Jobmonitor. Search results for Odd job persons

46 Jobs found

Used filters:
 • Odd job personsx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company GORGONIA, d.o.o. in Zadar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: odravanje objekta i alata; Gorgonia Apartments je obiteljski aparthotel na Dugom otoku sa dugogodišnjom tradicijom u turizmu. Zbog novootvorenih poslova trebamo jednu osobu za rad na razliitim poslovima odravanja u terminu od 01.05. do 30.10.2021. godine. Oekujemo od kandidata: -pristojna i ljubazna osoba -sposobnost samostalnog rješavanja tehnikih problema -strunost i iskustvo traeno -popravci opreme u apartmanima i odravanje -osnovno znanje vodovodnih i elektrinih instalacija -poznavanje tehnike zavarivanja i upotrebe elektrinih rezalica -znanje sitnijih graevinskih popravaka fasade, ploica… -popravci plastinih roleta -osnovna znanja stolarskih poslova -poeljna znanja informatike. Nudimo: -dinamian posao u opuštenoj atmosferi -mlad i ljubazan tim -besplatan smještaj u ap...

 • Company M - upravljanje d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: Poslovi odravanja nekretnina ukljuujui sitne popravke i intervencije te manje graevinske zahvate. ...

 • Company NAFTALAN in Okoli
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: poslovi odravanje okoliša oko bolnice, sitni popravci i ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja....

 • Company SREDNJA ŠKOLA OTOČAC in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: Poslovi domara u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, godišnjim planom i programom rada, Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika, te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), lanka 108. Statuta Srednje škole Otoac, lanka 7. i 8. Pravilnika o radu Srednje škole Otoac te lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Otoac ravnateljica Srednje škole Otoac raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa a) za obavljanje poslova na odreeno vrijeme do povratka radnika na...

 • Company Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema l. 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima („Narodne novine“ br. 88/14 i 20/15):Završena srednja škola tehnike strukePoloen struni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s l.45 st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima ( NN br. 88/14 i 20/15).Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti sljedeu dokumentaciju:ivotopisdokaz o d...

 • Company Učenički dom Paola di Rosa in Dubrovnik
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Uenikom domu Paola Di Rosa i lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 05/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19. 64/20), Ueniki dom Paola Di Rosa, dana 23. veljae 2021.g., pod posl. br.: KLASA: 112-01/21-04/23, URBROJ: 2117-124-01-21-01, raspisuje:N A T J E A Jza popunu radnog mjestaDOMAR/ICA (voditelj/ica radionice) 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme (zamjena za bolovanje) u punom radnom vremenu od 40 sati tjednopotrebna struna sprema – VŠS / završen preddiplomski sveuilišni studij tehnikog, strojarskog ili srodnog smjera.Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovan...

 • Company TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: obavljanje nadzora nad kotlovnicama, toplinskim stanicama i drugim ureajima za grijanje, obavljanje popravaka, poslova ureenja objekta škole i njegovog okoliša i drugih poslova koji proizlaze iz ugovora o radu kao i godišnjeg plana i programa rada školske ustanove. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Trgovaka i tekstilna škola u Rijeci, dana 22. veljae 2021. godine, raspisuje N A T J E A J za popunjavanje radnog mjesta DOMAR/KOTLOVNIAR – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme Mjesto rada: Trgovaka i tekstilna škola u Rijeci, Stane Vonine 1 A, Rijeka ...

 • Company HOTEL LERO d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  OPIS POSLA:- ODRAVANJE STROJEVA, UREAJA I OPREME, KONTROLA POGONA KOTLOVNICE- KONTROLA I UKLANJANJE SVIH KVAROVA U OBJEKTU TE UPRAVLJANJE STAVKAMA TEKUEG ODRAVANJA- KONTROLA SVIH STAVKI VEZANIH UZ KOMPJUTERSKI SUSTAV HOTELA, TLAK, TEMPERATURU, NAPON, FUNKCIONALNOST VENTILA, BAZEN I VENTILACIJSKE SUSTAVE- OSIGURANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POARA I OTPADNIH VODAUVJETI:- SSS (tehniki, elektortehniki, strojarski, soboslikarski, frigotehniki, frigomehaniki)- POUZDANOST, SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST - POLOEN VOZAKI ISPIT B KATEGORIJE- POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje NATJEAJ za popunjavanje radnog mjesta DOMAR/ICA– 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu– 40 sati tjedno. Na natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“, broj 82/08, 69/17.). Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnov...

 • Company VII GIMNAZIJA in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), VII. gimnazija, Zagreb, Krianieva 4, raspisuje: NATJEAJ za radno mjesto 1. Domar (m/) – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i završenu srednju školu tehnikog smjera. Uz vlastoruno potpisa...

 • Company SALVE REGINA - MARIJA BISTRICA, d.o.o. in Okoli
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: kuni popravci, rad u kotlovnici, ureenje okoliša, kreenje te ostali poslovi po potrebi...

 • Company Casapini d.o.o. in Okoli
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  DOMAR/KUNI MAJSTORMjesto rada: Pore TVOJ POSAO UKLJUUJE:Nadzor i odravanje opreme u objektima.Provedba preventivnog odravanja strojeva i ureajaBriga za strojeve i popravci.Osiguravanje sigurnih uvjeta za rad i boravak.Voenje evidencije o radu, zamjeni, odravanju ureaja u smještajnim jedinicamaIzvršavanje redovitih i hitnih popravaka, briga za istou okoliša i smještajnih jedinica.Organizacija redovitog odravanja ili rekonstrukcije, periodinih pregleda ureaja, nadzor predgleda, voenje evidencije, uklanjanje nedostataka.Ostali poslovi po nalogu nadreenog. NUDIMO: Rad od 01.04.2021 do 30.09.2021. Profesionalni odnos. Plaa: 5.500 kn mjeseno.Rad u dinaminom okruenju.Fleksibilno radno vrijeme. TRAIMO: Poeljno radno iskustvo.Raunalna pismenost (MS Word, MS Excel, Outlook)Organizacijske...

 • Company Dječji vrtić LIŠNJAK in Pićan
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) (dalje u tekstu: Zakon) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia „Lišnjak“ Pian, Upravno vijee Djejeg vrtia „Lišnjak“ Pian na sjednici odranoj 15. sijenja 2021. godine donosi O D L U K U o raspisivanju natjeaja za radno mjesto domara 1 (jedan/na) DOMAR na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 5 sati tjedno, za rad u Djejem Vrtiu „Lišnjak“ Pian, Uvjeti za prijem u radni odnos:srednja struna sprema stolarske, gradbene, metalske, strojarske, elektriarske, vodoinstalaterske ili druge srodne strukepoloen ispit za vozaa „B“ kategorijezdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjestada osoba nije pravomono osuivana za kaznena djela iz lanka 25. Zakona. Pristupnici/e uz prijavu na natj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA' in Zadar
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašia Zadar, Pravilnika o radu OŠ Bartula Kašia i lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašia raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: ŠKOLSKI MAJSTOR- LOA CENTRALNOG GRIJANJA- 1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti : Prema Pravilniku o radu OŠ Bartula Kašia:- završena srednja tehnika ili strukovna škola - uvjerenje o poloenom strunom ispitu za loaa centralnog grijanja prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima (NN 88/14 i 20/15) - ...

 • Company STM CLEAN GRUPA d.o.o. in Okoli
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: manji popravci i odravanje istoe okoliša, travnjaka i plae hotela. ...

 • Company HOTEL LERO d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  OPIS POSLA:- ODRAVANJE STROJEVA, UREAJA I OPREME, KONTROLA POGONA KOTLOVNICVE- KONTROLA I UKLANJANJE SVIH KVAROVA U OBJEKTU TE UPRAVLJANJE STAVKAMA TEKUEG ODRAVANJA- KONTROLA SVIH STAVKI VEZANIH UZ KOMPJUTERSKI SUSTAV HOTELA, TLAK, TEMPERATURU, NAPON, FUNKCIONALNOST VENTILA, BAZEN I VENTILACIJSKE SUSTAVE- OSIGURANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POARA I OTPADNIH VODAUVJETI:- SSS (tehniki, elektortehniki, strojarski, soboslikarski, frigotehniki, frigomehaniki)- POUZDANOST, SAMOSTALNOST I ODGOVORNOST - POLOEN VOZAKI ISPIT B KATEGORIJE- POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA...

 • Company TERME STUBAKI d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  ODRAVANJE ZGRADE I OPREME, KONTROLA ISPRAVNOSTI VODOVODNIH, ELEKTRINIH, PLINSKIH, BAZENSKIH INSTALACIJA, TE INSTALACIJA ZA GRIJANJE....

 • Company MEDITERAN in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opios poslova. kuni majstor u Hotelu Jupiter Uvjeti:obavezno dobro znanje engleskog jezikapotrebno je radno iskustvo na slinim ili istim poslovimaviše izvršitelja na razliitim poslovima: iskustvo u podruju instalacija (struja)odgovornost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješavanju problemacijelogodišnje zaposlenjerad u smjenamaDatum poetka rada: 28/02/2021...

 • Company AG BAREŠIĆ & SINOVI, d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis posla: odravanje Autocampa Oaza mira u Dragama....

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  ODRAVA OBJEKTE I OPREMU KOJI SE NALAZE U SUSTAVU STAKLENIKAODRAVA ELEKTRINE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE TE POSTROJENJE ZA NAVODNJAVANJEpravovremeno otklanja kvarove na instalacijama i opremi u sustavu staklenikaodrava zelene površine ispred i u okolini staklenikauklanja snijeg i led s predprostora staklenikapredlae plan nabave materijala i rezervnih dijelova objekta i opreme...

 • Company NOVA TV d.d. in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Domar/ka na Novoj TV samostalno otklanja manje neispravnosti i kvarove u radnom prostoru i na setu, dok se za vee kvarove angairaju specijalizirani radnici. Traimo pouzdanu i odgovornu osobu koja je spremna suraivati s drugima i biti na raspolaganju za manje popravke u studiju Jadran filma. Opis posla: • brinuti o ispravnosti i kvaliteti prostora za rad • redovito obilaziti objekt i poslovni prostor • uoavati kvarove, analizirati prijavljene nedostatke i kvarove te poduzimati potrebne aktivnosti za njihovo otklanjanje • brinuti o rekviziti koja se koristi za snimanje projekata • pridravati se utvrenih propisa, procesa i smjernica vezanih uz podruje rada Uvjeti: • pouzdana i odgovorna osoba • dobra organiziranost, spretnost i okretnost • dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu ...

 • Company PLAVA LAGUNA d.d. in Rijeka
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  U Plavoj Laguni stvaramo neponovljiva iskustva od 1957. Naše destinacije Pore, Umag i Rijeka domaini su najboljih odmora. Radi trajnog proširenja našeg tima u Sektoru za investicije i odravanje, traimo odgovarajueg suradnika za posao voditelja servisiranja opreme, ureaja i tekueg odravanja na našim destinacijama Pore i Umag.Osnovni posao sastoji se u pronalasku i odabiru partnera za servisiranje opreme, ureaja i tekue odravanje te u njihovoj koordinaciji i nadzoru obavljenih poslova. Bit ete odgovorni za pripremu i provedbu godišnjeg postupka odabira ugovornih servisa, koji ukljuuje analizu i odabir najpovoljnijih ponuda. Stalni kontakti s razliitim ljudima i novinama iz branše bit e dio Vaše svakodnevice.Vaš profil:Struna sprema tehnikog usmjerenjaPoznavanje podruja elektrike, mehanike i ...

 • Company ANKER GRUPA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ODGOVARA ZA TEHNIKU ISPRAVNOST OBJEKTAOBVEZAN JE POŠTIVATI STRUNE PROPISE I REDOVITO PRATITI ISTEVODI KNJIGU TEHNIKIH KVAROVA NA TEMELJU PRIJAVA ŠEFOVA ODJELA, TE JE ODGOVORAN ZA AURNO OTKLANJANJE ISTIHBRINE O PREVENTIVNOJ KONTROLI I ISPRAVNOSTI TEHNIKIH UREAJA U OBJEKTUBRINE O OSNOVNIM SREDSTVIMA I SITNOM INVENTARUODRAVA ELEKTROINSTALACIJE I OPREMU, VODOVODNE INSTALACIJE, KANALIZ...

 • Company PROIZVODNJA I OBRADA KAMENA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: servis i montaa strojeva, instalacija i modifikacija strojeva i postrojenja, rad na odravanju postrojenja kamena...

 • Company MON PERIN d.d. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poslovi obuhvaaju odravanje i popravak kvarova u objektima kampa (mobilne kuice, sanitarni vorovi, ugostiteljski objekti i drugo) te odravanje bazenske tehnike, strojarnice i drugi poslovi po potrebi poslodavca -potrebno poznavanje jednog stranog jezika - osnove - (engleskog/njemakog/talijanskog) -1 god radnog iskustva na istim ili slinim poslovima   Pogodnosti koje pruamo: -smještaj za zaposlenike koji imaju prebivalište izvan Istre te putni trošak za zaposlenike koji imaju prebivalište/boravište izvan Bala Mjesto rada: Kamp Mon Perin...

 • Company Meeting Point Hotelmanagement Croatia d. o. o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Redovito obilaenje objekta, uoavanje kvarova i/ili nedostataka u objektima, analiza prijavljenih nedostataka i kvarova od strane zaposlenika te poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovo otklanjanje, popravljanje i izvoenje manjih stolarskih, bravarskih, vodoinstalaterskih i elektrinih popravaka i slinih intervencija, odravanje ispravnosti ureaja, analiziranje ošteenja kod veih kvarova te obavještavanje nadreenih, prijedlog djelovanja, odravanje bazena, ostali poslovi po uputama Voditelja odravanjaUvjeti:- sss (elektrotehnika, strojarstvo, vodoinstalaterski smjer) Pogodnosti:– plaeni svi dodaci (minuli rad, rad blagdanom, dvokratni rad, smjenski rad) – nagraivanje za natprosjene rezultate rada – osigurani smještaj, obroci i uniforma za rad ...

 • Company STAR TURIST d.o.o. in Rab
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Za rad u Villas Rab 4*  i kampu Lando resort 4*  na otoku Rabu traimo domara iji e poslovni zadaci ukljuivati: - redovito obilaenje objekata - uoavanje kvarova i/ili nedostataka u objektima, analiza prijavljenih nedostataka i kvarova od strane zaposlenika, te poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovo otklanjanje - popravljanje i izvoenje manjih stolarskih, bravarskih, vodoinstalaterskih i elektrinih popravaka i intervencija -odravanje ispravnosti ureaja - analiziranje ošteenja kod veih kvarova, obavještavanje nadlenog rukovoditelja, prijedlog djelovanja - obavljanje vrtlarskih radova(ureenje i odravanje zelenih površina i okoliša) - odravanje bazena...

 • Company VRATA KRKE d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: sitni kuni popravci, te odravanje  unutarnjih i vanjskih prostora...

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEKO in Dvori
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: pomo u odravanju svih objekata i pripadajuih dvorišta. Uvjeti: -srednja škola tehnikog smjera -obavezno poloen vozaki ispit B kategorije. Uz prijavu priloiti: - ivotopis - svjedodbu - potvrdu da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike). Prijavom na natjeaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka. Djeji vrti Zeko Varadin jami svakom prijavljenom kandidatu/kandidatkinji da e dostavljenu dokumentaciju koristiti iskljuivo u svrhu provoenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave biti e zaštiene od pristupa neovlaštenih osoba. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE in Koprivnica
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 136/14. – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 72., stavka 2., alineja 27. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. 1. 2019., ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, dana 17. veljae 2021. godine, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto DOMAR-VOZA (M/) 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za zaposlenika koji je na bolovanju Opis poslova: rukovoenje i briga o radu kotlovnice, toplinskih stanica i dr...

 • Company RUDAN d. o. o. in Pag
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis posla:odravanje kompletnog objekta hotela, preventivni pregledii sitni popravci; odravanje strojeva i ureaja  ; otklanjanje svih kvarova koji se mogu  odmah otkloniti bez odgaanja; tekue odravanje objekta, bazenske tehnike; voenje brige o imovini vlasnika i spreavanje veih kvarova; komunikacija s nadreenima; poznavanje osnovne zakonske legurative; odraivanje i ostalih poslova prema uputama nadrenog ; kandidat mora posjedovati znanje u vezi struje, vode, bravarije.Trai se odgovorna i pouzdana osoba. Mogunost korištenja mjere "Stalni sezonac".Mjesto rada je hotel Pagus,Pag....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA in Caginec
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis poslova: poslovi domara Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Prema opim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, posebnim uvjetima iz lanka 105. i lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Završena srednja škola tehnike struke, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (rukovatelj centralnog grijanja) . Probni rad 1 mjesec. U radni odnos ne moe biti primljena osoba za iji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 12...

 • Company PEVEX d.d. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Od Vas oekujemo: • završili ste srednju školu • imate radnog iskustva na istim ili slinim poslovima • imate poloen struni ispit za kotlovniara • savjesni ste i sistematini te marljivi i predani poslu Kako e izgledati Vaš posao? • bit ete odgovorni za nadzor i odravanje instalacija • bit ete odgovorni za nadzor nad radom protupoarnih ureaja • bit ete odgovorni za nadzor i brigu o klima ureajima • vodit ete potrebne evidencije • radit ete na odravanju okoliša Kod nas e Vam se svidjeti jer: Osiguravamo strukturirano uhodavanje u posao. Nama je vano da ste zadovoljni i da imate priliku razvijati se. Potiemo profesionalnu i ugodnu radnu atmosferu. Stavljamo kvalitetnu suradnju, dijeljenje znanja i spremnost na pomo kolegama na prvo mjesto. Više o pogodnostima pogledajte na: Natjeaj za oglašeno...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Uvjeti:Srednja struna sprema rukovalac centralnog grijanja i termoventilacijeStrojar kotlovskog postrojenja s poloenim ATK ispitom1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici:ZamolbuivotopisDomovnicuSvjedodbuElektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (potvrda , preslika Ugovora) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti potrebnu dokumentaciju. Ustanova pridrava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natjeaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto odravanja intervjua i testiranja objavit e se na web stranic...

 • Company PESJA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Poslovi nadzora i odravanja tehnike ispravnosti stambenih prostora (instalacije, graevinski elementi i sl.). Napomena:poeljno posjedovanje srednje tehnike strune spreme (tehniki ili obrtniki smjer - strojobravar, stolar, elektriar, stolar i sl.)poznavanje osnova rada na raunalu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STROŽANAC in Podstrana
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12. 126/12., 94./13., 152/14., 7/17.,68./18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola „Stroanac“, Blato 1, Stroanac-Podstrana raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 6. Domar – loa – 1 izvršitelj - na odreeno/puno radno vrijeme 40 sati tjedno do povratka zaposlenika s bolovanja, UVJETI: Za radno mjesto pod rednim brojem 6.: - srednja škola tehnike struke- SSS - poloen ispit za loaa centralnog grijanja - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12. 126/12., 94./13., 152/14., 7/17.,68./18...

 • Company ADRIAINVEST - INŽENJERING d.o.o. Podružnica Biogra in Vode
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  POMONI POSLOVI ODRAVANJA, VODE, STRUJE,GRIJANJA I HLAENJA , TE ODRAVANJE BAZENA...

 • Company EUROTRADE d.o.o. in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Mjesto rada:Prodajni centar Zagreb, Donji Stupnik, Gospodarska ulica 15 Opis poslova:Upravljanje i odravanje kotlovniceTekue odravanje svih instalacija: struja, voda, grijanje, hlaenje, i ostali sitni popravciOdravanje i ureenje okoliša poslovnog objekta: odravanje ivice, travnjaka, parkingaVrši kontrolu ispravnosti viliara i ostalih vozila, kao i ostalih sredstava za radPoslovi u skladištu -slaganje, komisioniranje i pakiranje robeUvjeti :Trogodišnja SSS tehnikog usmjerenja i 3 godine radnog iskustva u strucietverogodišnja SSS i 1 godina radnog iskustvaPoeljno – Poloen ispit za loaa centralnog grijanjaPosjedovanje vozake dozvole B kategorijePoeljne kompetencije:pedantnost u aurnom obavljanju poslova i radnih zadatakaspremnost na uenjesamostalnostodgovornostNudimo:ugodnu radnu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI in Koprivnica
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemi Gostovinski“ Koprivnica od 10. srpnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/45) i lanaka 5., 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Antun Nemi Gostovinski“ Koprivnica od 24. listopada 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/74), ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemi Gostovinski“ Koprivnica, dana 9. veljae 2021. godine, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: 1. Domar – rukovatelj centralnog grijanja - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme (puno radno vrijeme, 40 sati tj...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA in Davor
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA Radieva 19, Pula Klasa: 112-01/21-01/1 tel/fax: 052/223-377 Urbroj: 2168-16-01-21-3 e-mail: U Puli, 9. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba) ravnatelj Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula Davor Kliman, prof. raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjesta domar-loa (rukovatelj centralnim grijanjem) – na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana, jedan i...

 • Company HOTEL SAN ANTONIO d.o.o. in Podstrana
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: kuni majstor u hotelumjesto rada: Hotel San Antonio PodstranaKV/SSS tehnikog usmjerenjapotrebno je radno iskustvo minimalno 2 godine na slinim ili istim poslovimaodgovornost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješavanju problemacijelogodišnje zaposlenje Prijave na mail: ;...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine,“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16./12.,86/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 89/19. i 64/20.) ravnatelj Osnovne škole „August Harambaši“ Donji Miholjac, Prilaz stadionu 1 a, objavljuje NATJEAJza radno mjesto DOMAR/ICA / LOA/ICA - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na neodreeno vrijeme, mjesto rada: Donji Miholjac, UVJETI:Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, potrebna je i završena srednja škola tehnike struke (strojarstvo-strojarski tehniar), poloen struni ispit za rukovatelja centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima („Narodne novine“, broj 88/14. i 20/15.). ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GLINA in Glina
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Glina raspisuje N A T J E A J za popunjavanje radnog mjesta 1. domar, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodreeno Uvjeti: - Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) završena srednja škola - poloen struni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s l. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i ureajima (NN br. 88/14, 20/15). Sukladno la...

 • Company MELCOMP D.O.O. in Other
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: išenje i odravanje poslovne zgrade....

 • Company OŠ KRALJA TOMISLAVA in Other
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Dostaviti : . Zamolbu,ivotopis,Potvrdu o nekanjavanju, Rodni List, Domovnicu i Svjedodbu. Opis poslova: sitni popravci, odravanje grijanja i tehnike ispravnosti objekta...

 • Company GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA in Rijeka
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis poslova:obavljanje poslova domara, nadzor, odravanje i uvanje prostora Djeje kue (zgrada u sklopu kulturnog kompleksa Rikard Beni), postrojenja, instalacija i druge opreme te po potrebi obavljanje sitnijih popravaka; sudjelovanje u obavljanju svih poslova oko odravanja, elektrinih i drugih ureaja i opreme, rasvjete i razglasa te predlaganje nabave nove opreme; voenje briga o stanju odnosno ispravnosti opreme te predlaganje nabave nove opreme i potrošnog materijala potrebnog u svom djelokrugu rada; sudjelovanje u tehnikoj pripremi programa Djeje kue; pomo u pregledu protupoarnih aparata, hidrantske i vatrodojavne opreme; sudjelovanje u poslovima odravanja tehnike; pomaganje pri realizaciji programa Djeje kue; briga o pravovremenom izvršenju plana i programa rada u svom djelokrugu te br...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Odd job persons Edit filters