Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

293 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 293 results.
 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. ANICA JUKIĆ in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: rad u stomatološkoj ordinaciji....

 • Company Poliklinika za internu medicinu, opću kirurgiju i ginekologiju Sveti Duh II in Adamovec
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: posao medicinske seste/tehniara u poliklinici za dijalizu. Potrebno je odobrenje za samostalan rad od strane Hrvatske komore medicinskih sestara. Poeljno iskustvo rada na dijalizi, premda nije uvjet. Pisana zamolba na adresu: Fresenius Medical Care, Zagreb, Savska Opatovina 36, uz napomenu (za natjeaj za posao)....

 • Company WHITE CLINIC d. o. o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:  rad u ordinaciji dentalne medicine i asistiranje doktoru Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo. Dostaviti: zamolbu, ivotopis, ptvrdu o nekanjavanju, preslik dokumenta o završenoj strunoj spremi...

 • Company CENTAR RUDOLF STEINER DARUVAR in Daruvar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto   MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIAR – 1 kandidat/kinja na odreeno vrijeme   Struna sprema: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara   Posebni uvjeti: poloen struni ispit odobrenje za samostalan rad vozaka dozvola B kategorije   Uz pisanu molbu obvezno je priloiti presliku: –  diplome o steenoj strunoj spremi – dokaza o dravljanstvu (vaea osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica odnosno domovnica ako kandidat nema ni jedan od navedenih dokumenata, sve sukladno l. 29. Zakona o hrvatskom dravljanstvu) - potvrde o radnom stau (l. 2. Pravilnika o elektronikom zapisu podataka iz podruja radnih odnosa  NN 79/13) – izvoda iz matine knjige roenih – uvjerenja da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci u trenutku ...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ in Oklaj
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ Put kroz Oklaj 87/1 22303 Oklaj OIB: 66528573284 KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2182/09-6-2-2-20-1 Oklaj, 17. rujna 2020. Na temelju lanka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19,64/20), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18, 3/19), lanka 173. i 194. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 40/14, 66/15, 56/20) i lanka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne polit...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti ivotopis, preslike: domovnice, svjedodbe, uvjerenja, odobrenja. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje   NATJEAJ za prijam u radni odnos   2. jednu/jednog  medicinsku sestaru/tehniara  na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Deanovcu.   Uvjeti pod 2 završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije.   Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, diplomu o završenom studiju, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, odobrenje za s...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI KLASA:112-01/20-02/136 URBROJ: 238/04-94-19-2665 /02 Stani, 22.09.2020. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme Uvjeti:Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestrePoloen struni ispitPotrebno radno iskustvo 1 godina,Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijav...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE"EVA" in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: medicinska sestra/tehniar u domu za starije i nemone osobe...

 • Company DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK in Otok
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK ŠIBENIK, S. Radia 83. Broj : 02-5/17-2020 Šibenik, 22.09.2020. Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Šibenik, ravnatelj raspisuje natjeaj za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehniar na odreeno vrijeme - otok irje (1 izvršitelj/ica) (osiguran smještaj na otoku irju) Uvjeti: - SSS – etverogodišnja srednja škola za med. sestre / tehniare - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad - 1 godina radnog iskustva Ili - završena petogodišnja srednja škola za med. sestre / tehniare i posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalan rad Uz prijavu kandidati moraju priloiti: ivotopisdokaz o završetku školovanjadokaz o poloenom strunom ispitupreslik odobrenja za samostal...

 • Company KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN in Lovran
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN Šetalište Maršala Tita 1 51415 Lovran Broj: 02-146/20 Lovran, 21. rujna 2020.g. Na temelju l. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“, br. 128/17, 47/18 i 123/19) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/20-03/261, urbroj: 534-04-1-1/5-20-02 od 16. rujna 2020.g., objavljujem NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno, puno radno vrijeme 1) Prvostupnica/prvostupnik sestrinstva - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij sestrinstva (VŠS) - odobrenje za samostalan rad - 1 (jedna) godine radnog iskustva Probni rad 3 mjeseca Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: – zamolbu – ivotopis – preslik svjedodbe – preslik uvjerenja o poloenome strunom...

 • Company Centar za rehabilitaciju NADA, Podružnica Vojnić in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Poslovi medicinske sestre u ustanovi.Potrebna licenca komore.Probni rad 6 mjeseci....

 • Company Centar za rehabilitaciju NADA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:   - medicinska skrb korisnika Centra - briga o zdravlju korisnika - davanje lijekova i terapije Probni rad 6 mjeseci....

 • Company OBITELJSKI DOM LJILJANE TOMIĆ in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: medicinska skrb za korisnike Doma...

 • Company OBITELJSKI DOM "KUPINA" in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POSAO MEDICINSKE SESTRE /TEHNIARA U DOMU ZA STARIJE I NEMONE OSOBE...

 • Company REGINA DOMUS d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:Odgovornost za aktivnosti tima medicinskih sestara i njegovateljaSuradnja s doktorima. Priprema pacijenata za terapiju. Ugovaranja pregleda pacijentima. Osiguravanje dovoljne zalihe materijala. Pregledavanje, nadomještanje i naruivanje medicinskog pribora i zaliha. Odgovornost za uvanje lijekova, vodei rauna o datumu isteka valjanosti. Obavljanje administrativnih poslova. Popunjavanje dnevnika ozljeda, popunjavanje medicinskih podataka....

 • Company MAKE OVER BEAUTIFUL INSIDE & OUT d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  -Organizacija i provedba rada s pacijentima -Provoenje odreenih dijagnostikih i terapijskih postupaka -Njega pacijenata -Nadziranje higijenskih uvjeta -Nadziranje potrošnje lijekova -Organiziranje nabavke -Voenje brige o poslovnim, kadrovskim i materijalnim uvjetima ...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.DRAGICA OLUIĆ KORICA in Barban
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: radno mjesto u ordinaciji dentalne medicine u Barbanu uz osiguran prijevoz iz Pule u Barban. Javljati se na telefon u vezi s obavijesti samo tijekom radnog vremena u ordinaciji - ponedjeljak i etvrtak od 14:00 do 17:00, ostalim radnim danima tj. utorak, srijeda i petak od 8:00 do 12:00....

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos jedne/jednog medicinske sestare/tehniara za rad na odreeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust u Velikoj Pisanici. Uvjeti – SSS završena srednja Medicinska škola, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, jedna godina radnog iskustva /za etverogodišnje obrazovanje/, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: ivotopis, domovnicu, svjedodbu o završenoj srednjoj školi, uvjerenje o poloenom strunom ispitu /za kandidate koji su obvezi polaganja strunog is...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013), lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Biograd Biograd na Moru  i Odluke  Upravnog vijea Djejeg vrtia „Biograd“ Biograd na Moru , Zakljuak KLASA; 601-05/20-01/20, URBROJ:2198/16-10-04-20-1 od 21.9.2020  godine, Upravno vijee raspisuje   NATJEAJ za popunu radnog  mjesta:   ZDRAVSTVENI/A  VODITELJ/ICA :            - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na odreeno ( do povratka radnika na svoje radno mjesto) .   Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je steena struna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s...

 • Company PRIVATNA PRAKSA DENTALNOG LABORATORIJA NENAD MIKOVIĆ, DENTALNI TEHNIČAR in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: izrada protetskih radova u odjelu keramike....

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti ivotopis, preslike: domovnice, svjedodbe, uvjerenja, odobrenja. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BATAGELJ MATULJA VESNA in Strana
  23.09.2020

  - MOGUNOST KORIŠTENJA VLASTITOG VOZILA - poznavanje dva strana jezika - rad u ordinaciji i na terenu - licenca MEDICINSKE SESTRE...

 • Company "TOBIA" USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: medicinska sestra u kunoj njezi....

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE GRADA ZAGREBA in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: briga o osobi oboljeloj od multiple skleroze. Potrebna komunikativnost i snalaljivost....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući OCTAVIUS in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika u kui. Poeljno vozaki ispit B kategorije, ali nije uvjet, mogunost korištenja slubenog vozila....

 • Company Centar za rehabilitaciju Rijeka in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: provoenje planirane mjere iz zdravstvene njege za koju je osposobljen/a samostalno i po nalogu glavne sestre, sudjelovanje u pripremi i izvoenju medicinsko-tehnikih zahvata, primjena peroralne i parentalne terapije, osim intravenozne, prepoznavanje hitnih stanja i pruanja prve pomoi, neposredno provoenje hranjenja, oblaenja i svlaenja, osobne higijene i brige o izgledu korisnika, briga o konzumaciji odreenih dijeta i pravilnoj prehrani Razina obrazovanja: struni studij sestrinstva (VŠS). Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priloiti:ivotopis,dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (preslika svjedodbe),dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice i vaee osobne iskaznice),preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO,uvjerenje o ...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Zdravstveni djelatnik u ORL timu – na neodreeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/) Uvjeti: - preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij iz podruja biomedicine i zdravstva (s tim izjednaen VŠS) - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - verbotonalna edukacija - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osi...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERET in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Zavod za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije na temelju lanka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije, te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme VŠS prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - 1 izvršitelj u Odjelu za socijalnu medicinu Uvjeti: struna sprema: VŠS, završen struni studij sestrinstva najmanje 1 godina radnog iskustvapoloen struni ispitposjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovako-neretvanske upanije, Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Ponuda za natje...

 • Company Dom NOVINŠČAK in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

               Opis poslova: poslovi medicinske setre/medicinskog tehniara u domu za starije i nemone. Poeljno radno iskustvo. ...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI-G.VLASTELIĆ in Crikvenica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: rad medicinske sestre u domu i na terenu (Novi Vinodolski, Crikvenica, Vinodolska opina): - zdravstvena njega starijih i nemonih osoba - sudjelovanje u prehrani osoba i nadzor nad provedbom ope higijene bolesnika i njegove okoline - briga o redovitoj terapiji osoba. ...

 • Company M. Dent d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poslovi zubotehniara....

 • Company Poliklinika MAZALIN in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: glavna uloga je kvalitetna komunikacija sa pacijentima te asistiranje na pultu poliklinike....

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 3. Medicinska sestra/tehniar na odreeno vrijeme -6 izvršitelja/ice Uvjeti: - završena srednja medicinska škola - poloen struni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehniar ope njege - najmanje godinu dana radnog iskustva, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanjemedicinska sestra/tehniar ope njege - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba zavr...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Opa bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/02-02/01, URBROJ: 534-01/8-20-16 od 27. srpnja 2020. godine, ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020.godinu u Opu bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedee zvanje: 1. medicinska sestra/tehniar- SSS- 1 izvršitelj Uvjeti: 1. Struna sprema odgovarajueg smjera 2. Osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 3. Bez evidentiranog staa u struci Za prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: – zamolba – kratak ivotopis (obvezno navesti adresu i broj telefona) – domovnica-preslika – svjedodba ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 1. Struni provostupnik/ica sestrinstva -na odreeno vrijeme - 3 izvršitelja/ice Uvjeti: - završen struni studij sestrinstva - poloen struni ispit, osim za one koji su upisani 2013.g. - najmanje godinu dana radnog iskustva , osim za one koju su upisani 2013.g. - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba završene škole-preslika(toke 2. i...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara/dentalnog asistenta u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite; Razina obrazovanja: etverogodišnji obrazovni programi srednjih škola medicinskog smjera - poloen struni ispit za one koji su u obvezi, odobrenje za samostalan rad (licenca)Uz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe, - presliku domovnice, - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu-za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci *Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa * Rad na odreeno vrijeme, zamjena zbog korištenja rodiljnog dopus...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije in Barlete
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: pomae bolesnim i nemonim osobama Na temelju lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemone osobe Liko – senjske upanije, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme na radna mjesta: 1.medicinska sestra/tehniar – 2 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (upranjena radna mjesta),uz obvezni probni rok od 3 mjeseca, postoji mogunost osiguranja smještaja Mjesto rada: Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi Uvjeti za radno mjesto : 1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehniara 2. poloen struni ispit za zdravstvenog ...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE in Split
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske upanije, Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIAR NA POSLOVIMAVOENJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE , na neodreeno vrijeme - jedan (1) izvršitelj/icaMJESTO RADA: Split UVJETI: - VŠS, Studij sestrinstva,tri godine radnog staa u struci - na poslovima voenja zdravstvene dokumentacijepoloen struni ispitodobrenje za samostalni rad,znanje jednog svjetskog jezikapoznavanje rada na raunaluNa oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Za radno mjesto kandidati su uz prijavu duni priloiti: ivotopis, domovnicu, diplomu, svjedodbu, uvjerenje o poloenom strunom ispit...

 • Company Centar Novi Jelkovec in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su: - završen struni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara - poloen struni ispit - odobrenje nadlene komore za samostalan rad - 3 godine radnog iskustva - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) Uz prijavu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su duni priloiti sljedee dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike): ivotopis, vlastoruno potpisan, osobnu iskaznicu. dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o poloenom strunom ispitu, dokaz o odobrenju nadlene komore za samostalan rad, dokaz o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovi...

 • Company Dom Alfredo Štiglić - Casa Alfredo Štiglić in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Klasa:112-03/20-01/32 Ur.broj:2168-381-20-01 Pula, 17.09.2020. Na temelju lanka 16. toka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štigli Pula – Casa per anziani Alfredo Štigli Pola raspisuje NATJEAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1. Medicinska sestra / Medicinski tehniar - ( 2 izvršitelja/ice ) na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena za due bolovanje s mogunošu produenja Rad u Odjelu zdravstvene brige i njege na lokaciji Krleina ulica 33 i u Odjelu za demencije (dugotrajni smještaj) na lokaciji Mauranieva 10 u Puli Probni rad: 2 mjeseca ...

 • Company Dentalna poliklinika VINICA in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poslovi dentalnog asistenta / asistentica. Potrebno je imati poloeni struni ispit....

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 2. NA ODREENO VRIJEME IV. Medicinska sestra/tehniar - 3 izvršitelja Uvjeti: - SSS medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od dva mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • za radno mjesto pod t. I. i IV.. presliku svjedodbe o završenoj etverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, odnosno presliku svjedodbe o završenoj petogodišnjoj školi • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanj...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 2. NA ODREENO VRIJEME III. Struna prvostupnica sestrinstva - 1 izvršitelj Uvjeti: - preddiplomski studij sestrinstva - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od tri mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvariva...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje OGLAS za prijem u radni odnos 1. NA NEODREENO VRIJEME a. Medicinska sestra/tehniar - 1 izvršitelj Uvjeti: - SSS medicinska sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad Probni rad je utvren u trajanju od dva mjeseca. Prijavi treba priloiti: • zamolbu • ivotopis • presliku svjedodbe odnosno diplome • za radno mjesto pod t. I. i IV.. presliku svjedodbe o završenoj etverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, odnosno presliku svjedodbe o završenoj petogodišnjoj školi • potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanj...

 • Company Ordinacija dentalne medicine Jasminka Ferega in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: asistiranje. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja. Potreban poloen struni ispit, odnosno licenca za samostalan rad....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VL TAMARA AHEL ZAMUDA PRAPORČAN in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  - ne rade se none smjene...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters