Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

401 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 401 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'KOMIŽA' in Biševo
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  1 izvršitelj na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseci, sukladno l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, 128/17). Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 82/08; 69/17), na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na enske osobe.TRAENI UVJETI:posebni uvjeti iz lanka 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, , , ; u daljnjem tekstu Zakon): poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajua vrsta i razina obrazovanja kojom su...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG in Ludbreg
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAVARADINSKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLA LUDBREG Andrije Kaia Miošia 1742230 Ludbreg, Tel/fax: 042/810-834Klasa: 119-02/21-01/05Urbroj: 2186-124-01-21-1Ludbreg, 24.2.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 103. Statuta Osnovne škole Ludbreg i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ludbreg, Osnovna škola Ludbreg, Andrije Kaia Miošia 17, 42230 Ludbreg, raspisuje NATJEAJza radna mjesta: 2. UITELJ/ICA GITARE - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno Kandidati trebaju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene Zakonom o odgo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG in Ludbreg
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAVARADINSKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLA LUDBREG Andrije Kaia Miošia 1742230 Ludbreg, Tel/fax: 042/810-834Klasa: 119-02/21-01/05Urbroj: 2186-124-01-21-1Ludbreg, 24.2.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 103. Statuta Osnovne škole Ludbreg i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ludbreg, Osnovna škola Ludbreg, Andrije Kaia Miošia 17, 42230 Ludbreg, raspisujeNATJEAJza radna mjesta: 1. UITELJ/ICA SAKSOFONA 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme Kandidati trebaju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG in Ludbreg
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAVARADINSKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLA LUDBREG Andrije Kaia Miošia 1742230 Ludbreg, Tel/fax: 042/810-834Klasa: 119-02/21-01/05Urbroj: 2186-124-01-21-1Ludbreg, 24.2.2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 103. Statuta Osnovne škole Ludbreg i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ludbreg, Osnovna škola Ludbreg, Andrije Kaia Miošia 17, 42230 Ludbreg, raspisuje NATJEAJza radna mjesta: 3. UITELJ/ICA KLAVIRA - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme od 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno Kandidati trebaju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene Zakonom o odgo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Nije potreban natjeaj sukladno lanku 107.,stavku 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi....

 • Company SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA in Kutina
  08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) i Pravilnika o zapošljavanju te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Tina Ujevia, ravnatelj, Saša Sambolek, prof. objavljuje: N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIKA/CU MATEMATIKE (M/) – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, odnosno 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Prijave na natjeaj za radno mjesto nastavnika/ce matematike mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 105. i lanka 106. ZOOOSŠ kao i lanka 2., stavka 1., toke 18. Pravilnika o strunoj spremi i p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA in Visoko
  08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj: 86/09, 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (''Narodne novine'' broj 6/2019), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (''Narodne novine'' broj 75/2020) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antuna Mihanovia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Mihanovia (dalje: Škola), Dubeka 5, 10 040 Zagreb, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto 1. Uitelj/ica povijesti - na odreeno, nepuno radno vrijeme (do najviše 20 sati ukup...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  08.03.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIA, 43 290 Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20 objavljuje NATJEAJza prijam u radni odnos u punom radnom vremenu 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme;Uitelj/ica fizike u nepunom radnom vremenu 24 sata ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme; U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  08.03.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIA, 43 290 Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20 objavljuje NATJEAJza prijam u radni odnos u punom radnom vremenu 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme;Uitelj/ica fizike u nepunom radnom vremenu 24 sata ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme; U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA in Kom
  08.03.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIA, 43 290 Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20 objavljuje NATJEAJza prijam u radni odnos u punom radnom vremenu 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme;Uitelj/ica fizike u nepunom radnom vremenu 24 sata ukupnog radnog vremena tjedno, na neodreeno vrijeme; U radni odnos ne moe biti primljen kandidat za iji prijam postoje zapreke iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti:- ivotopis,- presliku diplome odnosno dokaza o steenoj strunoj spremi,- presliku domovnice odnosno ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POREČ in Poreč
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Pore, ravnateljica Osnovne škola Pore raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU u Osnovnoj Školi Pore, na neodreeno puno radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, odnosno 8 sati dnevno.……..……………………………………………………………………… 1 izvršitelj/icaUVJETI:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  1. Uitelj/ica fizike - 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno). Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Kamešnica, Otok Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20). Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno obrazovnom radu s uenicima jesu: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno obrazovnog-obrazovnog rada. Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja u skladu s lankom 105. Za...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno). Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Kamešnica, Otok. ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20). Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno obrazovnom radu s uenicima jesu: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno obrazovnog-obrazovnog rada. Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja u skladu s lankom 105. Zakonom o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KAMEŠNICA in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Kamešnica, Otok. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20). Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno obrazovnom radu s uenicima jesu: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno obrazovnog-obrazovnog rada. Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja u skladu s lankom 105. Zak...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA Ante Kovačića in Gorica
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-64/20), OŠ Ante Kovaia, Marija Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- RAD U PRODUENOM BORAVKU– 1 izvršitelj, na odreeno (do 18. lipnja 2021.), puno radno vrijeme Opi uvjeti: - sukladno l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, - sukladno Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19). Posebni uvjeti: - poznavanje hrvatskoj jezika i latininog pisma. Obvezna dokumentacija: - prijava na natjeaj vlastoruno potpisana, - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi (diploma), - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaz...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA Ante Kovačića in Gorica
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-64/20), OŠ Ante Kovaia, Marija Gorica, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme Opi uvjeti: - sukladno l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, - sukladno Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19). Posebni uvjeti: - poznavanje hrvatskoj jezika i latininog pisma. Obvezna dokumentacija: - prijava na natjeaj vlastoruno potpisana, - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi (diploma), - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA in Velika
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Jurja Habdelia, ravnatelj OŠ Jurja Habdelia, Školska 1, Velika Gorica, objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica engleskog jezika u PŠ Velika Buna i Šiljakovina te u MŠ Velika Gorica - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narod...

 • Company SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA in Kom
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), lanka 16. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Srednje škole Dragutina Straimira ravnateljica Srednje škole Dragutina Straimira, Gundulieva 2a, 10 380 Sveti Ivan Zelina objavljuje: natjeajza zasnivanje radnog odnosaNastavnik/ca kemije (za predmete kemija, poznavanje materijala, dermatologija i tehnološke vjebe)1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA KANIŽLIĆA in Alaginci
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /Narodne novine, br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12., 94./13., 152./14., 7./17., 68./18 i 98./19./ Ravnateljica Osnovne škola Antuna Kanilia, Poega objavljuje N A T J E A J ZA SLOBODNO RADNO MJESTO UITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE – 1 izvršitelj/ica – na odreeno vrijeme – zamjena za bolovanje Uvjeti: utvreni lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu te Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis, dokaz ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA KANIŽLIĆA in Alaginci
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /Narodne novine, br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12., 94./13., 152./14., 7./17., 68./18 i 98./19./ Ravnateljica Osnovne škola Antuna Kanilia, Poega objavljuje N A T J E A J ZA SLOBODNO RADNO MJESTO UITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica – na odreeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje Uvjeti: utvreni lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu te Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis, dokaz o ...

 • Company GIMNAZIJA BELI MANASTIR in Beli
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) Gimnazija Beli Manastir dana 24. veljae 2021. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/CA SRPSKOG JEZIKA - nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno (fakultativna nastava) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99). Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:dokaz o stupnju i vr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO in Banjole
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO BOŠKOVIEV USPON 24, PULA KLASA: 112-01/21-01/04 URBROJ:2168/01-55-52-02-21-1 Pula, 24.2.2021 godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu: Zakon) lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu Pravilnik) Osnovna škola Monte Zaro objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno i puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno- zamjena odsutne djelatnice. Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj se mogu ja...

 • Company Osnovna škola Belec in Belec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) ravnateljica Osnovna škola Belec raspisujeNATJEAJza zapošljavanje na radno mjesto:Uitelj likovne kulutre (m/) – na neodreeno nepuno radno vrijeme – 10 sati tjednoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada,Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86...

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  08.03.2021

  Nastavnik ENGLESKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnikaMjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuu vrstu i raz...

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  08.03.2021

  Nastavnik HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnikaMjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuu vrstu i raz...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 4. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Poreka ulica 9, 10 000 Zagreb raspisuje N A T J E A J za zapošljavanje uitelja/ice razredne nastave u programu produenog boravka - 1 izvršitelj(m/), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na odreeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SVETI MATEJ' in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave njemakog jezika Temeljem l.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), l. 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo, Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo, Voziše 13, zastupana po ravnatelju Josipu Crniu, prof., dana 24.02.2021. godine, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJA/ICE NJEMAKOG JEZIKA, za rad u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica UVJETI: kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SVETI MATEJ' in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave informatike Temeljem l.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), l. 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo, Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo, Voziše 13, zastupana po ravnatelju Josipu Crniu, prof., dana 24.02.2021. godine, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa 1. UITELJA/ICE INFORMATIKE, za rad u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) -1 izvršitelj/ica UVJETI: kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN in Baredine - Baredine
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KLASA: 112-01/21-01/01URBROJ: 2105-21-01-21-4Buje, 24. veljae 2021. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-19-01 od 29. sijenja 2019. godine, lanka 8. Pravilnika o radu srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, KLASA: 003-05/18-01/05, URBROJ: 2105-21-01-18-1, od 28. prosinca 2018. godine, lanka 106. Statuta srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje, KLASA: 012-01/19-01/01, URBROJ: 2105-21-01-191, od 11. oujka 2019. godine, raspisuje se:NATJEAJZA RADNO MJESTO 1. NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica,- na neodreeno,- n...

 • Company Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina in Krapina
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Ravnateljica Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), dana 24. veljae 2021. godine raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. UITELJ INFORMATIKE (m/) - 1 izvršitelj/ica na neodreeno i puno radno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj 6/19. i 75/20. ). Uz prijavu/zamolbu na natje...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET in Buzet
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Buzet, Srednja škola Buzet, Antuna Cerovca-Tonia 7, Buzet, raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto nastavnik matematike – 1 izvršitelj na nepuno neodreeno radno vrijeme (13 sati nastave tjedno) UVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonom o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sredn...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET in Buzet
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Buzet, Srednja škola Buzet, Antuna Cerovca-Tonia 7, Buzet, raspisuje N A T J E A J za slobodno radno mjesto nastavnik biologije – 1 izvršitelj na nepuno odreeno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno): do povratka na rad odsutne nastavniceUVJETIUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonom o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propis...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA PULA in Martina
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA PULA Poljana sv. Martina 6, Pula KLASA: 112-02/21-01/04 URBROJ: 2168/01-55-50-21-03 Pula, 24. veljae 2021. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu Pravilnik ) OŠ Tone Peruška Pula objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku - 2 izvršitelja/ice na odreeno, puno radno vrijeme do prestanka epidemioloških mjera izazvanih COVID-om 19, a najkasnije do završetka nastavne godine. Mjesto rada je u sjedištu škole....

 • Company Osnovna škola Matije Gubec in Magadenovac
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18. i 64/20.), ravnatelj Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka radnice na rad.Mjesto rada: podruni odjeli Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izv...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Trnava
  08.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA J. J. STROSSMAYERA T R N A V A Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Osnovna škola J.J.Strossmayera, Trnava raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica njemakog jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno) Mjesto rada : Trnava UVJETI :Osim opih uvjeta sukladno propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUG - LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA in Lug
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Lug“, Lug ravnateljica OŠ „Lug“, Lug objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA TEHNIKE KULTURE1 izvršitelj na neodreeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natjeaja, a imaju rodno znaenje, koriste se neutral...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUG - LASKÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA in Lug
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Lug“, Lug ravnateljica OŠ „Lug“, Lug objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA INFORMATIKE1 izvršitelj na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natjeaja, a imaju rodno znaenje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave tehnike kulture TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.).Na oglašena radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika (osim radnog mjesta pod brojem 3.) te se mogu javiti osobe oba spola. Za radna mjesta mjesta provesti e se psihologijsko testiranje te intervju. Povrh navedenih provjera vršiti e se i vrednovanje dodatnih kvalifikaci...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave talijanskog jezika TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.).Na oglašena radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika (osim radnog mjesta pod brojem 3.) te se mogu javiti osobe oba spola. Za radna mjesta mjesta provesti e se psihologijsko testiranje te intervju. Povrh navedenih provjera vršiti e se i vrednovanje dodatnih kvalifik...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje razredne nastave u produenom boravku TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Na oglašena radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika (osim radnog mjesta pod brojem 3.) te se mogu javiti osobe oba spola. Za radna mjesta mjesta provesti e se psihologijsko testiranje te intervju. Povrh navedenih provjera vršiti e se i vrednovanje dodat...

 • Company EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Ekonomska i upravna škola Osijek objavljuje NATJEAJza popunu radnog mjesta: Nastavnik/ca Engleskog jezika i Engleskog jezika s dopisivanjem - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, s nepunim radnim vremenom od 30 sati tjedno. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u ...

 • Company AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB in Visoko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  NATJEAJ Za radno mjesto 1. Nastavnika/ce hrvatskog jezika – na odreeno, nepuno radno vrijeme 9 sati nastave tjedno ukupno 18 sati – 1 izvršitelj/ica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: vlastoruno potpisan ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome), dokaz o poloenom strunom ispitu ako ga je poloio i uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu duan je uz prijavu na javni natjeaj p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI in Split
  08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012, 16/2012, 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/19.i 64/20), l. 13. Pravilnika o radu OŠ Mejaši- Split (KLASA: 003-05/20-01/02 i URBROJ: 2181-42-01-20-01, KLASA: 003-05/20-01/07 i URBROJ: 2181-42-01-20-1 ) i l. 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Mejaši – Split (KLASA: 003-05/19-01/01 i URBROJ: 2181-42-01-19-01, KLASA: 003-05/20-01/03 i URBROJ: 2181-42-01-20-01) , Osnovna škola Mejaši -Split ,Split, Mejaši 20, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjestaUitelj engleskog i talijanskog jezika (m/)1 izvršitelj/ica sa punim radnim vremenom (40...

 • Company SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA in Split
  08.03.2021

  SREDNJA TEHNIKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT, Teslina 4 raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica na puno odreeno radno vrijeme (40 sati rada tjedno) do povratka odsutne nastavnice na rad odnosno do završetka poslova u svezi nastavnog procesa za školsku godinu 2020./2021., a najdulje do 9. srpnja 2021. godine. (uvjet: prof. matematike, dipl. ing. matematike, magistar matematike, magistar edukacije matematike) Kandidati koji se prijavljuju na Natjeaj moraju, pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), u...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KALNIK in Kalnik
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kalnik, Osnovna škola Kalnik, Kalnik, Trg Stjepana Radia 9 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - Uitelj fizike (m/) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednoga radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati/kinje moraju isp...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA in Sinj
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  N A T J E A J za radno mjesto 1. Uitelj matematike 1 – 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno puno radno vrijeme Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Marka Marulia, Sinj Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA in Sinj
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uitelj matematike 2 – 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno nepuno radno vrijeme ( 32 sata ukupnih radnih obveza tjedno ) Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Marka Marulia, Sinj Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA in Sinj
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  1. Uitelj razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, rad na odreeno radno vrijeme ( do povratka na rad privremeno odsutne radnice ) Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Marka Marulia Sinj, PŠ itluk Osim opih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnost...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KLASA: 112-07/21-01-118URBROJ: 2117/1-46-01-21-1Dubrovnik, 25. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:MATEMATIKA, 16 sati nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaPSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaLATINSKI JEZIK, 8 sati nastave tjedno, nepuno ne...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KLASA: 112-07/21-01-118URBROJ: 2117/1-46-01-21-1Dubrovnik, 25. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:MATEMATIKA, 16 sati nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaPSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaLATINSKI JEZIK, 8 sati nastave tjedno, nepuno ne...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters