Jobmonitor. Search results for Librarians and related information professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Librarians and related information professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ in Unije
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Temeljem odredbi lanaka 22. i 41. Statuta Hrvatskog športskog muzeja, odredbi lanaka 8. i 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog športskog muzeja, te temeljem odredbe lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 2/19, 123/19), Hrvatski športski muzej objavljuje: JAVNI NATJEAJ Za popunjavanje sljedeeg radnog mjesta: DOKUMENTARIST/ICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci Opis poslova: - organizacija i uspostava sadraja i naina voenja primarne i sekundarne muzejske dokumentacije o muzejskoj grai i muzejskoj djelatnosti prema Pravilniku o sadraju i nainu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grai, - formalna kontrola zapisa kustosa stvorenih u postupku primarnog dokum...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTE in Split
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Temeljem odluke Fakultetskoga vijea s Šeste redovite sjednice od 12. oujka 2020. godine KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUILIŠTA U SPLITU r a s p i s u j e N A T J E A J za izbor jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto Poloaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjinice – ”voditelj odjeljka“) na neodreeno vrijeme. Uvjeti za radno mjesto:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izjednaen studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izjednaen studij, poloen struni knjiniarski ispitnajmanje pet godina rada u knjiniciprobni rad šest mjeseci.Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj pristupnici su duni priloiti sljedeu dokumentaciju:i...

 • Company Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Temeljem l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/19.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/2019. ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Prva katolika osnovna škola u Gradu Zagrebu, Ivanigradska 41 a, Zagreb, raspisuje: NATJEAJ ZA POPUNU RADNOGA MJESTA (m/) 1. Struni suradnik knjiniar - 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena (20 sati tjedno) OPI I POSEBNI UVJETI: Prema odredbama lanka 105. i lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12.,...

 • Company GRAD SUPETAR in Supetar
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 20. Zakona o knjinicama i knjinikoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 17/19. i 98/19.) i lanka 16. Statuta Narodne knjinice Supetar (»Slubeni glasnik Grada Supetra«, br. 01/20.), gradonaelnica Grada Supetra, raspisuje NATJEAJza imenovanje ravnatelja Narodne knjinice Supetar Za ravnatelja Narodne knjinice Supetar moe biti imenovana osoba koja ispunjava slijedee uvjete: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izjednaen studij,poloen struni knjiniarski ispit,najmanje pet godina rada u knjinici,odlikuje se strunim, radnim i organizacijskim sposobnostima Ravnatelja imenuje Gradsko vijee Grada Supetra na mandat od etiri godine i moe biti ponovno imenovan. ...

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA in Zadar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 31. Zakona o knjinicama i knjininoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19) i lanka 36. Statuta Gradske knjinice Zadar, ravnateljica Knjinice, dana 10. oujka 2020. godine, donosi O D L U K U o raspisivanju natjeaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjinici Zadar na sljedeim radnim mjestima:1. Diplomirani knjiniar - 1 (jedan) izvršitelj na odreeno vrijeme (1 godina) za rad u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca Uvjeti za radno mjesto : - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij odnosno VSS, steeno struno zvanje diplomiranog knjiniara u skladu sa Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnost i pravilnikom koji ureuje uvje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC in Sesvete
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te odredbe Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Oš Jelkvoec, Osnovna škola Jelkovec, Sesvete, Dragana Plamenca 1, raspisuje NATJEAJ- struni suradnik knjiniar – za 40 sati ukupnog tjednog vremena na odreeno puno radno vrijeme.– 1 izvršitelja (zamjena za bolovanje) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za radno mjesto strunog suradnika knjiniara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja na mrenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo poštom dostaviti na adresu škole: „Osnovna škola Jelkovec“ 10360 Sesvete,D...

 • Company EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB in Dane
  16.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Ekonomski institut, Zagreb na temelju l. 62. st. 3. i 67. Statuta, raspisuje JAVNI NATJEAJ I. Za izbor na poloaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije, na neodreeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, poznavanje znanstvenih informacijskih izvora i sustava, znanje rada na raunalu, znanje engleskog jezika i iskustvo na takvim poslovima. Prednosti: poloen struni ispit za struno zvanje diplomirani knjiniar, više 7 godina radnog iskustva na takvim poslovima i iskustvo rada u specijalnoj knjinici znanstvene ustanove. II. Uz potpisanu prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti ivotopis s opiso...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Librarians and related information professionals Edit filters