Jobmonitor. Search results for Life science technicians (excluding medical)

9 Jobs found

Used filters:
 • Life science technicians (excluding medical)x
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na odreeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: - prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 2 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija: - prvostupnik/ca zdravstvenog usmjerenja (laboratorijski smjer) / bacc.med.lab. diagn. - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad - poznavanje rada na raunalu - zamolba - ivotopis - domovnica Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovo...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na neodreeno vrijeme na poslovima: - zdravstveno laboratorijski tehniar - 1 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija: - škola za zdravstvene tehniare - poloen struni ispit - poznavanje rada na raunalu - zamolba - ivotopis - domovnica Pored navedenih uvjeta, poeljno je poznavanje minimalno jednog (1) stranog jezika. Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, ...

 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 2. Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske medicine 1 (jedan) izvršitelj Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 2. VŠS, prediplomski struni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, dozvola za samostalan rad, poznavanja rada na raunalu, 1 godina radnog iskustva interna provjera Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 1. – Ad 5. Neodreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravlj...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-434/2020-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos 2. Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS) - 1 (jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen preddiplomski struni ili sveuilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS/VI stupanj), poloen struni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (ukljuujui trajanje pripravnikog staa), vaee odobrenje za samostalan rad Prijavi treba obavezno priloiti: –- vlastoruno potpisana zamolba i ivotopis, dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne starija od 30 dana), odobrenje za samostalan ra...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: uzimanje i pripremanje materijala za pretrage i analize te obavljanje struno analitikih poslova u laboratoriju, rad s davateljima krvi na terenu Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 16. oujka 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/20-03/29, urbroj: 534-04-1-1/5-20-03 od 14. sijenja 2020. godine i urbroj: 534-03-2-1/4-19-46 od 29. kolovoza 2019. godine, raspisuje se NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/zdravstveno-laboratorijski tehniar – 6 izvršitelja (za potrebe Klinikog zavoda za transfuzijsku medicinu – 4 izvršitelja; za potrebe Klinikog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku – 2 izvršitelja) Uvjeti: - završen struni studi...

 • Company VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla: MAGISTAR/MAGISTRICA KEMIJE - Redlab d.o.o, kemijska tvrtka koja djeluje u Bujama, u sektoru tekuina za elektronske cigarete, trai kemiara s iskustvom za razvoj novih kozmetikih proizvoda, deterdenata i aroma za e-cig, za nadgledanje i optimiziranje procesa proizvodnje, uvoenje novih proizvoda i materijala u proizvodnju, kao i za analizu laboratorijskih mjerenja u cilju kontinuiranog poboljšanja kvalitete proizvoda i procesa. - Rad u laboratoriju, upravljanje procesom u izradi tekuina za elektrine cigarete te izrada STL-ova.                          - Prednost imaju osobe koje imaju poloen teaj za rukovane sa opasnih kemikalija. - Potrebni uvijeti: VSS, VŠS - Napredno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu, no nije uvijet...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti ivotopis, preslike: domovnice, svjedodbe, uvjerenja, odobrenja Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 2. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - 1 izvršitelj Uvjeti: VŠS struni prvostupnik medicinsko/laboratorijske dijagnostike, poloen struni ispit. Prednost: znanje jednog svjetskog jezika. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji m...

 • Company Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Istok, v. d. ravnatelja Doma zdravlja Zagreb–Istok, Zagreb, Švarcova 20, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto laboratorijskog tehniara - dva izvršitelja na odreeno vrijeme (m/) Kandidat mora ispunjavati sljedee uvjete: - SSS, laboratorijski tehniar; - poloen struni ispit; - odobrenje za samostalan rad (licenca); - poznavanje rada na raunalu; - jedna godina radnog iskustva, odnosno, radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa. Kandidati su obvezni dostaviti: - potpisanu pisanu prijavu na natjeaj; - ivotopis; - presliku dokaza o strunoj spremi; - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu; - presliku odobrenja za samostalan rad – licenca; - dokaz o radnom stau – elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Life science technicians (excluding medical) Edit filters