Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

15 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Specijalna bolnica Varaždinske Toplice in Martina
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: poslovi prvostupnika/prvostupnice fizioterapije prema internom aktu Bolnice. N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta na neodreeno vrijeme PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE - 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: VŠS (prvostupnik/prvostupnica) - viša medicinska škola, smjer fizioterapija, struni studij fizioterapije, 1 godina radnog iskustva Uz ponudu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: - dokaz o steenom zvanju odnosno traenom školovanju -dokaz o prethodnom radnom iskustvu - odobrenje za samostalan rad - domovnicu Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je uz pri...

 • Company Specijalna bolnica Varaždinske Toplice in Martina
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: poslovi fizioterapeutskog tehniara/fizioterapeutske tehniarke prema internom aktu Bolnice. N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta na neodreeno vrijeme FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR/FIZIOTERAPEUTSKA TEHNIARKA - 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: - SSS - srednja medicinska škola, smjer fizioterapeut, 1 godina radnog iskustva u struci Uz ponudu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: - dokaz o steenom zvanju odnosno traenom školovanju - dokaz o prethodnom radnom iskustvu - odobrenje za samostalan rad - domovnicu Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je uz prijavu na natje...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: obavljanje postupaka fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije. Provoenje prijeoperacijske i poslijeoperacijske rehabilitacije. Primjena opih fizioterapeutskih postupaka Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 16. oujka 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klas: 100-01/19-03/19, urbroj: 534–03-2-1/4-19-57 od 20. studenog 2019. godine raspisuje se NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Prvostupnik fizioterapije - 1 izvršitelj Uvjeti: - završen struni studij fizioterapije - bacc.physioth., univ.bacc.physioth. - poloen struni ispit - Odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti obveznu dokumentaciju: - zamolbu i ivotopis - presliku D...

 • Company LJEČILIŠTE TOPUSKO in Topusko
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Na temelju l. 39. Statuta Ljeilišta Topusko, a sukladno l. 3. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja za zasnivanje radnog odnosa u Ljeilištu Topusko, toki III. stavak 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja slubenika i namještenika u javnim slubama (NN 70/16, 37/18, 71/18 i 91/18), te Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Ljeilišta Topusko raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati:završena srednja škola - smjer fizioterapeutski tehniar ili preddiplomska (VŠS)/diplomska (VSS) razina strunog/specijalistikog studija fizioterapijepoloen struni ispitposjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)poznavanje rada na raunalu dokaz o završetku škol...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TIHA DOB in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: fizikalna terapija, tjelovjeba, pomo oko korisnika doma. Predviena plaa 5500,00 kuna....

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 22. Statuta Ope bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj, raspisuje N A T J E A J 1. Za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme: -struni prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj UVJETI:dodiplomski studij fizioterapije (prvostupnica fizioterapije)ijim završetkom stjee najmanje 180 ECST bodova, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti:ZamolbuivotopisDiplomu/Svjedodbu (osim za NKVradnika/spremaicu)Odobrenje za samostalan rad (osim za NKV radnika, logopeda, strunjaka zaštite na radu)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice) Dokaz o nekanjavanju za neko od kazne...

 • Company Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana in Krapina
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 22. Statuta Ope bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj, raspisuje N A T J E A J 1. Za primitak u radni odnos na neodreeno vrijeme: -fizioterapeutski tehniar – 1 izvršitelj, UVJETI: srednja škola za fizioterapeute, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno znaenje, obuhvaaju na jednak nain muški i enski rod. Uz prijave kandidati trebaju priloiti:ZamolbuivotopisDiplomu/Svjedodbu (osim za NKVradnika/spremaicu)Odobrenje za samostalan rad (osim za NKV radnika, logopeda, strunjaka zaštite na radu)Dokaz o radnom stau (potvrda nadlene slube HZMO-a ili preslika radne knjiice) Dokaz o nekanjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i i...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa NA NEODREENO VRIJEME 6. Prvostupnik/ca fizioterapije ………………………………………………….…..5 izvršitelja Uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti pod 6. - VŠS, prvostupnik/ca fizioterapije - odobrenje za samostalan rad Ovaj natjeaj objavit e se na internetskim stranicama i oglasnim ploama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama. Vlastoruno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natjeaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natjeaj za radno mjesto __________“. Rok od 8 dana ...

 • Company Dom TRAG plus in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: poslovi fizioterapeuta/kinje....

 • Company OBITELJSKI DOM LAURA TILIĆ in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: rad u obiteljskom domu s korisnicima doma....

 • Company STUDIO S, VL. SANJA GRAH in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis posla: masaa tijela. Potrebno znanje medicinsko-sportske masae, anticelulitne masae, poznavanje anatomije tijela....

 • Company POPE d.o.o. in Tenja
  16.03.2020 Updated on: 17.03.2020

  Opis posla:Izvoenje raznih vrsta masaa i terapijaPriprema aroma terapijePriprema relaksirajuih i ljekovitih kupkiIzvedba razliitih vjebi razgibavanjaProvedba beauty programaSavjetovanje korisnikaVoenje potrebne dokumentacijePraenje razvoja spa i wellness djelatnostiUvjeti:Srednja, viša ili visoka struna spremaPoeljno je iskustvo u istim ili slinim poslovimaPoznavanje engleskog jezika (ostali jezici su prednost)Ljubaznost, komunikativnost, odgovornost, spremnost za timski radSposobnost korištenja novih tehnologija i idejaOdlino poznavanje rada na raunalu...

 • Company UDRUGA HVIDR-A TREŠNJEVKA in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: fizikalna terapija. Radi se na ugovor o djelu....

 • Company Zdravstvena ustanova VITA in Other
  16.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  - poslovi fizioterapeuta/fizioterapeutkinje u ustanovi za njegu i rehabilitaciju u kui...

 • Company Zdravstvena ustanova VITA in Other
  16.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  - poslovi fizioterapeuta/fizioterapeutkinje u ustanovi za njegu i rehabilitaciju u kui...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters