Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

71 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 71 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  PONOVLJENI OGLAS Zamolba, ivotopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o polo. strunom ispitu za kandidate koji su u obvezi, potvrda o nekanjavanju ne starija od 6 mj. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanov...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju l. 36 Statuta, Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos doktora/ice medicine - 3 izvršitelja/ice (m/) na odreeno vrijeme do ishoenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodreeno vrijeme Natjeaj traje do popunjena. UVJETI:završen diplomski sveuilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)odobrenje za samostalni rad HLK / licencapoznavanje rada na raunalu Uz prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni/e priloiti sljedeu dokumentaciju:ZamolbuivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma)Elektroniki zapis s podacima o radnom stau i radnom odnosu iz HZMO-aUvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja/ice ...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB VAŠ PREGLED in Other
  20.06.2021

  Trai se doktor medicine za rad u zdravstvenoj ustanovi Vaš Pregled iz Zagreba s perspektivom specijalizacije iz medicine rada i sporta. Prijave kandidata zaprimaju se na , a kandidati su obavezni poslati ivotopis i motivacijsko pismo....

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine specijalist-ica pedijatrije za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Hrvatska Kostajnica. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen specijalistiki ispit iz pedijatrijepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domovni...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog doktora/ doktorice medicine za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Hrvatska Kostajnica, Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domovnicaelektroniki zapis o radnom stau HZMOlijenika potvrda o zdravstvenoj sposobn...

 • Company Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK in Adamovec
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Kandidat mora ispunjavati sljedee uvjete: •VSS, završen medicinski fakultet, doktor medicine; •poloen struni ispit (samo za one koji su imali obvezu polaganja strunog ispita); •odobrenje za samostalan rad (licenca); •poznavanje rada na raunalu; •jedna godina radnog iskustva, odnosno, radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa. Kandidati su obvezni dostaviti: •potpisanu pisanu prijavu na natjeaj; •ivotopis; •presliku dokaza o strunoj spremi; •presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja strunog ispita); •presliku odobrenja za samostalan rad – licenca; •dokaz o radnom stau – elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeaja; •dokaz o dravljanstvu Republike Hrvatske (preslika os...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Novalja
  15.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. sijenja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: NovaljaBroj izvršitelja: 4Radni odnos: na odreeno vrijeme (sezona)Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti:VSS – doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore. Uz pisanu prijavu ka...

 • Company Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar in Vukovar
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Temeljem lanka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelominog odobrenja Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (”Narodne novine” br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedei NATJEAJ ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA I.Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar raspisuje natjeaj za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizaciju iz Infektologije – 1 izvršiteljPulmologije – 1 izvršiteljOpe kirurgije – 3 izvršiteljaDermatologije i venerologije – 1 izvršitelj II. Opi uvjeti koje pristupnici za odobr...

 • Company Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar in Vukovar
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Temeljem lanka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelominog odobrenja Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (”Narodne novine” br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedei NATJEAJ ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA I.Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar raspisuje natjeaj za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizaciju iz Infektologije – 1 izvršiteljPulmologije – 1 izvršiteljOpe kirurgije – 3 izvršiteljaDermatologije i venerologije – 1 izvršitelj II. Opi uvjeti koje pristupnici za odobr...

 • Company Poliklinika MEDIRAD in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: specijalistiki pregledi u sklopu sistematskih pregleda....

 • Company SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE dr. Branka Zubak-Marić in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Rad u ordinaciji obiteljske medicine u Obrovcu  od 31.8.2021, 4 dana u tjednu...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Senj
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. sijenja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: Senj Broj izvršitelja: 3 Radni odnos: na odreeno vrijeme (sezona) Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti:VSS – doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore. Uz pisanu prij...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: ugovorni zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite  - poslovi doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista radiologije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, odobrenja, uvjerenja i diplome....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista pedijatrije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslocaPoslovi doktora medicine specijalista pedijatrije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista pedijatrije Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike domovnice, diplome i odobrenja....

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predava, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinike medicinske znanosti. Pristupnici za toke 1. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom nazivu (za toku...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinike medicinske znanosti. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku ...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2021. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog lijeenja - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist odgovarajue specijalizacije (specijalist psihijatrije, specijalist interne medicine, specijalist obiteljske medicine, specijalist neurologije, specija...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2021. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti kroninih duševnih bolesti i psihijatrije - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist psihijatrije - znanje rada na raunalu, - znanje jednog stranog jezika, Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: - ivotopis ...

 • Company ORDINACIJA DR. BERKARIĆ j.d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: doktor/ica ope i obiteljske medicine u turistikoj ambulanti...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Ur.broj: 2176-121/02- 1454-21. Siska, 11.5.2021. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jednog doktora-doktorice medicine/dr. med. spec. ope/obiteljske medicine za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Dvor. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispitu...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ivanec
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica ginekologije i opstetricije (m/) – Ivanec (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, nositelja tima ginekološke ordinacije u Ivancuradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.ginekologije i optetricije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o stau. ...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Lepoglava
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica pedijatrije (m/) – Lepoglava (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora medicine specijalista pedijatrije nositelja tima pedijatrijske ordinacije u Lepoglaviradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti oso...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Ludbreg
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ravnatelj Doma zdravlja Varadinske upanije raspisuje natjeaj za sljedee radno mjesto: Doktor/ica medicine – specijalist/ica pedijatrije (m/) – Ludbreg (jedan/na izvršitelj/ica) Opis posla:poslovi i radni zadaci izabranog doktora medicine specijalista pedijatrije nositelja tima pedijatrijske ordinacije u Ludbreguradni odnos zasniva se na neodreeno radno vrijeme Uvjeti:završen medicinski fakultetpoloen dravni struni ispitpoloen specijalistiki ispit (dr.med.spec.pedijatrije)odobrenje za samostalni rad HLK (licenca)pet godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, presliku odobrenja za samostalni rad i original potvrdu HZMO-a o stau. Na natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe ...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na temelju lanka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto doktora medicine (KLASA:003-03/14-01/01, URBROJ:2137-89-14-02) od 06. svibnja 2014. godine, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije za radno mjesto medicinska sestra/tehniar u sanitetskom prijevozu (KLASA: 003-03/17-01/01, URBROJ: 2137-89-17-02) od 02. sijenja 2017. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivniko-krievake upanije Mirjana Hanekovi, mag.oec., raspisuje NATJEAJ ZA PRIMANJE NA RAD Doktor/ica medicine (VSS) – 1 izvršitelj/...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinike medicinske znanosti. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku ...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predava, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinike medicinske znanosti. Pristupnici za toke 1. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom nazivu (za toku...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije in Nin
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na temelju lanka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije (slubeni glasnik Zadarske upanije 5/21), lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine 128/2017., 47/2018, 123/19, 66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Maurania 28, donosi ODLUKU o objavljivanju javnog natjeaja na web-stranicama odnosno na oglasnim ploama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za popunjavanje radnih mjesta:doktor medicine (m/) u timu T1, – 2 izvršitelja na odreeno vrijeme od 18. lipnja do 12. rujna 2021. godine u sjedištu u Zadru; doktor medicine (m/) u timu T1, –3 izvršitelja na odreeno vrijeme od 18. lipnja do 12. rujna 2021. godine u Ispostavi Nin ...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2021. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog lijeenja - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist odgovarajue specijalizacije (specijalist psihijatrije, specijalist interne medicine, specijalist obiteljske medicine, specijalist neurologije, specija...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2021. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti kroninih duševnih bolesti i psihijatrije - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist psihijatrije - znanje rada na raunalu, - znanje jednog stranog jezika, Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: - ivotopis ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Novalja
  13.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. sijenja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: NovaljaBroj izvršitelja: 2 Radni odnos: na neodreeno vrijemeRadno vrijeme: puno radno vrijemeSmještaj: ne Uvjeti:VSS – doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore. Uz pisanu prij...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Tenja
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/5-21-03) Dom zdravlja Otoac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: - doktor medicine specijalista (ope) obiteljske/interne medicine (1 izvršitelj) na neodreeno Doktor medicine specijalista (ope) obiteljske/interne medicine Uvjeti: VSS završen medicinski fakultet, doktor medicine, Poloen struni ispit, Specijalizacija iz ope / interne medicine, Odobrenje za samostalni rad (licenca), Poznavanje rada na raunalu, 6 mjeseci radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: Zamolbu, ivotopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika uvjerenja o poloenom strunom ispitu, Pre...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz kardiologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. preslik odobrenja z...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz patologije i citologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. presli...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz internistike onkologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. presli...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz hitne medicine I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. preslik odobrenj...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz infektologije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. preslik odobrenja...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o drav...

 • Company OPĆA BOLNICA KARLOVAC in Karlovac
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), lanka 21. Satuta Ope bolnice Karlovac, lanka 8. Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17), odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) i Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2020. godinu, odobrenog od Ministarstva zdravstva RH, klasa: 131-01/20-01/249 urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 13. listopada 2020. godine, ravnatelj Ope bolnice Karlovac raspisuje N A T J E A J za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizacije I Raspisuje se natjeaj za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizaciju iz: infektolog...

 • Company OPĆA BOLNICA KARLOVAC in Karlovac
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), lanka 21. Satuta Ope bolnice Karlovac, lanka 8. Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17), odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) i Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2020. godinu, odobrenog od Ministarstva zdravstva RH, klasa: 131-01/20-01/249 urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 13. listopada 2020. godine, ravnatelj Ope bolnice Karlovac raspisuje N A T J E A J za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizacije I Raspisuje se natjeaj za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizaciju iz: ope kirurg...

 • Company OPĆA BOLNICA KARLOVAC in Karlovac
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  temelju lanka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20), lanka 21. Satuta Ope bolnice Karlovac, lanka 8. Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17), odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) i Plana specijalizacija i uih specijalizacija za 2020. godinu, odobrenog od Ministarstva zdravstva RH, klasa: 131-01/20-01/249 urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 13. listopada 2020. godine, ravnatelj Ope bolnice Karlovac raspisuje N A T J E A J za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizacije I Raspisuje se natjeaj za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme i upuivanje na specijalizaciju iz: ortopedije...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - dvije specijalizacije iz pulmologije. I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. preslik odobrenj...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju Pravilnika o specijalistikom usavršavanju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija za 2020. godinu, ravnatelj Bolnice raspisuje N A T J E A J za prijam pristupnika/ca i upuivanje na specijalizaciju Natjeaj se raspisuje za: - jednu specijalizaciju iz pedijatrije I. Opi uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavati jesu: - zdravstveni radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, - odobrenje za samostalan rad (licenca), II. Uz prijavu za natjeaj pristupnici trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. preslik diplome 3. dokaz o dravljanstvu (preslik) 4. preslik odobrenja z...

 • Company OPĆA BOLNICA VIROVITICA in Virovitica
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  OPIS POSLA:Raspisuje se javni natjeaj za izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa na neodreeno radno vrijeme za specijalistiko usavršavanje iz:- patologije i citologijeOpi uvjeti koje pristupnici natjeaja za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:- radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem:- završen medicinski fakultet, akademskog naziva doktor medicine,te odobrenje za samostalni rad.Uz prijavu na natjeaj pristupnici su duni dostaviti preslike sljedeih dokumenata:- ivotopis,- dokaz o dravljanstvu /domovnicu,- presliku diplome,- presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, za pristupnike koji su studij medicine završili prije 1. srpnja 2013. godine te pristupnike za specijalizaciju iz klinike farmacije - bolnikog ljekarništva i pristupnike za speci...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SANJA TRIVUNOVIĆ, DR. MED. in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: rad u ordinaciji ope medicine. Potreban je poloen struni ispit za doktora/doktoricu medicine i odobrenje za samostalan rad. Poeljan je vozaki ispit b kategorije. Postoji mogunost stalnog zapošljavanja. Za kandidiranje na radno mjesto potrebno je priloiti pismenu zamolbu sa ivotopisom....

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE  Broj: 2103-76-21-01/R –  Sl.      Bjelovar,  19.05.2021. Fax    043 225-820     Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c,  objavljuje   NATJEAJ              za prijam u radni odnos     jednu/og doktora/ice Ope/obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u Daruvaru. Uvjeti  VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /pedijatar/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije, uvjerenje o nekanjavanju.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani ka...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi;dva/dvije doktora/ice Ope/obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vijeme;jednu/jednog doktora/ice Ope/obiteljske medicine na neodreeno vrijeme u Garešnikom Brestovcu.jednu/jednog doktora/ice Ope/obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodreeno vrijeme u ulovcu;jednu/jednog doktora/...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters