Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

63 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 63 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: obavljanje suštinske provjere svih ugovora prije njihovog potpisivanja i voenje evidencije svih sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijske obveze za Fakultet, suradnja s tijelima inspekcije rada i ostalim nadlenim institucijama koje obavljaju nadzor nad radom Fakulteta Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa sa slubenikom/icom na poloaju I. vrste – rukovoditelj/ica odjela u središnjoj slubi / tajnik/ca Fakulteta, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na neodreeno vrijeme. UVJETI:razina 7.1. sveuilišni studij pravnog usmjerenja,5 godina radnog iskustva,poznavanje rada na osobnom raunalu (obavit e se testiranje poznavanja programa MS office)poznavanje engleskog jezika (B2)sposobnost organiziranja i voenja poslovaprobni rad 6 mjese...

 • Company ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU in Bjelovar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave, Klasa: 119-02/20-04/751, Ur.broj: 514-04-01-01- 01/3-20-04 od 30. studenoga 2020., upanijski sud u Bjelovaru raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme KAZNENI ODJEL - sudski savjetnik - 1 izvršitelj/ica, radno mjesto I. vrste zvanja Struni uvjeti: - završen sveuilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava, - poloen pravosudni is...

 • Company ODVJETNIK PETAR CAR in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Odvjetniki ured Petar Car, Zagreb, Ilica 158, zapošljava odvjetnikog vjebenika (m/) bez poloenog pravosudnog ispita. Od kandidata se oekuje: - samostalnost u radu, - rad pod pritiskom, - poznavanje rada na raunalu te izrazita motivacija i organiziranost, B-kategorija. Prednost/ nije uvjet da ostvaruje poticaje za zapošljavanje HZZ-a. Prijave i ivotopise slati na: Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUNA SLUBA U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 12) struni savjetnik (red.br.sist. 58.) u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./.), jedan izvršitelj - vjebenik na neodreeno vrijeme. Uvjet: - završen diplomski sveuilišni studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave. Vjebeniki sta za radna mjesta navedena pod 7) i 12) traje 12 mjeseci. U svojstvu vjebenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem odreenog stupnja strune spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena odreenog za vjebeniki sta, uz obvezu polaganja dravnog strunog ispita u roku od šest ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 147. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19), lanka 42. i 43. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20) i Odluke ravnatelja, KLASA: 112-01/21-10/5, URBROJ: 341-99-01/15-21-1 od 22. veljae 2021. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Središnja sluba, A. Mihanovia 3, Zagreb raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje pomonika/ce ravnatelja za pravne, ope i poslove gospodarenja imovinom Zavoda u Središnjoj slubi Za pomonika ravnatelja za pravne, ope i poslove gospodarenja imovinom Zavoda moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: • završen diplomski sveuilišni studij pravne struke • pet godina radnog iskustva u struci sa stupnjem...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  08.03.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Višeg strunog suradnika/više strune suradnice za provedbu prava socijalne skrbi u Odsjeku za provedbu prava socijalne skrbi Odjela za socijalnu skrb u Sektoru za socijalnu zaštitu - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica socijalne ili pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Uvjet...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA in Unije
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  N A T J E A J za radno mjesto 1. TAJNIK/CA ŠKOLE – jedan/na izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme (ZAMJENA). Uvjeti: a) sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave, b) preddiplomski struni studij upravne struke, ako se na natjeaj ne javi osoba gore navedenih struka; c) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18 i 98/19.) Mjesto rada: Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, Hrvatskih branitelja 14, 44430 Hrvatska Kostajnica U pisanoj prijavi na natjeaj kandidati obavezno navode osobne podatke: ime i prezime, adresu, kontakt ( broj telefona/mobi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUG - LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA in Lug
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Lug“, Lug ravnateljica OŠ „Lug“, Lug objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa TAJNIK/ICA1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natjeaja, a imaju rodno znaenje, koriste se ...

 • Company ODVJETNIČKI URED JOŠKO BILIŠKOV in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Poeljno je da kandidat/kinja zadovoljava slijedee kriterije: visok stupanj organizacije vremena, discipliniranost i odgovornost u izvršavanju zadataka, ostvarene uspješne rezultate tokom obrazovanja, samostalnost u obavljanju pravnih poslova, te osnovno poznavanje njemakog jezika u govoru i pismu.  Isto tako, trai se osoba bez radnog iskustva  i bez poloenog pravosudnog ispita. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ODVJETNIK NENAD MUŠIĆ in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: voenje spisa, sastavljanje podnesaka, pretraivanje sudske prakse, zastupanje na roištima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ŠNAJDER-MONT j.d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: Pravniki i administrativni poslovi, pisanje EU projekata, javna nabava itd. Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Osnovna škola Marije Jurić Zagorke in Vrbovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Juri Zagorke dana 26. veljae 2021. godine raspisuje NATJEAJ TAJNIK/ICA ŠKOLE 1 izvršitelj – m/, na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Prijevoz: u cijelosti UVJETI: Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-izrada prijedloga opih akata ravnatelja, Upravnog vijea, Strunog vijea i Povjerenstava-izrada zapisnika, odluka i drugih akata sa sjednica vijea i povjerenstava-izrada ugovora, sporazuma i izvansudskih nagodbi-pravni poslovi oko registracije Doma zdravlja i osoba ovlaštenih za zastupanje-priprema dokumenata i provoenej propisnog postupka za prijam radnika u radni odnos Mjesto rada: Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6Uvjeti:-VSS, mag.iur/dipl.iur-poznavanje rada na raunalu- 2 godine radnog iskustva u struciUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku diplomepresliku domovniceelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natjeajapreslika vjenanog lista ili ...

 • Company ODVJETNIČKO DRUŠTVO ETEROVIĆ, ŠARAC I TOPIĆ j.t.d. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika na radnom mjestu u Zagrebu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company UDRUGA MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA OPĆINE SUHOP in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  - praenje financijskog tijeka projekta- isplata sredstava- nabava materijala- arhiviranje i administracija vezana uz projekt...

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Temeljem odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za popunu upranjenih sistematiziranih radnih mjesta 1. Poloajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj odjela u središnjem uredu ili slubi – Voditelj Odjela za ope poslove i nabavu, Odjel za ope poslove i nabavu, Administrativne, strune i tehnike slube, Zagreb, - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme. Uvjeti: -    završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij (ili specijalistiki diplomski struni studij) u podruju društvenih znanosti; ili VSS steena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, -    minimalno 3 godine radnoga iskustva, -    iskustvo u poslovima rukovoenja, -  ...

 • Company ODVJETNIČKI URED BOJAN BACINGER in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Poslovi odvjetnikog vjebenika...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA in Velika
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hai dana 22. veljae 2021. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto - Tajnika/cu – 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, u matinoj školi. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne...

 • Company Odvjetničko društvo Fabjanović & Marinelić d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis posla: Poslovi odvjetnikog vjebenika u odvjetnikom uredu....

 • Company GRAD BUZET in Buzet
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Na temelju odredbi lanaka 29., vezano uz lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. u daljnjem tekstu Zakon), lanka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Slubene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te toke II. Plana prijma u slubu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Slubene novine Grada Buzeta“, broj 1/2021.), proelnica Upravnog odjela za ope poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta objavljuje OGLASza prijam u slubu na odreeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto: VIŠI STRUNI SURADNIK ZA PRAVNE...

 • Company ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANTON SUČIĆ I MARTINA FEKETIĆ SUČIĆ, PETRINJSKA 29, ZAGREB in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika....

 • Company OPĆINSKI SUD U PULI in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Broj: 7 Su-43/2021-4 Pula-Pola, 16. veljae 2021. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/21-04/37, URBROJ: 514-08-03-02-01/1-21-03 od 20. sijenja 2021. Opinski sud u Puli-Pola, raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme radi zamjene due vrijeme odsutne slubenice SUDSKI SAVJETNIK (m/) - 1 izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava ili specijalistiki diplomski struni studij prava - poloen pravosudni is...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO in Split
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Uvjeti: NEODREENO UZ PROBNI RAD OD 4 MJESECA Diplomirani pravnik / pravnica-magistar prava. - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino, Split.                   Uz vlastoruno potpisanu zamolbu dostaviti: ivotopis, dokaz o dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o radnom stau, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):                                                            a) potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni p...

 • Company GRAD GRUBIŠNO POLJE in Hrvatsko
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanaka 18., 19., 28 i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) – u daljnjem tekstu ZSNLP(R)S, dana 18. veljae 2021. godine objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme na radno mjesto viši struni suradnik za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti radi privremenog poveanja opsega posla – 1 izvršitelj (m/) – na odreeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci. Posebni uvjeti:magistar struke ili struni specijalist pravne struke,najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,poloen dravni struni ispit,poznavanje rada na PC-u. Kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u slubu propisane lankom 12. ZSNLP(R)S i to: punoljetno...

 • Company Odvjetničko društvo Hrabar & partneri d.o.o. in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: odvjetniko društvo Hrabar & partneri d.o.o. Zagreb, Gajeva 35, trai odvjetnikog/u vjebenika/icu bez radnog iskustva u svojoj obrazovnoj razini (VSS, pravni fakultet) te bez poloenog pravosunog ispita. Prednost imaju kandidti koji ispunjavaju uvjete potrebne za potporu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - realni sektor, sukladno opim uvjetima HZZ-a. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company UČENIČKI DOM PULA in Banjole
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Pravilnika o radu Uenikog doma Pula i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Ueniki dom Pula, Epulonova 18, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta TAJNIK/CA, na odreeno vrijeme, zamjena, nepuno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno, 1 izvršitelj/ica UVJETI:uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19) i lanku 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20), kandidat treba imati sljedeu vrstu i razinu ob...

 • Company ODVJETNIČKI URED MAJA BUHIN in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: trai se odvjetniki/a vjebenik/ica bez poloenog pravosudnog ispita, sa ili bez radnog iskustva. Poeljno je znanje osnova rada na raunalu (Windows 10, Word) i vozaka dozvola B kategorije. Prednost imaju osobe koje ostvaruju pravo na poticaje za zapošljavanje. Molbe i ivotopise, molimo, slati na e-mail: Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company ODVJETNIK JOLANDA VELNIĆ in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova:Zastupanje na pripremnim roištima u predmetima male vrijednostiKorespondencija putem e-maila na hrvatskom i engleskom jezikuPisanje tubi, odgovora na tube, prigovora i dr. podnesaka uz asistenciju odvjetnika – principalaPrijem novih stranaka vezan uz otvaranje novih predmeta poštujui odredbe GDPR-aOstali administrativni poslovi...

 • Company Snježana Ludvajić, vrš.duž. M.Ivančić, jav.b. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  opis posla: administrativni i uredski poslovi...

 • Company MARKO ŽUNIĆ in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: obavljanje pravnih poslova poput pisanja podnesaka, pripremanja nacrta ugovora, zastupanja stranaka. ...

 • Company PINTARIĆ JOSIP ODVJETNIK in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Odvjetnik Josip Pintari trai odvjetnikog vjebenika (m/) s ili bez poloenog pravosudnog ispita. Od kandidata se oekuje znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje rada na raunalu, poloeni vozaki ispit B kategorije. Prijave i ivotopis slati na: ...

 • Company ODVJETNIK FRANJO RIBIĆ in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: sastavljanje dopisa, tubi, pravno savjetovanje....

 • Company TUŠAK MILETIĆ i PARTNERI j.t.d. in Tenja
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Trai se odvjetniki/a vjebenik/ca za rad u odvjetnikom društvu u Zagrebu. Postoji mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Prijave sa ivotopisom molimo slati iskljuivo na email adresu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ODVJETNIK DOMAGOJ MILIČEVIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Javljanje na telefon, odravanje sastanaka s klijentima, predstavljanje na sudovima i drugim javnim tijelima....

 • Company OPĆINA PROMINA in Oklaj
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Jedinstveni upravni odjel Opine Promina raspisuje javni natjeaj za obavljanje zadaa i poslova:Savjetnik za ope i pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju tri mjeseca.Opi uvjeti za prijam u slubu:punoljetnosthrvatsko dravljanstvozdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.Pored opih uvjeta za prijam u slubu kandidati moraju ispunjavati i sljedee posebne uvjete:magistar struke ili struni specijalist pravnog smjera, VSSnajmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovimapoznavanja rada na raunaluvozaka dozvola B kategorijepoloen dravni struni ispitNa natjeaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08 i 69/17). Uvjet strunog znanja (stupnja o...

 • Company JAVNI BILJEŽNIK Slavica Perić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Obavljanje poslova javnobiljenikog vjebenika u skladu sa Zakonom o javnom biljeništvu....

 • Company ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje za prijam u dravnu slubu Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/221, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-04 od 26. lipnja 2020. i Ministarstva pravosua i uprave, Klasa: 112-02/20-01/351, Urbroj: 514-03-01-02/5-20-2 od 31. srpnja 2020., upanijsko dravno odvjetništvo u Zagrebu, 16. veljae 2021. raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme - za radno mjesto dravnoodvjetniki/a savjetnik/ca u Kaznenom odjelu - 1 (jednog) izvršitelja/ljice na odreeno vrijeme od godinu dana, zbog poveanog opsega posla Struni uvjeti propisani su lankom 124. stavkom 3. Zakona o dravn...

 • Company OPĆINSKI SUD U ZADRU in Zadar
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Sukladno lanku 61. stavka 2. i stavka 6. alineje 3. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19.) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-02/20-01/487; URBROJ: 514-U-03-01-02/5-20-2 od 07. prosinca 2020. Opinski sud u Zadru raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme za potrebe provoenja postupka obnove i osnivanja zemljišnih knjiga za katastarske opine na podruju nadlenosti Opinskog suda u Zadru ...

 • Company Porobija & Špoljarić d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog/e vjebenika/ce. Radi se u uredima u Varadinu i Zagrebu. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje. Mogunost stalnog zaposlenja. Mogunost zaposlenja više vjebenika/ca. ...

 • Company PREMIUM SM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova. Poslovi rješavanja pravnih pitanja u posredovanju prometa nekretnina (provjera tehnike dokumentacije i sl.)....

 • Company Odvjetničko društvo Marčan i partneri d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: pruanje pravne pomoi...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Drinska 12, Osijek, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto TAJNIK/CA ŠKOLE - jedan/na (1) izvršitelj/ica, mjesto rada Osijek, Drinska 12. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. UVJETI: Završen sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne upraveZavršen preddiplomski struni studij upravne struke, ako se na natjeaj na javi osoba...

 • Company Odvjetničko društvo SMOLEK & ŠKRINJAR d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Poznavanje MS Office-a i poznavanje engleskog jezika....

 • Company ODVJETNIK FILIP GLAVAŠ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  POSLOVI ODVJETNIKOG VJEBENIKA U OKVIRU ZAKONA O ODVJETNIŠTVU. PRIJAVE NA E-MAIL. UZ PRIJAVU POSLATI IVOTOPIS....

 • Company Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića in Delnice
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  opis:tajniki posloviOsnovna škola Ivana Gorana Kovaia, Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovaia 2, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19, 64/20 ), lanka 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima (NN40/2014), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovaia Delnice, Osnovna škola Ivana Gorana Kovaia, Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovaia 2, raspisuje dana 17. veljae 2021. godine sljedei NATJEAJ za RADNO MJESTO:...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  OPIS POSLA:svakodnevno prati zakonsku regulativunovoobjavljene propise, izmjene i dopune istih prosljeuje osobama kojih se tieizrauje raznovrsne ugovore, predugovore, sporazume i dr.izrauje odluke, zapisnike i druge interne akte društvaizrauje pravilnike društvazastupa društvo pred sudovima, upravnim i drugim dravnim tijelimadaje smjernice, pravna mišljenja i tumaenja za potrebe organizacijskih jedinica društvaprovodi postupak dobivanja dugogodišnjih zakupa...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH in Cerić
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH NUŠTAR PETRA ZRINSKOG 13, 32221 NUŠTAR OIB: 19379378995 KLASA: 112-01/21-01/04 URBROJ: 2188-29-01-21-01 Nuštar, 12. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19, 64/20), lanka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Zrinskih Nuštar, ravnatelj Osnovne škole Zrinskih Nuštar Krunoslav Šari, prof. raspisuje: NATJEAJ za radna mjesta tajnik/ica školske ustanove - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa ...

 • Company GRAD OZALJ in Ozalj
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: upravljanje, organiziranje i koordiniranje rada Odsjeka, priprema prijedloga opih akata iz nadlenosti Odsjeka, priprema i praenje rada sjednica Gradskog vijea, priprema rješenja u provo stupanjskom upravnom postupku iz podruja društvenih djelatnosti, priprema opih akata za objavljivanje u "Slubenom glasniku", voenje postupaka povodom ostvarivanja prava na pristup informacijama, savjetovanja sa zainteresiranom javnošu, voenje brige o objavljivanju akata i ureivanju internetskih stranica Grada Ozlja, obavljanje strunih poslova vezanih za slubenike odnose, neposredno praenje provedbe zakonskih odredbi o mjesnoj samoupravi, voenje evidencije mjesnih odbora i pruanje strune pomoi u obavljanju njihovih poslova, obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom, aktima Grad...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju l. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisujeNATJEAJza prijem radnika na neodreeno vrijeme:2/ magistar prava/ diplomirani pravnik- 1 izvršitelj na radno mjesto viši struni savjetnik za kadrovske poslove u Slubi za pravne, kadrovske i ope posloveUvjeti:visoka struna sprema, završen dodiplomski/ diplomski sveuilišni studij, pravnog smjera1 godina radnog iskustvaKandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee:zamolbaivotopispreslike diplomepreslik potvrde o prosjenoj ocjeni tijekom studiranja ili dodatka diplomi s prosjenom ocjenom tijekom studiranjapreslik dokaza o dravljanstvupotvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjiica ), ne starija od dana objave natjeajapreslik vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dokaza, u...

 • Company BILIĆ DRAŽEN - ODVJETNIČKA KANCELARIJA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters