Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

375 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 375 results.
 • Company Osnovna škola Matije Gubec in Magadenovac
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18. i 64/20.), ravnatelj Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na neodreeno nepuno radno vrijeme (28 sati tjedno), Mjesto rada: podruni odjeli Osnovne škole „Matija Gubec“, Magadenovac Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omogua...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC' in Lastovo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braa Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braa Glumac“ objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj talijanskog jezika, mjesto rada Lastovo1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka na rad radnice s porodiljnog dopusta Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne no...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC' in Lastovo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braa Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braa Glumac“ objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj fizike, mjesto rada Lastovo1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC' in Lastovo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braa Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braa Glumac“ objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj matematike, mjesto rada Lastovo1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA' in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašia raspisujeN A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- 3 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka djelatnica na rad– zamjena Uvjeti :Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA' in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašia raspisujeN A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU - 3 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno Uvjeti :Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradni...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA' in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašia raspisujeN A T J E A J za radno mjesto: UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno Uvjeti :Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih surad...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC' in Lastovo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braa Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braa Glumac“ objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj glazbene kulture, mjesto rada Lastovo1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne nov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILNA in Milna
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uitelj/uiteljica fizike na neodreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog zaduenja, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada,Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama i prema lanku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 68/18, 98/19.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti:ivotopispresliku dokaza o st...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILNA in Milna
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uitelj/ uiteljica glazbene kulture - na neodfreeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog zaduenja, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada,Odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama i prema lanku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 68/18, 98/19.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti:ivotopispresliku doka...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE in Split
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Osnovna škola Pujanki Split Tijardovieva 30 raspisuje NATJEAJ Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18.,98/19.64/20 ) Osnovna škola PUJANKI Tijardovieva 30 Split, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: uitelj informatike ,1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom 20 sati tjedno na neodreeno vrijeme Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18.98/19,64/20 ) , Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ 6/19.),Pravilnika o radu OŠ Pujanki ,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRESTE FRANKOPANA in Belo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  opis:izvoenje nastave iz kemije i provjera znanja Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjestaUitelj/ica Kemije-1 izvršitelja/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme(8 sati ukupnog tjednog radnogvremena) Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019). Za zasnivanje radnog o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRESTE FRANKOPANA in Belo
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  opis:izvoenje nastave fizike,provjera Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjestaUitelj/ica Fizike-1 izvršitelja/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme(8 sati ukupnog tjednog radnogvremena) Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019). Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), VI. osnovna škola Varadin, Dimitrija Demetra 13, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto uitelja/ice razredne nastave u produenom boravku (M/), 8 izvršitelja/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na odreeno vrijeme najdue do 18.6.2021. godine Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i l.4. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.). Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopisdiplomu odnosno dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da nije pod istr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ODRA in Odra
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Odra te suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/20-01/1085, URBROJ: 251-10-11-20-3) Osnovna škole Odra, aka 5, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. ZA PRIJEM UITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUENOG BORAVKA – 1 izvršitelj/ica na neodreeno , puno radno vrijeme (m/), 40 sati tjedno UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: • opi uvjeti sukladno opim propisima o radu • posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/...

 • Company Osnovna škola 'Matija Gubec' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  - nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno)  Uvjeti: Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu te prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Matija Gubec“, eminac. Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj  kandidati su obvezni priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu  (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) - dokaz o odgovarajuoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju) - dokaz nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kazne...

 • Company Osnovna škola 'Matija Gubec' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  - nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)  Uvjeti: Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu te prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Matija Gubec“, eminac. Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj  kandidati su obvezni priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu  (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) - dokaz o odgovarajuoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju) - dokaz nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznen...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu VI. osnovne škole Varadin te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja VI. osnovne škole Varadin ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) ravnatelj VI. Osnovne škole Varadin objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: UITELJ/ICA INFORMATIKE (M/) jedan/na izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno Mjesto rada: VI. osnovna škola Varadin, Dimitrija Demetra 13. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravno...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) lanka 8. Pravilnika o radu VI. osnovne škole Varadin te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja VI. osnovne škole Varadin ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) ravnatelj VI. Osnovne škole Varadin objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: UITELJ/ICA MATEMATIKE (M/) jedan/na izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust) Mjesto rada: VI. osnovna škola Varadin, Dimitrija Demetra 13. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'VITOMIR ŠIROLA-PAJO' in Eržišće
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.), te sukladno odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedešina, objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica matematikena odreeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'VITOMIR ŠIROLA-PAJO' in Eržišće
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.), te sukladno odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, OŠ Vitomir Širola-Pajo Nedešina, objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravkuna odreeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica 2. Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravkuna odreeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 2 izvršitelja/ice Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ in Poljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIA DRNIŠ Poljana 1 Drniš 22320 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: - nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture za 26 sati tjedno – nepuno odreeno radno vrijeme ( do povratka nastavnika na radno mjesto ) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti prema lanku 105. Zak...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ in Poljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIA DRNIŠ Poljana 1 Drniš 22320 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: - nastavnik hrvatskog jezika za 34 sata tjedno - nepuno odreeno radno vrijeme ( do povratka nastavnice s roditeljskog dopusta) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti prema lanku 105. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'KLANA' in Klana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave informatike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19), Jelena Grbi Samardi, ravnateljica Osnovne škole „Klana“ u Klani, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ INFORMATIKE – 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno. Mjesto rada: matina škola u Klani, Zatrep 5. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka...

 • Company Srednja škola Jelkovec in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje: ZOOOSŠ) i Statuta srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete raspisuje se N A T J E A J za radno mjesto: - NASTAVNIK/CA NJEMAKOG JEZIKA – 1 izvršitelj (m/), na odreeno nepuno radno vrijeme (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), zamjena za radnicu na neplaenom dopustu Mjesto rada: Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, a po potrebi temeljem pisane odluke ravnatelja i izvan sjedišta škole. - Uvjeti: prema lanku 105. i 106. ZOOOSŠ-a i prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA in Toplice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: rad s djecom u produenom boravku. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIA VARADINSKE TOPLICE raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeeg radnog mjesta 1. UITELJ/UITELJICA RAZREDNE NASTAVE PRODUENOM BORAVKU - 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do kraja nastavne godine. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos ne moe se zasnovati sa osobom za koju postoje zapreke iz lank...

 • Company Osnovna škola Franka Lisice Polača in Unije
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17 i 68/18.,98/19 i 64/20) i lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franka Lisice Polaa v.d. ravnatelj Osnovne škole Franka Lisice Polaa objavljuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica informatike - 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme, 24 sati ukupnog tjednog radnog vremena Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i...

 • Company Osnovna škola Malinska-Dubašnica in Malinska
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova. Pripremanje i izvoenje nastave ttehnike kulture. Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto: Uitelj/ica tehnike kulture – na odreeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je dostaviti ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od ...

 • Company Osnovna škola Malinska-Dubašnica in Malinska
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje razredne nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto:Uitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture- na neodreeno nepuno radno vrijeme- 16 sati tjedno- 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je dostaviti ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvj...

 • Company Osnovna škola Malinska-Dubašnica in Malinska
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: Pripremanje i voenje nastave informatike. Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto: Uitelj/ica informatike- na neodreeno nepuno radno vrijeme, 32 sati tjedno- 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je dostaviti ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od mjesec dan...

 • Company Osnovna škola Malinska-Dubašnica in Malinska
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje nastave kemije. Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto:Uitelj/ica kemije - na odreeno nepuno radno vrijeme- 16 sati tjedno- 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je dostaviti ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od mjesec dana, elektroniki...

 • Company Osnovna škola Malinska-Dubašnica in Malinska
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: pripremanje i izvoenje razredne nastave u produenom boravku. Osnovna škola Malinska-Dubašnica raspisuje NATJEAJ za sljedee radno mjesto: Uitelj/ica u produenom boravku- na odreeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je dostaviti ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od mjesec...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Budrovci
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ akovo raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na poslovima UITELJ/ICA FIZIKE – 1 izvršitelja na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 24 sata tjedno ) POSEBNI UVJETI: Pored opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog radaOdgovarajua vrsta i razina obrazovanja – sukladno lanku 105. Zakona o odgojui obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanku 21. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Budrovci
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ akovo raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na poslovima UITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelja na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom POSEBNI UVJETI: Pored opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog radaOdgovarajua vrsta i razina obrazovanja – sukladno lanku 105. Zakona o odgojui obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanku 21. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR in Budrovci
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Osnovna škola „ Vladimir Nazor „ akovo raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na poslovima UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom POSEBNI UVJETI: Pored opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:Poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog radaOdgovarajua vrsta i razina obrazovanja – sukladno lanku 105. Zakona o odgojui obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanku 21. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj š...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA in Privlaka
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Privlaka, ravnateljica Osnovne škole Privlaka objavljuje NATJEAJ za radno mjesto: - Uitelj/ica mtematike – 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 36 sati tjedno - mjesto rada: Osnovna škola Privlaka Uvjeti: Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine br. 6/2019) Kandidati su obvezni uz prijavu na...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BEREK in Berek
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,136/14.-RUSH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (dalje u tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Berek, Berek 73, 43232 Berek (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO -uitelj informatike, 1 izvršitelj, m/, na neodreeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj za navedena radna mjesta se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.). Izrazi n...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POREČ in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Pore, ravnateljica Osnovne škola Pore raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UITELJ/ICA NJEMAKOG JEZIKA u Osnovnoj Školi Pore, na neodreeno nepuno radno vrijeme 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena, odnosno 1,6 sati dnevno. ……..……………………………………………………………………. 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POREČ in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Pore, ravnateljica Osnovne škola Pore raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA u Osnovnoj Školi Pore, na neodreeno nepuno radno vrijeme 31,1 sati ukupnog tjednog radnog vremena, odnosno 6,22 sata dnevno. ……..……………………………………………………………………. 1 izvršitelj/icaUVJETI:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o strun...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ,98/19 i 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 6/2019), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 75/2020) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskoga, ravnatelj Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska cesta 35, 10 000 Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica Povijesti 1 izvršitelj ( m/) na neodreeno, nepuno radno vrijeme (32 sati tjedno) Probni rad u trajanju od ...

 • Company Osnovna škola Bršadin in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 6., 7. i 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Bršadin, Bršadin, Duje Zaharia 1, objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta • UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE u sjedištu OŠ Bršadin, Bršadin, a prema potrebi i izvan sjedišta - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, 40 sati tjedno Prema odredbama l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/2017) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) m...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zadarski otoci - Zadar i lanka 3. Izmjena i dopuna Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zadarski otoci -Zadar ravnatelj Osnovne škole Zadarski otoci - Zadar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - Uitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada Zadar Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH PULA in Vrh
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH P U L A Tel. 052/380848 e-mail: Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu: Zakon) i l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Veli Vrh Pula, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. Uitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno i nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete odreene odredbom lanka 105. Zakona i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19)...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH PULA in Vrh
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH P U L A Tel. 052/380848 e-mail: Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) (dalje u tekstu: Zakon) i l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Veli Vrh Pula, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta Uitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno i puno radno vrijeme Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete odreene odredbom lanka 105. Zakona i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19). Temeljem odredbe lanka...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORA...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA FIZIKE- 1 izvršitelj/ica na neod...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA NJEMAKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/i...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj/ica na odre...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA SCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR » ROVINJ – ROVIGNO Edmonda de Amicisa 31, 52210 Rovinj Tel: 052-811-271, 814-176 Fax:052/814-176 e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831 Klasa: 112-01/20-01/02 Urbroj: 2171-01-17-01-20-3 Rovinj, rujna 2020. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i l.6.-7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), Škola raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta UITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj/ica na neod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters