Jobmonitor. Search results for Odd job persons

25 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. Domar - rukovatelj centralnog grijanja, na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, jedan izvršitelj. Uvjeti: Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08,86/09, 92/10,105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pro.tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), svi kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima ( NN br. 88/2014, 20/2015). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci - broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se prijavlju...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije in Barlete
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Doma za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Doma za starije osobe i nemone osobe Liko – senjske upanije, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme na radna mjesta: Mjesto rada: Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi 2.skladištar – kuni majstor – 1 izvršitelj/ica na neodreeno , puno radno vrijeme (upranjeno radno mjesto) Mjesto rada:Dom za starije i nemone osobe Liko – senjske upanije, Vrtlarska ulica 36/38, 53000 Gospi – 1 izvršitelj/ica Uvjeti:- završeno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje tehnikog ili drugog odgovarajueg usmjerenja i vozaki ispit B kategorije ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC in Donji Macelj
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Osnovna škola urmanec na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), dana 17. rujna 2020.godine raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: DOMAR 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Rad u Osnovnoj školi urmanec, urmanec 49, 49225 urmanec Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 98/19 i 64/20) i l. 10. Pravilnika o radu Osnovne škol...

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Vrši popravke i odravanje ugostiteljske opreme (kuhinjske opreme i rashladne tehnike).Vrši odravanje i popravak jednostavnijih kvarova vodovodnih, kanalizacijskih i elektrinih instalacija, te centralnog grijanja objekata.Vrši tekue odravanje objekata i okoliša (popravak stolarije, sanacija zidova, ureenje okoliša).Vrši nabavu materijala, te vodi evidencije za navedene poslove.Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora društva u okviru svoje strunosti i sposobnosti. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu uvjet - iskustvo 2 godine je poeljno. Mogunost stalnog zaposlenja. Odgovornost: neposredno je odgovoran/na voditelju odravanja....

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ I. ZA RADNO MJESTOnamještenika – radno mjesto III. vrste zvanja- domar, 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja Obvezni uvjeti natjeaja: srednja struna sprema koja rezultirapoloen vozaki ispit B kategorije Dodatni uvjeti natjeaja: iskustvo rada na poslovima odravanja i montaeiskustvo rada na poslovima skladištenja Kandidati uz vlastoruno potpisanu prijavu prilau: ivotopis, dokumente kojima se dokazuju traene kvalifikacije i iskustvo, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci, po...

 • Company KD KOZALA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje poslova na odravanju zgrada, objekata, strojeva, naprava, alata, elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, voenje dnevnika odravanja, izvršavanje plansko preventivnih odravanja sredstava Prijavi priloiti:zamolbu,ivotopis,presliku osobne iskaznice,presliku vozake dozvole,presliku svjedodbe,uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca, e-zapis HZMO. Nepotpune i nepravovremene molbe nee se razmatrati. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja i d...

 • Company BorDO, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova. poslovi odravanja i popravaka...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe IVAN PAVAO II in Other
  19.09.2020

  Opis poslova: obavlja odravanje zgrade, infrastrukture i opreme Uvjeti: - SSS ili KV - elektriar, vodoinstalater, stolar i dr. - Vozaka dozvola B kategorije ...

 • Company PROSIGUR USLUGE d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad na odravanju objekta, odravanje elektro-energetskih postrojenja i ureaja. Trai se SSS tehnikoga smjera. Mole se kandidati da pošalju ivotopis na e-mail adresu: ....

 • Company ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA in Vinkovci
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCIKLASA: 112-01/20-04/01 URBROJ: 2188-80-01-20-03 Vinkovci, 16. 9. 2020. Temeljem l. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,86/12,94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Zdravstvena i veterinarska škola Dr..Andrije Štampara Vinkovci , Vinkovci, H.D.Genschera 16 a raspisuje : N A T J E A J Za obavljanje poslova na radnom mjestu1. Domar / kotlovniar– 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijemeUvjet: završena srednja škola tehnike struke Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu (NN93/14, 127/17 i 98/19 ) ...

 • Company DUJMOVIĆ DVORI j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:ureenje namještaja i tekui poslovi ...

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi kunog majstor/kune majstorice, odravanje objekata. Uvjeti: završena srednja škola u trajanju 3 ili 4 godine tehnikog smjera. Za kandidiranje je potrebno priloiti zamolbu i ivotopis. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uvjeti: - srednja škola 3 ili 4 godine, tehnike struke - radno iskustvo 2 godine. Opis poslova:vrši odravanje i jednostavnije popravke vodovodne instalacije, kanalizacije i opreme sanit. vorovavrši odravanje kaffe aparata, ledomata, pei i odravanje ostale ugostiteljske opremevrši odravanje i popravak termikih trošila, ventilacionih kanala i sistemavrši odravanje strojeva za pranje rublja i za glaanje te sušenje rubljavrši ostale poslove po nalogu voditelja odravanja i direktora društva. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. Odgovornost: neposredno je odgovoran voditelju odravanja...

 • Company DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN in Gajana - Gaiano
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DJEJI VRTII PETAR PAN VODNJAN SCUOLE DELL' INFANZIA PETAR PAN DIGNANO S. Rocco 17 OIB 12242845735 KLASA: 053-02/20-01/04 URBROJ: 2168-04-08-02-20-01 Vodnjan, 14.09.2020. N A T J E A J Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19), Upravno vijee Djejih vrtia Petar Pan Vodnjan- Scuole dell' infanzia Petar Pan Dignano, raspisuje natjeaj za obavljanje sljedeih poslova: 1. KUNI MAJSTOR -VOZA - jedan (1) izvršitelj M/ , na odreeno vrijeme - zamjena za dugotrajno bolovanje Uvjeti: - srednja struna sprema stolarske, graevinske, metalske, elektriarske, strojarske ili vodoinstalaterske struke, poloen ispit za loaa centralnog grijanja, poloen ispit za vozaa “B” kategorije,ispunjavanje uvjeta iz lanka 25. Zakona o...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRAN in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla : poslovi odravanja doma, popravci u domu...

 • Company ADECCO d.o.o. za privremeno zapošljavanje in Velika
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova:Obilazak i kontrola ispravnosti stanja objekata, zajednikih prostora i sanitarnih vorovaManualni radovi i popravci u svrhu odravanja zgradeIzrada raznog namještaja (police, ormari, transportna kolica…)Organizacija selidbi te koordinacija osoblja koje u njima sudjelujuNabava potrebnog materijala za potrebe odravanja i popravakaSuradnja s vanjskim izvoaima radovaKontrola opremljenosti hidrantskih ormaria i PP aparataSudjelovanje u izradi godišnjeg budetaObavljanje ostalih poslova po nalogu rukovoditelja Za nas ste idealan kandidat ukoliko:Imate 1-2 godine radnog iskustva na slinim poslovimaRadu pristupate s visokom dozom odgovornosti i spretnostiVas odlikuje velika preciznost i strunost u raduSte odmah dostupni za rad Što nudimo?Stabilan posao u internacionalnoj kompanijiPuno ra...

 • Company Osnovna škola Zdenka Turkovića in Kutjevo
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.), l. 6. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/14.), odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Zdenka Turkovia, Kutjevo i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, OSNOVNA ŠKOLA ZDENKA TURKOVIA, 34340 KUTJEVO, Republike Hrvatske 26 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. DOMAR - LOA (rukovatelj centralnog grijanja) - m/ - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su: opi sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN ...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6 URBROJ: 2109-60-01-20-22 akovec, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta domar, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena)mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:završ...

 • Company PANA d.o.o. in Visoka
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: kuni majstor/ica Uvjeti: - srednoškolsko obrazovanje - graevinske i tehnke struke -znanje i sposobnost za obavljenaje manjih graevinskih radova i popravaka, znanje i iskustvo uobavljanju razliitih kuanskih popravaka, organizacijske sposobnosti, visoka motiviranost za rad i napredovanje - radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme uz mogunost zasnivanja na neodreeno ...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J 3.DOMAR MAJSTOR – 2 izvršitelja (M/) Uvjeti: - KV/SSS tehnike ili graevinske struke, - poloen vozaki ispit B kategorije. Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjet...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis radnog mjesta FM tehniar: • Samostalno i cjelovito izvoenje redovitih poslova odravanja • Izvoenje dodatnih poslova odravanja prema posebnim zahtjevima ili dodatno ugovorenim poslovima • Kontrola i voenje administracije izvršenih redovitih i izvanrednih poslova odravanja, pregled i kontrola nad kvalitetom izvršenih usluga podizvoaa • Odravanje objekta, redoviti obilasci i kontrola objekata, nadzor rada sustava i postrojenja • Pregled i servis klima ureaja, sitni popravci i odravanje sustava hlaenja, grijanja, ventilacije, elektroinstalacija i ostalih sustava zgrade • Praenje I kontrola aktivnosti kroz CAFM Posebni uvjeti: • Vozaka dozvola B kategorije • Korištenje MS Office paketa Ostalo: • Puno radno vrijeme • Ugovor na neodreeno uz probni rok od 6 mjeseci...

 • Company AQUAPARK ADAMOVEC d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DOMAR...

 • Company ZAŠTITARSKO EKOLOŠKA UDRUGA 'PRIJATELJI ŽIVOTINJA I PRIRODE' ČAKOVEC in Dvori
  10.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:išenje i hranjenje ivotinja - 1 izvršitelj/icaodravanje i popravci, izrada novih dvorišta i sl. - 1 izvršitelj/ica...

 • Company OLYMPIA VODICE d.d. in Bilo
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: odravanje i popravci elektro i vodoinstalacija SSS elektriar odravanja, elektromehaniar, kotlovniar ili bilo kojeg tehnikog smjara sa minimalno 3 godine radnog iskustva na navedenim ili slinim poslovima poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemaki) vozaki ispit "B" kategorije zamolbe ili ivotopise slati na mail: ...

 • Company GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA in Zadar
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br .87/08 ,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Vladimira Nazora, Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, raspisuje NATJEAJ za radno mjestoDOMAR-KOTLOVNIAR– 1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijemeUvjeti: - Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj - završena srednja škola tehnikog smjera - poloen struni ispit za loaa centralnog grijanjaUz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - i...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters