Jobmonitor. Search results for Hand launderers and pressers

8 Jobs found

Used filters:
 • Hand launderers and pressersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company GASTROCOM D.O.O. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova:isti i odrava istou svih prostorija, namještaja, ureaja, opreme i ostalog inventara poslovne jedinicevodi posebnu brigu o pravilnoj upotrebi i uvanju sredstava i strojeva za rad te racionalno troši sredstva za išenjeodrava cvijee i zeleniloodrava red i istou u krugu poslovne jedinicepomae pri unošenju odnosno iznošenju robe i ambalaeobavlja poslove u praonici rublja (pere, suši, pegla i izdaje isto rublje).obavlja poslove sobarice (isti i posprema sobe, isti kupaonice, mijenja krevetnine, kontrolira i dopunjava mini-barove, cjenike i sl.).obavlja i druge poslove po nalogu voditelja p.j. i direktora društva. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN in Lovran
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN Šetalište Maršala Tita 1 51415 Lovran Broj: 02-146/20 Lovran, 21. rujna 2020.g. Na temelju l. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“, br. 128/17, 47/18 i 123/19) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/20-03/261, urbroj: 534-04-1-1/5-20-02 od 16. rujna 2020.g., objavljujem NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno, puno radno vrijeme 3) Pralja – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - završena osnovna škola - 1 (jedna) godine radnog iskustva Probni rad 1 mjesec Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: – zamolbu – ivotopis – preslik svjedodbe – dokaz o radnom iskustvu – elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – p...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto PRALJA – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidat se prima u radni odnos na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 90 dana. Na natjeaj mogu se prijavit...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR in Cerić
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KLASA: 035-01/20-01/191 URBROJ: 2188/07-JT-2-20-04 Nuštar, 16. rujna 2020.g Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju lanka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar i lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018) objavljuje N A T J E A J Za radno mjesto: I RAUNOVODSTVENI REFERENT (m/) – radno mjesto III vrste, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: završeno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja1 godina radnog iskustva na financijsko-raunovodstvenim poslovimasamostalna upotreba raunalanepostojanje zapreke iz lanka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) Uz prijavu kandidati su duni priloiti:zamolba sa ivotopisomdokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskazn...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: RADNIK/ICA U PRAONI– 1 izvršitelj Uvjeti:najmanje završena osnovna škola Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozvati se na t...

 • Company UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: pranje plahti, navlaka i odjee, glaanje i šivanje odjee, išenje Temeljem lanaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), i lanka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja Ueniki dom Podmurvice Rijeka, Branka Bleia 3, Rijeka (dalje: Dom), raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta RADNIK NA POSLOVIMA PRANJA, PEGLANJA I ŠIVANJA (m/) - 1 izvršitelj (m/), u Rijeci, na neodreeno puno radno vrijeme (40 satno radno vrijeme tjedno), uz probni rad do mjesec dana Izrazi u ovom Natjeaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i enske osobe. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe. UVJETI:OŠ, NKVpoznavanje ...

 • Company URIHO - ZAGREB in Ivanje
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: razglaavanje, zaglaavanje i završno glaanje svih dijelova odjevnih predmeta, kao i gotovih proizvoda; izrauje rupice i prišiva gumbe; našivanje svih vrsta etiketa; izrauje špangice, tregere, pojaseve i sve vrste spona opšivanja; obavlja i sve druge poslove po nalogu poslovoe. Obrazovni program: tekstilno - odjevni smjer Ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima (invaliditet, status hrvatskog branitelja ili drugoj osnovi) prema lanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) ili drugom propisu na kojemu temelji pravo prednosti, u prijavi je duan pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima te uz prijavu dostaviti kopiju rješenja, nalaza i mišljenja...

 • Company MATIJEVIĆ, vl. Andreja Matijević in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: glaanje tekstila....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hand launderers and pressers Edit filters