dana 09. prosinca 2020. godine, Upravno vijee Djejeg vrtia „Rego“, raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Djejeg vrtia „Rego“ (m/) Uvjeti za radno mjesto ravnatelja : za ravnatelja djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja je završila preddiplomski sveuilišni studij ili strunistudij odgovarajue vrste,odnosno studij od...

 • Company Dječji vrtić Čarobna šuma in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: Planira i programira rad prema propisima nadlenog ministarstva, utvruje razvojne potrebe djece u starosti od godine dana do polaska u školu, priprema i realizira aktivnosti djece, prikuplja, priprema i izrauje sredstva i potrebiti materijal za odgojno-obrazovni rad, brine o ispravnosti inventara, odravanju postojeeg didaktikog materijala i igraaka, vodi pedagošku dokumentaciju, sistematski provodi pedagoško osmišljavanje prostora u koje borave djeca, vodei brigu o sigurnosnim, estetskim, higijensko-zdravstvenim i pedagoškim zahtjevima, surauje s roditeljima u razliitim oblicima, kontinuirano radi na svom strunom usavršavanju itd.Ostale informacije: 1. UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolsk...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PČELICA in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno puno radno vrijeme na projektu "ZA AZMANSKE MALIŠANE ZAJEDNO" u sklopu poziva Unaprjeenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja-produljeni rad vrtia Odgojitelj/ica- 1 izvršitelj/ica-VŠS/VSS ili Odgojitelj/ica pripravnik- 1 izvršiteljUVJETI: Uz potpisanu pisanu prijavu potrebno je priloiti: -kratak ivotopis, domovnicu ili osobnu iskaznicu, dokaz o strunoj spremi-diploma ili svjedodba, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti(neposredno nakon primljene obavijesti o izboru kandidata), uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN98/19) ( ne starije od dana objave natjeaja), elektroniki status o radno-pravnom statusu iz baze podataka HZMO-...

 • Company Dječji vrtić Sušak in Rijeka
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju lanaka 24., 25., 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia Sušak objavljuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, lankom 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i lankom 8. Pravilnika o radnim mjestima Djejeg vrtia Sušak: - završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna...

 • Company OPĆINA BABINA GREDA in Greda
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA OPINA BABINA GREDA DJEJI VRTI “REGO” Babina Greda, 20. svibnja 2021. godine Temeljem lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), i lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 42. i 43. Statuta Djejeg vrtia „Rego“ koji je stupio na snagu dana 09. prosinca 2020. godine, Upravno vijee Djejeg vrtia „Rego“, raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Djejeg vrtia „Rego“ (m/) Uvjeti za radno mjesto ravnatelja : za ravnatelja djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja je završila preddiplomski sveuilišni studij ili strunistudij odgovarajue vrste,odnosno studij od...

 • Company Dječji vrtić "LEPTIRIĆ" in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis posla: rad s djecom rane i predškolske dobi. NATJEAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA Natjeaj se odnosi na prijem pripravnika/pripravnice kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ VRSTA RADNOG ODNOSA: izvršitelj/izvršiteljica na odreeno, puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: - prema odredbama lanka 24. i lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.10/97, 107/07, 94/13 i 9/19) te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97). - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena vi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica - 1 izvršitelj/ica vrsta zaposlenja: rad na odreeno puno radno vrijeme (zamjena UVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati: - VŠS, odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja ili sveuilišni prvostupnik struke ili struni prvostupnik struke, - poloen struni ispit, - zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova, - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Priloiti: - pisanu zamolbu, - kratak ivotopis, - dokaz o strunoj spremi, - dokaz o strunom ispitu, - dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice ili Domovnice ili putovnice ili vozake ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OPATIJA in Opatija
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  DJEJI VRTI OPATIJAKLASA: 110 - 01/21 - 01/02UR. BROJ: 2156/01 - 09 - 06 - 21 - 2 Upravno vijee Djejeg vrtia Opatija dana 21. 05. 2021. godine objavljuje NATJEAJza popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (m/)na neodreeno vrijeme za rad na upranjenim radnim mjestima- 3 izvršitelja - Izrazi koji se za fizike osobe u ovom natjeaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnosese na osobe muškog i enskog spola. Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih suradnika, te vrsti i stupnju strunespreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97.), Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Opatija. Kand...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI in Pag
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  N A T J E A J za popunu radnog mjesta:< >1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, naodreeno- zamjena radi bolovanja djelatnice- za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Djejem vrtiu Paški mališani,Pag.-za rad u matinom objektu u Pagu. Uvjeti:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja:Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola Uz zamolbu (vlastoruno potpisanu) je potrebno priloit...

 • Company Dječji vrtić VESELA PANDICA in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  RAD S DJECOM JASLIKE I VRTIKE DOBI...

 • Company Dječji vrtić VESELA PANDICA in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Odgojitelj/iva pripravnik/ca...

 • Company Dječji vrtić Zlatna lučica in Gorica
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2021.god. (KLASA:601-02/21-03/00216; URBROJ:533-05-21-0002 od 13.travnja 2021.god.) i lanka 26 i 28 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia „Zlatna luica“ Sukošan raspisuje: NATJEAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA/PRIPRAVNICE ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE KROZ MJERU HZZ-a „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“ Mjesto rada: DJEJI VRTI „ZLATNA LUICA“ GORICA Broj traenih radnika: - 1 radnika Vrsta zaposlenja: - na odreeno, mjera HZZ-a, Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva Radno vrijeme:- puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/201...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'POTOČNICA' in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Odgoji i obrazovanje predškolske djece i rad s djecom s posebnim potrebama. Prema l. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu – Odgojitelj predškolske djece i poloen struni ispit. Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti: ivotopis, presliku domovnice, dokaz o steenoj strunoj spremi – preslika svjedodbe ili diplome, dokaz o poloenom strunom ispitu, potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom pr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'POTOČNICA' in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Odgoji i obrazovanje predškolske djece i rad s djecom s posebnim potrebama. Prema l. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu – Odgojitelj predškolske djece i poloen struni ispit. Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti: ivotopis, presliku domovnice, dokaz o steenoj strunoj spremi – preslika svjedodbe ili diplome, dokaz o poloenom strunom ispitu, potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom pr...

 • Company Dječji vrtić Zvono in Klake
  25.05.2021 Updated on: 26.05.2021

  Na temelju lanka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 36. Statuta Djejeg vrtia ZVONO Upravno vijee Djejeg vrtia ZVONO raspisuje NATJEAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ/ICA predškolske djece UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece su: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente u preslici: - dokaz o steenoj strunoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika, - ivotopis - dokaz o radnom stau (elektroniki...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters