Jobmonitor. Search results for Midwifery associate professionals

5 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery associate professionalsx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • prvostupnica primaljstva – jedan izvršitelj – na odreeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika. Uvjeti:– VŠS preddiplomski sveuilišni/struni studij primaljstva, prvostupnik/prvostupnica primaljstva– poloen struni ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– diplomu ili potvrdu o završenoj traenoj strunoj spremi,– uvjerenje o poloenome strunom ispitu– vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja– do...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • primalja/primalja asistentica – jedan izvršitelj – na odreeno vrijeme. Uvjeti:– SSS srednja medicinska škola, primalja/primalja asistentica– poloen struni ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– svjedodbu o završnom ispitu medicinske škole – smjer primalja/primalja asistentica– uvjerenje o poloenome strunom ispitu– vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja– domovnicu– ivotopis dostaviti u eu...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • primalja/primalja asistentica – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– SSS srednja medicinska škola, primalja/primalja asistentica– poloen struni ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– svjedodbu o završnom ispitu medicinske škole – smjer primalja/primalja asistentica– uvjerenje o poloenome strunom ispitu– vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore primalja– domovnicu– ivotopis dostaviti u...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme: (zamjene za odsutne radnike) za rad na slijedeem radnom mjestu: 3. PRIMALJA - 1 izvršitelj Uvjeti: SSS završena škola za primalje, Odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu slubu sukladno l.102. Zakona o h...

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 22. Statuta Ope bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj, raspisuje N A T J E A J 2. Za primitak u radni odnos na odreeno vrijeme - primalja asistentica – 1 izvršitelj UVJETI: srednja škola za primalje, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti:ZamolbuivotopisDiplomu/Svjedodbu (osim za NKVradnika/spremaicu)Odobrenje za samostalan rad (osim za NKV radnika, logopeda, strunjaka zaštite na radu)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice) Dokaz o nekanjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery associate professionals Edit filters