Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

29 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem lanka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 18.09.2020. raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa: 2. fizioterapeutski tehniar, pripravnik -1 izvršitelj (m/) Uvjeti: SSS – fizioterapeutski tehniar Kandidati su uz prijavu na natjeaj duni dostaviti: - zamolbu (vlastoruno potpisanu), - ivotopis, - presliku domovnice, - presliku svjedodbe (SSS). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su duni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno l...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske žup in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - fizioterapeutska procjena i obrada pacijenata - obavljanje individualnih i grupnih vjebi korektivne gimnastike te drugih vjebi, terapija i masaa - sudjelovanje u terapeutskim zahvatima - evidentiranje fizioterapeutskog kartona za svakog pacijenta te voenje ostale medicinske dokumentacije - ostali poslovi, sukladno edukaciji Uz prijavu je potrebno dostaviti: uvjerenje o završenom školovanju, prosjek ocjena tijekom studija, domovnicu, ivotopis....

 • Company Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju u kući VITALIS in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS POSLOVA: POSLOVI VIŠEG FIZIOTERAPEUTA RAD NA ODREENO VRIJEME, ZAMJENA ZA PORODILJNI...

 • Company SLIM&FIT j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: poslovi fizioterapeuta i masera u kozmetikom salonu....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ELEONORA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Provoenje fizikalne terapije u kui bolesnika....

 • Company ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA in Vinkovci
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCIKLASA. 112-01/20-04/01 URBROJ: 2188-80-01-20-01 Vinkovci, 17. 9. 2020.Temeljem l. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 ,68/18 i 98 /19 ) ) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci , Vinkovci , H. D. Genschera 16a raspisuje: N A T J E A J za obavljanje poslova na radnom mjestu1. Nastavnik / strukovni uitelj za skupinu strukovnih predmeta u programu obrazovanja za zanimanje medicinska sestra ope njege / medicinski tehniar ope njege (mag. med. techn. , bacc. med. techn. licenca za rad) 2 izvršitelja puno radno vrij...

 • Company STUDIO MIRIS d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: traimo osobu s iskustvom u poznavanje medicinske njege i masae tijela....

 • Company PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE ŽELJKO ČOP in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi fizikalne terapije i rehabilitacije,medicinske masae i svi ostali poslovi koji pripadaju struci fizioterapeuta. Mogunost korištenja potpora....

 • Company POLIKLINIKA KALIPER d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja....

 • Company POLIKLINIKA KALIPER d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Virovitica
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo ( m/) Fizioterapeutski tehniar/tehniarka (SSS ) –pripravnik/pripravnica, jedan ( 1 ) izvršitelj na odreeno vrijeme Zapošljavanje radi stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijati e se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu. Na natjeaj se mogu javiti nezaposlene osobe bez staa osiguranja u zanimanju za koje su se obrazovale i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Kandidati/kinje koji ispunjavaju traene uvjete duni su uz prijavu dostaviti: vlastoruno potpisanu zamolbu/prijavu, ivotopis, presliku svjedodbe o završenom školovanju, presliku dokaza o dravljanstvu , elektroniki zapis ili potvrdu o podacima ev...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:OSNOVE FIZIKALNE I RADNE TERAPIJE - 1 sat teorije i 6 sati vjebi tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti ...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI in Vinkovci
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA UPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI RAVNATELJ Ur. broj: 01-6253/20 Vinkovci, 10. rujna 2020. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 24/17) i lanka 21. Statuta Ope upanijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos na neodreeno i odreeno vrijeme Za prijem radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natjeaj za slijedea radna mjesta: 1. KLINIKI PSIHOLOG/PSIHOLOG (m/) - 2 izvršitelja U v j e t za radno mjesto – VSS, magistar psihologije/diplomirani psiholog, radno iskustvo jedna godina, vaea osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti, specijalistiki struni studij klinike psihologije i/ili status klinikog psiholog...

 • Company ILIJA GRGIĆ - KUĆANSTVO in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomo invalidnoj osobi pri rehabilitaciji, rad na raunalu, povremeni prijevoz. Poeljno zanimanje: radni terapeut, fizioterapeut, medicinska sestra ili njegovatelj sa poloenim vozakim ispitom. Najava na mobitel 095 5930927 ili e-mail ...

 • Company SANITET 32 VUKOVAR in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  MEDICINSKI RADNIK U SANITETSKOM PRIJEVOZU.  PRATNJA BOLESNIKA ...

 • Company LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje fizikalne terapije i rehabilitacije sa korisnicima ljeilišta Na temelju lanka 38. Statuta Ljeilišta Veli Lošinj, ravnateljica Ljeilišta Veli Lošinj raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme radi obavljanja pripravnikog staa za radno mjesto: 1. Struni prvostupnik fizioterapije– 1 izvršitelj na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Uvjet: VŠS/VI-struni prvostupnik fizioterapije Pripravnici se zapošljavaju korištenjem potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis,diplomu/svjedodbu o steenoj strunoj spremi,dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica),elektroniki zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,uvjere...

 • Company CENTAR ZDRAVOG ŽIVOTA, vl. Andrijana Previšić in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  FIZIOTERAPEUT/KINJA - FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIAR/KA...

 • Company Dom SV. POLIKARP in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: procjena stanja, planiranje terapije, prevencija ošteenja, odravanje zdravlja. Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis, - presliku osobne iskaznice, - presliku rodnog lista i domovnice, - elektronsku radnu knjiicu - uvjerenje o nekanjavanju, - presliku uvjerenja o steenoj strunoj spremi, - presliku odobrenja za rad - licenca Poeljno je da kandidat ima dobre organizacijeske vještine, emotivnu stabilnost i motiviranost za pomo drugima....

 • Company DOM ZDRAVLJA OZALJ in Ozalj
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad u jedinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. Dom zdravlja Ozalj, Ozalj, Kolodvorska 2, temeljem lanka 24. Statuta Doma zdravlja Ozalj objavljuje N A T J E A J Za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo Jednog fizioterapeutskog tehniara/tehniarke za rad u Jedinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Ozalj Uvjeti: SSS – završena srednja medicinska škola smjer fizioterapeutski tehniar/tehniarkabez radnog iskustva Uz prijavu i ivotopis za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su duni priloiti dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta:Preslika svjedodbePreslika domovnicePotvrda sa HZZ-a da se vodi u evidenciji nezaposlenihUvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3. mjesecaNe...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Klinika bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta: 1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - 1 izvršitelj Pod rednim brojem 1. Uvjeti: - VI stupanj, prvostupnik fizioterapije, Zdravstveno veleuilište, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu za natjeaj za sva radna mjesta treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodbe), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za o...

 • Company FAKTOR ZDRAVLJE d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi fizioterapeuzskog tehniara pripravnika. Mogunost korištenja potpora. ...

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ANIMA VITA in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: fizikalna terapija u kui pacjenta. Potrabna licenca. Mjesto rada: Maksimir....

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK J. J. Strossmayera 59 44000 Sisak Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za ope i kadrovske poslove Sisak, 7. rujan 2020 Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice «Dr. Ivo Pediši» Sisak III. izmjenama i dopunama Statuta , IV. izmjenama i dopunama Statuta, V. izmjenama Statuta, VI. izmjenama i dopunama Statuta lanka 7. Pravilnika o radu i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. kolovoza 2020. ravnatelj Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta na odreeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR 1 izvršitelja Opis poslova: izvodi fizioterapeutske postupke po prijedlogu lijenika, obavlja osnovne ...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK J. J. Strossmayera 59 44000 Sisak Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za ope i kadrovske poslove Sisak, 7. rujan 2020 Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice «Dr. Ivo Pediši» Sisak, III. izmjenama i dopunama Statuta , IV. izmjenama i dopunama Statuta, V. izmjenama Statuta, VI. izmjenama i dopunama Statuta lanka 7. Pravilnika o radu i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. kolovoza 2020. ravnatelj Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta na odreeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice 1. PRVOSTUPNIK/ICA FIZIOTERAPIJE 1 izvršitelj/ica Opis poslova: samostalno izvodi fizioterapijske postupke na indikaciju lij...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: fizioterapeutski tehniar/ka obavljanje pripravnikog staa prema Planu i programu pripravnikog staa. I Raspisuje se natjeaj za prijam pripravnika u radni odnos na odreeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava - obavljanja pripravnikog staa u trajanju od jedne godine: Fizioterapeutski tehniar/tehniarka, jedan izvršitelj Uvjeti: Fizioterapeutski tehniar/tehniarka (SSS) II Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja - nezaposlena osoba bez staa osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravniku pl...

 • Company SPINALIS FIZIO CENTAR, vl. Andrea Šućur i Dženi Mirković in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: voenje grupnih vjebi, masaa, terapija, rehabilitacija. Poeljno znanje engleskog jezika. Mogunost zaposlenja na puno radno vrijeme....

 • Company FIZIO TALUS, vl. Roberta Ljubić in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi fizioterapeuta, masae, elektroprocedure...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters