Jobmonitor. Search results for Librarians and related information professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Librarians and related information professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC' in Lastovo
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braa Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braa Glumac“ objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Struni suradnik KNJINIAR, mjesto rada Lastovo1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka na rad radnice s porodiljnog dopusta Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne nov...

 • Company Osnovna škola Središće in Adamovec
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.98/19 i 64/20.), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Središe, Ulica SR Njemake 2a, 10 020 Zagreb, privremena ravnateljica Osnovne škole Središe raspisuje: N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto - STRUNI/A SURADNIK/CA - KNJINIAR/KNJINIARKA ŠKOLE - 1 IZVRŠITELJ/ICA - neodreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno u sjedištu Škole Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti: propisani Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i lankom 105. i 106. Zakona o...

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA in Velika
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: Diplomirani knjiniar radi s korisnicima, daje na korištenje dostupnu grau i informacije, educira korisnike za korištenje svih izvora informacija; organizira kulturno-propagandne aktivnosti za odrasle; radi na otpisu i reviziji knjinog fonda i ostale poslove navedene u Pravilniku o radu Gradske knjinice Velika Gorica od 18.4.2013....

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA in Velika
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: Diplomirani knjiniar/ka radi s korisnicima, daje na korištenje dostupnu grau i informacije, educira korisnike za korištenje svih izvora informacija; organizira kulturno-propagandne aktivnosti za odrasle; radi na otpisu i reviziji knjinog fonda i ostale poslove navedene u Pravilniku o radu Gradske knjinice Velika Gorica od 18.4.2013....

 • Company Osnovna škola Starigrad in Starigrad
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Starigrad, ravnateljica Osnovne škola Starigrad raspisujeNATJEAJ za popunu radnog mjesta• Struni suradnik knjiniar – 1 izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme – 20 sati tjedno Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima i radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Poslove strunog suradnika knjiniara moe obavljati osoba koja je završila: STUDIJSKI PROGRAM VRSTA I RAZINA STUDIJA STEENI AKADEMSKI NAZIV Informacijske zna...

 • Company SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA in Crikvenica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisama u mjeri koja omoguava izvoenjeodgojno-obrazovnog radaodgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105.. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 126/12, 94/13 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 01/96, 80/99) kako slijedi:poslove strunog suradnika moe obavljati osoba koja je završila diplomski sveuilišni studij odgovarajue vrste i ima pedagoške kompetencijerazina obrazovanja: VSSvrsta obrazovanj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu poloaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Središnjoj matematikoj knjinici pri Matematikom odsjeku PMF-a, na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnosti (NN br. 17/2019., 98/2019.), te uvjete: - znanje engleskog jezika, - poloen struni ispit za diplomiranog knjiniara, - 5 godina radnog iskustva u knjiniarskoj struci, - poznavanje rada na raunalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Kom
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) raspisuje N A T J E A J za 1. Školskog knjiniara (m/)-jedan izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), UVJETI: Sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96, 80/99). Nepostojanje zapreke za rad u školi prema lanku 106. Z...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA METERIZE in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, ŠIBENIK PUT KROZ METERIZE 48 KLASA: 112-03/20-01/3 URBROJ: 2182/01-4-1-01-20-01 Šibenik, 17. rujna 2020. Na temelju lanka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ravnateljica Osnovne škole Meterize, Šibenik raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Struni suradnik knjiniar (1 izvršitelj/ica) – na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Meterize, Šibenik (matina škola). UVJETI: uz ope uvjete prema Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te l...

 • Company MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU in Zadar
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 14. Statuta Meunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (URBROJ: 289-01-1-007-LB-18 od 28. oujka 2018. godine) lanaka 24. - 26. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama ("Narodne novine", broj 128/17) te uz suglasnost Ministarstva kulture ((KLASA: 112-01/20-01/0623, URBROJ: 532-02/1-20-02 od 07. rujna 2020. godine) ravnatelj Meunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavljuje N A T J E A J za primanje u radni odnos na neodreeno vrijemeNatjeaj se raspisuje za radno mjesto: Diplomirani knjiniar - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme. Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz polja informacijskih i komunikaci...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  1. DIPLOMIRANI KNJINIAR U ODJELU OBRADA - jedan izvršitelj na odreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseci (zamjena za porodiljni) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij odnosno VSS, steeno struno zvanje diplomiranog knjiniara u skladu sa Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnosti i pravilnikom koji ureuje uvjete i nain stjecanja strunih zvanja u podruju knjiniarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjiniara, znanje stranog jezika (prednost engleski). Napomena: diplomirani knjiniar za rad u procesu normativni nadzor i sadrajna obrada Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopis • dokaz dravljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) • dokaze o strunoj spremi (pres...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  2. DIPLOMIRANI KNJINIAR U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE (zamjena za porodiljni) - jedan izvršitelj na odreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij odnosno VSS, steeno struno zvanje diplomiranog knjiniara u skladu sa Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnosti i pravilnikom koji ureuje uvjete i nain stjecanja strunih zvanja u podruju knjiniarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjiniara, znanje engleskog Napomena: diplomirani knjiniar za rad u procesu identifikatora Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopi...

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI in Vinkovci
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  URBROJ: 456/2020. Vinkovci, 16. rujna 2020. godineNa temelju lanka 31. Zakona o knjinicama i knjininoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019), lanka 17. Statuta Gradske knjinice i itaonice Vinkovci i lanka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjinice i itaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjinice i itaonice Vinkovci raspisujeNATJEAJ- za radno mjesto diplomirani knjiniar - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust). Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjiniarskog usmjerenja, odnosno studij knjiniarskog usmjerenja kojim je steena visoka struna sprema sukladno p...

 • Company Talijanska osnovna škola Novigrad in Novigrad
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD - CITTANOVA 52466 Novigrad - Cittanova Emonijska br. 2 SIG.AMM.: 053-01/20-01/06 N° PROT: 2105/03-15-13/20-1-1 Cittanova, 16 settembre 2020 In base all'articolo 107 della Legge sull’educazione e istruzione elementare e media superiore (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/2018, 98/19 e 64/20), all’articolo 13 del Regolamento sul lavoro e all’articolo 6 del Regolamento sulle modalità e sul procedimento per impiegare i lavoratori presso la scuola, la direttrice f.f. della Scuola elementare italiana di Cittanova, il giorno 16 settembre 2020 bandisce il CONCORSOper la copertura del seguente posto di lavoro: 1 biblioteca...

 • Company Osnovna škola Dragutina Domjanića in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Domjania Zagreb, Gajnice 31 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Dragutina Domjania ( mrene stranice škole - poveznica zapošljavanje ) raspisuje: Natjeaj za popunu radnog mjesta 1. Knjiniar/ knjiniarka – na neodreeno vrijeme – puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/izvršiteljica Na natjeaj se mogu prijaviti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o ...

 • Company LOT d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: rad na izradi i provedbi EU projekata...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Librarians and related information professionals Edit filters