Jobmonitor. Search results for Life science technicians (excluding medical)

24 Jobs found

Used filters:
 • Life science technicians (excluding medical)x
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem lanka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 18.09.2020. raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: 1. zdravstveno - laboratorijski tehniar, pripravnik -1 izvršitelj (m/) Uvjeti: SSS – zdravstveno-laboratorijski tehniar Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku domovnice, - presliku svjedodbe (SSS). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su duni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom za...

 • Company KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLINIKA ZA DJEJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaieva 16, raspisuje N A T J E A J A) za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za radna mjesta: 1. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj (m/) Uvjeti: veleuilišni dodiplomski studij laboratorijske dijagnostike (bacc. med. lab. diagn.), 1 godina radnog iskustva u struci, odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca Kandidati za sva radna mjesta duni su, uz vlastoruno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektronike pošte), priloiti u neovjerenom presliku: - ivotopis, svjedodbu/diplomu o završenom obrazovanju, vaeu osobnu iskaznicu, uvjerenje o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja u Narodnim novinama), ...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi laboratorijskog tehniara u medicinsko biokemijskom laboratorijuuz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe, - presliku domovnice, - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu-za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa Rad na odreeno vrijeme, zamjena zbog bolovanja Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa duni su se u prijavi na natjeaj pozvati na to pravo, te priloiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje reen...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Plan prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike hrvatske, te lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“ Zagreb, ravnateljica Klinike objavljuje NATJEAJ Za odabir pripravnika/pripravnica na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedea radna mjesta: 3. laboratorijski tehniar/ka - pripravnik/ca - 2 izvršitelja/ica. Na pripravniki sta korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na temelju ovog natjeaja mogu se prijaviti osobe obaju spolova koje i...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj Uvjeti:završeni odgovarajui studijodobrenje (licenca) nadlene komore Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pr...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta upanijske bolnice akovec, I. G. Kovaia 1e, 40000 akovec, Ravnatelj, doc.dr.sc. Tomislav Novinšak, prof.vš.,dr.med., spec. ope kirurgije, raspisuje NATJEAJ za sklapanje Ugovora o radu na odreeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u upanijskoj bolnici akovec (probni rad od 1 do 3 mjeseci) na poslovima: MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIAR – 2 izvršitelja Uvjeti:završena srednja škola za zdravstvene tehniare laboratorijskog smjeraodobrenje za samostalan rad nadlene komore Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbu/DiplomuOdobrenje za samostalni radElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje (potvrda HZMO-a) Kandidat...

 • Company BETAPLUS poliklinika in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: traimo osobu koja e vaditi krv našim pacijentima i asistirati kod izrade dijagnostikih testova. Takoer, posao e biti i dokumentacija dijagnostikih pretraga te postupaka MPO (upisivati podatke u razne programe koje koristimo, spremati dokumente u te programe, skenirati doumente, i slati mailove). Potreban struni ispit....

 • Company OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Ope bolnice Nova Gradiška, Josip Kolodziej, dr. med., spec. ravnatelj, objavljuje NATJEAJ - za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme do povratka odsutnog radnika/ce - 1 zdravstveno-laboratorijski tehniar/ka Struni uvjeti: - srednja strukovna škola, smjer zdravstveno-laboratorijski tehniar - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj potrebno je obvezno priloiti: - zamolbu sa ivotopisom, - dokaz o steenoj strunoj spremi za traeno radno mjesto-presliku završne svjedodbe/diplome - preslika odobrenja za samostalan rad/licence, - preslika domovnice, - preslika rodnog lista, - preslika osobne iskaznice, - potvrda HZMO o radnom stau- elektroniki zapis (ne starija od mjesec dana)....

 • Company OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Ope bolnice Nova Gradiška, Josip Kolodziej, dr. med., spec. ravnatelj, objavljuje NATJEAJ - za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme - 1 zdravstveno-laboratorijski tehniar/ka Struni uvjeti: - srednja strukovna škola, smjer zdravstveno-laboratorijski tehniar - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj potrebno je obvezno priloiti: - zamolbu sa ivotopisom, - dokaz o steenoj strunoj spremi za traeno radno mjesto-presliku završne svjedodbe/diplome - preslika odobrenja za samostalan rad/licence, - preslika domovnice, - preslika rodnog lista, - preslika osobne iskaznice, - potvrda HZMO o radnom stau- elektroniki zapis (ne starija od mjesec dana). U zamolbi za natjeaj kand...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za prijem u radni odnos (m/) RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME 1. laboratorijski tehniar za potrebe Klinikog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju - 1 izvršiteljUvjeti:SSS zdravstvena školazdravstveno laboratorijski tehniarodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik odobrenja za samostalan rad Za radno mjesto pod tokom 1. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznaeno radno...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MED PLUS in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u medicinsko biokemijskom laboratoriju....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na odreeno vrijeme na poslovima: Zdravstveno laboratorijski tehniar – 1 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija: - škola za zdravstvene tehniare - odobrenje za samostalni rad - poloen struni ispit - poznavanje rada na raunalu - zamolba - ivotopis - domovnica - potvrda HZMO-a o radnom stau Prednost: poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji ...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  OPA UPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA Bolnika 74, Pakrac Ur. broj: 01-1026/2020-2 Datum: 14.rujna 2020. godine Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 1026/2020-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos za odreeno vrijeme do povratka privremeno nenazonih radnika/ca 3. Prvostupnik medicinsko/laboratorijske dijagnostike– 1 (jedan)izvršitelj/ica Uvjeti: završen preddiplomski struni ili sveuilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS/VI stupanj), poloen struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui trajanje pripravnikog staa), vaee odobrenje za samostalan rad Kandidati moraju ispunjavati ...

 • Company Ustanova LATEBRA in Other
  14.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: vaenje krvi, diferenciranje krvnih razmaza, mikroskopski pregled urina. ...

 • Company SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU ŽELJKA POKUPEC RADIN in Other
  13.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: rad u ordinaciji: naruivanje pacijenata, asistiranje, rad na raunalu, sterilizacija i dezinfekcija....

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA PULA OSPEDALE GENERALE DI POLA JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/29 Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1 Za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme – s probnim radom od 2 (dva) mjesecaZdravstveno laboratorijski tehniar u Odjelu za patologiju i citologiju- 1 izvršiteljUvjeti natjeaja pod rednim brojem 5. a) i b):Srednja struna sprema odgovarajueg smjeraPoloen odgovarajui struni ispitOdobrenje za samostalan rad U dokumentaciji za natjeaj potrebno je priloiti: Vlastoruno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)ivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvuSvjedodbu / Diplomu traene strune spremeUvjerenje o poloenom strunom ispitu – za zdravstvene radnikeVaee odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnikeD...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varadinske upanije i lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varadinske raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 2. zdravstveno laboratorijski/ka tehniar/ka (SSS)-jedan/na izvršitelj/ica (m/), na odreeno vrijeme, na 6 (šest) mjeseci, radi poveanog opsega poslova UVJETI: Završena srednja medicinska škola laboratorijskog usmjerenja, vaee odobrenje za samostalan rad (licenca) Uz zamolbu kandidati/kinje trebaju priloiti ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u originalu ili preslici ( diplomu, domovnicu, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, licencu i sl.). Kandidat/kinja koji/a moe ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema lanku 102. Zakona ...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Donji Kućan
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varadinske upanije i lanka 24. TKU za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varadinske raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. medicinsko laboratorijski-a inenjer-ka/ prvostupnik-ca medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS) – jedan/na (1) izvršitelj/ica (m/) , na odreeno vrijeme, na 6 (šest) mjeseci, radi poveanog opsega poslova UVJETI: Završena viša škola za medicinsko laboratorijske inenjere odnosno završen preddiplomski sveuilišni studij ili preddiplomski struni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, vaee odobrenje za samostalan rad (licenca) Uz zamolbu kandidati/kinje trebaju priloiti ivotopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u originalu ili preslic...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Klinika bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta: 1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - 1 izvršitelj Pod rednim brojem 1. Uvjeti: - VI stupanj, završen preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu za natjeaj za sva radna mjesta treba priloiti: - zamolbu, ivotopis ,domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodbe), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju Prema Zakonu o ravnoprav...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) i lanka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije, Zavod za javno zdravstvo Istarske upanije raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Struni suradnik u Slubi za zdravstvenu ekologiju na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, (m/), jedan izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen sveuilišni diplomski studij (s tim izjednaen VSS) – magistar biologije/ magistar ekologije/magistar biotehnologije/magistar istraivanja i razvoja lijekova - najmanje jedna godina radnog staa u struci - poznavanje rada na raunalu ...

 • Company RETROGRAD d.o.o in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: pomoni graevinski poslovi Struna sprema: SSS, IV stupanj Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18 i 123/19) i l. 26. Statuta Doma zdravlja Osjeko-baranjske upanije ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 3. zdravstveno-laboratorijski tehniar- 1 izvršitelj/ica – na odreeno vrijeme Mjesto rada: medicinsko-biokemijski laboratorij Beli Manastir, Školska 5 Uvjeti:SSS, zdravstveno-laboratorijski tehniarodobrenje za samostalan radpoznavanje rada na raunaluB kategorija za vozaa Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:presliku svjedodbe/diplomepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacim...

 • Company Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora in Okoli
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: voenje projekata, pomo u voenju strunih edukacija Ugovor o radu zasniva se na odreeno vrijeme od 6 mjeseci...

 • Company Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora in Okoli
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: voenje projekata, pomo u voenju strunih edukacija Ugovor se zasniva na odreeno vrijeme od 6. mjeseci...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Life science technicians (excluding medical) Edit filters