Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

271 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 271 results.
 • Company Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe Senior Care in Other
  09.03.2021

  Opis poslova: voenje medicinsko - njegovateljskog radnog tima u domu za starije osobe....

 • Company ZADRUGA NAŠ DOM in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre u obiteljskom domu za starije i nemone osobe...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI in Novigrad
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 35. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,94/2013.) a sukladno lanku 50. stavak 11. Statuta Upravno vijee Djejeg vrtia Tiii na 37. sjednici odranoj dana 22.02.2021. donijelo je odluku o raspisivanju natjeaja za radno mjesto zdravstvene voditeljice-lja na neodreeno nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno - 1 izvršitelji-ica. Natjeaj je otvoren od 24.02.2021. do 04.03.2021. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je steena viša struna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij sestrinstva ili VšS medicinska sestra.poloen struni ispitdokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radno...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Komora
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KOORDINATOR ZA DJELATNOST PALIJATIVNE SKRBI - 1 izvršitelj/ica - Obavljenje poslova koordinacije djelatnosti palijativne skrbi na podruju Meimurske upanije na odreeno vrijeme kao zamjena za privremenu odsutnu zdravstvenu radnicu. UVJETI: - VŠS ili VSS završen struni studij sestrinstva (prvostupnik ili diplomski struni studij), poloen struni ispit, odobrenje za samostalni rad izdano od nadlene Komore (licenca), posebna edukacija iz palijativne skrbi (certifikat), poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva , vozaka dozvola B- kategorije Uz zamolbu za zapošljavanje prilae se u preslici:krai ivotopis,diploma,domovnica, elektronski zapis ili potvrda HZMO o podacima o radnom stau (ne starije od mjesec dana),uvjerenje o nekanjavanju ( ne starije od 1 mjeseca), potvrda o pol...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Komora
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR/DENTALNI ASISTENT - 1 izvršitelj/ica za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja akovec u Nedelišu na odreeno vrijeme do povratka privremeno odsutne zdravstvene radnice. UVJETI: - SSS srednja struna sprema - medicinska škola, poloen struni ispit, osim za kandidate koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/tehniar ope njege , - odobrenje za samostalni rad nadlene Komore Uz zamolbu za zapošljavanje prilae se u preslici:krai ivotopis,diploma,domovnica,elektronski zapis ili potvrda HZMO o podacima o radnom stau (ne starije od 1 mjeseca),uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 1 mjeseca),potvrda o poloenom strunom ispitu (osim za kandidate koji nisu u obvezi),odobrenje za samostalni rad koje izdaje nadlena komora (vaea li...

 • Company ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/370, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06 od 11. veljae 2021. godine, Zatvorska bolnica u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, na slubeniko radno mjesta: ODJEL ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZATVORENIKA ODSJEK GLAVNOG MEDICINSKOG TEHNIARA/SESTRE Medicinsk...

 • Company UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: individualni rad sa slijepom osobom sa višestrukim ošteenjima, rad na odreeno vrijeme....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: Puno radno vrijeme. 6 mjeseci probni rad. Mogunost zaposlenja na neodreeno. Stimulativno okruenje; primanja po kolektivnom ugovoru za privatno zdravstvo + bonusi. Programsko rješenje softmed 2 firme vegasoft d.o.o. Poeljno iskustvo rada u opoj/obiteljskoj medicini. Obavezna vještina vaenja krvi. Posjedovanje hzzo pametne kartice. Potrebna dokumentacija - molba, ivotopis, diploma, licenca, uvjerenje struni ispit, potvrda hzmo, domovnica - poslati uz prijavu na mail poetak rada okvirno 22.3.2021....

 • Company DOM ZDRAVLJA - SENJ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  RAD U ORDINACIJI OBITELJSKE (OPE) MEDICINE...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope upanijske bolnice Našice suglasno l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20), ravnatelj Ope upanijske bolnice Našice objavljuje N a t j e a j Za zasnivanje radnog odnosa:MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme. Uvjeti za toku :medicinska sestra/tehniar s vaeim odobrenjem za samostalan rad. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola (l. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 82/08, 69/17). Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz zamolbu, kandidati su duni priloiti:ivotopispreslika domovnicepreslika odobrenja za samostalan radpreslika s...

 • Company DENTALNI LABORATORIJ SNJEŽANA ZUBČIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  DENTALNI TEHNIAR...

 • Company PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DARKO MIHOKOVIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: rad u dentalnom laboratoriju...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena pr...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena pr...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Pazin
  08.03.2021

  NATJEAJza prijam na rad u javnu slubu9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR za rad na stacionaru9.1. Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na neodreeno vrijeme Uvjeti:9. Srednja medicinska škola, odobrenje za radPrijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:•zamolbu, •ivotopis, •domovnicu – preslika, •dokaz o završenom obrazovanju – preslika, •dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika, (toka 1.- 12.) •odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (toka 1. – 12.) •uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izriitu suglasnost Istarskim domovim...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  NATJEAJza prijam na rad u javnu slubujedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJEIspostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme3. DOKTOR MEDICINE3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika4. DOKTOR DENTALNE MEDICINEIspostava Pore – jedan (1) izvršite...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitel...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ 12.3. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme Uvjeti: 12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika,odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati podnošen...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ 12.4. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente: zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika,odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kazn...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Buzet
  08.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu jedan (1) izvršitelj, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme 3.4. Ispostava Pore – jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitel...

 • Company Centar za rehabilitaciju NADA in Other
  08.03.2021

  - MEDICINSKA SKRB KORISNIKA U CENTRU - BRIGA O ZDRAVLJU KORISNIKA - DAVANJE LIJEKOVA I TERAPIJE PROBNI RAD 6 MJESECI...

 • Company SESTRE MACE DOM in Other
  08.03.2021

  Opis posla: sudjeluje u svim poslovima provoenja zdravstvene njege korisnika, te svim drugim  poslovima propisanim Smjernicama za postupke u zdravstvenoj njezi izdane od HKMS-a, vodi svu potrebnu dokumentaciju korisnika Doma kao i evidencije rada, surauje s lijenikom primarne zdravstvene zaštite i drugima, uvodi u rad novoprimljene radnike, organizira rad zdravstvenih i nezdravstvenih radnika Doma, obavlja sve druge poslove iz kompetencije medicinske sestre. Obvezno je Odobrenje za samostalni rad (licenca)...

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  08.03.2021

  Opis poslova: provoenje postupaka medicinske skrbi i zdravstvene njege. Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,preslika odobrenja za samostalan rad. Sva traena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predoenja izvornika dokumenata na zahtjev.U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto roenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogunosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.Prijava u kojoj nee biti navedeni svi traeni podaci i prilozi navedeni u ovom natjeaju smatrat e s...

 • Company Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - hranjenje korisnika s ogranienom ili potpunom nemogunošu samostalnog unosa hrane i tekuine - higijena i njega usne šupljine - presvlaenje korisnika - pranje nepokretnog korisnika u krevetu - mjerenje disanja, tjelesne temperature, tlaka - primjena lijekova koje je propisao lijenik - slaganje terapije - voenje evidencije o korisniku...

 • Company SESTRA MACA USTANOVA ZA ZDRAV.NJEGU U KUĆI in Bukovje Bistransko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: poslovi medicinske sestre - voenje, organiziranje i koordiniranje medicinsko-administrativnih poslova u sjedištu Ustanove na adresi D. Bistra, Stubika 492. Sudjelovanje u provoenju zdravstvene njege u kui bolesnika (prva kuna posjeta), komunikacija sa obiteljskim lijenicima, patronanim sestrama i obiteljima bolesnika, voenje, kontroliranje i evaluiranje proseca zdravstvene njege kroz sestrinsku dokumentaciju....

 • Company AMBULANTA OPĆE MEDICINE in Karlovac
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  TEKST NATJEAJA:1.1. Prvostupnica sestrinstva u Odsjeku patronane zdravstvene zaštite, jednog izvršitelja/ice na odreeno vrijeme od šest mjeseci s mogunošu zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadlenog ministraUvjet: VŠS – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit „B“ kategorijeProbni rad dva mjeseca.Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o poloenom strunom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad - licencu (preslik), elektronski ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog na...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-prijem pacijenata, otvaranje elektronikog zdravstvenog kartona pacijenta i auriranje podataka-priprema pacijenata za pregled na temelju razgovora s pacijenom i procjene stanja ili dijagnoze-primjenjivanje, provoenje i evidentiranje od lijenika ordinirane lokalne, peroralne i paranteralne terapije u ordinaciji i domu pacijenta-vaenje krvi, kontrola šeera i tlaka, antropometrijska mjerenja i cijepljenje pacijenatamjesto rada: ambulante Doma zdravlja Osjeko-baranjske upanijeUvjeti:-SSS, medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja i...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  OPIS POSLApriprema medicinsko-tehnike opreme za rad tima i sterilizacija instrumenata,upis novih osiguranika, uzimanje osobne, obiteljske i socijalne anamneze i unošenje podataka u zdravstveni karton i elektroniku zdravstvenu kartoteku povezanu na CEZIH,promatranje i procjenjivanje tjelesnog i psihikog stanja pacijenata te ponašanja u ekaonici radi procjene hitnog stanja, -prijem pacijenata, otvaranje elektronikog zdravstvenog kartona i auriranje podatakaMjesto rada: Donji Miholjac, Trg Ante Starevia 23Uvjeti:-SSS, dentalni asistent ili medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom is...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  OPIS POSLApriprema medicinsko-tehnike opreme za rad tima i sterilizacija instrumenata,upis novih osiguranika, uzimanje osobne, obiteljske i socijalne anamneze i unošenje podataka u zdravstveni karton i elektroniku zdravstvenu kartoteku povezanu na CEZIH,promatranje i procjenjivanje tjelesnog i psihikog stanja pacijenata te ponašanja u ekaonici radi procjene hitnog stanja, -prijem pacijenata, otvaranje elektronikog zdravstvenog kartona i auriranje podatakaMjesto rada: Petrijevci, Republike 112aUvjeti-SSS, dentalni asistent ili medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo ...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-prijem pacijenata, otvaranje elektronikog zdravstvenog kartona pacijenta i auriranje podataka-priprema pacijenata za pregled na temelju razgovora s pacijenom i procjene stanja ili dijagnoze-primjenjivanje, provoenje i evidentiranje od lijenika ordinirane lokalne, peroralne i paranteralne terapije u ordinaciji i domu pacijenta-vaenje krvi, kontrola šeera i tlaka, antropometrijska mjerenja i cijepljenje pacijenataMjesto rada: Osijek, Drinska 8Probni rad: 2 mjesecaUvjeti:-medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektronik...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Osijek
  08.03.2021

  Opis posla:-priprema medicinsko-tehnike opreme i materijala za rad tima-prijem pacijenata, uzimanje osobne anamneze - psihika i fiizka priprema pacijenta za pregled- EKG snimanje i ergometrijsko testiranje u kradiološkoj ordinaciji- ispisivanje i ovjeravanje zdravstvene dokumentacijeMjesto rada: akovo, Petra Preradovia 2Probni rad: 2 mjesecaUvjeti: -SSS, medicinska sestra/tehniar-odobrenje za samostalan rad-poznavanje rada na raunaluUz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana ob...

 • Company Dom zdravlja Osječko-baranjske županije in Other
  08.03.2021

  MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIAR U TIMU OBITELJSKE (OPE) MEDICINE Opis poslova: - prijem pacijenata, otvaranje elektronikog zdravstvenog kartona pacijenta i auriranje podataka - priprema pacijenata za pregled na temelju razgovora s pacijenom i procjene stanja ili dijagnoze - primjenjivanje, provoenje i evidentiranje od lijenika ordinirane lokalne, peroralne i paranteralne terapije u ordinaciji i domu pacijenta - vaenje krvi, kontrola šeera i tlaka, antropometrijska mjerenja i cijepljenje pacijenata Mjesto rada: eminac, Ljudevita Gaja 2 Probni rad: 2 mjeseca Uvjeti: - medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad - poznavanje rada na raunalu Uz pismenu prijavu na natjeaj obavezno priloiti:ivotopispresliku svjedodbepresliku domovnicepresliku odobrenja za samostalan radpresliku...

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  08.03.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos jedne medicinska sestra-tehniar za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u djelatnosti zdravstvene njege u kui za podruje Dvora. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:završen srednja medicinska škola u trajanju od etiri ili pet godinaodobrenje za samostalni radpoloen vozaki ispit B kategorije Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente ( u preslici ):ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom-strunom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domovnicaelektroniki zapis o radnom stau HZMOuvjerenje o nekanjavanjupreslika vozake dozvole ...

 • Company Istarski domovi zdravlja in Banjole
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR ZA RAD U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ENA Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodreeno vrijeme Uvjeti: 11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:zamolbu,ivotopis,domovnicu – preslika,dokaz o završenom obrazovanju – preslika,dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika,odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika,uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati po...

 • Company SESTRA MACA USTANOVA ZA ZDRAV.NJEGU U KUĆI in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: poslovi medicinske sestre zdravstvene njege u kui bolesnika na podruju Zaprešia, Bistre, Jakovlja ( Zagrebaka upanija) te poslovi medicinske sestre u ambulanti Ustanove u Bistri....

 • Company Poliklinika Šlaj - Anić in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: asistiranje doktorima, priprema pacijenta, briga o instrumentima, sterilizacija i dezinfekcija, voenje evidencije, kontakt s pacijentima, javljanje na telefon, naruivanje pacijenata. Rad ujutro ili popodne (u smjenama) te svake tree subote od 08:00 do 14:00 h. Nedjelja neradna. Potrebno poznavanje osnova informatike. Potrebna škola: srednja škola ili prekvalifikacija za dentalne asistente, srednja ili viša škola medicinskog usmjerenja. Uvjeti: komunikativnost, ugodan nastup, poznavanje engleskog u govoru, opa kultura. Dodatno poznavanje još nekog jezika je prednost. Molimo uz prijavu priloiti ivotopis, presliku diplome ili svjedodbe....

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE LJILJANA BABIĆ in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  PRIPREMA PACIJENTA ZA ZAHVAT, ASISTIRANJE PRI ZAHVATU, VOENJE ADMINISTRACIJE ,DEZINFEKCIJA I STERILIZACIJA U ORDINACIJI....

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA in Virovitica
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  1. Medicinska sestra/tehniar (SSS): - 1 osoba na puno (40 sati tjedno) neodreeno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca u Posebnom programu za djecu s teškoama u razvoju u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Sukladno lanku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12, 69/17) na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati na navedeno radno mjesto duni su ispunjavati uvjete: a) završena srednja medicinska škola opeg smjera b) odobrenje za samostalan rad Uz pismenu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotop...

 • Company Poliklinika CROATIA zdravstveno osiguranje in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: uzrokovanje i distribucija biološkog materijala (uzimanje brisa). Potrebno odobrenje za samostalan rad....

 • Company SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA OFTALMOLOGIJU, PRIM. KSENIJA ĆURUVIJA-OPAČIĆ, DR.MED., SPEC. OFTALMOLO in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske/og sestre/tehniara  u Ordinaciji za one bolesti i kontaktne lee; rad sa pacijentima, aplikacija kontaktnih lea, administrativni poslovi. Prethodno radno iskustvo i rad u oftalmološkoj ordinaciji nisu uvjet....

 • Company AESTHETICA d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: asistiranje u stomatološkoj ordinaciji....

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SANJA BADRIĆ-RANILOVIĆ in Stanići
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: rad u ordinaciji obiteljske medicine u zdravstvenoj stanici Špansko. Rad u smjenama. Po rasporedu doma zdravlja za deurstva. Rad na odreeno vrijeme, dua zamjena radi porodiljskog. Poeljno prijašnje radno iskustvo u obiteljskoj medicini ili rad u bolnikoj ustnovi. Radi se u MCS programu, poeljno iskustvo. Uvjeti: - SSS - medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na raunalu, - radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa. Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku dokumenta o završenoj strunoj spremi – diploma/svjedodba, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, - presliku odobrenja za samostalan rad, - potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na raunalu, - dokaz...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA in Komora
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Temeljem lanka 16. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/2018), te lanka 5. stavka 1. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Raša, proišeni tekst, oznake KLASA: 003-05/15-01/01, UR. BROJ: 2144-381-01-15-2 od 14. veljae 2015. godine, te lanka 4. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu oznake KLASA:003-05/18-01/04, URBROJ:2144-381-01-18-7 od 24. svibnja 2018. godine, Dom za starije osobe Raša objavljuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Za radno mjesto: 1. Medicinska sestra/tehniar (m/) – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara (SSS), poloen struni ispit za zdravstvenog radnika (medicinsku sestru/tehniara), odobrenje za samostalan rad koje je izdala nadlena komora (vaea lic...

 • Company HURČAK IVAN ORDINACIJA DENT.MED. in Tenja
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: asistiranje  doktoru dentalne medicine, pripremanje pacijenta, prostora, pribora, instrumenata i opreme, dezinfekcija i sterilizacija. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA FERDINANDOVAC in Ferdinandovac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  O D L U K U o natjeaju za izbor radnice/radnika na radno mjesto zdravstvenog voditelja/zdravstvene voditeljice na neodreeno vrijeme u Djeji vrti Košutica Ferdinandovac I. Objavljuje se natjeaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto zdravstvenog voditelja/zdravstvene voditeljice na neodreeno vrijeme u Djejem vrtiu KOŠUTICA Ferdinandovac;jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme – 6 sati tjedno,radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju 3 (tri) mjeseca. II. Pored ope zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto zdravstvenog voditelja/zdravstvene voditeljice moraju ispunjavati slijedee uvjete: - VŠS/VSS - završen preddiplomski sveuilišni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je...

 • Company ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR in Daruvar
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  NATJEAJ za prijam u radni odnos    MEDICINSKA SESTRA ZA RAD U JASLICAMA –  puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica  (M/) na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno   odsutnog postojeeg radnika  (zamjena za bolovanje)   UVJETI: - medicinska sestra pedijatrijskog  ili opeg smjera                  - osoba koja je završila preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva,                    odnosno studij kojim je steena viša struna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s                    ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki                    studij sestrinstva                  - potpuno znanje hrvatskog i eškog jezika u govornom i pisanom obliku                  - poloen struni ispit    Uz zamolbu kandidati su d...

 • Company DILIGITIS MEA j.d.o.o. in Visoka
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Zahtjevi i oekivanja:Pedantnost i pouzdanostAurnost i tonostSpremnost na kontinuirano usavršavanjeVisoka motivacija Uvjeti:Potrebno radno iskustvo u obradi metala i cirkona i vještina oblikovanja keramikih radovaOdobrenje za samostalni radStruna sprema: SSS ili VŠS dentalni tehniarZnanje rada na raunalu (Ms Office) Što nudimo:Ugovor o radu uz probni rokMogunost usavršavanjaKorištenje najnovije 3D tehnologije u izradi dentalnih nadomjestakaRad u ugodnom i pozitivnom okruenju...

 • Company Dom LJUBA VODA in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: briga o zdravlju korisnika Doma - davanje terapija, lijekova itd. Uvjeti: završena medicinska škola - odobrenje za samostalan rad....

 • Company Dobri dom Vinkovci in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  rad u domu za starije i nemone osobe...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOM DOLENČIĆ in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: poslovi medicinske sestre u domu za starije i nemone osobe....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters