Jobmonitor. Search results for Legal and related associate professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Legal and related associate professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company OPĆINA KONJŠČINA in Konjščina
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 19. stavak 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) Opinski naelnik Opine Konjšina u predmetu provedbe natjeaja za imenovanje proelnika Jedinstvenog upravnog odjela Opine Konjšina, raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje proelnika Jedinstvenog upravnog odjela Opine Konjšina 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijem u slubu iz lanka 12. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) ( u daljnjem tekstu: ZSiN ) i to:punoljetnosthrvatsko dravljanstvozdravstvenu sposobnost za obavl...

 • Company OPĆINA TOVARNIK in Tovarnik
  18.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Na temelju lanka 19., 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Tovarnik objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME ZA Projekt „centricomNET“ U Jedinstveni upravni odjel Opine Tovarnik, na radno mjesto :Viši referent – koordinator projekta „centricomNET“ – 1 izvršitelj/ica Viši referent – koordinator projekta mora ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) a to su punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba p...

 • Company Srednja škola Jelkovec in Sesvete
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 103.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10- isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - proišeni tekst, 94/13.,152/14.,7/17 i 68/18), Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete raspisuje NATJEAJ za radno mjesto TAJNIK – 1 izvršitelj (m/), neodreeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) - ivotopis, dokaz o strunoj spremi (preslika), domovnicu (preslika), dokaz o nepostojanju zapreke iz lanka 106. Zakona (NN 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10- isp., 90/11, 16/12, 86/12,126/12- proišeni tekst, 94/13., 152/14 , 7/17 i 68/18) Zamolbe i svu potrebnu dokumentaciju slati iskljuivo e-mail- om na adresu SREDNJE ŠKOLE JELKOVEC, Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti: prema Zakona o od...

 • Company AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA raspisuje N A T J E A J za popunjavanje radnih mjesta i prijam na neodreeno vrijeme 4. Struni suradnik u Slubi za meunarodnu suradnju, EU i pravne poslove - 1 izvršitelj m/ Skraeni opis poslova: Prati i aurira informacije o zaštiti podataka, odnosnih na pravne osobe; prikuplja, obrauje i unosi podatke, dokumente i izvješa te priprema i brine o dokumentaciji za sudjelovanja u radu meunarodnih nadzorno-koordinacijskih radnih skupina za podruja Schengenskog informacijskog sustava, Eurodac-a i Viznog informacijskog sustava te pravnih osoba iz gospodarskog i realnog sektora; zaprima meunarodne upitnike, brine o poštivanju rokova te upoznaje rukovoditelje s rezultatima, vodi evidenciju te sastavlja planove i analize meunarodnih aktivnosti, aurira analize ak...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'VIKTOROVAC' in Sisak
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  R E P U B L I K A H R V A T S K A GRAD SISAK OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK Sisak, 12.oujka 2020.godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17.,68/18. i 98/19) i lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ), ravnateljica Osnovne škole Viktorovac, Bogdanka Prelošan, prof. objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Tajnik/ca , 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske ...

 • Company KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA in Virovitica
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  tajnik/ica škole – 1 izvršitelj/izvršiteljica s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) na odreeno vrijemeUvjeti: Kandidati su duni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Ugovorom o Katolikim osnovnim i srednjim školama sklopljenim izmeu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske Biskupske Konferencije. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola lanak (13.stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova). Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopis (Europass),domovnicu,rodni list,dokaz o steenoj strunoj spremi,uvjerenje o nekanjavanju u skladu s l.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 1 mjesec ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ POLETARAC in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia “Poletarac” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: TAJNIK/CA • 1 izvršitelj/ica u radni odnos na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Vrtia; • VSS, diplomirani pravnik/magistar prava, struni specijalist javne uprave ili VŠS, struni prvostupnik javne uprave Uz vlastoruno potpisanu zamolbu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: • ivotopis, • dokaz o ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal and related associate professionals Edit filters