Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

9 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Udruga 'Radost' Ploče in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: Pruanje usluga individualne logopedske terapije u radu s djecom s teškoama u razvoju U prijavi za natjeaj, uz zamolbu, potrebno je priloiti: ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o steenoj strunoj spremi,potvrdu o nekanjavanju. Rad je omoguen u opremljenom prostoru sa dostupnim suvremenim logopedskim setom i materijalima.Udruga ima licenciju za pruanje usluge. Više informacija o Udruzi Radost - ; Facebook stranica: Udruga Radost. ...

 • Company Osnovna škola Ivan Benković in Selo
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o nainu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi te lanka 57. Statuta Škole, Osnovna škola „Ivan Benkovi“, Hrvatskog preporoda 68, 10370 Dugo Selo, dana 24. svibnja 2021. godine raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Strunog suradnika socijalnog pedagoga – 1 izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog vremena - mjesto rada: sjedište škole, a po potrebi izvan sjedišta škole (izvanuionika nastava, nastava na daljinu). UVJETI: kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog o...

 • Company Dječji vrtić Zvono in Klake
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Na temelju lanka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 36. Statuta Djejeg vrtia ZVONO Upravno vijee Djejeg vrtia ZVONO raspisuje NATJEAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu PEDAGOG/INJA jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – na neodreeno puno radno vrijeme, 4 sati tjedno UVJETI za radno mjesto pedagog/inja su završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki studij za magistar pedagogije, diplomirani pedagog, profesor pedagogije i poloen struni ispit za pedagoga u djejem vrtiu. Pedagog obavlja sljedee poslove i zadae: •predlae i ostvaruje Godišnji plan i program rada Vrtia iz svojega djelokruga te •izrauje izvješe o njegovom izvršenju, •sudjeluje u ustroju i obavljanju struno-pedagoškog rada u Vrtiu, •brine o cjelov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19, 75/20), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto 1. Struni suradnik - pedagog - neodreeno, nepuno radno vrijeme, dvadeset (20) sati tjedno rada- rad u Salima Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjestoStrunjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila– 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno odnosno 4 sata dnevno UVJETI: sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14 i 127/17, 98/19), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/1...

 • Company AVANTI BC, vl. Nirvana Kos in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA, RADNO VRIJEME 8-16 PON-PETAK,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA in Zadar
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Na temelju lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovia Zadar , l. 1. Izmjena i dopuna pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica škole raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: STRUNI SUADNIK PEDAGOG/INJA- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno – do povratka odsutne djelatnice na rad (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osob...

 • Company Dječji vrtić Kockica in Other
  28.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Kockica Kršan, Upravno vijee Djejeg vrtia Kockica Kršan objavljuje N A T J E A J za prijem radnika/ce na radno mjesto PEDAGOG/INJA - na neodreeno, puno radno vrijeme, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan - 1 izvršitelj/ica Uvjeti za prijem u radni odnos:završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij pedagogijeprofesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogijepoloen struni ispit, a na natjeaj se mogu, pod jednakim uvjetima, prijaviti i osobe bez poloenog strunog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom rokuzdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,d...

 • Company Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' in Other
  25.05.2021 Updated on: 26.05.2021

  Opis poslova: pruanje usluga individualne logopedske terapije u radu s djecom s teškoama u razvoju.Kandidati su duni priloiti sljedee:1. ivotopis2. Motivacijsko pismo3. Dokaz o steenoj strunoj spremi4. Uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak5. Elektroniki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters