Jobmonitor. Search results for Musicians, singers and composers

24 Jobs found

Used filters:
 • Musicians, singers and composersx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR in Visoko
  04.12.2021 Updated on: 06.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), te lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Blagoje Bersa Zadar, Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar, sa sjedištem u Zadru, Dr. Franje Tumana 24 E, raspisuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. nastavnik/ca flaute – Muzika akademija – glazbenik flautist, VSS/ mag. muzike, 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme – 22 sata nastave tjedno, ostalo pripadajua koliina ukupnog radnog vremena ( 22/ 40), zamjena. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjav...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE in Trg
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb, Britanski trg 5 Klasa : 112-01/21-01/01 Urbroj : 251-334-21-02 U Zagrebu, 30. studenog 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost pod jednakim uvjetima, vrednovanju kandidata prijavljenih na natjeaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured te o sastavu posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, Glazbena škola Blagoja Berse, Britanski trg 5, 10000 Zagreb, objavljuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu - nastavnika/ce gitare: 1 radnik/ca na odreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno. Kandidati uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1.Nastavnika/ce FAGOTA na neodreeno nepuno radno vrijeme – 14.5 sati ukupnog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1.presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2.dokaz o dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3.potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4.presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Prijava na natjeaj odnosno ivotopis treba sadravati; ime i p...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Glazbena škola Ivana Matetia- Ronjgova Pula Ciscuttijeva 22 52100 Pula KLASA: 100-01/21-01-17 URBROJ: 2168 – 16 -21 – 1 Pula, 1.12.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 9.Pravilnika o radu Glazbene škole I.M.-R. Pula te lanaka i l 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula , ravnateljica Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula, Romana Vuksan Zuban objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa: NASTAVNIK/CA KLAVI...

 • Company Glazbena škola Muzički Atelje in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: Predavanje violine, uvodnog solfeggia i glazbene igraonice. Mogunost korištenja potpora pri zapošljavanju....

 • Company Glazbena škola Muzički Atelje in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: Predavanje violine, uvodnog solfeggia i glazbene igraonice. Mogunost korištenja potpora pri zapošljavanju....

 • Company Glazbena škola Muzički Atelje in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: Predavanje violine, uvodnog solfeggia i glazbene igraonice. Mogunost korištenja potpora pri zapošljavanju....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA in Kom
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Glazbena škola Ivana Matetia- Ronjgova Pula Ciscuttijeva 22 52100 Pula KLASA: 100-01/21-01-14 URBROJ: 2168 – 16 -21 – 1 Pula, 24.11.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 9.Pravilnika o radu Glazbene škole I.M.-R. Pula te lanaka i l 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula , ravnateljica Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula, Romana Vuksan Zuban objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa: NASTAVNIK/CA FLAU...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA in Kom
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Glazbena škola Ivana Matetia- Ronjgova Pula Ciscuttijeva 22 52100 Pula KLASA: 100-01/21-01-14 URBROJ: 2168 – 16 -21 – 1 Pula, 24.11.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 9.Pravilnika o radu Glazbene škole I.M.-R. Pula te lanaka i l 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula , ravnateljica Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula, Romana Vuksan Zuban objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa: NASTAVNIK/CA HARMON...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA in Kom
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Glazbena škola Ivana Matetia- Ronjgova Pula Ciscuttijeva 22 52100 Pula KLASA: 100-01/21-01-14 URBROJ: 2168 – 16 -21 – 1 Pula, 24.11.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanka 9.Pravilnika o radu Glazbene škole I.M.-R. Pula te lanaka i l 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula , ravnateljica Glazbene škole I.M.-Ronjgova Pula, Romana Vuksan Zuban objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa: NASTAVNIK/CA SAKS...

 • Company Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado in Kom
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Uvjeti: - SSS, - plesno i pjevako iskustvo, - poloena audicija. Opis poslova: Plesa pjeva Ansambla LADO duan je raditi na svladavanju cjelokupnog plesnog i pjevnog repertoara, raditi na što boljoj tehnikoj i stilskoj interpretaciji narodnih plesova i pjesama. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidat treba priloiti: - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika), - dokaz o steenom plesnom i pjevakom iskustvu, - domovnicu (preslika), - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika). U pisanoj prijavi na javni natjeaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum roenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektronike pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Na natjeaj se...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Visoko
  26.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve strune zahtjeve zborovoe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjeseno UVJETI: •Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetnikog podruja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog podruja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru. •Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme sukladno lanku 41. Zakona o kazalištima. •Uz molbu...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ - IMOTSKI in Imotski
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  UVJETI: Prema l. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i l. 45. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).Uz prijavu s ivotopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natjeaja potrebno je priloiti preslike sljedeih dokumenata:ivotopisDiplomu (na traenje original na uvid),Rodni list, domovnicuTzv. “uvjerenje o nekanjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraenoKandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/a je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priloiti sve dokaze o ostv...

 • Company OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA DELNICE in Delnice
  26.11.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovno glazbenoj školi Ive Tijardovia Delnice ravnateljica Osnovne glazbene škole Ive Tijardovia Delnice raspisuje dana 25.studenoga 2021.godine N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelj/ica flaute - 1 izvršitelja/ica, na neodreeno puno radno vrijeme Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovno...

 • Company Osnovna škola Matije Gupca in Visoko
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, , ), lanka 17. Zakona o umjetnikom obrazovanju (NN 130/11.), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica i lanka 2. i 3. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica, ravnateljica Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica objavljujeNATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSAUITELJ/ICA GITARE na neodreeno puno vrijeme(40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) 1 izvršitelj/...

 • Company EKLATA d.o.o. in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Eklata d.o.o. trai instruktora/icu plesa za rad na programu ljetnog plesnog kampa. Uvjeti:minimalno SSSplesako-scensko umjetniko iskustvokoreograf/kinjaPrednosti ali ne i uvjet:rad s djecom i mladimapoznavanje stranih jezika Dunosti:voenje satova ljetnog plesnog programa u kampu za djecu i mladeosmišljavanje koreografija za nastupe polaznikakreiranje plesno-scenskog sadraja primjerenog za uzraste od 8 do 18 godina....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN in Ogulin
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  UVJETI: Prema Zakonu o umjetnikom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN , , , , , , , , , , , , 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz vlastoruno potpisanu prijavu u neovjerenoj preslici potrebno je priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi dokaz o dravljanstvu elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjeuvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja (koje nije starije od dana objave natjeaja) Nepravodobne i nepotpune molbe nee se razmatrati. Na natjeaj s...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Cavtat
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NASTAVA VIOLINE U DISLOCIRANOM ODJELJENJU CAVTAT...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NASTAVA NARODNIH PLESOVA...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NASTAVA KLAVIRA...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NASTAVA VIOLE...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Other
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  NASTAVA VIOLONCELLA...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR in Visoko
  23.11.2021 Updated on: 25.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), te lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Blagoje Bersa Zadar, Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar, sa sjedištem u Zadru, Dr. Franje Tumana 24 E, raspisuje: NATJEAJza popunu radnog mjestanastavnik/ca udaraljki – VSS, 1 izvršitelj, na neodreeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave tjedno, ostalo pripadajua koliina ukupnog radnog vremena ( 12/ 22), probni rad 6 mjeseci. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima ...

 • Company Osnovna škola Marije Jurić Zagorke in Vrbovec
  15.11.2021 Updated on: 16.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Juri Zagorke dana 11. studenog 2021. godine raspisuje NATJEAJ Uitelj/ica klavira 1 izvršitelj – m/, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) :Uz vlastoruno potpisanu pis...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Musicians, singers and composers Edit filters