Jobmonitor. Search results for General office clerks

130 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 130 results.
 • Company JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE in Jasenovac
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), lanka 21. stavka 2. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lonjsko polje“ (Oznaka: I-547/14-DO-R od 26.09.2014., Izmjene i dopune Klasa: 003-08/20-01/1, Urbroj: 2176-144-01/01-20-4 od 17.03.2020.), ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Lonjsko polje“, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i odrivog razvoja (Klasa:112-01/21-01/03, Urbroj:517-02-1-1-21-24 od 08.02.2021.) donijela je Odluke kojima se raspisuje JAVNI NATJEAJ za radna mjesta: ADMINISTRATIVNI TAJNIK u Odsjeku...

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR UL. ELJKA SABOLA 14 43000 BJELOVAR RASPISUJE NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: 1. POMONIK / POMONICA U NASTAVI ZA UENIKE S TEŠKOAMA U RAZVOJU na nepuno, odreeno radno vrijeme do 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena u matinoj školi do kraja nastavne godine 2020./2021. POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA: NAJMANJE ZAVRŠENA ETVEROGODIŠNJA SREDNJA ŠKOLA; obaveza edukacije za pomonike u nastavi tko nema završenu edukaciju BROJ TRAENIH POMONIKA U NASTAVI: JEDAN (1). Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu. Rok za podnošenje prijava je najmanje 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnoj ploi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrenim stranicama i oglasnoj ploi školske ustanove. Na natjeaj se mogu javiti osobe ob...

 • Company KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OPIS POSLA: Administrativni poslovi na bolnikom odjelu....

 • Company MARKPRODUKT d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ABC SOLUTIONS d.o.o. in Slanje
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: administrativni i jednostavniji knjigovodstveni poslovi. • kontakti i organizacija edukacija • newsletter, facebook i web stranica - izrada i izmjene • slanje ponuda • fakturiranje i knjienje rauna • dostava dokumentacije klijentima, bakama i poreznim upravama • kadrovska evidencija i ishoenje radnih dozvola • voenje i knjienje blagajne • robno-materijalna evidencija • korištenje e-mirovinsko, e-zdravstveno Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company BURIĆ, VL. MARIJAN BURIĆ in Slanje
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: voenje evidencije poslova, pisanje i slanje ponuda, kreiranje i izdavanje rauna i ostali poslovi. Mogunost korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company VEDA CENTAR in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla : administrativni poslovi, rad u uredu i na terenu na prikupljanju administrativne dokumentacije....

 • Company AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Administrativni poslovi....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa I. SREDIŠNJA SLUBA A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 8) dostavlja (red.br.sist. 60.) Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. Uvjeti: - srednja struna sprema - šest mjeseci radnog iskustva sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na javni natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju,...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUNA SLUBA U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 13) struni referent II. (red.br.sist. 100.) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca. Uvjeti: - srednja struna sprema upravne struke ili gimnazija - dvije godine radnog iskustva u struci sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju - poloen struni ispit za arhivara. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju poloen struni ispit za arhivara, uz obvezu polaganja navedenog ispita nakon šest mjeseci rada. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na javni n...

 • Company Bamboo Lab d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: svakodnevna administracija vezana u ljudske potencijale i kadrove. ...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  08.03.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Administrativnog referenta/administrativne referentice u Odjelu za razvoj socijalne politike Sektora za socijalnu politiku - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: srednja struna sprema upravne, birotehnike ili ope struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju poloen dravni ispit, a kojeg e, u sluaju prijma, biti obvez...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  08.03.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnik Gradskog ureda za sport i mlade, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za sport i mlade Administrativnog referenta/administrativne referentice u Odjelu za sport - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: srednja struna sprema upravne, birotehnike ili ope struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju poloen dravni ispit, a kojeg e, u sluaju prijma, biti obvezni poloiti. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Sluba se zasniva na odreeno vrijeme, u trajanju od 6 m...

 • Company CROMOST d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: odgovaranje na telefonske pozive, na mail-ove, kopiranje dokumenata, sortiranje dokumentacije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 14. STRUNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE Ispostava Pula - jedan izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme Uvjeti: 14. Srednja škola upravnog ili ekonomskog usmjerenja, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili slinim poslovima Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izriitu suglasnost Istarskim domovima ...

 • Company PAULOVNIA d.o.o. in Other
  08.03.2021

  OPIS POSLA: administrativni poslovi u tajništvu,obavezno dobro poznavanje njemakog jezika u govoru i pismu....

 • Company RINA-COMMERCE D.O.O. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Trai se komunikativna i odgovorna osoba za obavljanje administrativnih poslova vezanih uz rezervacije smještaja sa popratnom dokumentacijom.  Posao ukljuuje prijem i odjavu gostiju, te pripremu samih smještajnih jedinica u predsezoni. Obavezna vozaka dozvola, poznavanje stranih jezika, komunikativne i organizacijske vještine u samostalnom radu te spremnost na fleksibilno radno vrijeme prema potrebi odnosno zahtjevima gostiju....

 • Company Odvjetničko društvo Hrabar & partneri d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Odvjetniko društvo u Zagrebu trai administrativnog/u tajnika/icu za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme od 18 mjeseci. Prednost imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete potrebne za potporu za zapošljavanje sukladno opim uvjetima HZZa. Molimo Vas sve prijave zajedno s ivotopisima poslati na e-mail: . Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: Voenje opih administrativnih poslova i poslova kadrovskog planiranja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, izrada rješenja i odluka u svezi radnih odnosa. Voenje urudbenog zapisnika, arhiviranje predmeta i njihovog unosa u bazu podataka....

 • Company EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: Asistiranje pri vošenju opih administrativnih poslova i poslova kadrovskog planiranja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, asistiranje pri izradi rješenja i odluka u svezi radnih odnosa. Asistiranje pri voenju urudbenog zapisnika, arhiviranje predmeta i njihovog unosa u bazu podataka....

 • Company HIDRANT D.O.O. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: ADMINISTRATIVNI POSLOVI...

 • Company 0BITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO HERMAN JOSIP in Slanje
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Izrada rauna, voenje dokumentacije, plan proizvodnje, odgovaranje na e-mailove i telefonske pozive, pisanje i slanje ponuda te komunikacija s kupcima....

 • Company SERVISERI VA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: Administrativni poslovi, pisanje ponuda, komunikacija sa kupcima i dobavljaima....

 • Company PUBLIC REAL ESTATE d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - unos podataka; - provjera podataka; - auriranje podataka; - ostali uredsko/adminstrativni poslovi Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company FABRIC ZVONIMIR in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Administrativni poslovi u OPG-u...

 • Company INSTANTOFFICE d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  InstantOffice se nalazi u srcu zagrebake poslovne zone, na 5. katu Zagrebtowera i nudi vrhunsko poslovno rješenje kada je u pitanju zakup uredskog prostora, dvorana za sastanke ili usluga poslovne tajnice. Traimo novog lana tima koji bi radio na poziciji asistenta voditelja ureda te svojim aktivnostima pomogao kreirati ugodno radno okruenje. Opis posla ukljuuje pomaganje voditelju ureda u efikasnom upravljanju, obavljanje uredsko-administrativnih poslova i upravljanje poslovnom dokumentacijom, koordinaciju aktivnosti i sudionika u organizaciji dvorana za sastanke, nabavljanje potrebnog materijala i opreme, voenje analize prikupljenih ponuda te ostale administrativno-komercijalne aktivnosti. Obaveze ukljuuju i poslove zaprimanja i arhiviranja za naše korisnike....

 • Company OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO vl. Mario Živković in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla :administrativni slubenik/administrativna slubenica                    - administrativni poslovi...

 • Company Auto škola ZEBRA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: Obavljanje administrativnih poslova u prijemnom uredu autoškole, obavljanje raunovodstveno financijskih poslova....

 • Company GRAD ČABAR in Čabar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova radnog mjesta: -sreivanje postojeeg dokumentarnog i arhivskog gradiva u posjedu Grada abra prema tvorcu, vrsti i vremenskom rasponu -izrada cjelovitog popisa trajnog gradiva – prema tvorcu, vrsti i s naznakom vremenskog raspona istoga i dostava nadlenoj instituciji na propisani nain -izrada zbirnih popisa dokumentarnog gradiva, auriranje knjige pismohrane i dostava nadlenoj instituciji priprema pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva i usklaenje sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) i Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020) Opi uvjeti za prijam u slubu su: -punoljetnost, -hrvatsko dravljanstvo, -zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim opih uvjeta za p...

 • Company ŠARAF j.d.o.o. in Ilova
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Zaprimanje stranaka na servis, pisanje ponuda, izdavanje rauna, nabava autodijelova. Poeljno je zanje rada na raunalu i vozaka dozvola B kategorije, ali nije uvjet. Mogunost zapošljavanja na puno ili nepuno radno vrijeme. Prijevoz iz Kutine do radnog mjesta (Ilova) osigurao bi poslodavac. ...

 • Company GRAD ZADAR in Preko
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Proelnica Upravnog odjela za gradsku samoupravu i ope poslove na temelju lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/2018 i 96/2018 i 112/19), raspisuje oglas za prijam u slubu u Upravni odjel za gradsku samoupravu i ope poslove Grada Zadra, na odreeno vrijeme radi zamjene odsutne slubenice na odreeno vrijeme, do povratka odsutne slubenice, odnosno prestanka njezine slube na radno mjesto Referent za ope poslove u pisarnici (1 izvršitelj/ica) Sluba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Uvjeti radnog mjesta: srednja struna sprema upravne, ekonomske, trgovake ili druge strukenajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,poloen dravni ispit za rad u tijelima upr...

 • Company PRAHIR D.O.O. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla: administrarivni poslovi te prodaja, rad s kupcima, zaprimanje narudbi, poznavanje rada na raunalu,  sklonost timskom radu. ...

 • Company MIJATOVIĆ, vl. Anto Mijatović in Tenja
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Mogunost korištenja potpora mjera APZ....

 • Company OPĆINA ČAĐAVICA in Hrvatsko
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01/2-21-4, od 28. sijenja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.380, lanka 54. Statuta Opine aavica (“Slubeni glasnik Opine aavica”, broj 1/19.,2/19 i 1/20.), Naelnik Opine aavica objavljuje O G L A S za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme U Opinu aavica, na radno mjesto: Voditelj projekata – 1 izvršitelj ( m/ ) Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u radni odnos, a to su: punoljetnost,hrv...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO, URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITET in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/21-04/59, URBROJ: 514-08-03-02-02/06-21-03 od 2. veljae 2021., Dravno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Dravno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Odsjek u Splitu na r...

 • Company EXCLUSIVE KONTO d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi, poslovi vezani uz GDPR....

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: Administrativni poslovi i evidencije, koordinacija projektnih aktivnosti i poslova i koordinacija socijalnih usluga te ostali poslovi po nalogu odgovorne osobe....

 • Company HIŽA d.o.o. in Police
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: - voenje urudbenog zapisnika, zaprimanje, dostavljanje i otpremanje pošte- odlaganje dokumenata i voenje arhive- osiguranje društva, police, prijava kvarova za refundaciju- voenje kadrovske evidencije, prijava i odjava radnika- izrada koncepta ponuda i troškovnika- praenje objava javnih nabava i izrada koncepta ponuda na javne nabave, te priprema dokumentacije- obavljanje i drugih poslova iz vrste poslova koje obavlja poslodavac kao registriranu djelatnost i za koje je osposobljen- obavljanje poslova i radnih zadataka prema nalogu poslodavca...

 • Company GRAĐEVINSKO-STAKLARSKI OBRT "MANDURIĆ", vl. IVAN MANDURIĆ SESVETE, VRBOVEČKA 17/5 in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: Administrativni poslovi, pomo pri nabavi materijala, voenje evidencije o koliinama materijala na skladištu. Mogunost korištenja mjere za poticanje zapošljavanja....

 • Company RAIL LOGISTIC d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: poslovi administracije vezani uz teretne vagone. Pouzdanost, odgovornost i proaktivnost. Prednost e imati kandidat koji poznaje klijente u eljeznikom prometu....

 • Company SABLIĆ - DUBRAVA d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: uredski poslovi, arhiviranje, te ostali poslovi po nalogu poslodavca....

 • Company SREDNJA ŠKOLA ILOK in Ilok
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Ilok (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Srednje škole Ilok objavljuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta Administrativni radnik/Administrativna radnica1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)Mjesto rada: Srednja škola Ilok, Ilok, Matije Gupca 168 Uvjeti: opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima. U radni odnos...

 • Company GE-EM j.d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: traimo osobu za rad na tarot, astrološkoj liniji. Osobe trebaju biti komunikativne, empatine. Poeljno radno iskustvo, ali nije uvjet. ...

 • Company PENDOOR d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: ponude, fakturiranje, priprema dokumenta za knjigovodstvo...

 • Company UČILIŠTE LUMEN in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: unos podataka, izrada dopisa, telefonski kontakti sa strankama. Potrebna znanja: elokventnost i jasno izraavanje, napredna znanja pisanja i obrade teksta, odgovornost i tonost....

 • Company MS EXPRES, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi, rad sa dokumentacijom, vršenje kontrola Uvjeti: - srednja škola 4 godine bez obzira na smjer obrazovanja - prednost poznavanje jednog stranog jezika (njemaki ili engleski, razina B2) - znanje rada u excelu Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company IPSOS d.o.o. in Preko
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Agencija za istraivanje trišta i javnog mnijenja IPSOS d.o.o. trai suradnike za poslove terenskog anketiranja (anketiranje po kuanstvima „od vrata do vrata“) na podruju Zagreba i pripadajue okolice. Prijave obavezno na LINK: , naznait terensko anketiranje. Terensko anketiranje se radi na podruju ovisno o mjestu stanovanja ili eljenom podruju rada, a svu potrebnu opremu za rad osigurava agencija. Uvjeti: - komunikativnost - osnove rada na raunalu - ozbiljno shvaanje radnih zadataka i rokova - fleksibilnost - odgovornost Nudimo: - suradnja preko ugovora o djelu - suradnja preko student servisa za studente - mogunost suradnje s umirovljenicima koji su u starosnoj, privremenoj ili obiteljskoj mirovini - fleksibilno radno vrijeme - plaeni putni troškovi - honorarni posao tijekom cijele godine ...

 • Company EUROPAN D.O.O. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis posla: rad u administraciji, raunovodstvu i nabavi....

 • Company TiM VLAHOVIČEK d.o.o. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: komunikacija i obavljanje administrativnih poslova prema potrebama poduzea.Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company 047 d.o.o. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Administracijski poslovi u uredu. Mogunost korištenja mjera poticajnog zapošljavanja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters