Jobmonitor. Search results for Legal and related associate professionals

18 Jobs found

Used filters:
 • Legal and related associate professionalsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company HELTOM d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: voenje kadrovskih poslova zaposlenika, unos i provjera podataka radnog vremena zaposlenika, prijava i odjava radnika, rad sa ugovorima o radu i sl....

 • Company GRAD ILOK in Ilok
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Slubenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Proelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT- ASISTENT ZA EU PROJEKTE ASISTENT/ICA PROJEKTA „ZAELI“ – 1 izvršitelj (m/) do 15. sijenja 2022.god. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. stavku 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: organiziranje rada odjela, pravni poslovi, normativni, personalni poslovi i poslovi odravanja. Uvjeti: dravljanstvo RH diplomirani pravnik/ca ili upravni pravnik poznavanje propisa iz podruja rada (zakoni, propisi i dr.) znanje rada na raunalu najmanje 3 godine radnog iskustva nepostajanje zapreka iz l. 213., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Probni rad 3 mjeseca Potrebna dokumentacija: ivotopisdomovnicadokaz o strunoj spremipotvrda o radnom iskustvu,potvrda HZMO-a i prethodnog poslodavcauvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana ...

 • Company OPĆINA POSTIRA in Postira
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 -u daljnjem tekstu ZSN-a) proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Postira, raspisuje OGLAS Za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Opine Postira na odreeno vrijeme – Viši referent - 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, zbog poveanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu propisane u lanku 12. ZSN-a, te sljedee posebne uvjete:Sveuilišni prvostupnikili struni prvostupnik upravne ili ekonomske struke - jedna godina radnog iskustva ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA in Sinj
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18 i 98/19) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja ravnatelj Osnovne škole fra Pavla Vukovia, Sinj, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto 1. Tajnika škole – 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno radno vrijeme 40 sati tjedno. Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola fra Pavla Vukovia Sinj Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09.,...

 • Company VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. in Sinj
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 28.st.1. Zakona o vodnim uslugama (NN br.66/2019) i lanaka 2. i 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu VODOVOD I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o. br.929/2-2019, VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. (dalje u tekstu :VIOCK) raspisuje: JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno radno vrijeme na radnom mjestu U Slubi za investicije i razvoj: Odjel pripreme investicija za radno mjesto: (1 izvršitelj, m/), na neodreeno vrijeme, uz probni rad od šest (6) mjeseci. Uvjeti za prijem u radni odnos: - VŠS, ekonomskog ili upravnog usmjerenja - najmanje 3 godine iskustva u projektnoj administraciji - poznavanje engleskog jezika -poznavanje rada na raunalu -strune, radne i organizacijske sposobnosti i...

 • Company VOJISLAV VULETIN JAVNI BILJEŽNIK in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi u javnobiljenikom uredu. Informatika znanja: poznavanje rada u e-notaru. Poznavanje osnova engleskog i talijanskog jezika....

 • Company BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 , 61/11, 4/18, 112/19– u nastavku teksta ZSN), proelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske upanije, raspisuje OGLAS za prijam u slubu: • strunog suradnika za branitelje u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, izdvojeno mjesto rada Grubišno Polje 1 izvršitelj/icana odreeno vrijeme radi poslova iji se je opseg privremeno poveao, uz probni rad od dva mjeseca Kandidati/kinje moraju ispunjavati ope uvjete iz lanka 12. ZSN-a,...

 • Company BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj  i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 , 61/11, 4/18, 112/19– u nastavku teksta ZSN), proelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske upanije, raspisuje   OGLAS 1. za prijam u slubu: - strunog suradnika za branitelje u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, izdvojeno mjesto rada Daruvar - 1 izvršitelj/ica - na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne slubenice zbog korištenja porodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca   Kandidati/kinje moraju ispunjavati ope uvjete iz lanka  12. ZSN-a, za prijam u slubu: - punoljetnost - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta z...

 • Company RA VSŽ in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE KLASA: 112-01/20-01/12 URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 Vinkovci, 27. kolovoza 2020. godine Na temelju lanka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine, 5. studenog 2018. godine i 26. veljae 2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 26. lipnja 2020. godine, KLASA: 023-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske upanije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedei: NATJEAJ za izbor i prijam Zap...

 • Company RA VSŽ in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE KLASA: 112-01/20-01/13 URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 Vinkovci, 27. kolovoza 2020. godine Na temelju lanka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine, 5. studenog 2018. godine i 26. veljae 2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 26. lipnja 2020. godine, KLASA: 023-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske upanije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedei: NATJEAJ za izbor i prijam Zaposle...

 • Company RA VSŽ in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  KLASA: 112-01/20-01/15 URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 Vinkovci, 27. kolovoza 2020. godine Na temelju lanka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine, 5. studenog 2018. godine i 26. veljae 2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 26. lipnja 2020. godine, KLASA: 023-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske upanije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedei: NATJEAJ za izbor i prijam Dva (2) zaposlenika na radno mjesto u pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske upanije na neodreeno vrijeme uz obv...

 • Company RA VSŽ in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE UPANIJE KLASA: 112-01/20-01/14 URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 Vinkovci, 27. kolovoza 2020. godine Na temelju lanka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine, 5. studenog 2018. godine i 26. veljae 2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske upanije od 26. lipnja 2020. godine, KLASA: 023-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske upanije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedei: NATJEAJ za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto u provedbu...

 • Company TRGOVAČKI SUD U PAZINU in Pazin
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/20-04/495, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020. Trgovaki sud u Pazinu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme1. SUDSKA PISARNICA a) upravitelj sudske pisarnice – 1 izvršiteljStruni uvjeti: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje tri godine pravne, ekonomske ili upravne struke - 5 godina radnog iskustv...

 • Company Osnovna škola LIJEPA NAŠA in Tuhelj
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te lanka 2. i 3. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj (KLASA: 003-01/19-01/03, URBROJ: 2135/03-380-27/19-02 od 25.02.2019.) Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj 54, zastupana po ravnateljici Snjeani Romi, mag.prim.educ., raspisuje dana 10. rujna 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u OŠ Lijepa naša. Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi lanka 105. Zakon...

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), proelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, raspisuje sljedei O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, za radno mjesto:Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – II“ - 1 izvršitelj (m/) uz sljedee posebne uvjete:- sveuilišni prvostupnik javne uprave ili struni prvostupnik javne uprave, - najmanje 1 (jedna...

 • Company OPĆINA DONJA MOTIČINA in Donja Motičina
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavak 2. i lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i lanka 45. Statuta Opine Donja Motiina („Slubeni glasnik Opine Donja Motiina“, broj 1/18.), Opinski naelnik Opine Donja Motiina objavljuje O G L A S za imenovanje proelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Opine Donja Motiina - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do povratka slubenice s bolovanja/rodiljnog dopusta uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu propisane lankom 12. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) te slj...

 • Company VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: praenje pravnih propisa, izrada opih akata, ugovora, dopisa prema treim osobama, voenje kadrovske evidencije i dr. Kandidati se javljaju s dokumentacijom: - zamolba - ivotopis - kopija domovnice - kopija osobne iskaznice - kopija diplome - potvrda o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal and related associate professionals Edit filters