Jobmonitor. Search results for Odd job persons

7 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • kotlovniar – dva izvršitelja – na odreeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika. Uvjeti:– SSS ili KV tehnikog ili srodnog smjera, uvjerenje za strojara kotlova i uvjerenje za rukovatelja centralnog grijanja. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– svjedodbu o završenoj traenoj strunoj spremi– uvjerenje za strojara kotlova i uvjerenje za rukovatelja centralnog grijanja– domovnicu– ivotopis dostaviti u europskom formatu (Europass)– popunjen i potpisan obrazac privole z...

 • Company PRIMACOŠPED d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: evidencija ulazaka/izlazaka iz kruga poduzea. Poeljno znanje engleskog jezika. Mogunost rada na neodreeno vrijeme....

 • Company Dječji vrtić Šegrt Hlapić in Sesvete
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Ttemeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Šegrt Hlapi“, na menim stranicama i oglasnim ploama Zavoda objavite javni natjeaj sljedeeg sadraja: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Djejem vrtiu „Šegrt Hlapi“ za radno mjesto: DOMAR-LOA-VOZA- jedan izvršitelj, rad na odreeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad nenazonog radnika - nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). SSS, KV, VKV, s...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 6. DOMAR MAJSTOR – 1 izvršitelj (M/) Uvjeti: - KV/SSS tehnike ili graevinske struke, - poloen vozaki ispit B kategorije, - prednost ostvaruju kandidati s minimalno 5. (pet) godina iskustva na popravcima i odravanju radnih strojeva. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/a je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog r...

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: poslovi kunog majstor/kune majstorice, odravanje objekata. Uvjeti: završena srednja škola u trajanju 3 ili 4 godine tehnikog smjera. Za kandidiranje je potrebno priloiti zamolbu i ivotopis. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Okoli
  18.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Opis poslova: poslovi odravanja prostora objekta, opreme, instalacija, poslovi išenja i ureenja okoliša. Napomena: Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog ratai lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti. Mjesto rada: granini prijelaz Brgat ...

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: odravanje ureaja, postrojenja i radne opreme po potrebi; kontrola sustava grijanja, hlaenja, ventilacije i klimatizacije te napajanja el. energijom; kontrola sustava vatrodojave i protuprovale; popravak ureaja i postrojenja, sitni graevinsko-obrtniki popravci na objektu; dogovaranje periodinih pregleda i servisa; kontakti sa ugovorenim vanjskim slubama servisa; nadgledanje i kontrola odravanja vanjskih i unutrašnjih površina hipermarketa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters