Jobmonitor. Search results for Musicians, singers and composers

5 Jobs found

Used filters:
 • Musicians, singers and composersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company GŠ A. ŠTRIGE, KRIŽEVCI in Visoko
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Glazbena škola Alberta Štrige Krievci raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/ICA GITARE - na neodreeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“ br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14,7/17, 68/18 I 98/19), Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju uitelj i strunih suradnika u osnovnom školstvu ( NN, br. 6/2019) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96. i 80/99.) Uz pisanu prij...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 5. POSLOVNI RAVNATELJ - POMONIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj UVJETI: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja društvenih znanosti - 3 godine radnog staa - znanje jednog stranog jezika - probni rad 6 mjeseci - Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme Uz molbu i ivotopis, kandidati su obavezni priloiti i preslik diplome, ispis radnog staa izdan od strane Zavoda za mirov...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 1. PJEVA OPERNOG ZBORA - ALT - 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetnikog podruja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog podruja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru. - Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima. Uz molbu i ivotopis, kandidati su obavezni priloiti i preslik diplome. Oba...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 2. PJEVA OPERNOG ZBORA - TENOR - 2 izvršitelja UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetnikog podruja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog podruja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru. - Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima. - Uz molbu i ivotopis, kandidati su obavezni priloiti i preslik diplome...

 • Company Osnovna škola Vela Luka in Luka
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Vela Luka, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj klavira, mjesto rada Vela Luka1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Musicians, singers and composers Edit filters