Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

189 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 189 results.
 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OPA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE UPANIJE -RAVNATELJSTVO- Sukladno l. 55. Zakonu o radu („Narodne novine“ br: 93/2014, 127/17 i 98/201), Pravilnika o pripravnikom stau doktora medicine („Narodne novine“ br: 114/2013,157/2013,30/2014 i 129/2015) i lanka 21. Statuta Ope bolnice Šibensko-kninske upanije ravnateljica raspisuje natjeaj za zapošljavanje na odreeno vrijeme od pet mjeseci pripravnika u Opu bolnicu Šibensko-kninske upanije za slijedee zvanje: Doktor/ica medicine– pripravnik/ica VSS, 1 izvršitelj/ica Uz prijavu kandidati su duni dostaviti: - zamolbu - kratak ivotopis (navesti kontakt podatke) - domovnica - kopija osobne iskaznice - dokaz o strunoj spremi (diploma) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natjeaj se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Naro...

 • Company ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/370, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06 od 11. veljae 2021. godine, Zatvorska bolnica u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, na slubeniko radno mjesto: ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA Doktor medicine Struni uvjeti: • završen diplomski s...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Tenja
  08.03.2021

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/5-21-03) Dom zdravlja Otoac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: - doktor medicine specijalista (ope) obiteljske/interne medicine (1 izvršitelj) na neodreeno Doktor medicine specijalista (ope) obiteljske/interne medicine Uvjeti: VSS završen medicinski fakultet, doktor medicine, Poloen struni ispit, Specijalizacija iz ope / interne medicine, Odobrenje za samostalni rad (licenca), Poznavanje rada na raunalu, 6 mjeseci radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: Zamolbu, ivotopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika uvjerenja o poloenom strunom ispitu, Pre...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: rad u ambulanti ope/obiteljske medicine u Špansko/Oranice. Novoopremljeno, prostor u kojem ve radi jedan tim (prva smjena). Formiranje novog tima - nositelj tima (ustanova je ugovorni partner hzzo-a) (druga smjena). Radno vrijeme parni/neparni datumi, jedna subota u mjesecu. Puno radno vrijeme. 6 mjeseci probni rad. Mogunost zaposlenja na neodreeno. Stimulativno okruenje; primanja po kolektivnom ugovoru za privatno zdravstvo + bonusi. Programsko rješenje softmed 2 firme vegasoft d.o.o. Mogunost dogovora o svim pitanjima. Potrebno iskustvo rada u opoj/obiteljskoj medicini min. 6mj - 1 god, poeljno radno iskustvo u vanbolnikoj hmp Potrebna dokumentacija - molba, ivotopis, diploma, licenca, uvjerenje struni ispit, potvrda hzmo, domovnica - poslati u prilogu uz mail za prijavu n...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  08.03.2021

  DOSTAVLJA SE: zamolba, ivotopis, preslika domovnice, preslika diplome, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika uvjerenja o polo. strunom ispitu za one koji su u obvezi, potvrda o nekanjavanju ne starija od 6 mjeseci. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim branite...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 3. DOKTOR MEDICINE 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika,odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene ev...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena pr...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitel...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 3. DOKTOR MEDICINE3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti:3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:•zamolbu, •ivotopis, •domovnicu – preslika, •dokaz o završenom obrazovanju – preslika, •dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika, (toka 1.- 12.) •odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (toka 1. – 12.) •uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.Svi kandidati podnošenjem...

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  specijalistika lijenika obradavaee odobrenje za samostalan radodgovornost prema radnom mjestu i pacijentimaodgovornost, etinost i komunikativnostpoznavanjue engleskog jezikainformatika pismenost...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) te sukladno odobrenju Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/20-01/149, URBROJ: 534-03-3-2/1-20-02 od 09. listopada 2020. godine, Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije - Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana, objavljuje NATJEAJ za prijem u radni odnos doktora medicine na neodreeno vrijeme, uz upuivanje na specijalizaciju iz epidemiologije - 1 pristupnik - Opi uvjeti koje pristupnici za zasnivanje radnog odnosa i odobrenje specijalizacije moraju ispuniti su: - završen sveuilišni diplomski studij medicine (s tim izjednaen VSS doktor medicine) - odobrenje za samostalan rad. U prijavi/zamolbi na natjeaj p...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  OPIS POSLA - organiziranje rada tima obiteljske (ope) medicine i nadziranje rada radnika u timu,razgovor s pacijentima, pregled i procjena stanja i utvrivanje dijagnoze,lijeenje ordiniranjem lokalne, peroralne i parenteralne terapije i ordiniranje medicinskih proizvoda i pomagala, -provoenje specijaliziranih, dijagnostikih i terapijskih postupaka i zahvataMjesto rada: ambulante Doma zdravlja Osjeko-baranjske upanijeUvjeti:-VSS, doktor medicine,medicinski fakultet-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacim...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Other
  08.03.2021

  ZA PRIJAM ZDRAVSTVENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA SPECIJALIZACIJE IZ:UROLOGIJE – 1 IZVRŠITELJANESTEZIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNE MEDICINE – 4 IZVRŠITELJAHITNE MEDICINE – 5 IZVRŠITELJAOTORINOLARINGOLOGIJE – 1 IZVRŠITELJ...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: rad na terenu, pruanje njege i skrbi pacijentima u vozilu hitne pomoi Na temelju odredbe l.30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske upanije, a u svezi s odredbom l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN broj: 128/17,47/18,123/19,66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PG raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa, za sljedea radna mjesta: DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE -3 izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika-mjesto rada Primorsko-goranska upanija-RijekaUvjeti:VSS - završen medicinski fakultet (doktor medicine)odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske lijenike komore (vaea licenca)poloen struni ispit i radno iskustvo u trajanju obveznog p...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE in Krk
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: rad na terenu, pruanje njege i skrbi pacijentima u vozilu hitne pomoi. Na temelju odredbe l.30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske upanije, a u svezi s odredbom l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN broj: 128/17,47/18,123/19,66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PG raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa, za sljedea radna mjesta: DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE -3 izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodreeno vrijeme -mjesto rada Primorsko-goranska upanija i to u sjedištu u Rijeci -6 izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika-mjesto rada Primorsko-goranska upanija i to: 3 izvr...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica psihijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz psihijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica ortopedije i traumatologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ortopedije i traumatologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakul...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica neurologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o poloe...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica djeje kirurgije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI : VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz djeje kirurgijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvje...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist pedijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz pedijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o poloeno...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Lepoglava
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor medicine – specijalist pedijatrije (m/) – Lepoglava (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora/izabrane doktorice medicine specijalista/specijalistice pedijatrije nositelja tima pedijatrijske ordinacije u Lepoglavi i Ludbreguradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme. Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o s...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ivanec
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor medicine – specijalist ginekologije i opstetricije (m/) – Ivanec (jedan izvršitelj/jedna izvršiteljica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora/izabrane doktorice medicine specijalista/specijalistice ginekologije i opstetricije, nositelja tima ginekološke ordinacije u Ivancuradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme. Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.ginekologije i opstetricije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za sa...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ludbreg
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor medicine – specijalist pedijatrije (m/) – Ludbreg (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora/izabrane doktorice medicine specijalista/specijalistice pedijatrije nositelja tima pedijatrijske ordinacije u Lepoglavi i Ludbreguradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme. Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o sta...

 • Company Poliklinika ŠKVORC in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: ginekološki pregled, UZVdijagnostika, praenje trudnoe, 3D UZV....

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Traimo strunu i motiviranu osobu za radno mjesto Radiolog (m/)VSS medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologijeiskustvo rada na MR ureaju Provoenje mjera lijeenja prema propisanim pravilima strukeZnanje rada na raunaluOdgovornost, organiziranost, pouzdanost i razvijene komunikacijske vještine Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispituVaee uvjerenje za samostalan rad (licenca)...

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Traimo strunu i motiviranu osobu za radno mjesto Radiolog (m/) • VSS medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije • iskustvo rada na MR ureaju • Provoenje mjera lijeenja prema propisanim pravilima struke • Znanje rada na raunalu • Odgovornost, organiziranost, pouzdanost i razvijene komunikacijske vještine • Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu • Vaee uvjerenje za samostalan rad (licenca)...

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Traimo strunu i motiviranu osobu za radno mjesto Radiolog (m/) • VSS medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije • iskustvo rada na MR ureaju • Provoenje mjera lijeenja prema propisanim pravilima struke • Znanje rada na raunalu • Odgovornost, organiziranost, pouzdanost i razvijene komunikacijske vještine • Uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu • Vaee uvjerenje za samostalan rad (licenca)...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Severinu i u Bjelovaru. Uvjeti 1 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju , uvjerenje o poloenom struno...

 • Company COLLAGEN d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: pregled i rješavanje problematike stopala. Smatraš li se profesionalcem vedrog duha, eljan si napredovati i usavršavati se u svome poslu? Ovaj posao je tvoj ivot i eliš mu se maksimalno posvetiti? eliš raditi sa profesionalnim ureajima i renomiranim preparatima?  Pridrui nam se, postani dio našeg profesionalnog tima! Više o nama: /...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ I. ZA IZBOR U ZVANJA jednog nastavnika u naslovnom znanstveno - nastavnom zvanju docenta za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana patalogija, na Katedri za patalogiju. Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priloi...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ III. ZA RAD NA PROJEKTU jednog suradnika u suradnikom zvanju i na radnom mjestu I. vrste – asistent za potrebe projekta, podruje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, na Katedri za histologiju i embriologiju, a za potrebe projekta integriranog usavršavanja u pretklinici i klinici IMPACT - MEFST. Obvezni uvjeti natjeaja: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine;izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu Prijava na IMPACT projekt treba sadravati: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo koje ukljuuje opis znanstvenoistraivakih i klinikih interesa te obrazloenje zašto mislite da st...

 • Company COLLAGEN d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Smatraš li se profesionalcem vedrog duha, eljan si napredovati i usavršavati se u svome poslu? Ovaj posao je tvoj ivot i eliš mu se maksimalno posvetiti? eliš raditi sa profesionalnim ureajima i renomiranim preparatima?   Pridrui nam se, postani dio našeg profesionalnog tima! Više o nama: /...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Virovitica
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  N A T J E A J za izbor kandidata (m/) i popunu radnih mjesta - doktor medicine-specijalista medicinske mikrobiologije s parasitologijom (VSS)- za Djelatnost za mikrobiologiju 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvjeti: -VSS medicinski fakultet -poloen specijalistiki ispit -poloen struni ispit -odobrenje za samostalan rad -vozaka B kategorije Dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su duni dostaviti zajedno sa zamolbom, ivotopisom i domovnicom, uvjerenjem o radnom stau (HZMO), u neovjerenoj preslici. Natjeaj je otvoren do popunjenja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, duan je u prijavi na javni natjeaj pozvati se na to pravo te je duan osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta uz prijavu priloiti i svu propisanu dok...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Na temelju Odluke IV. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-21-01 od 14. 1. 2021. i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-20-02 od 14. 1. 2021., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavaa, u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti (sestrinstvo), na Odjelu za zdravstvene studije; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17, 98/19), uvjete iz Zako...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU Podrunica Sveuilišni odjel zdravstvenih studija raspisuje NATJEAJ za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradniko zvanje i radno mjesto asistent, u podruju biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za fizioterapijuPristupnici (m/) na natjeaj pod tokom 1) moraju ispunjavati uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) Pristupnici za izbor u suradniko zvanje asistenta trebaju dostaviti potvrdu matinog visokog uilišta kojom dokazuju da pripadaju skupini najuspješnijih studenata (potvrda u kojoj je razvidna u...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  SVEUILIŠTE U SPLITU Podrunica Sveuilišni odjel zdravstvenih studija raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u podruju biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za sestrinstvo. Pristupnici (m/) na natjeaj pod tokom 2) moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 122/17). Svi pristupnici (m/) su duni uz vlastoruno potpisanu prijavu i dokaze o isp...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista pedijatrije. Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja...

 • Company DOM ZDRAVLJA KUTINA in Kutina
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 21. Statuta Doma zdravlja Kutina, ravnateljica Doma zdravlja Kutina Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedei N A T J E A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine/specijalista obiteljske medicine (m/) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji ope medicine u Domu zdravlja Kutina, na lokaciji Raji. Natjeaj se raspisuje na odreeno vrijeme, radi zamjene doktorice medicine za vrijeme trajanja specijalistikog usavršavanja. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine (m/) - Poloen struni ispit - Odobrenje za samostalan rad - Poznavanje rada na raunalu. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamo...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE   Na temelju lanka 21.  Statuta i lanka 54. i 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ope bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje:   NATJEAJ za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica I. Raspisuje se javni natjeaj za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima za proelnike/voditelje i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica. Proelnici/Voditelji i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica biraju se na mandatno razdoblje od etiri godine. II. Uvjeti za proelnike/voditelje i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica Opoj b...

 • Company DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška, Relkovieva 7, Nova Gradiška, na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17,4718,23/19 i 66/20), te lanka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos SLUBA OPE/OBITELJSKE MEDICINE DOKTOR MEDICINE- 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, u ordinaciji u Starom Petrovom Selu, M/ UVJETI: VSS, završen Medicinski fakultet, poloen struni ispit (za one koji su u obvezi), posjedovanje odobrenja za samostalan rad HLK, radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa (za one koji...

 • Company Poliklinika Glavić in Vrata
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poliklinika Glavi nakon dva medicinska centra, u Zagrebu i Dubrovniku, otvara svoja vrata i u Splitu. U potrazi smo za novim, marljivim i ambicioznim kadrom na radnom mjestu fizioterapeut/fizioterapeutkinja. Osim rada konvencionalne terapije i kineziterapije, nudimo edukacije u tuzemstvu i inozemstvu za rad u neurorehabilitaciji robotikom te stjecanje iskustva u radu s najnaprednijom tehnologijom u neurorehabilitaciji. Osobe sa završenim teajevima imaju prednost. Više o nama i atmosferi u Poliklinici Glavi moete pronai na slubenoj stranici: ....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Rad u ambulanti ope/obiteljske medicine u Špansko/Oranice Novoopremljeno, prostor u kojem ve radi jedan tim (prva smjena) Formiranje novog tima - nositelj tima (ustanova je ugovorni partner HZZO-a) (druga smjena) Radno vrijeme parni/neparni datumi, jedna subota u mjesecu Puno radno vrijeme 6 mjeseci probni rad Mogunost zaposlenja na neodreeno Stimulativno okruenje; primanja po kolektivnom ugovoru za privatno zdravstvo + bonusi Programsko rješenje softmed 2 firme vegasoft d.o.o. Mogunost dogovora o svim pitanjima Potrebno iskustvo rada u opoj/obiteljskoj medicini min. 6mj - 1 god, poeljno radno iskustvo u vanbolnikoj hmp Potrebna dokumentacija - molba,ivotopis, diploma, licenca, uvjerenje struni ispit, potvrda hzmo, domovnica - poslati u prilogu uz mail za prijavu na ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-14; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-15; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-16; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-17; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-24; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-08/21-04/01; Ur.broj: 251-62-01-21-25; te Odluke dekanice Klasa:119-02/21-03/02; Ur.broj: 251-62-02-21-16; Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Kl...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 288/2021-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme - godinu dana, polovica punog radnog vremena 7. Doktor/ica medicine specijalist interne medicine, (VSS) – korisnik mirovine - 1 (jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), specijalistiki ispit/ispit iz ue specijalizacije, vaee odobrenje za samostalan rad Kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Prijavi treba obavezno priloiti: –- vlastoruno potpisana zamolba i ivotopis, dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o poda...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 288/2021-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme - godinu dana, polovica punog radnog vremena 6. Doktor/ica medicine specijalist ope kirurgije, (VSS) – korisnik mirovine - 1(jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), specijalistiki ispit/ispit iz ue specijalizacije, vaee odobrenje za samostalan rad Kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Prijavi treba obavezno priloiti: –- vlastoruno potpisana zamolba i ivotopis, dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima...

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR in Preko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR objavljuje sljedei JAVNI NATJEAJ za izbor kandidata za radno mjesto: 1. Doktor medicine specijalist – voditelj tima / Doktor medicine – voditelj tima – 2 izvršitelja/ice Struni uvjeti doktor medicine specijalist: • Visoka struna sprema steena prema prijašnjim vaeim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, specijalist školske medicine/školske i adolescentne medicine, • odobrenje za samostalan rad, • uvjet iz lanka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili Struni uvjeti doktor medicine: • Visoka struna sprema steena prema prijašnjim vaeim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, • struni ispit, • odobrenje za samostalan rad, • uvjet iz la...

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR in Preko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR objavljuje sljedei JAVNI NATJEAJ za izbor kandidata za radno mjesto: 2. Doktor medicine specijalist – voditelj tima / Doktor medicine – voditelj tima – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti doktor medicine specijalist: • Visoka struna sprema steena prema prijašnjim vaeim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, specijalist školske medicine/školske i adolescentne medicine, • odobrenje za samostalan rad, • uvjet iz lanka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili Struni uvjeti doktor medicine: • Visoka struna sprema steena prema prijašnjim vaeim propisima, odnosno završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine, • struni ispit, • odobrenje za samostalan rad, • uvjet iz lan...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  24.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedea radna mjesta: Doktor/ica medicine – specijalist/ica medicine rada i sporta,na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjetizavršen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.medicine rada i sporta)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca) Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad, uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mj) i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za prijavu je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave dostaviti na adresu: DOM ZDRAVLJA VARADINSKE UPANIJE Kolod...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  24.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedea radna mjesta: Doktora/ica ope/obiteljske medicine – na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjetizavršen sveuilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine(VSS)poloen dravni struni ispitodobrenje za samostalni rad HLK (licenca)poznavanje rada na raunalu Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad, uvjerenje o nekanjavanju ( ne starije od 6 mj) i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za prijavu je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave dostaviti na adresu: DOM ZDRAVLJA VARADINSKE UPANIJE Kolodvorska 20 42000 VARADIN ...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - organizira i izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada u znanstvenom podruju, znanstvenom polju, znanstvenoj grani za koje je izabran u skladu sa studijskim programom i Izvedbenim planom nastave Fakulteta;- organizira konzultacije i rad sa studentima;- odrava ispite, ocjenjuje seminarske i druge radove studenta;- definira, vodi i ocjenjuje završne radove studenata;- sudjeluje u radu poslijediplomskih studija;- ocjenjuje podobnost teme i pristupnika u postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti;- sudjeluje u radu povjerenstava za obranu doktorata znanosti;- kontinuirano unaprjeuje izvoenje nastava i rad sa studentima, asistentima i suradnicima;- mentor je studentima za izradu završnih, diplomskih i doktorskih radova;- prati i usmjerava i upuuje asistente i su...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters