Jobmonitor. Search results for Economists

112 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-50 of 112 results.
 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: koordinacija i upravljanje organizacijskom jedinicom. U obzir dolazi prvostupnik/ca i/ili magistar/ra tehniko tehnološkog smjera - grafika struka/ekonomskog smjera/srodne struke....

 • Company ATAUCTUS j. d. o. o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: upravljanje društvenim mreama, oglašavanje, voenje procesa oglašavanja, obrada podataka...

 • Company Optima Rent d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: voenje financija i prodaje Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ekonomskog smjera - 10 godina radnog iskustva - poloen vozaki  A i B kategorije - znanje engleskog jezika C1 razine Mogunost korištenja potpora za zapošljavanje....

 • Company GRAD ILOK in Ilok
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto: ) do 31. prosinca 2022.god.Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. stavku 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta2. Kandidati moraju ispunjavati i sljedee posebne uvjete: magistar struke ili struni specijalist prirodne, tehnike, biotehnike, d...

 • Company RIJEKA 2020 d. o o. in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: upravljanje ekonomskim, financijskim i raunovodstvenim poslovima i briga za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva. Upravljanje timom zaposlenika zaduenim za ekonomske, financijske i raunovodstvene poslove na nain da se rasporeuju poslovi i zadae te praenje i nadzor njihovog izvršavanja. Predlaganje i izrada financijskih planova i izvještaja o poslovanju Društva te financijskih planova i izvještaja, a po nalogu direktora Društva, te osiguravanje usklaenosti poslovanja Društva sa financijskim i raunovodstvenim propisima. Takoer komuniciranje i suradnja sa nadlenim osobama u Gradu Rijeci i PG o svim pitanjima iz podruja svoje nadlenosti rada, neposredno kontaktiranje i obavljanje radnih dogovora sa suradnicima, s ustanovama, partnerima te dru...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: b) Voditelj Pododsjeka za udruge i socijalne potpore - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)magistar struke u podruju društvenih ili humanistikih znanostinajmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaorganizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Pododsjekomosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjaiskustvo u obavljanju sloenijih i odgovornih poslova ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6.Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: a) Savjetnik za zdravstvo u Odsjeku za zdravstvo – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) magistar struke u podruju društvenih ili humanistikih znanosti najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima komunikacijske vještine potrebne za obavljanje povjerenih mu poslova osposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanja iskustvo u obavljanju sloenijih i odgovornih poslova u struci poloen dravni struni ...

 • Company REZIDENCIJALNI DOM ZA STARIJE in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: suradnik/ica na poslovima voditelja-organizacija, voenje poslovanja, kontrola kvalitete....

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i lanka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 1. Otoni koordinator – viši savjetnik – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti:stupanj magistra ili strunog specijalista društvene, tehnike, prirodoslovne ili druge odgovarajue struke4 (etiri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije)...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije o raspisivanju natjeaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i lanka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske upanije raspisuje se JAVNI NATJEAJ za prijem na radna mjesta 3. Savjetnik za regionalni razvoj – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu Minimalni struni uvjeti:stupanj magistra ili strunog specijalista društvene, tehnike ili druge odgovarajue struke3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije) godine na poslovima pripreme...

 • Company KRAKOM, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: knjienje dokumenata, izrada izvješa i potrebnih obrauna, provoenje kontrole pravilnosti i ispravnosti knjienja, sastav reklamacija i sl. Obrazovni program: ekonomija Informatika znanja: MS Office paket...

 • Company Wüstenrot stambena štedionica d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  PRODAJA KREDITA, STAMBENE ŠTEDNJE, IVOTNOG OSIGURANJA....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE in Kaptol
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.- RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19.64/20), lanka 9. Pravilnika o radu Osnovne škole Miroslava Krlee, Zagreb, te lanaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Miroslava Krlee, Zagreb, ravnateljica Osnovne škole Miroslava Krlee, 10000 Zagreb, Kaptol 16 Silvana Galinovi, dipl. defetolog objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta 1. VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) ...

 • Company Kulić i Sperk Revizija d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u revizijama financijskih izvještaja i drugim revizijskim projektima, asistiranje pri provjeri i testiranju internih kontrola poslovnih procesa klijenata, analiza dokumenata prikupljenih u reviziji financijskih izvještaja, sudjelovanje pri izradi nacrta revizorskog izvješa. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Kulić i Sperk Revizija d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u revizijama financijskih izvještaja i drugim revizijskim projektima, asistiranje pri provjeri i testiranju internih kontrola poslovnih procesa klijenata, analiza dokumenata prikupljenih u reviziji financijskih izvještaja, sudjelovanje pri izradi nacrta revizorskog izvješa. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company IHS RAČUNOVODSTVO d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje knjigovodstvenih poslova....

 • Company HRVATSKO INTERDISCIPLINARNO DRUŠTVO in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u okviru tematske mree za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapreivanja uvjeta rada, cjelina jaanja partnerstva organizacija civilnoga društva koje provode aktivnosti u podruju STEM-a i ukljuivanja novih lanica i lanova tematske mree.Zaposlenje na 16 mjeseci. Mogunost terenskog rada. Uvjet: vozaka dozvola kategorije B.Prijava za radno mjesto ukljuuje krai ivotopis uz navoenje kompetencija iz društvenog podruja, iz tehnikog podruja, iz informatike pismenosti te iz populariziranja STEM-a.Sve prijave poslane tijekom trajanja natjeaja bit e jednako razmotrene....

 • Company LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU 'VELA VRATA' in Unije
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  STRUNI SURADNIK/STRUNA SURADNICA U PROVEDBI CLLD-a U RIBARSTVU Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natjeaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG- a (u daljnjem tekstu: LRSR), provoenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG-natjeaje, sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te auriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi ocjenjivanje istih, suradnja s nadlenim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, voenje odgovarajuih baza podataka i drugo), praenje provedbe odabranih projekata na FLAG-razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo, provoenje i izvještavanje redovnog rada...

 • Company LEONARDO MEDIA d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: traimo kreativnog i snalaljivog Community managera / Content creatora koji e osmišljavati i objavljivati sadraj na društvenim mreama, ali i ostalim digitalnim medijima; analizirati i izvještavati klijente o kljunim pokazateljima uspješnosti; stvarati strategije i kreativne koncepte za društvene mree; pratiti trendove na digitalnim medijima; odgovarati na korisnike upite i komentare; osmišljavati i pisati PR tekstove; ureivati sadraj odravajui ton i stil pisanja; identificirati nove kanale komunikacije s korisnicima i slino. Mogunost korištenja potpora....

 • Company Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA in Novalja
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  JAVNI NATJEAJ za radno mjesto otonog koordinatora u Odsjeku za regionalni razvoj i strateško planiranje na odreeno vrijeme, godinu dana (1 godina), uz obvezni rok probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj Naziv radnog mjesta: Otoni koordinator u Odsjeku za regionalni razvoj i strateško planiranje - 1 izvršitelj Mjesto rada: Novalja Radni odnos: na odreeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki preddiplomski i diplomski struni studij iz podruja prirodnih, tehnikih, biotehnikih, društvenih, ili interdisciplinarnih podruja zn...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Asistent (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM na Sveuilištu u Splitu; projekt STIM-REI (istraivanje, inovacija i edukacija), na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta. Uvjeti:sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveuilišta u Splitu te opim aktima Sveuilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika radna mjestazavršen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz traenog podrujaukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studijdosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnos...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 9.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto administrativno-financijski voditelj projekta (projekt koordinator) na projektu „RCK-ELPROS, ESF – Poziv: „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i raunalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ referentna oznaka: UP.03.3.1.04., u radni odnos na odreeno vrijeme na 50% radnog vremena dok traje financiranje projekta, a najdulje do 06. prosinca 2023. godine.Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 9, osim opih uvjet...

 • Company GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA in Zadar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto 1. Voditelj raunovodstva – na neodreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, probni rad 6 mjeseci. Za voditelja raunovodstva, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, kandidat treba imati sljedeu vrstu i razinu obrazovanja: završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste - struni suradnik za meunarodnu suradnju i projekte na projektu PRI-MJER, na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, uz probni rok od šest mjeseci UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedee uvjete: VSS - sveuilišni diplomski studij, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na raunalu i MS Office-u, vozaka...

 • Company Ministarstvo zdravstva in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 47. stavka 3. Zakona o sustavu dravne uprave („Narodne novine“, broj 66/19), ministar zdravstva raspisuje OGLAS za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na odreeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. 1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj Uvjet: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Poslove podrške ministru u provedbi utvrene politike Vlade mogu na odreeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje mini...

 • Company ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi voditelja knjigovodstva, voenje poslovnih knjiga, predaja završnih rauna i izvješa, predaja potrebnih obrazaca, rad s strankama....

 • Company HRT in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto RUKOVODITELJ ODJELA RAUNOVODSTVO PJ Poslovanje, RJ Financije i raunovodstvo (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VŠS /VSS- ekonomski smjer - najmanje 5 godina radnog iskustva u podruju - aktivno znanje svjetskog jezika - znanje rada na PC-u (II. stupanj - osnove uredskog sustava, datoteke, sloenije formatiranje, sloenije aplikacije) Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - znanje svih procesa i procedura iz nadlenosti jedinice; poznavanje pravilnika i procedura kontrolinga i upravljanja ljudskim resursima - komunikacijske vještine - vještine upravljanja (menaderske vještine) - vještine pregovaranja - vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku - vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku - vještine p...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  jednog izvršitelja na radno mjesto struni suradnik (voditelj administrativnih poslova projekta-upravljanje projektom), na odreeno vrijeme najdue do 18 mjeseci, na teret projekta 'Centar za istraivanje i razvoj sigurnog i odrivog izgraenog okoliša“, s punim radnim vremenomObvezni uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studijDodatni uvjeti:1 godina radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekataizrazito jake analitike i financijske vještinepoznavanje procedura javne nabaveiskustvo u EU i/ili domaim projektimapoznavanje engleskog jezikainteres za tehnika podrujaUz prijavu potrebno je priloiti motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku.Uz prijave potrebno je priloiti preslike u dva primjerka: ivotopis, diplome, domovnicu...

 • Company Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18 i 98/19. ), v.d. ravnatelj Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug Gornji dana 4. rujna 2020. godine raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNOM MJESTU VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA- 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug Gornji Uvjeti koje kandidat treba ispuniti za radno mjesto voditelja/ice raunovodstva: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete propisane odredbama l. 105 Zakona i: 1. struna sprema: završeni diplomski sveui...

 • Company VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU in Polje
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  VELEUILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22 000 Š i b e n i k KLASA:640-03/20-02/03 URBROJ:2182/1-12/3-1-20-01 Šibenik, 10. rujna 2020. Veleuilište u Šibeniku raspisuje NATJEAJ za izbor: 1) jednog nastavnika (m/) u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno podruje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Uvjeti natjeaja pod tokom 1.: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea veleuilišta i visokih škola RH (NN, br. 20/12, 85/1...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Polje
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  7. VIŠI STRUNISAVJETNIK ZA FINANCIJSKE I RAUNOVODSTVENE POSLOVE - jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij odnosno VSS, polje ekonomija, te steen odgovarajui naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, znanje engleskog jezika. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola Uz prijavu kandidati su duni priloiti: •ivotopis dokaz dravljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) •dokaze o strunoj spremi (preslika svjedodbe, diplome, dopunska isprava ili prijepis ocje...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Polje
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  8. VIŠI STRUNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU U ODJELU ZAJEDNIKI POSLOVI – ODSJEK TAJNIŠTVO - jedan izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili VSS, polje ekonomija ili pravo te steen odgovarajui naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola Uz prijavu kandidati su duni priloiti: •ivotopis dokaz dravljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) •dokaze o strunoj spremi ...

 • Company Green-Tech Pro d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Tvrtka Green tech PRO je osnovana iz razumijevanja potrebe Hrvatskog drustva za kupnjom i prodajom elektrinih ureaja (mobilni telefoni,prijenosna raunala, pametni kuanski aparati, usisivai i druga oprema).Trebamo menadera preduzea koje se bavi unutarnjom i vanjskom trgovinom,uglavnom elektronikim uredjajima.Sjediste tvrtke je u Zagrebu, radno vrijeme je 8 sati bez vikenda (subotom po potrebi). Osnovna plaa je iznos prosjene hrvatske plae, ali uz mogunost zarada bonusa kroz prodaju i adekvatan rad....

 • Company KONTO-L d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: priprema za samostalno voenje knjiga za obrte mogua mjera HZZ-a - podpora...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6 URBROJ: 2109-60-01-20-25 akovec, 16. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta - ekonomija, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima ...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA in Velika
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj školi Velika Gorica , EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 1 izvršitelj/ica na odreeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševia 21, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na na...

 • Company GRAD VRGORAC in Vrgorac
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca za 2020. godinu („Vjesnik“ – slubeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/20, 22/20 i 30/20), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca raspisuje O G L A S za prijem u slubu na odreeno vrijeme U Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca na radno mjesto - Viši savjetnik za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca, na odreeno vrijeme (zamjena due vrijeme odsutne slubenice), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: Magistar ekonomske struke ili struni specijalist ekonomske struke i najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poloen dravni struni ispit. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektron...

 • Company QBen vl. Marko Varga in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: voditelj/ica prodaje-prodaja proizvoda unutar i van RH ( urbani namještaj, proizvodi od metala i dr.) - vidjeti web stranicu poslodavca: Informatika znanja: office, photoshop Strani jezici: engleski - B2 razina - u razumijevanju govoru i pisanju....

 • Company GRAD BIOGRAD NA MORU in Kom
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: vodi upravni postupak, izrauje nacrte prijedloga opih i drugih akata iz svog djelokruga... Na temelju lanka 29. stavak 1. i 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A S za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto viši savjetnik za proraun, financije i raunovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na odreeno vrijeme radi poveanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Uvjeti:magistar struke ili struni specijalist ekonomske struke,najmanje etiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine po...

 • Company ZADARSKA ŽUPANIJA in Zadar
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1., a u svezi s lankom 29. stavkom 3. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), temeljem Odluke o raspisivanju oglasa za prijam u slubu u Upravni odjel za financije i proraun (KLASA: 112-03/20-01/14, URBROJ: 2198/1-12/1-20-1 od 1. rujna 2020. godine), proelnica Upravnog odjela za financije i proraun Zadarske upanije, raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Upravni odjel za financije i proraun, Odsjek za raunovodstvo, financije i unutarnje kontrole, Pododsjek za raunovodstvene poslove, za radno mjesto broj 42. iz Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske upanije („Slubeni glasnik Zadarske upanije“ 1/20 – u daljnjem tekstu: Pravilnik...

 • Company BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. međunarodni registar za klasifikaciju brodova in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPIS POSLA Tehniko – administrativni posloviPlaniranje i organizacija certifikacijskih aktivnosti, ljudskih resursa, troškova; Optimizacija rada;Koordinacija certifikacijskih aktivnosti izmeu klijenta i tvrtke u zadanom roku; Tonost i pravovremenost logistikih aktivnosti; Operativna organizacija certifikacijskih aktivnostiIzvještavanje rukovoditeljaKoordinacija s ostalim odjelima unutar tvrtkeKontrola operativnih zadataka i auriranje baze podatakaAnaliza i kontrola podataka prema predefiniranim proceduramaKomunikacija s klijentima - telefonska i putem mailaKomunikacija s internacionalnim partnerima UVJETI:VSS poeljno ekonomskog smjeraDobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismuDobro poznavanje MS Office alataDobre komunikacijske vještineOdgovorna i proaktivna osoba, samostalna u zak...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET in Trg
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu objavljuje natjeaj za prijam u radni odnos - voditelj poslova studentske evidencije (i suradnje s bivšim studentima fakulteta) – slubenik, poloaj II. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - završen sveuilišni ili struni studij, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na raunalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama Ugovor o radu za navedena radna mjesta sklapa se na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Prijava mora sadravati ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa. Prijave s dokazima o ispunjav...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET in Trg
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu objavljuje natjeaj za prijam u radni odnos - struni suradnik za poslove meunarodne suradnje i rad na projektima – slubenik, radno mjesto I. vrste, struni suradnik - završen sveuilišni studij društveno-humanistikog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na meunarodnim projektima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na raunalu, organizacijske i prezentacijske vještine, sposobnost za rad sa strankama (Prednost imaju pristupnici koji aktivno znaju još jedan strani jezik.) Ugovor o radu za navedena radna mjesta sklapa se na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Prijava mora sadravati ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje pr...

 • Company UHBL-PTSP in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: -koordinacija rada vanjskih strunjaka -organiziranje rasporeda gerontodomaina -organiziranje rasporeda edukacija -organiziranje odlazaka na rehabilitacije -organiziranje sastanaka sa pripadnicima ciljne skupine -organizacijski sastanci sa voditeljem projekta -za svoj rad odgovara Predsjedniku Udruge Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme  na projektu "Zajedno za branitelje" UP.02.2.2.10.0058 u sklopu natjeaja Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata UP.02.2.2.10. Zamolba treba sadravati:ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodbe/diplome ili radne knjiice), uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja), presliku osobne iskaznice. Poeljno znanje r...

 • Company OPĆINA VIŠNJAN in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 18. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Opina Višnjan objavljuje dana 15. rujna 2020. godine OGLASza prijam u slubuna radno mjesto:ZAMJENIK PROELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica – na odreeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od dva mjeseca.Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedee posebne uvjete:• magistar struke ili struni specijalist pravne, ekonomske ili tehnike struke• najmanje pet godina radnog iskustva...

 • Company MC PLUS d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: kreiranje i priprema marketinškog plana, razrada marketinških strategija,realizacija marketinških aktivnosti,webshop. Obrazovni program: poeljno smjer marketing. Informatika znanja: visoka razina informatike pismenosti....

 • Company SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  IZVOENJE NASTAVE EKONOMSKE GRUPE PREDMETA, 22 NASTAVNA SATA TJEDNO, NA ODREENO VRIJEME, ZAMJENA ZA RODILJNI DOPUST...

 • Company Kreditna unija NOA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: obavljanje poslova u knjigovodstvu...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu poloaj I. vrste – voditelj referade, na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen (do)diplomski sveuilišni studij društvenog, humanistikog, prirodoslovnog ili tehnikog smjera - 3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na osobnom raunalu Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – struni suradnik u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praenje projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE), na odreeno vrijeme u trajanju od jedne godine , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen (do)diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja prirodnih znanosti, tehnikih ili društvenih znanosti - 1 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters