Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

26 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET in Buzet
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Buzet, Srednja škola Buzet, Antuna Cerovca-Tonia 7, Buzet, raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u podruju elektrotehnike – 1 izvršitelj na puno neodreeno radno vrijeme UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonom o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju ...

 • Company HAKOM in Polje
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - prikuplja i obrauje mrene i raunalne sigurnosne incidente dostavljene od strane operatora javnih komunikacijskih mrea, - analizira sigurnosne politike, kao i nalaze revizije operatora u provoenju odgovarajuih tehnikih i ustrojstvenih mjera za osiguranje sigurnosti i integriteta svojih mrea i/ili usluga - provodi mjere iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetike sigurnosti - surauje s Nacionalnim vijeem za kibernetiku sigurnost, Nacionalnim CERT-om kao i drugim tijelima - sudjeluje u radu meunarodnih organizacija (ENISA), - prati razvoj elektronikih komunikacijskih mrea novih generacija i el. komunikacijskih usluga, - sudjeluje u donošenju propisa iz podruja el. komunikacija NAPOMENA: uz poslove radnog mjesta višeg strunjaka predvieno je da kandidat obav...

 • Company PGT ŠKUNCA D.O.O. in Visoka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: - izrada idejnih, glavnih izvedbenih projekata elektronikih komunikacijskih mrea i sl. - prikupljanje i pripremanje podataka relevantnih za izradu projektne dokumentacije - komunikacija i koordinacija rada s nadlenim javno pravnim tijelima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola - izrada izvještaja i zapisnika Uvjeti: Od osobe na ovoj poziciji oekujemo: - iskustvo u izradi projekata elektronikih komunikacijskih mrea (optika) - odlino znanje rada u CAD-u - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine - odgovornost, samostalnost u radu i usmjerenost na zadatke - radna etika te sklonost timskom radu - dobro poznavanje MS Office aplikacija Struna sprema: Viša struna sprema, Struni prvostupnik, Sveuilišni prvostupnik, Visoka struna sprema, Magisterij, Magistar struke Jezici: E...

 • Company SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA in Kom
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca predmeta Tehnologija obrade i montae– 1 izvršitelj/ica - neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, lanka 37. stavaka 2. Zak...

 • Company JATRO INŽENJERING D.O.O. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: izrada tehnike dokumentacije....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  08.03.2021

  N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu poloaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za raunarstvo i programske podrške u Informatikom odjelu , na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom, u Seizmološkoj slubi pri Geofizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: • završen (do)diplomski sveuilišni studij fizike, elektrotehnike i raunarstva ili informatike; • 3 godine radnog iskustva u struci; • najmanje 1 objavljeni znanstveni i/ili struni rad i elaborat; • znanje rada na rauna...

 • Company LAD 1 studio d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis posla: OVLAŠTENI/A INENJER/KA ELEKTROTEHNIKE 1 izvršitelj na odreeno vrijeme sa mogunošu zapošljavanja na neodreeno vrijemeProfil i kvalifikacije:- magistar inenjer elektrotehnike, struni specijalist inenjer elektrotehnike - minimalno 4 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - poznavanje engleskog jezika...

 • Company ENERGOS d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  VSS - diplomirani inenjer raunarstva, magistar inenjer raunarstva Prikupljanje ponuda dobavljaa/kooperanata, provjera i rangiranje, izrada kalkulacija i ponuda za izvoenje elektroinstalacijskih radova; praenje javnih natjeaja, te priprema natjeajne dokumentacije; komunikacija s klijentima i partnerima.   Organizacijske sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine, precizonost, odgovornost, pedantnost, tonost, odgovorno raspolaganje povjerljivim informacijama, usmjerenost timskom radu, proaktivnost....

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla: - konstruiranje namještaja te priprema konstrukcijskih nacrta za potrebe proizvodnje - praenje rada na CNC strojevima, puštanje novih CNC strojeva u rad te prilagoavanje strojeva izradi proizvoda - rješavanje tehnikih problema pri konstrukciji namještaja - crtanje novih proizvoda - struni izrauni konstrukcija - izrada i uvanje arhive proizvoda - sudjelovanje u izradi prototipova i razvoju proizvoda - koordinacija izmeu razvojnog tima i dizajnera - finalizacija prototipa do gotovog proizvoda uz pratee aktivnosti – izrada nacrta za katalog, finalnih mjera i ostalih alata za uvoenje u prodaju - izrada nacrta, ponuda i kalkulacija za tendere - evidentiranje i rješavanje eventualnih nedostataka na proizvodima - unapreenje proizvodnog procesa koordinacijom svih navedenih aktivnosti ...

 • Company FER in Polje
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAUNARSTVA Zagreb, Unska 3 objavljuje NATJEAJ za izbor na radna mjesta: 1. Poloaj I. vrste - voditelj odjeljka / voditelj ispitnog/umjernog laboratorija –1 izvršitelj na neodreeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci Uvjeti: - VSS – polje elektrotehnika - najmanje jedna godina radnoga staa na slinim poslovima Svi kandidati duni su uz prijavu na natjeaj priloiti ivotopis, dokaz o dravljanstvu, dokaz o strunoj spremi i potpisanu izjavu – izriiti pristanak da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta. Kandidati koji podnose prijavu za radno mjesto za koje je uvjet znanje engleskoga jezika i/ili radni sta na slinim poslovima duni su priloiti dokaz o znanju engleskoga jezika i/ili dokaz o radnom stau (potvrda ...

 • Company PLAVA LAGUNA d.d. in Rijeka
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  U Plavoj Laguni stvaramo neponovljiva iskustva od 1957. Naše destinacije Pore, Umag i Rijeka domaini su najboljih odmora. Radi trajnog proširenja našeg tima u Sektoru za investicije i odravanje, traimo odgovarajueg suradnika za posao voditelja elektroenergetskih projekata na našim destinacijama Pore i Umag.Osnovni posao sastoji se u samostalnom voenju veih i manjih projekata, kao i redovnih i vanrednih poslova odravanja te praenja rada sustava, u domeni elektroinstalaterskih radova. Bit ete ukljueni (samostalno ili u timu) u sve faze projekta – od ideje i pripreme projektnog zadatka, izrade feasibility analize, detaljne pripreme natjeaja i odabira izvoaa do koordiniranja i nadzora svih ugovorenih radova. Stalni kontakti s razliitim ljudima i novinama iz branše bit e dio Vaše svakodnevice.V...

 • Company KOKA d.d. in Visoko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: ukljuenost u rad tehnike slube na poslovima redovitih i preventivnih odravanja strojeva i servisiranja elektroopreme i strojeva svih tehnoloških i proizvodnih linija u integriranoj peradarskoj proizvodnji, rad na projektima razvoja i implementacije novih visoko sofisticiranih tehnoloških linija. Dodatni uvjeti: - poeljno znanje i radno iskustvo na poslovima odravanja, popravcima i montae opreme, ali nije uvjet - komunikativnost, spremnost na timski rad, tenja za stalnim usavršavanjem i vlastitim razvojem - poeljan struni ispit, ali nije uvjet za zaposlenje. Motivacijsko pismo, ivotopis i presliku dokaza o završenoj strunoj spremi dostaviti na adresu: Vindija d.d. Varadin Meimurska 6 42000 Varadin sa naznakom za navedeno radno mjesto ili na e-mail: Radni odnos se zasniva...

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Istraiva na projektu “DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima“, EFRR – poziv: „Vrhunska istraivanja Znanstvenih centara izvrsnosti (šifra projekta KK.01.1.1.01.0009) financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava na Katedri za strojarsku automatiku, na odreeno vrijeme (do 31. listopada 2022. godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica. Opis posla: • sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima, • sudjeluje u istraivakim i razvojnim djelatnostima na istraivakim i razvojnim projektima, • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje odreuje voditelj projekta. Uvjeti: Osim ispunjavanja opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaj...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA in Samobor
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NAPOMENE:_ Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19 i 64/20), Srednja strukovna škola , Samobor, dana 3. 2. 2021. godine raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NA NEODREENO VRIJEME ZA: - nastavnika/icu elektrotehnike skupine predmeta -potrebno zvanje: dipl. ing. el. ili mag. ing. el. Fakultet elektrotehnike i raunarstva PMF – smjer informatika – puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/1...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  dva mlaa istraivaa za rad na projektu VITA - Virtualna telemedicinska asistencija na odreeno radno vrijeme do 31.12.2023. godine. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij elektrotehnike, raunarstva ili matematike-smjer raunarstvo (magistar inenjer elektrotehnike ili raunarstva, odnosno magistar matematike-smjer raunarstvo), odnosno prijašnji sveuilišni diplomski studij (VSS). Dodatni uvjeti natjeaja: - Prednost imaju kandidati s iskustvom u aktivnostima industrijskog istraivanja te projektiranja i razvoja elektronikih ili programskih rješenja, posebice s iskustvom rada u podrujima raunalnog vida te virtualne i proširene stvarnosti. Opis poslova: - sudjeluje u radu na znanstvenom projektu, - obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada koje odreuje dekan, predstojnik zavoda i vodi...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  OPSEG POSLA Samostalno projektiranje elektrotehnikog djela projekta izgradnje industrijskih postrojenja. OPIS POSLA • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata industrijskih postrojenja • Projektiranje napajanja opreme u procesnoj industriji (EMP, aktuatori ventila i ostala elektrina oprema) • Projektiranje uzemljenja i gromobranske zaštite u procesnoj industriji • Projektiranje industrijske rasvjete • Poznavanje rada u EPLAN softwareu • Izrada specifikacija EE opreme s protueksplozijskom zaštitom • Klasifikacija zona opasnosti • Samostalno obavljanje zadataka • Doprinos razvoju i modernizaciji u podruju rada UVJETI • VSS elektrotehnike • 5-10 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima • Iskustvo projektiranja u Oil and gas industriji • Poloen struni ispit i lan komore – ovla...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  OPSEG POSLA Samostalno projektiranje instrumentacijskog (I&C) djela projekta izgradnje industrijskih postrojenja. OPIS POSLA • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata industrijskih postrojenja • Projektiranje sustava mjerenja, upravljanja i regulacije industrijskih postrojenja • Izrada specifikacija opreme • Poznavanje rada u EPLAN softwareu • Izrada loop dijagrama i blok shema sustava upravljanja • Izrada specifikacija opreme s protueksplozijskom zaštitom • Klasifikacija zona opasnosti • Samostalno obavljanje zadataka • Doprinos razvoju i modernizaciji u podruju rada UVJETI • VSS elektrotehnike • 5-10 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima • Iskustvo projektiranja u Oil and gas industriji • Poloen struni ispit i lan komore – ovlašteni inenjer elektrotehnike • Vozak...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  OPSEG POSLA Potpuno upravljanje projektom te koordiniranje podizvoaa na projektu izgradnje ili rekonstrukcije industrijskih postrojenja. OPIS POSLA • Voenje projekata u svim projektnim fazama • Planiranje izvoenja projekta i potrebnih resursa • Nadziranje podizvoaa na gradilištu • Informiranje naruitelja o statusu projekta • Izrada ponuda za izvoenje • Financijsko praenje projekta tijekom cijelog tijeka trajanja projekta • Priprema dokumentacije za tehniki pregled i atestno tehnike dokumentacije za predaju Naruitelju • Aktivan doprinos u razvoju i unaprjeenju ovih poslova UVJETI • VSS elektrotehnike • 5-10 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima • Poloen struni ispit • lan komore – ovlašteni voditelj graenja elektrotehnike struke • Vozaka dozvola (B kategorija) • Znanje rada na...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za prijem u radni odnos (m/)RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME10. struni savjetnik informatike za potrebe Slube za informatiku - 1 izvršiteljUvjeti:VSS informatiki, elektrotehniki ili prirodoslovno matematiki fakultetdiplomirani inenjer/magistar inenjerznanje engleskog jezika Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenom fakultetudokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ovlaštene ustanove o znanju engleskog jezika ili preslik svjedodbe o pohaanju nastave iz predmeta engleskog jezika)Za radno mjesto pod tokama 1.,2. i 3. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta pod tokama 4.i 5. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mje...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za prijem u radni odnos (m/)RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME9. struni savjetnik informatike-sistem inenjer za potrebe Slube za informatiku - 1 izvršiteljUvjeti:VSS informatiki, elektrotehniki ili prirodoslovno matematiki fakultetdiplomirani inenjer/magistar inenjerpoznavanje sistemskih i mrenih tehnologijaznanje engleskog jezika Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik diplome o završenom fakultetu izjava o poznavanju sistemskih i mrenih tehnologijadokaz o znanju engleskog jezika (potvrda ovlaštene ustanove o znanju engleskog jezika ili preslik svjedodbe o pohaanju nastave iz predmeta engleskog jezika)Za radno mjesto pod tokama 1.,2. i 3. odreen je probni rad u traja...

 • Company TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: projektiranje elektroinstalacija u graditeljstvu...

 • Company MONO d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ZAPOŠLJAVAMO WEB DEVELOPERE Opis posla:rad na web rješenjima u ASP.NET frameworku uz korištenje programskog jezika C# te s relacijskim bazama podataka poput PostgreSQL-a,razvoj kompleksnih cloud rješenja za više industrija,ukljuenost u sve aspekte izrade arhitekture, dizajna, razvoja, testiranja i deploymenta naših rješenja.Uvjeti prijave:minimalno 1 godina iskustva u razvoju web aplikacijadobro poznavanje rada sa SQL bazama podatakadobro poznavanje principa agilnog pristupa razvoju softvera(poeljno) iskustvo u C# i ASP.Net frameworku ili u drugim objektno orijentiranim jezicima (poeljno) poznavanje JavaScripta i nekih od njegovih modernijih klijentskih frameworkamoete nam pokazati strukturu i kod nekih od svojih rješenja (npr. linkovi na GitHub)odgovarajue socijalne vještine u komunikaci...

 • Company MONO d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ZAPOŠLJAVAMO FRONT-END DEVELOPERE OPIS POSLA:OSOBA NA OVOJ POZICIJI RADIT E NA RAZVOJU;KLIJENTSKE FUNKCIONALNOSTI NAŠIH WEB APLIKACIJA I KAO DIO VEEG TIMA,;SURAIVAT E S KOLEGAMA (KOJI RADE;BACKEND FUNKCIONALNOST) NA RAZVOJU INTUITIVNIH, BRZIH I SKALABILNIH RJEŠENJA U JAVASCRIPTU I PRIPADAJUIM APLIKATIVNIM OKVIRIMA.UVJETI PRIJAVE:MINIMALNO 1 GODINA ISKUSTVA U PROGRAMIRANJU...

 • Company ZM-VIKOM D.O.O. in Other
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: - Prati i prouava strunu literaturu, zakonske i druge propise na podruju organizacije gradnje (montae) objekata i postrojenja- Rukovodi, organizira i nadzire rad odjela odravanja- Uspostavlja koordinaciju rada izmeu pogona i odravanja- Izrauje planove odravanja i planove nabavke rezervnih dijelova i ostalih potreba za odjel. Izrauje operativne planove na osnovu kojih daje radne zadatke radnicima na odravanju- Kontrolira izvršenje radova u odjelu te usmjerava rad na realizaciju radnih zadataka u cilju ostvarenja rokova i smanjenja zastoja u proizvodnji- Rješava strune probleme u okviru odravanja i proizvodnje. Vodi rauna o pravilnom korištenju radne snage. Odgovoran je za radnu disciplinu u okviru odjela i provedbu mjera zaštite na radu-Uestvuje u investicijskoj izgradn...

 • Company DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine", broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i odrivog razvoja, KLASA: 112-01/21-01/03, URBROJ: 517-02-1-1-21-4 od 15. sijenja 2021. godine, Dravni zavod za mjeriteljstvo raspisuje J A V N I N A T J E A J za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Samostalna sluba za temeljno mjeriteljstvo Voditelj slube- 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Struni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani pred...

 • Company ESP d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: izrada elektrotehnike projektne dokumentacije...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters