Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

15 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Prirodoslovno - grafička škola in Zadar
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18, 98/19, 64/20), l.6/st.3, l.8 i l.17 Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovno-grafikoj školi Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3, r a s p i s u j e s e N A T J E A Jza nastavnika grafike (zamjena) Nastavnik grafike, puno radno vrijeme, DVA (2) izvršitelja na odreeno vrijeme, zamjena Mjesto rada: Zadar Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08...

 • Company INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. in Tenja
  29.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: ispitivanje iz podruja zaštite na radu i zaštite od poaraMogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company STOJKO-ING j.d.o.o. in Other
  27.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Raspisujemo natjeaj za ispitivae, strunjake zaštite na radu (m/) koji e obavljati poslove prema propisima zaštite na radu i zaštite od poara. Opis posla: - pregled i ispitivanje radne opreme - ispitivanje elektrinih instalacija - ispitivanje vatrodojavnih sustava - osposobljavanje radnika - izrada procjene rizika - izrada ostalih akata s podruja zaštite na radu i zaštite od poara itd. Poloen struni ispit za strunjaka zaštite na radu II. stupnja. Uz prijavu potrebno je priloiti: - zamolbu - ivotopis u Europass formatu - dokaze o steenoj strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu - eventualno ostale dokaze o dodatnim steenim znanjima i kompetencijama...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Visoko
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 A K O V E C KLASA: 112-02/21-01/12 URBROJ: 2109-60-01-21-1 akovec, 22. studeni 2021. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja tekstila, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, probni rad 6 mjeseci mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: magistar inenjer tekstilne tehnologije i inenjers...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA in Virovitica
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Nastavnika tehnologije zanimanja u programu obrazovanja za zanimanje pomoni kroja, za podruje rada tekstil - Tehnologija proizvodnje odjee - 1 osoba na nepuno neodreeno radno vrijeme - 16 sati tjednog radnog vremena (9 sati nastave) Sukladno lanku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 69/17) na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati su duni ispunjavati uvjete prema: a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 07/17., 68/18.,98/19., 64/20) b) Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96, 80/99) Kandidati s...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Other
  25.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  VSS: .drvne industrije, .drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje Ugovor o radu do 60 dana. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj dostaviti: 1.ivotopis 2.diplomu, odnosno dokaz o steenoj strunoj spremi 3.dokaz o dravljanstvu 4.uvjerenje da nije od istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, a ne stariju od dana raspisivanja natjeaja 5. elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Prijavom na oglas kandidati daju privolu na obradu osobnih podataka, iz dostavljenih priloga, a za potrebe postupka zapošljavanja. ...

 • Company PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA in Rijeka
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje nastave za grafikog tehniara tiska i dorade. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene suglasnosti za raspisivanje natjeaja Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske upanije od 16. studenog 2021., Prirodoslovna i grafika škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 17. studenog 2021. godine objavljuje N A T J E A J za radno mjesto 1. NASTAVNIK PRAKTINE NASTAVE (Grafiki tehniar tiska, Grafiki tehniar dorade) - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Mjesto rada: Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58 Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje ...

 • Company RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o. in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Opis poslova: Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlašetnika za rad na siguran nain, te ostali poslovi zaštite na radu. Napomena:obvezan struni ispit zaštite na radu 2. stupanjpoeljan struni ispit zaštite od poara ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA in Kom
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca predmeta Tehniki materijali– 1 izvršitelj/ica - neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancima 105. i 106. Zak...

 • Company SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA in Kom
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca predmeta Tehnika mehanika– 1 izvršitelj/ica - neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancima 105....

 • Company SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA in Kom
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca predmeta Tehnologija obrade i montae– 1 izvršitelj/ica - neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancima 105. i 106. Zakona o odg...

 • Company SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA in Kom
  23.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: 1. nastavnik/ca predmeta Tehniko crtanje– 1 izvršitelj/ica - neodreeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno/ 3,6 radnih sati tjedno). Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i ob...

 • Company CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU BJELOVAR in Bjelovar
  17.11.2021 Updated on: 18.11.2021

  Pripremanje i izvoenje nastave za šivae klasine odjee - suknje, hlae, bluze i košulje   Prijavi je potrebno priloiti: - ivotopis - dokaze o strunoj spremi (diploma, potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi)   Prijave se mogu slati: - e-poštom na: , - poštom na adresu: Centar za cjeloivotno uenje i kulturu, Vladimira Nazora 5a, Bjelovar s naznakom „Za natjeaj“, - osobno na adresu: Centar za cjeloivotno uenje i kulturu, Petra Preradovia 2/3 (izmeu dvije Erste banke, 3.kat), Bjelovar. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natjeaja na web stranicama Centra za cjeloivotno uenje i kulturu Bjelovar ()....

 • Company HRVATSKA NARODNA BANKA in Preko
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  NAT-02 OPIS POSLOVA Naziv zanimanja: VIŠI STRUNI SURADNIK strunjak za zaštitu na radu i zaštitu od poara Ured: Ured za sigurnost 1. Opis poslova i odgovornosti: • nadziranje primjene pravila i postupaka zaštite na radu i zaštite od poara • nadziranje i koordiniranje aktivnosti vezanih uz sustav vatrodojave, plinodojave, hidrantske mree, postavljanje aparata, sredstava rada i ostalih slinih ureaja i sustava zaštite u poslovni prostor Banke te voenje brige o njihovu odravanju • predlaganje mjera poboljšanja stanja zaštite te predlaganje i izraivanje novih internih normativa, mjera, pravilnika i sl. • koordiniranje aktivnosti vezanih uz suradnju s vanjskim tijelima: inspekcijom rada, inspekcijom zaštite od poara, sanitarnom inspekcijom, Zavodom za zaštitu na radu, specijalistima medicine rada...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije in Virovitica
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  3. viši struni savjetnik za tehnike poslove (m/) – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci, mjesto rada: Virovitiko-podravska upanija, organizacijska jedinica Virovitica Uvjeti: VSS (visoka struna sprema), diplomski struni studij tehnikog smjera – zaštita na radu, radno iskustvo u trajanju od pet godina, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola „B" kategorije Uz prijave na natjeaj obavezno dostaviti sljedee: - vlastoruno potpisana zamolba, - ivotopis (obavezno navesti adresu i kontakt broj tel./mob), - preslika osobne iskaznice (obje strane), - preslika svjedodbe o steenoj strunoj spremi (radna mjesta pod 1., 2.,5. i 6.), - preslika diplome (radna mjesta pod 3. i 4.), - uvjerenje o nekanjavanju (original, ne stariji od šest mjeseci), - potvrda Hrvatskog zavoda...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters