Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

9 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: definiranje kratkoronih, srdnjoronih i dugoronih planova Odjela proizvodnje, izrada dnevnih, tjednih i mjesenih operativnih planova svih edicija, organizacija, implementacija i kontrola svih testiranja unutar proizvodnje, kontrola ostavarenja proizvodnih rezultata, sudjelovanje u nabavi strateških materijala potrebnih u proizvodnji, optimalizacija proizvodnog procesa i operativno planiranje kapaciteta strojeva, izrada analiza i izvještaja, sudjelovanje u praenju budeta i ostvarivanju planiranih aktivnosti. U obzir dolaze kandidati sa završenim visokim obrazovanjem, strojarskog ili grafikog usmjerenja....

 • Company ZANOS d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u ispitivanju radne opreme u podruju ZNR i ZOP. Obrazovni program: .sigurnosti/ .sigurnosti. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom II. vrste – viši tehniar, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za znanost o drvu, (zamjena za privremeno nenazonu zaposlenicu) - 1 izvršitelj Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij drvne tehnologije, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis, uvjerenje o dravljanstvu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (diploma), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio), ostali traeni...

 • Company WART METAL d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi ekologa...

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - struna pomo poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu te radnicima u provedbi i unapreivanju zaštite na radu - voenje poslova zaštite od poara - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje poara -izrada plana evakuacije i spašavanja - sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika i auriranje - unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu - prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, te priprema dokumentacije za prijavu ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješa za potrebe poslodavca i nadlenih zavoda - suradnja s tijelima nadlenima za poslove inspekcije rada, sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapreivanje zaštite na radu, ovlaštenima oso...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-20 akovec, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta-tekstil, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena) mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u ...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: •praenje razvoja novih tehnologija, strojeva i materijala u svrhu unapreenja i uvoenja u procese proizvodnje u tvrtci •unapreivanje postupka u proizvodnji u cilju poveanja produktivnosti, kvalitete te racionalizacija upotrebe vremena izrade i materijala •predlaganje i implementacija mjera optimizacije proizvodnje •izrada kalkulacija vezanih uz proizvodni proces i projekte •razvoj i implementacija novih alata potrebnih za unapreenje proizvodnog procesa •redovno praenje i kontrola parametara procesa proizvodnje i izvještavanje o ostvarenju zadanih ciljeva (škart, utrošak materijala, brzina ciklusa) •nadzor i upravljanje normativima proizvoda •rješavanje tehnoloških problema u proizvodnji Obrazovni program: tehnike, drvne ili strojarske struke Informatika znanja: poznavanje...

 • Company FI. - MA., d.o.o. in Other
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Opis posla: - voenje i organiziranje proizvodnje - kontrola kvalitete proizvoda - voenje brige o strojevima i ostaloj imovini - praenje troškova proizvodnje - praenje radne uinkovitosti zaposlenika - voenje evidencijskih lista - sudjelovanje u razvoju novih proizvoda - izrada planova proizvodnje Uvjeti: - znanje rada u MS Office-u- znanje engleskog jezika- minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima. Za prijavu na natjeaj potrebno priloiti zamolbu i ivotopis....

 • Company JADRAN TVORNICA INTERIJERA d.o.o. in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: sloeni poslovi tehnike pripreme rada metalne i drvne strojne obrade. Izrada tehnike dokumentacije, voenje , praenje i kontrola tijeka proizvodnje. Mogunost korištenja Mjera za sufinanciranje zapošljavanja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters