Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

4 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Tenja
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijee Djejeg vrtia "Razliak" raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: REHABILITATOR/ICA - 1 (jedan) izvršitelj na odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka postojeeg rehabilitatora na rad u punom radnom vremenu po prestanku korištenja rodiljnih i roditeljskih prava. Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia "Razliak" od 26.3.2001. Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA A. G. MATOŠ TOVARNIK in Tovarnik
  18.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/2019 ) , lanaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik, suglasnosti Ureda dravne uprave pri Vukovarsko-srijemskoj upaniji, ravnateljica Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik , Ljiljana Bandi, dipl.u. objavljuje natjeaj sa sljedeim sadrajem: NATJEAJ za radno mjesto: 1. uitelja/icu edukatora-rehabilitatora na puno neodreeno radno vrijeme-24/40 sati u nastavi I ukupno tjedno radno vrijeme,r...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - Ispr. 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i lanka 11. Pravilnika o radu te lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, raspisuje NATJEAJ ZA SLJEDEE RADNO MJESTO Uitelj/ica edukator-rehabilitator - neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matina škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1- 1 izvršitelj Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravno...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - Ispr. 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i lanka 11. Pravilnika o radu te lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, raspisuje NATJEAJ ZA SLJEDEA RADNA MJESTA Uitelj/ica edukator-rehabilitator - odreeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matina škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1- 1 izvršitelj Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters