Jobmonitor. Search results for Economists

42 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company DELTRON d.o.o. in Bilo
  29.03.2020

  Opis posla i zaduenja:strateško upravljanje ljudskim resursima (definicija strategije upravljanja ljudskim resursima koja osigurava provoenje definiranih poslovnih ciljeva kompanije, planiranje aktivnosti, analiza poslova, sistematizacija radnih mjesta, definiranje kompetencija, postavljanje targeta, mjerenje uspješnosti postizanja targeta, kontinuirano savjetovanje managementa),planiranje zapošljavanja djelatnika kao i upravljanje selekcijskim procesom zapošljavanja u svrhu osiguranja potrebnih kapaciteta za ispunjenje ciljeva poduzea (razgovori za posao, testiranje, koordinacija privremene radne snage, studenata i uenika)suradnja s nadlenim slubama za zapošljavanje i posrednicima za regrutaciju kadrovaedukacija i razvoj karijere (definiranje sustava identifikacije edukacijskih potreba, p...

 • Company DRAFT d.o.o. in Virovitica
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Društvenog ugovora Trgovakog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natjeaja za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva DRAFT d.o.o od 26. oujka 2020. godine, Skupština društva dana 27. oujka 2020. godine, raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva Direktor/ica imenuje se na vrijeme od pet godina, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno). 1. Za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: - magistar struke - najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodeim pozicijama - iskustvo u provedbi EU projekata najmanje 3 godine - iskustvo u organizaciji socijalnih usluga - iskustvo u voenj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POREČ in Other
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  opis poslova: poslovi voditelja raunovodstva...

 • Company ICE CREAM GROUP d.o.o. in Other
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: Usmjeravanje i koordiniranje aktivnosti odjela koji se bave proizvodnjom, odreivanjem cijena, prodajom i distribucijom proizvoda. Upravljanje ljudima, pripremanje radnih rasporeda i dodjeljivanje specifinih zaduenja. Pregledavanje prodajnih izvještaja i drugih podataka o uinkovitosti sa svrhom mjerenja produktivnosti i ostvarenja ciljeva da bi se odredila podruja za redukciju troškova ili unapreenja programa. ...

 • Company KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA in Koprivnica
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), proelnik Upravnog odjela za financije, proraun i javnu nabavu Koprivniko - krievake upanije, raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Koprivniko-krievaku upaniju, Upravni odjel za financije, proraun i javnu nabavu VIŠI STRUNI SURADNIK ZA FINANCIJE I PRORAUN – jedan izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme od šest mjeseci uz mogunost produenja za još šest mjeseci, zbog poslova iji se opseg privremeno poveao, uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca - magistar struke ili struni specijalist ekonomske struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajuim poslovima, - poloen dravni strun...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom podruju društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekon...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Obavlja sloene upravne i druge strune poslove za sve kategorije poreznih obveznika, a koji se odnose na utvrivanje i razrez poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza te posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, izdavanje poreznih kartica te potvrda i uvjerenja o OIB-u. Za porezne obveznike graane obavlja sloene upravne i druge strune poslove utvrivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. Izrauje nacrte rješenja o utvrenim poreznim obvezama. Za porezne obveznike graane obavlja poslove izdavanja isprava i potvrda o injenicama o kojima Porezna uprava vodi slubenu evidenciju. Rješava u upravnim stvarima iz djelokruga ispostave. Obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadreenog. Na temelju lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne n...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: obavljanje najsloenijih upravnih i drugih strunih poslova za fizike osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja te obveznike poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava i to: poslovi utvrivanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; poslovi usklaivanja statusnih podataka i voenja dosjea; poslovi zaprimanja i obrade podnesenih prijava; poslovi provjere iskazanih podataka o poslovanju poreznih obveznika iz svoje nadlenosti; podnošenje optunih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka; podnošenje zahtjeva za nadzor; izdavanje isprava i potvrda o injenicama o kojima Porezna uprava vodi slubenu evidenciju; poslovi biljeenja poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu; izraivanje odgovora na upite poreznih obveznika iz svoje nadle...

 • Company AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: obavljanje najsloenijih poslova iz djelokruga financija i raunovodstva. Organiziranje i voenje rada slube, voenje proraunskog raunovodstva, izrada financijskog plana, izrada financijskog izvještaja i dr. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci, objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa jednog izvršitelja na poloajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj slubi – voditelj Financijsko-raunovodstvene slube na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 6 mjeseci Uvjeti: diplomski sveuilišni studij ekonomske struke (magistar ekonomije) ili VSS,najmanje tri godine radnog iskustva u struci,poznavanje rada na raunalu,prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom na rukovodeem radnom mjestu u visokom školstvu ili kod drugog pr...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Središnja sluba, A. Mihanovia 3, Zagreb raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje predstojnika (m./.) Podrune slube u Zagrebu Uvjeti natjeaja: - završen diplomski sveuilišni studij pravne struke ili diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ekonomske struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave - pet godina radnog iskustva u struci sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. Mandat radnika izabranog na poloajno radno mjesto traje etiri godine, a istu osobu moe se ponovo imenovati. Izbor se ponavlja svake etiri godine. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propis...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OPIS POSLA: -Sudjelovanje u izradi Planova upravljanja za podruja ekološke mree i zaštiena podruja Zadruga Granum Salis trai asistente za planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Trai se 10 izvršitelja, po jedan za rad u svakoj od gore navedenih Javnih ustanova. Asistenti e sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, asistent e raditi i na dr...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla:  planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima,  rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.  Sudjelovanje u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, rad  i na drugim poslovima u okviru djelokruga Javne ustanove, uz struno voenje strunjaka Javne ustanove.   Asistenti se zapošljavaju kod poslodavca Zadruge Granum Salis na odreene radno vrijeme, na minimalni period od 12 mjeseci, s mogunošu dueg vr...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Zadruga Granum Salis trai asistente za planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.  Trai se 10 izvršitelja, po jedan za rad u svakoj od gore navedenih Javnih ustanova.  Asistenti e sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, asistent e raditi i na drugim poslovima u okviru djelokruga Javne ustanove, uz struno voenje strunjaka Javne ustanove.  Asist...

 • Company Razvojna agencija VIDRA in Virovitica
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), lanka 17. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 9. travnja 2018. godine, I izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine, lanaka 1. i 5. Pravilnika o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 2. lipnja 2016. godine, I izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 30. kolovoza 2017. godine, te II izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 14. veljae 2020. godine, ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije objavljuje N A T J E A J za prijam pripravnika za sklapanje ugovora o radu na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vrem...

 • Company Razvojna agencija VIDRA in Virovitica
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), lanka 17. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 9. travnja 2018. godine, I izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine, lanaka 1. i 5. Pravilnika o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 2. lipnja 2016. godine, I izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 30. kolovoza 2017. godine, te II izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 14. veljae 2020. godine, ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije objavljuje N A T J E A J za prijam pripravnika za sklapanje ugovora o radu na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radn...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  OPIS POSLA: -Sudjelovanje u izradi Planova upravljanja za podruja ekološke mree i zaštiena podruja Zadruga Granum Salis trai asistente za planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Trai se 10 izvršitelja, po jedan za rad u svakoj od gore navedenih Javnih ustanova. Asistenti e sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, asistent e raditi i na dr...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Zadruga Granum Salis trai asistente za planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.  Trai se 10 izvršitelja, po jedan za rad u svakoj od gore navedenih Javnih ustanova.  Asistenti e sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, asistent e raditi i na drugim poslovima u okviru djelokruga Javne ustanove, uz struno voenje strunjaka Javne ustanove.  Asist...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla:  planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima,  rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.  Sudjelovanje u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, rad  i na drugim poslovima u okviru djelokruga Javne ustanove, uz struno voenje strunjaka Javne ustanove.   Asistenti se zapošljavaju kod poslodavca Zadruge Granum Salis na odreene radno vrijeme, na minimalni period od 12 mjeseci, s mogunošu dueg v...

 • Company KARL DIETZ - KIJEVO D.O.O. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: Priprema dokumentacije za javni natjeaj, priprema cjenika, izrada izvješa i priprema kvartalnih odobrenja. Mogunost korištenja mjera APZ-a....

 • Company BAR d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: voenje marketing kampanja...

 • Company DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju Statuta i Pravilnika o uvjetima i postupku izbora izvršnog direktora Društvo za psihološku pomo (DPP), Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb objavljuje NATJEAJ Za izbor i imenovanje izvršnog(-e) direktora(-ice) udruge na razdoblje od 4 godine. Opis poslova izvršnog direktora pronai ete na mrenoj stranici DPP-a, na linku Uvjeti: • završen etverogodišnji ili diplomski studij društvenog smjera; • završene dodatne izobrazbe iz podruja djelatnosti DPP-a; • najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva u podruju djelatnosti kojima se bavi DPP, u upravljanju projektima, u organizacijama civilnog društva ili organizacijama koje se bave istraivanjem, razvojem ili pruanjem psihosocijalnih usluga; • razumijevanje i poznavanje poslovnih procesa, poslovnog planiranja, promocije, vrednovanja i prae...

 • Company DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Društvo za psihološku pomo (DPP), Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb objavljuje NATJEAJ Za izbor raunovoe/knjigovoe/bilancista Opis poslova pronai ete na mrenoj stranici DPP-a, na linku Uvjeti: • Viša struna sprema za raunovodstvo-knjigovodstvo. • Najmanje 3 – 5 godina iskustva u voenju raunovodstvenih/knjigovodstvenih poslova • Preciznost i smisao za detalje u voenju administrativno-financijskih dokumenata i isprava; • Vrlo dobro poznavanje MS Office-a (MS Word, MS Excel) i interneta te odgovarajuih raunovodstvenih programa; • Dobre komunikacijske vještine i pozitivno djelovanje na meuljudske odnose; • Sposobnost da radi samostalno i kao dio tima; • Dobro vladanje engleskim jezikom, osobito strunom raunovodstvenom terminologijom. Prednosti: iskustvo u raunovodstvu neprofitnih organizacija, p...

 • Company Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela in Brela
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Voditelj raunovodstva – u sjedištu OŠ dr. Franje Tumana, Brela1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena. Poetak rada 27.04.2020.godine uz probni rad od 3 mjeseca. Na natjeaj se mogu javiti osobe muškog i enskog spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08. i 69/17.)Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima prema Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 9. Pravilnika o radu Osnovne škole dr. Franje Tumana, Brela te uvjete iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.)Uvjeti prema lanku 9. Prav...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU Sveuilišni odjel za strune studije, raspisuje N A T J E A J I za radna mjestaVODITELJ SLUBE ZA STRUNU PRAKSU (m/) – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu, a najdue do završetka projekta „Unaprjeenje i provedba strune prakse na Sveuilišnom odjelu za strune studije (UP.03.1.1.04.0052);Pristupnici pod tokom 1. trebaju ispunjavati sljedee uvjete:VSS ekonomskog smjera,najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,znanje engleskog jezika,poznavanje rada na osobnom raunalu.Prednosti:iskustvo rada na projektima financiranim iz fondova i programa EU. Opis radnog mjesta:priprema interne procedure i akte za pruanje usluga i redovni rad slube za strunu praksu,organizira rad slube za strunu praksu,izrauje godišnji plan rada slube te raspored izvršenja strune prakse...

 • Company OPĆINA KAPELA in Kapela
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: Cjelokupno upravljanje projektnim aktivnostima, praenje napretka projekta, kontrola krajnjih korisnika, izvještavanje prema posrednikom tijelu i partnerima, ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta. - završena viša ili visoka struna sprema društvenog usmjerenja - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu - poloen dravni struni ispit - vozaka dozvola B kategorije uz mogunost korištenja vlastitog vozila zaposlenika...

 • Company VOLKO d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Obrazovni program: VSS graevina ili arhitektura Opis poslova: zastupanje i predstavljanje tvrtke, organizacija i kontrola rada, komunikacija s poslovnim partnerima, zakljuivanje i potpisivanje ugovora te kontrola njihovog provoenja, analiza izvješa o poslovanju, obavljanje poslova savjesno, kvalitetno i u predvienim rokovima, samostalno voenje i nadzor gradilišta, praenje realizacije i naplate, te ostali poslovi direktora. Obavezno dostaviti zamolbu, ivotopis, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja i presliku potvrde ili elektronikog zapisa o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staa, ne starije od mjesec dana....

 • Company MANUFAKTURA JEDANAEST d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 8. VIŠI STRUNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE - 1 izvršitelj Uvjeti: VSS završen diplomski studij, poznavanje rada na raunalu. Potrebno radno iskustva 3 godine na poslovima ekonomske struke. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti...

 • Company OPĆINA PETROVSKO in Petrovsko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - proišeni tekst, 137/15. i 123/17.), lanka 19. stavka 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), lanka 47. Statuta Opine Petrovsko (“Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije” broj 10/13., 12/18. i /20.) i lanka 11. stavka 1. Redni broj 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Petrovsko (“Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije” broj 30/19. i 6 /20.), opinski naelnik Opine Petrovsko raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje proelnika Jedinstvenog upravnog odje...

 • Company OPĆINA LOVAS in Lovas
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanaka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), lanka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 74/10 i 125/14) te lanka 50. Statuta Opine Lovas (“Slubeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske upanije broj 05/13) naelnica Opine Lovas dana, 20. oujka 2020. godine objavljuje: OGLAS za prijam u slubu u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Lovas, na radno mjesto proelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj/ica) na odreeno vrijeme zbog zamjene due odsutne slubenice, uz probni rad od dva mjeseca. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane lankom 12. Z...

 • Company JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK in Velika
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz društvenog podruja ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje dva svjetska jezika (engleski obavezan), znanje rada na osobnom raunalu, vozaka dozvola B kategorije. Uz prijavu priloiti: ivotopis dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodbe ili drugi vjerodostojan dokaz) - preslika domovnica - preslika dokaz o radnom iskustvu: elektroniki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji HZMO - original potvrdu o nekanjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama – preslika vozake dozvole. Prijavu na natjeaj mogu podnijeti osobe o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRNICA in Krnica
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Vladimira Nazora – Krnica, sa sjedištem u Krnici 87 raspisuje: N A T J E A J za popunu sljedeeg radnog mjesta VODITELJ RAUNOVODSTVA ŠKOLSKE USTANOVE – m/1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), mjesto rada Krnica UVJETI (temeljem)Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiPravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Vladimira Nazora – Krnica (sijeanj 2019.) Uz prijavu na natjeaj kandidati su obavezni priloiti:ivotopisdiplomu, odnosno dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvu (domovnica)uvjerenje da nije pod istrago...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Sveuilište u Splitu Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije raspisuje NATJEAJ 1. za radno mjesto: projektni administrator za rad na projektu PRAG – PRvi korAk u karijeri – poslovi budunosti u Graditeljstvu, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj. Uvjeti koje moraju ispunjavati pristupnici pod rednim brojem 1: završen studij koji rezultira kvalifikacijom 7. razine prema HKO, odnosno njemu izjednaen studij sukladno lanku 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanjuiz podruja tehnikih ili društvenih znanosti.Poeljno iskustvo:upravljanje i/ili administriranje europskim projektima. Prijave se podnose na protokol Fakulteta osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama, na adresu: Fakultet graevinarstva, arhitekture i geod...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BOL in Bol
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Bol, te Pravilnika o radu Srednje škole Bol, Srednja škola Bol, Bol raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Voditelj raunovodstva, 1 na neodreeno vrijeme ( popunjavanje radnog mjesta zbog odlaska u mirovinu dosadašnje djelatnice) , na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno Zvanje: magistar ekonomije, VSS Mjesto rada : Srednja škola Bol, Bol Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sre...

 • Company DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19), lanka 22. Statuta Doma zdravlja Vojni , Upravno vijee Doma zdravlja Vojni raspisuje Doma zdravlja Vojni N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Vojni Raspisuje se natjeaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Vojni, na mandat od etiri godine. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:< ivotopis>dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveuilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveuilišnom studiju (preslik diplome),dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik...

 • Company TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI in Visoko
  18.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  TURISTIKA ZAJEDNICA OPINE KAŠTELIR-LABINCIKaštelir 113 52464 Kaštelir Na temelju lanka 18. stavak 1. toke 6. i lanka 22. stavka 2. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 52/19.), lanka 46. Statuta Turistike zajednice Opine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica („Slubene novine Opine Kaštelir-Labinci“ broj 01/2010), te Odluke Turistikog vijea Turistike zajednice Opine Kaštelir-Labinci, od 21. veljae 2020. godine, Turistiko vijee Turistike zajednice Opine Kaštelir-Labinci, raspisuje JAVNI NATJEAJza izbor i imenovanje direktora/ice Turistike zajednice Opine Kaštelir-Labinci- Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/), na neodreeno, puno radno vrijeme lanak 1. Kandidat za direktora/icu, uz ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, bro...

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GLINA in Glina
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Hrvatski Crveni kri Gradsko društvo Crvenog Glina, na temelju lanka 28. Statuta i Odluke Odbora od 28. veljae 2020. godine raspisuje NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog kria Hrvatska Glina na mandatno razdoblje od 4 godine s mogunošu reizbora. Kandidati trebaju ispunjavati sljedee uvjete:završen preddiplomski I diplomski sveuilišni studij, integrirani preddiplomski I diplomski sveuilišni studij ili završen preddiplomski sveuilišni studij ili završen specijalistiki diplomski struni studijnajmanje 3 godina radnog iskustvaposjedovanje znanja i vještine pisanja i provedbe EU projekata.Kandidati su duni priloiti:preslika dokumenata o završenom stupnju obrazovanja ( preslika diplome ),preslika dokaza o poznavanju pisanja i provedbe EU projekata,potvrdu o radnom stau,p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  voditelja/ice raunovodstva za potrebe Osnovne škole Montovjerna u osnivanju Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U prijavi na natjeaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju e se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natjeaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Prilozi, odnosno isprave k...

 • Company OPĆINA SEMELJCI in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis posla : Viši struni suradnik/suradnica -voditelj/voditeljica projekta obavlja sljedee poslove: provodi aktivnosti na pripremi projekta, planira i koordinira provedbu projekta i pojedinih aktivnosti, priprema financijski plan projekta, upravlja projektom te nadzire troškove, priprema natjeajnu dokumentaciju, koordinira i provodi marketinške i promotivne aktivnosti projekta, izrauje analizu predvienih aktivnosti, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, priprema i izrada izvješa o realiziranom projektu, obavlja posao informiranja javnosti Uvjeti : VSS magistar struke ili struni specijalist, društveno -humanistika struka -1 godina radnog iskustva - poloen dravni struni ispit , ukoliko kandidat/kandidatkinja nema poloeno, isti je duan/duna poloiti u ro...

 • Company LUKOIL Croatia d.o.o. in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  NATJEAJ ZA SLOBODNO RADNO MJESTO SPECIJALIST OPERATIVNE KONTROLE Radno mjesto: Specijalist operativne kontrole Mjesto rada: Grad Zagreb i terenski rad Broj traenih radnika: Jedan Vrsta zaposlenja: Na neodreeno vrijeme s probnim rokom Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Djelomino Natjeaj vrijedi od: 16.03.2020. Natjeaj vrijedi do: 31.03.2020. Razina obrazovanja: VSS (tehnikog, ekonomskog, pravnog smjera) Strani jezici: Prednost znanje ruskog i/ili engleskog jezika Informatika znanja: Napredno poznavanje MS Office alata Radno iskustvo: Minimalno 5 godina na istim ili slinim poslovima Opis poslova: - organizira rad operativne kontrole, - sudjeluje u planiranju i provoenju redovne i izvanredne kontrole kvaliteta i kvantiteta naftnih proizvoda, - vrš...

 • Company ZADRUGA GRANUM SALIS in Other
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Zadruga Granum Salis trai asistente za planiranje upravljanja podrujima ekološke mree i zaštienim podrujima, za rad u Javnim ustanovama za upravljanje tim podrujima, u sklopu projekta „Izrada planova upravljanja podrujima ekološke mree Natura 2000 i zaštienim podrujima“, sufinanciranog iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.  Trai se 10 izvršitelja, po jedan za rad u svakoj od gore navedenih Javnih ustanova.  Asistenti e sudjelovati u svim fazama procesa izrade planova upravljanja i uz njega vezanog procesa ukljuivanja dionika, uz struno voenje strunjaka poslodavca Zadruge Granum Salis, te u suradnji s Javnom ustanove. Uz rad na izradi Planova upravljanja, asistent e raditi i na drugim poslovima u okviru djelokruga Javne ustanove, uz struno voenje strunjaka Javne ustanove.  Asist...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Koprivnica
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o b j a v lj u j e J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB PODRUNA SLUBA KOPRIVNICA U KOPRIVNICI 1. viši struni savjetnik za kontrolu naplate prihoda (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije ili specijalistiki struni studij ekonomije - 2 godine radnog iskustva u struci Osim navedenih uvjeta, za sva radna mjesta uvjet je poznavanje rada na raunalu. Radni odnos zasniva se na odreeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Ponudu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters