Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

179 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 179 results.
 • Company Dječji vrtić 'Jurovska pčelica in Lopatinec
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Jurovska pelica“ (KLASA: 601-02/20-01/02, URBROJ: 2109-115/20-01/10) raspisuje se NATJEAJ za popunu radnih mjesta ODGOJITELJ/ICA - deset (10) izvršitelja na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama Uvjeti - prema lanku 24. i lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Na...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ISKRICA in Kruge
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia ISKRICA raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - jedan (1) izvršitelj, na odreeno, povean opseg poslova Uvijeti: Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece Uz prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti slijedee dokumente u preslici: a) ivotopis, b) dokaz o steenoj strunoj spremi, c) domovnicu, d)...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK' in Budančevica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme odgojitelja/odgojiteljica predškolske djece – 2 izvršitelja, na odreeno – puno radno vrijeme do 30.06.2021. godine Djejem vrtiu "Maslaak" urevac ( VŠS, VSS ) Uvjeti: za odgojitelja/odgojiteljicu moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ''Narodne novine'', broj 10/97.,107/07 i 94/13.) te lanka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia „Maslaak“ urevac, KLASA:601-07/16-01-05, URBROJ:2137-58716-02-01, od 22. oujka 2016.godine ( VŠS,VSS ). Uz pismenu prijavu kandidati su duni priloiti sljedee dokumente:ivotopisdiplomudokaz o dravljanstvuizvod iz elektronskog zapisa o radno pravnom statusu izdano od strane HZMO,uvjerenje da protiv ka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK' in Budančevica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme odgojitelja/odgojiteljica predškolske djece – 1 izvršitelj, na odreeno – nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno do 30.06.2021. godine Djejem vrtiu "Maslaak" urevac ( VŠS, VSS ) Uvjeti: za odgojitelja/odgojiteljicu moe biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ''Narodne novine'', broj 10/97.,107/07 i 94/13.) te lanka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia „Maslaak“ urevac, KLASA:601-07/16-01-05, URBROJ:2137-58716-02-01, od 22. oujka 2016.godine ( VŠS,VSS ). Uz pismenu prijavu kandidati su duni priloiti sljedee dokumente:ivotopisdiplomudokaz o dravljanstvuizvod iz elektronskog zapisa o radno pravnom statusu izdano od strane HZMO,uvjere...

 • Company Dječji vrtić PANDA in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgojitelj/ica predškolskog odgoja....

 • Company Dječji vrtić Cipelica in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i l. 46. to. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijea (KLASA: 003-05/20-01/26,: URBROJ: 2109-100-01-20-04) raspisuje se dana 18.rujna 2020.godine NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA - ODGOJITELJ, magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, struni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja - 1 izvršitelj M/ - do 4.3.2021. godine, NEPUNO RADNO VRIJEME (4 sata dnevno) - rad u okviru projekta „Vrti po Vašoj mjeri“ UVJETI:osoba koja nije pravomono osuivana za kaznena/prekršajna djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te protiv koje s...

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: voenje popodnevnog programa predškole i kraeg programa rada s djecom predškolske dobi (igraonice). DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), od 5. 10. 2020. do 31. 5. 2021. godine, za potrebe voenja popodnevnog programa predškole i Kraeg programa rada s djecom predškolske dobi (igraonice) ...

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisim...

 • Company Dječji vrtić SUNČICA in Krapina
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju l.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea od 04.09.2020.godine, Upravno vijee Djejeg vrtia Sunica objavljuje JAVNI NATJEAJ za 2 odgojitelja/ ice na odreeno vrijeme Uvjeti natjeaja su prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priloiti: dokaze o strunoj spremi, elektroniki zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz postojnja/nepostojanja radnog staa, potvrdu o poloenom strunom ispitu ukolik...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG in Ludbreg
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i lanka 38. Statuta Djejeg vrtia Radost Ludbreg, Upravno vijee Djejeg vrtia Radost Ludbreg raspisuje : NATJEAJ za radno mjesto odgojitelja/ice I. Odgojitelj / ica, magistar/magistra ranog predškolskog obrazovanja, struni prvostupnik/prvostupnica predškolskog odgoja - jedan/jedna (1) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme II . UVJETI za gore navedeno radno mjesto su: - sukladno l.24. i 25.Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN133/97) - poeljno sviranje nekog instrumenta, ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATULJI in Matulji
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), lanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: , , , ) i lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-04-01/13-3, od 10.12.2013. god,) i lanka 1. Izmjena i dopuna Statuta Djejeg vrtia Matulji (KLASA: 003-05/14-01/03, URBROJ: 2156-01-01-14-3, od 25.08.2014. god.), Upravno vijee Djejeg vrtia temeljem odluke od 10. rujna 2020. godine, raspisuje dana 18. rujna 2020. godine N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Djejeg vrtia Matulji Za ravnatelja/icu djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava: uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika u djejem vrtiui...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'BISTRAC' OGULIN in Ogulin
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Djejem vrtiu "Bistrac" - unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Djejem vrtiu "Bistrac" Ogulin Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'BISTRAC' OGULIN in Ogulin
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelja/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme za rad u predškoli Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u Djejem vrtiu (NN br. 133/97.). Uz zamolbu kandidati moraju priloiti: -ivotopis, -domovnica, -diplomu o steenoj strunoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika), -uvjerenje o poloenom strunom ispitu, ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRAVNO in Buzin
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19.) te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia „Travno” Upravno vijea Djejeg vrtia raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ //ICA - 2 izvršitelja na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme ( zamjena nenazonih radnica do povratka s bolovanja) - UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07.94/13., 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine 133/97): završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, ka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijee Djejeg vrtia "Razliak" raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA - 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme. Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia "Razliak" od 26.3.2001. Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 2. dokaz o strunoj spremi 3. domovnicu 4. elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA in Belec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  N A T J E A Jza sljedee radno mjesto - voditelj/voditeljica programa predškole 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na odreeno vrijeme od 01.listopada 2020. do 31. svibnja 2021.Uvjeti:Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ broj 133/97.)Mjesto rada: Zlatar, Belec, MartinšinaUz prijavu kandidati su duni priloiti:- ivotopis- domovnicu (preslika)- dokaz o strunoj spremi (preslika)- dokaz da protiv osobe nije p...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI in Pag
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta:< -3 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na odreeno- zamjena radi bolovanja djelatnica- za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Djejem vrtiu Paški mališani,Pag.-dvije ( 2) odgojiteljice za rad u podrunom objektu u Povljani, jedna (1) odgojiteljica za rad u matinom objektu u Pagu. Uvjeti:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja:Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja. Uz zamolbu (vlastoruno pot...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predškoslki odgoj i naobrazba djece. Potrebna zvanja preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece Rad na odreeno / do povratka radnice sa rodiljnog /porodiljnog dopusta. Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslicii: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), Potvrda o poloenom strunom ispitu, domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predškoslki odgoj i naobrazba djece. Potrebna zvanja preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece Rad na odreeno VRIJEME DO 31.08.2021. Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslicii: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), Potvrda o poloenom strunom ispitu, domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 – (izvornik – ne stariji od 30 ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predškoslki odgoj i naobrazba djece. Potrebna zvanja preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslicii: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), Potvrda o poloenom strunom ispitu, domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 – (izvornik – ne stariji od 30 dana) Kandidat koji ostvaruje pravo pr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Petar Pan, raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR ODGOJITELJ /ICA Dva (2) IZVRŠITELJA/ICE - rad na odreeno vrijeme (zamjena) - puno radno vrijeme UVJETI: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti sljedee dokumente u preslici: - Dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) - Dokaz o radnom stau ( elektroniki zapis iz evidencije H...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZRNO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad sa djecom sa teškoama u razvoju (dodatni odgojitelj) Potrebna zvanja preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelje predškolske djece Radni odnos na odreeno (do 31.08.2021 god.). Uz prijavu potrebno je dostavit slijedee dokumente u preslici: - Zamolbu, ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe), Potvrda o poloenom strunom ispitu, domovnicu, preslika osobne iskaznice, Elektroniki zapis o radno pravnom statusu HZMO-a (izdan u vrijeme trajanja natjeaja). - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - (izvornik –  ne stariji od 30 dana) - Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, l. 25 st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 – (i...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČIGRA in Martina
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Ravnateljica Djejeg vrtia igra raspisuje N A T J E A J za ODGOJITELJ/ICA - 3 izvršitelja (m/) na neodreeno vrijeme -puno radno vrijeme Uvjeti: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l.24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO - presliku dokaza o poloenom strunom is...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07,94/2013.) i Odluke Upravnog vijea sa raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR - Odgojitelja- 3 izvršitelj (m/) - na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - VŠS u skladu l. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(10/97, 107/07, 94/2013), te u skladu s Pravilnikom o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu PRIJAVE NA NATJEAJ : Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi na natjeaj potrebno je priloiti: 1. dokaze o steenoj strunoj spremi, (preslika diplome) 2. potvrdu o radno pravnom statusu (elektroniki ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starija od mj...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07,94/2013.) i Odluke Upravnog vijea sa raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR - Odgojitelja- rad u posebnom programu glazbene kulture -1 izvršitelj (m/) - na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - VŠS u skladu l. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(10/97, 107/07, 94/2013), te u skladu s l.6. Pravilnikom o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu PRIJAVE NA NATJEAJ : Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi na natjeaj potrebno je priloiti: 1. dokaze o steenoj strunoj spremi, (preslika diplome) 2. potvrdu o radno pravnom statusu (elektroniki ispis iz evidenci...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - dokaz o poloenom strunom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz l. 32. Pravilnika, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). - dokaz o poloenom ispitu B2 njemakog j...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - dokaz o poloenom strunom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz l. 32. Pravilnika, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: poslovi njege, odgoja i o...

 • Company Dječji vrtić Dječji grad in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i lanka 43. Statuta Djejeg vrtia "Bubamara", Upravno vijee Djejeg vrtia „ Bubamara „ raspisuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice VRSTA RADNOG ODNOSA: - 1 izvršitelj/ica - na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)poloen struni ispitprobni rad 1 mjesec Na natjeaj se pod ravnopravnim...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i lanka 43. Statuta Djejeg vrtia "Bubamara", Upravno vijee Djejeg vrtia „ Bubamara „ raspisuje Ponovljeni natjeaj za potrebe projekta „Nove inkluzivne usluge za uenje, rad i rast u lokalnoj zajednici” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, a za obavljanje poslova radnog mjesta VRSTA RADNOG ODNOSA: -ODGOJITELJ/ICA (m/) – 3 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme do završetka projekta „ Nove inkluzivne usluge za uenje, rad i rast u lokalnoj zajednici” (5 mjeseci) UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUDUĆNOST in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju l.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Budunost“ , raspisuje se NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta 1. ODGOJITELJ/ICA: 3 izvršitelja/ice na odreeno puno vrijeme (2 izvršitelja/ice zamjena do povratka na rad nenazonih radnica na posao i 1 izvršitelj/ica povean opseg poslova do 31. kolovoza 2021.) - nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba 2. UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.), 3. Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola; Uz v...

 • Company Dječji vrtić ZVONČICA in Maja
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) i l.42. Statuta Dv. „Zvonica“ ,Upravno vijee Dv. „Zvonica“ na sjednici odranoj 16.09.2020. god. donijelo je odluku o raspisivanju natjeaja za: 1. ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI - Mjesto rada: Vodnjan, Ul. 1. Maja 34B i na adresi Put od fortica 29,Pula - Broj traenih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: - 1 odgajatelja pripravnika na odreeno vrijeme - Radno vrijeme: puno radno vrijeme - Smještaj: nema smještaja - Naknada za prijevoz: u cijelosti - Razina obrazovanja: VŠS Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97,107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz prijavu kandidati prilau dokaze o ispunjavanju u...

 • Company Dječji vrtić Vrbik in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pisane molbe slati iskljuivo na adresu Vrtia: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: ''ZA NATJEAJ – NEODREENO'' (obavezno naznaiti). Uz prijavu poslati: dokaz o steenoj strunoj spremi; dokaz o poloenom strunom ispitu ako je poloen ili dokaz o osloboenju od polaganja str. ispita; uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka i uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka - ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natjeaja; presliku osobne iskaznice ili domovnice. Kandidat je duan priloiti dokaz o promjenama prezimena /imena u odnosu na priloenu dokumentaciju, ako je došlo do promjene. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natjeaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24...

 • Company Dječji vrtić Vrbik in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. Pisane molbe slati iskljuivo na adresu Vrtia: Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb, s obaveznom napomenom: ''ZA NATJEAJ – ODREENO'' (obavezno naznaiti). Uz prijavu poslati: dokaz o steenoj strunoj spremi; dokaz o poloenom strunom ispitu ako je poloen ili dokaz o osloboenju od polaganja str. ispita; uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka i uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka - ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natjeaja; presliku osobne iskaznice ili domovnice. Kandidat je duan priloiti dokaz o promjenama prezimena /imena u odnosu na priloenu dokumentaciju, ako je došlo do promjene. Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike. Ako se na natjeaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz lanka 24. ...

 • Company Dječji vrtić Čarobno ogledalce in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: rad s djecom predškolske dobi....

 • Company Dječji vrtić KUĆICA OD LICITRA in Banjole
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Kuica od licitra, objavljuje NATJEAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na odreeno vrijeme, do povrata djelatnice sa trudnikog i poroajnog dopusta (1 izvršitelj) Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti: - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - elektroniki zapis od HZMO; - uvjerenje o nekanjavanju za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; - presliku osobne iskaznice ili domovnice. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se os...

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA' in Velika
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), Djeji vrti Velika Gorica, Velika Gorica na temelju odluke Upravnog vijea od 31.08.2020. godine objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj/odgojiteljica - 1 izvršitelj/ica vrsta zaposlenja: rad na odreeno puno radno vrijeme (zamjena) UVJETI: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati: - VŠS, odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja ili sveuilišni prvostupnik struke ili struni prvostupnik struke, - poloen struni ispit, - zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova, - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti...

 • Company Dječji vrtić Žirafa in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi...

 • Company Dječji vrtić Žirafa in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom predškolske dobi...

 • Company Dječji vrtić LEPOGLAVA in Lepoglava
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 38. Statuta Djejeg vrtia LEPOGLAVA, Upravno vijee od 04.09.2020. raspisuje NATJEAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA – pet izvršitelja/izvršiteljica na neodreeno vrijeme. Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o strunoj spremi, uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju postupka sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izreene zaštitne mjere iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAJKA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13,98/19) Djeji vrti „Bajka“ objavljuje N A T J E A J ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja (m/) - na odreeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena UVJETI za radno mjesto su: - prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13,98/19) Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97): PRIJAVA na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedee priloge (preslika): - ivotopis (vlastoruno potpisan) - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika) - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika) - potvrda o podacima (o stau) eviden...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na neodreeno, puno radno vrijeme, 7 izvršitelja/ljica Opis poslova: provodi odgojno obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i struno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj skupini Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ce su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 98/19) • VŠS -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI in Sisak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Sisak Novi raspisuje N A T J E A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na odreeno vrijeme od 1 godine, puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ljica Opis poslova: provodi odgojno obrazovni program rada s djecom predškolske dobi i struno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj skupini Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ce su: lanak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 98/19) • VŠS -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana...

 • Company Dječji vrtić Pingvin in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje predškolske djece....

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijee DJEJEG VRTIA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 4 (etiri) izvršitelja/ice na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnica na rad Uvjeti za radno mjesto:VSS, završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za odgojitelja predškolske djece– magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,VŠS, završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studijza odgojitelja predškolske djece -struni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajue vrste kojim jesteena VŠS u skladu s ranijim propisima - odgojitelj predškolske djece, nastavnik p...

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC in Vrbovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19.) te lanka 42. Statuta Djejeg vrtia Vrbovec, 7. svibnja 12a, Vrbovec, Upravno vijee Djejeg vrtia Vrbovec donijelo je na svojoj 50. sjednici odranoj 31. kolovoza 2020. godine Odluku o raspisivanju NATJEAJA za radno mjesto: odgojitelj/ica – 2 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine br. 133/97 daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj s...

 • Company Dječji vrtić Srednjaci in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia «Srednjaci» raspisuje N A T J E A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM ZA ODGOJITELJA/ICU - 1 izvršitelj Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97, 4/98). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. PRIJAVA na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, sadravati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se kandidat prijavljuje te priloene sljedee dokumente u preslici: - dokaz o strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu - dokaz...

 • Company DJEČJI VRTIĆ KONJŠČINA in Bočadir
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Upravno vijee Djejeg vrtia Konjšina na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97,107/07 i 94/13 ) i lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Konjšina, KLASA: 601-01/13/01-08, URBROJ: 2211/04-341-13-01-05 od 02.12.2013., na 42. sjednici Upravnog vijea, odranoj 14.09.2020. godine, donosi Odluku da se raspisuje NATJEAJ za radno mjesto odgojitelja-pripravnika-asistenta, na odreeno puno radno vrijeme Uvjeti: prema lanku 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Konjšina, KLASA: 601-01/17-01/20, URBROJ: 2211-38-17-4, od 11.08.2017. godine. Natjeaj se raspisuje za jednog zaposlenika na puno radno vrijeme, na odreeno, godinu dana. Uz prijavu kandidati su d...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA in Lobor
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor raspisuje natjeaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto : Voditelj/ica programa predškole – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na odreeno vrijeme Mjesto rada: Lobor i Petrova Gora Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Priloiti uz potpisanu prijavu:ivotopisdokaz o strunoj spremi (diploma – preslika)dokaz o poloenom strunom ispitu (preslika)dokaz o dravljanstvu (preslika domovnice ili e-zapis)elektroniki zapis o rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters