Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

49 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Vrsno
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Pristupnik mora imati završen etverogodišnji dodiplomski ili preddiplomski i diplomski ili integrirani sveuilišni studij u podruju humanistikih i/ili društvenih i/ili interdisciplinarnih znanosti, najmanje 2 godine radnoga staa na odgovarajuim poslovima, komunikativnost; vrsno znanje hrvatskoga i engleskoga u govoru i pismu; samostalan rad na osobnom raunalu. Prijavni rok je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – rujan 2020.“ i toka 3. za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Prijavom na natjeaj pristupnik je suglasan da Fakultet moe prikupljati, koristiti i dalje obra...

 • Company Odvjetničko društvo KAPOR I PARTNERI d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pravni poslovi u odvjetnikom uredu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u dravnu slubu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), lanka 49.a Zakona o izvršavanju dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od ...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 2.Upravni odjel za zajednike poslove: a)Viši struni suradnik za ljudske potencijale u Odsjeku za ljudske potencijale - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek) magistar pravanajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni ispit Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, osi...

 • Company TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbe l. 45. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i l. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/282, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-05 od 6. kolovoza 2020., Trgovaki sud u Varadinu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme TRGOVAKI SUD U VARADINU Sudski odjel – sudski/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica, radno mjesto I. vrste zvanja, na neodreeno vrijeme. Struni uvjeti: – završen sveuilišni diplomski studij prava – poloen pravosudni ispi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MURTERSKI ŠKOJI in Murter
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OŠ MURTERSKI ŠKOJI MURTER, Put škole 10 KLASA: 112-02/20-01/10 URBROJ: 2182/1-12/1-8-01-20-1 Murter, 16. 09. 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19 i 64/20 lanka 8.Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) v.d. ravnateljica OŠ MURTERSKI ŠKOJI, Murter objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa TAJNIK/ICA ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca Na natjeaj se mogu jav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uvjeti natjeaja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Pismenu zamolbu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu: Nova cesta 92, Zagreb....

 • Company ODVJETNIK DEJAN ŠPANOVIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog/e vjebenika/ce....

 • Company PEVEX d.d. in Other
  19.09.2020

  Od kandidata oekujemo: magistar ste prava (VSS)poloili ste pravosudni ispitimate minimalno tri godine radnog iskustva nakon poloenog pravosudnog ispitaimate iskustva iz podruja trgovakog prava, prava društava, radnog prava, prava zaštite potrošaaproaktivni ste i samostalni u raduizvrsno poznajete engleski jezikizvrsno poznajete rad u MS Office paketimaaktivan ste voza B kategorijeKod nas e Vam se svidjeti jer: Osiguravamo strukturirano uhodavanje u posao. Nama je vano da ste zadovoljni i da imate priliku razvijati se. Potiemo profesionalnu i ugodnu radnu atmosferu. Stavljamo kvalitetnu suradnju, dijeljenje znanja i spremnost na pomo kolegama na prvo mjesto. Više o pogodnostima pogledajte na: karijere.pevex.hr/#pogodnosti Kako e izgledati Vaš posao?pruat ete pravnu podršku poslovnim podruj...

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19) i na temelju suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA:119-02/20-04/115; URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 17. srpnja 2020. i KLASA: 119-02/20-04/513; URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 24. kolovoza, Opinsko dravno odvjetništvo u Zagrebu, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Dravnoodvjetniki savjetnik - 4 izvršitelja/ice Struni uvjeti: - završen sveuilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomsk...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF in Marof
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: poslovi tajnika/tajnice u osnovnoj školi. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Novi Marof, Zagorska 23, 42220 Novi Marof raspisuje N A T J E A J za radno mjesto m/: 1. TAJNIK/TAJNICA- 1 izvršitelj/ izvršiteljica, VSS (magistar/magistra), s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na odreeno radno vrijeme/zamjena za bolovanje. Na natjeaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola. Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati ope i posebne uvjete za zapošljavanje propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105...

 • Company BIUKOVIĆ MILAN ODVJETNIČKA KANCELARIJA in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u odvjetnikom uredu. Mogunost korištenja potpora. ...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Polje
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  9. VIŠI STRUNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U ODJELU ZAJEDNIKI POSLOVI – ODSJEK TAJNIŠTVO - jedan izvršitelj na odreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za porodiljni) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili VSS, polje pravo te steen odgovarajui naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, znanje engleskog jezika. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopis dokaz dravljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) • dokaze o strunoj spremi (preslika svjedodbe, dipl...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "FRA ANTE GNJEČA" in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „fra Ante Gnjea“, Staševica, Osnovna Škola „fra. Ante Gnjea“, Staševica, zastupana po ravnatelju Bori Bustrucu prof.tjelesnog odgoja raspisuje Natjeaj za radno mjesto Tajnik škole (m/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno (20 sati) radno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne radnice. Opis poslova: Sukladno Pravilniku o djelokrugu i radu tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - kandidat...

 • Company Odvjetničko društvo FRANKO KOTLAR, ANA VIDOV & par in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis  poslova: -pravni  poslovi u odvjetnikom  uredu Jedno  radno  mjesto  se odnosi  na  pripravnika( bez iskustva), a   drugo  na odvjetnikog  vjebenika  s  poloenim  pravosudnim  ispitom....

 • Company HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI in Trg
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubia Zrinskog  11, na temelju l. 39.- 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) raspisuje N  A  T  J  E   A  J za izbor u radni odnos i imenovanje na poloaj tajnika  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Tajnika izabire i imenuje Predsjedništvo Hrvatske akademije na vrijeme od 4 godine, s mogunošu ponovnog izbora i  imenovanja. Uvjeti:    - visoka struna sprema iz podruja društvenih znanosti - radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodeim poslovima - strani jezici: izvrsno znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog svjetskog jezika Na natjeaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni znaaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i enskog...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS POSLOVA Svakodnevno prati zakonsku regulativu, izrauje raznovrsne ugovore, predugovore, sporazume i dr., izrauje odluke, zapisnike i druge interne akte društva, izrauje pravilnike društva, daje smjernice, pravna mišljenja i tumaenja za potrebe organizacijskih jedinica društva, provodi postupak dobivanja dugogodišnjih zakupa… POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS- Pravni fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA P...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRAVNI FAKULTET in Trg
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu objavljuje natjeaj za prijam u radni odnos - tajnik – slubenik, poloaj I. vrste, rukovoditelj podrunog ureda ili slube - završen dodiplomski ili diplomski pravni studij, tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima, poznavanje engleskoga jezika i rada na osobnom raunalu Ugovor o radu za navedena radna mjesta sklapa se na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Prijava mora sadravati ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa. Prijave s dokazima o ispunjavanju natjeajnih uvjeta treba dostaviti na adresu: Pravni fakultet Sveuilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14. Prist...

 • Company LOVRIĆ NOVOKMET SMRČEK odvjetničko društvo d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odvjetniki poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED FRANJO MATKOVIĆ I IGOR BEZJAK in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pruanje pravne pomoi...

 • Company OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09,105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OGŠ Rudolfa Matza, Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, 10000 Zagreb, Selska cesta 114 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnome mjestu - TAJNIKA/ICE - 1 radnik/ca za 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: prema lanku 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09,105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) poslove tajnika/ce moe obavljati osoba koja je z...

 • Company SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  IZVOENJE NASTAVE, 2 NASTAVNA SATA TJEDNO...

 • Company Centar za socijalnu skrb Rovinj, Centro di Assistenza Sociale Rovigno in Hrvatsko
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne Novine broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne Novine broj 61/18) suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/271; URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 24.6.2020. godine Centar za socijalnu skrb Rovinj - Centro di Assistenza Sociale Rovigno raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom za radno mjesto: PRAVNIKA – 1 izvršitelj/-ica, na odreeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazonog radnika; Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su slijedei:hrvatsko dravljanstvo; VSS – diplomirani/-a pravnik/-ca ili magistar/-ra prava; najmanje ...

 • Company OPĆINA PIROVAC in Pirovac
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), proelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Opine Pirovac raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Opine Pirovac na radno mjesto: 1. viši struni suradnik – voditelj EU projekta „Zaeli – Program zapošljavanja ena“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijeme za ugovoreno vrijeme trajanja projekta, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca. Opi uvjeti za prijam u slubu: – punoljetnost, – hrvatsko dravljanstvo, – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored opih uvjeta za prijam u slubu, kandidati moraju ispunjavati i sljede...

 • Company RAŠICA & PARTNERI, odvjetničko društvo j.t.d. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ....

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU in Bilice
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA OPINSKO DRAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU Šibenik, Stjepana Radia 81 Broj: P-29/2020 Šibenik, 10. rujna 2020. MD/MD Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), te lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj: 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/20-04/476 URBROJ: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 13. kolovoza 2020., Opinsko dravno odvjetništvo u Šibeniku raspisuje J A V N I N A T J E A J za prijam slubenika u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Opinsko dravno odvjetništvo u Šibeniku na radno mjesto dravno...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 105. I 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Vile Velebita 15A, objavljuje N A T J E A J za radni odnos 1. Tajnika/cu – 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i enske osobe. UVJET: a) Sveuilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave, b) Preddiplomski struni studij upravne struke, ako se na natjeaj ne javi osoba koja zadovo...

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  13.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: 1. Izrada nacrta ugovora, sporazuma, podnesaka i dr. 2. Sudjelovanje u izradi raznih pojedinanih i opih akata (odluke, potvrde, napuci i dr.), 3. Asistiranje Voditelju odjela u svim ostalim pravnim poslovima, 4.Pruanje pravne pomoi i savjetovanja u svezi poslovanja Poslodavca u cjelini, 5.Praenje i tumaenje zakonskih i drugih propisa, 6.Davanje strunih mišljenja u svezi rješavanja pravnih pitanja 8.Prema potrebi komunikacija s treim osobama radi rješavanja svih pravnih pitanja, 9.Reguliranje radnih odnosa radnika u skladu s vaeom zakonskom regulativom. Druga znanja i vještine: odgovornost, etinost i komunikativnost....

 • Company ODVJETNIČKI URED JULIJA STRMOTA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis posla: poslovi odvjetnikog vjebenika....

 • Company JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: ovjere potpisa/preslika; izrada nacrta odluka, rješenja, ugovora; ispunjavanje upisnika, osnivanje i promjene u trgovakim društvima, rad u ostavinskim postupcima.Prednost pri zapošljavanju osobama s iskustvom rada u javnobiljenikom uredu odnosno s više radnog iskustva nakon poloenog pravosudnog ispita....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NATJEAJ Raspisuje se natjeaj za prijam u radni odnos: Slubenika I. vrste – samostalni upravni referent (tajnik odjela) - na odreeno vrijeme (do povratka radnika s rodiljnog/roditeljskog), s punim radnim vremenom Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete i to: • završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima (poslovi odgovarajue strune spreme i struke) • poznavanje jednog svjetskog jezika • dobro poznavanje rada na osobnom raunalu • probni rad: šest mjeseci. Uz prijavu za natjeaj kandidati su duni dostaviti: • ivotopis • dokaz o strunoj spremi • dokaz o dravljanstvu • potvrda HZMO-a o radnom stau, ne starije od dana natjeaja. M...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE in Beli
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DJEJI VRTI MASLAAK, BELIŠEVIJENAC DR. FRANJE TUMANA 231551 BELIŠEKLASA: 112-01/20-01/09URBROJ: 2185/16-04-20-01Beliše, 10. rujna 2020. godine Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i l. 45. Statuta Djejeg vrtia Maslaak, Beliše, Upravno vijee na 1. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, odranoj dana 10. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:N A T J E A J- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme – do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišu, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca POTREBNI STRUNI UVJETI:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pr...

 • Company ODVJETNIČKI URED KARLO NOVOSEL in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: izrada podnesaka, komunikacija sa strankama, zastupanje. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravniištvo....

 • Company SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE in Unije
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: rad u svojstvu koordinatora kampanje/administratora na provedbi projekta „Socijalnim dijalogom do kvalitetnih radnih mjesta u graditeljstvu i turizmu“ sufinanciranog iz Programa Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Priprema analize primjene kolektivnih ugovora za graditeljstvo i turizam u praksi, anketiranje sindikalnih povjerenika i radnika. Priprema radnih materijala za konferencije i radionice tijekom projekta (programi, pozivi, prezentacije, vjebe na radionicama). Izrada plana obilaska terena, koordiniranje obilaska terena i pisanje izvještaja- priprema i provoenje komunikacijskog plana projekta, priprema tekstova za objave, nabava i distribucija promidbenih materijala. Operativni i administrativni poslovi vezani uz upravljanje projektom (priprema i arhiviranje...

 • Company PUČKI PRAVOBRANITELJ in Kom
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,1/15, 138/15-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u dravnu slubu u Ured puke pravobraniteljice za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 24/20), lanka 49.a Zakona o izvršavanju Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2020. godinu („Narodne novine“ broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA:112-02/20-01/324, URBROJ:514-03-01-02/1-20-3 od 28.srpnja 2020. i Ministarstva financija, KLASA:100-01/20-01/24,...

 • Company SINDIKAT HRVATSKOG VOZAČA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Sindikat hrvatskog vozaa u sklopu Eu projekta "Zajedno do cilja", zapošljava pravnika sa poloenim pravosudnim ispitom koji e voditi Savjetodavni centar, odgovarati na postavljena pitanja, educirati povjereneke sindikata, pomagati kod edukacije lanova koju e provoditi povjerenici sindikata i drugo. Trai se iskljuivo osoba koja ima iskustva i znanja u podruju radnog zakonodavstva. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme od 29.09.2020. do 29.05.2022. s mogunošu nastavka rada na neodreeno vrijeme. Probni rok: 6 mjeseci....

 • Company KOVAČ DOMAGOJ ODVJETNIK in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Uvjeti: završen pravni fakulten, znanje engleskog jezika, znanje rada na raunalu s posebnim naglaskom na MS Office....

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Oglas za prijem u dravnu slubu na odreeno vrijeme na radno mjesto dravnoodvjetniki/a savjetnik/ca u Opinsko dravno odvjetništvo u Koprivnici (7. rujna 2020) REPUBLIKA HRVATSKA OPINSKO DRAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI Na temelju lanka 61. stavka 8. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 71/19 i 98/19), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/509, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 24. kolovoza 2020., Opinsko dravno odvjetništvo u Koprivnici raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme za prijam u dravnu slubu u Opinsko dravno odvjetništvu u Koprivnici, na radno mjesto dravnoodvjetniki s...

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU in Split
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/479, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-03 od 12. kolovoza 2020. Opinsko dravno odvjetništvo u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme - dravnoodvjetniki/a savjetnik/ca na Kaznenom odjelu - 1 slubenik/ica Struni uvjeti: - struni uvjeti iz l. 124 st. 3. Zakona o dravnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18): - završen sveuilišni diplomsk...

 • Company MONTAŽNE KUĆE DLB d. o. o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:pripreme i izrada nacrta raznih vrsta ugovora i aktivno sudjelovanje u pregovorima kod ugovoraizrada dopisa, podnesaka, izjava, zahtjeva i sl.rad sa katastrom i zemljišnim knjigamaizrada ugovora za dobavljae, kooperante itd.pravna podrška u upravnim postupcima i upravnim sporovimaradno pravoostali pravni poslovi u pravnom odjelu Uvjeti:najmanje 2 godine radnog iskustva na slinoj funkcijiprednost je poloeni pravosudni ispitizraene komunikacijske sposobnostisposobnost rješavanja problemapoznavanje pravnih propisa i pravnih postupakapreciznost, odgovornost i pedantnost u radu Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HORVAT, ŽAPER d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: rasprave, podnesci, urudbiranje i dr....

 • Company ODVJETNIK BRANIMIR ČOLIĆ in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pisanje svih vsta podnesaka sudovima i ostalim tijelima, ostali pravni poslovi uobiajeni u odvjetnikom uredu Zamolbe i ivotopis slati na e-mail adresu: ...

 • Company ODVJETNIK NADIJA BENOLIĆ in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis posla: ODVJETNIKI/A VJEBENIK/ICA...

 • Company VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. in Sinj
  10.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Temeljem lanka 28.st.1. Zakona o vodnim uslugama (NN br.66/2019) i lanaka 2. i 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu VODOVOD I ODVODNJE CETINSKE KRAJINE d.o.o. br.929/2-2019, VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. (dalje u tekstu :VIOCK) raspisuje: JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno radno vrijeme – 12 mjeseci U Slubu za pravne, kadrovske i ope poslove za radno mjesto: (1 izvršitelj, m/), na odreeno vrijeme Uvjeti za prijem u radni odnos: - VSS, završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij pravnog usmjerenja; - poznavanje engleskog jezika; -poznavanje rada na raunalu; -strune, radne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine. Prema zakonu o ravnopravnosti spolova na Natjeaj se mog...

 • Company SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 'KALI SARA' in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: pravni poslovi za udrugu. Potrebno poznavanje zakonske regulative vezane za prava nacionalnih manjina....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi tajnika škole....

 • Company Dječji vrtić Cipelica in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC DJEJI VRTI CIPELICA UPRAVNO VIJEE AKOVEC Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i l. 46. to. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cipelica (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-100-04-16-09) i Odluke Upravnog vijea (KLASA: 003-02/20-01/14,: URBROJ: 2109-100-01-20-01) raspisuje se dana 07.rujna.2020.godine NATJEAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA TAJNIK, diplomirani pravnik, magistar/a struke, struni specijalist javne uprave, struni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik1 izvršitelj M/PUNO RADNO VRIJEMEzamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoi, rodiljni, roditeljski...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SLANO in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  ....

 • Company ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Adamovec
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje za prijam u dravnu slubu Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/221, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-04 od 26. lipnja 2020. i Ministarstva pravosua i uprave, Klasa: 112-02/20-01/351, Urbroj: 514-03-01-02/5-20-2 od 31. srpnja 2020., upanijsko dravno odvjetništvo u Zagrebu, 3. rujna 2020. raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme - za radno mjesto dravnoodvjetniki/a savjetnik/ca u Kaznenom odjelu - dva (2) izvršitelja/ljice na odreeno vrijeme od godinu dana, zbog poveanog opsega posla Struni uvjeti za radno mjesto dravnoodvjetniki/a savjetnik/ca: Struni...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters