Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

9 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Odvjetnik Jelena Čačić in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Prednost imaju kandidati sa znanjem njemakog i engleskog jezika...

 • Company Osnovna škola Goričan in Goričan
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLA GORIANŠKOLSKA 16, 40324 GORIAN KLASA: 112-08/21-01/05URBROJ: 2109-28-01-21-3akovec, 27. 05. 2021. godine. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“ 128/17) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju, Osnovna škola Gorian raspisuje: N A T J E A Jza radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE-1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, (40 sati tjedno), uz probni rad od šest (6) mjeseci- mjesto rada: Osnovna škola Gorian, Školska 16, 40 324 Gorian- dat...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Rijeka
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: obavljanje sloenih poslova provoenja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i prava na rodiljne i roditeljske potpore, provoenje upravnog i neupravnog postupka o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prava na rodiljne i roditeljske potpore na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED RIJEKA u Rijeciviši struni savjetnik za pravne poslove (radno mjesto I. vrste), dva izvršitelja Struni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 9 : - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave...

 • Company Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića in Delnice
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: poslovi tajnika u Osnovnoj školi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19, 64/20 ), lanka 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima (NN 40/2014), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovaia Delnice, ravnatelj Osnovne škole Ivana Gorana Kovaia, Delnice raspisuje 25.05.2021 godine NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa RADNO MJESTO: TAJNIK/TAJNICA 1 izvršitelj m/ na neodreeno...

 • Company BANKA KOVANICA d.d. in Bilo
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  U svrhu jaanja našeg tima, traimo samostalnu i visoku motiviranu osobu za radno mjesto pravnog savjetnika (m/).   Poslovi izrade obrazaca, ugovora i uputa, pisana pravna mišljenja o pojedinim pitanjima, pravna podrška svim organizacijskim jedinicama, poslovi zastupanja Banke u svim trgovakim, parninim, izvanparninim, upravnim, ovršnim, kaznenim i drugim postupcima i drugi pravni poslovi.   Osnovne obaveze i aktivnosti: - savjetovanje i koordinacija s financijskim savjetnicima, direktorima poslovnica/podrunica u poslovima osiguranja kredita, garancija, akreditiva i drugih bankovnih poslova s ciljem pribavljanja potrebne dokumentacije od strane potencijalnih korisnika kredita ili drugih plasmana Banke i provedbe osiguranja novane trabine - rješavanje konkretnog kreditnog posla izradom Ugovor...

 • Company MAKE OVER BEAUTIFUL INSIDE & OUT d.o.o. in Visoka
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova:donošenje pravilnika, pravnih akata, statuta, zastupanjem tvrtke u sluaju spora te kadrovskim poslovimafleksibilnost u mišljenju, umješnost u prilagodbi i primjeni teorijskih znanja na specifine ivotne situacije te staloenost i strpljenje u odnosima s drugimavisoka odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu s vrstim etikim naelima...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Sesvete
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu 3. struni savjetnik za pravne poslove – pripravnik (radno mjesto I. vrste), dva izvršitelja Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3: - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Za sva radna mjesta, osim radnih mjesta pod rednim brojevima 9., 10., 11. i 12. uvjet je poznavanje rada na raunalu. Pripravniki sta za radno mjesto pod rednim b...

 • Company IDEA in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: voditelj/voditeljica poslovanja kamp odmarališta i ugostiteljskog objekta....

 • Company Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ in Osijek
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osjeko–baranjske upanije, odredbe lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.,47/18.i 123/19.) ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osjeko–baranjske upanije raspisuje NATJEAJ Za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto: 1. Viši upravni savjetnik-tajnica ravnatelja, VSS u u Ravnateljstvu – 1 (jedan) izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvjeti: diplomski sveuilišni studij/integrirani preddiplomski i diplomski studij pravaznanje rada na osobnom raunaluRadno iskustvo: 1 godina Uz pisanu prijavu na Natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopispresliku domovnice,preslika diplome o ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters