Jobmonitor. Search results for Psychologists

29 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA in Visoka
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i lanka 37. Statuta Djejeg vrtia "Crvenkapica" Pore-Parenzo, Upravno vijee Djejeg vrtia Crvenkapica Pore-Parenzo objavljuje N A T J E A Jza prijem radnika na radno mjesto - 1 (jedan/a) psiholog/inja na odreeno, puno radno vrijeme, za rad u DV Crvenkapica Pore-Parenzo; Uvjeti za prijem u radni odnos:visoka struna sprema, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij: profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar struke; - poloen struni ispit ili obvezu polaganja u roku od godinu dana od steenih uvjeta za polaganje; - jednu (1) godinu radnog iskustva na istim ili slinim posl...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ in Matulji
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OŠ „Dr. Andrija Mohorovii“ Matulji Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji KLASA: 112-06/20-01/03 URBROJ: 2156-25-01-20-01 Matulji, 22.9.2020. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/2010,105/10,90/11,16/12,94/13,152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) l. 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Dr. Andrija Mohorovii“ Matulji zastupana po ravnateljici Astrid Massari, dipl.uitelj, raspisuje JAVNI NATJEAJ Struni suradnik, psiholog - 1 izvršitelj/ica,odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)Mjesto rada: MatuljiUvjeti:Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/2010, 105/10,90/11,16/12,94/13, 152/14,7/17 68/18, 98/19 i 64/20) i l. 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Dr. Andri...

 • Company GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA in Kom
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17.,68/18., 98/19.,64/20.), ravnatelj Gimnazije Antuna Vrania, Zoran Smoli, prof., raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. STRUNI SURADNIK/PSIHOLOG – 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najkasnije do kraja šk. god. 2020./2021. Mjesto rada: Šibenik, Put Gimnazije 64 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s lancim...

 • Company Centar za socijalnu skrb Čakovec in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB AKOVEC akovec, J. Gotovca 9 Na temelju l. 43 Statuta Centra za socijalnu skrb akovec, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/64 od dana 09. rujna 2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb akovec Alenka Bili, dipl. soc. radnica, raspisuje: JAVNI NATJEAJ za prijam radnika/radnice za radno mjesto - struni radnik - psiholog (m/) - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme - upranjeno radno mjesto. Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati slijedee uvjete:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije12 mjeseci radnog staa u strucipo...

 • Company Dječji vrtić Žirek in Velika
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Djeji vrti irek, Kralja Stjepana Tomaševia 17c, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijea, objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto STRUNI SURADNIK PSIHOLOG/ – jedan (1) izvršitelj (m/), rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te l. 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), poloen struni ispit. Kandidat s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR in Supetar
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Struni suradnik/ca psihlog/inja 1. izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme 40/40 sati ukupnog tjednog radnog vremena u Osnovnoj školi Supetar Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19). U prijavi na natjeaj navodi se osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, adresa odnosno e-mail adresa na koju e se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koji...

 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) KLASA: 012-01/19-01/3, URBROJ: 2137-93-01/01-19-2 od 30.12.2019.g, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica: - Psiholog I. vrste – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije (VSS) - poloen struni ispit - 12 mjeseci radnog iskustva u struci - Odobrenje za samostalan rad - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/1...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnik raspisuje se NATJEAJ PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA, 1 izvršitelj,neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potr...

 • Company Centar za socijalnu skrb Karlovac in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi psihologa/psihologinje u timu za udomiteljstvo. Uz prijavu za posao treba priloiti: -preslik osobne iskaznice, - ivotopis - diplomu o strunoj spremi - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau  - uvjerenje o poloenom strunom ispitu - uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi  kazneni postupak, ne starije od 30 dana.                   ...

 • Company Moje dijete in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  opis posla: individualni i grupni rad s djecom s teškoama u razvoju i osobama s invaliditetom u vidu grupa podrške, socijalizacijskih grupa i sl.,podrška obitelji, odravanje radionica i individualno savjetovanje....

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: pruanje psihološke podrške korisnicima Doma Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Psiholog, 3 izvršitelj (m/), na odreeno, puno radno vrijeme 20 mjeseci Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij psihologije, odobrenje za samostalan rad, 1 godina rada u struci.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodni...

 • Company Medecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW - strana udruga in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: provoenje psihosocijalnih aktivnosti u Prihvatilištima za traitelje medunarodne zastite: Procjena mentalnog zdravlja korisnika u skladu s dogovorenim rasporedom i uestalošu prilagoenom promjenjivim potrebama;  Promicanje mentalnog zdravlja voenjem psiho-edukativnih radionica te koordinacijom i organizacijom razliitih aktivnosti u suradnji s lokalnim strunjacima, nevladinim udrugama i drugim organizacijama; Pruanje individualne, obiteljske i grupne psihoterapije/savjetovanja i/ili kreativne terapije (za odrasle i djecu); Izrada tekstova i materijala za radionice, brošure, informativne letke i sl, prilagoenih promjenjivim potrebama korisnika; Pruanje informacija o nacionalnom zdravstvenom sustavu; Praenje i procjena mentalnog zdravlja korisnika ukljuujui prikupljanje kvantitati...

 • Company REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA GIMNAZIJA KARLOVAC in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: Savjetodavna i struna pomo nastavnicima, uenicima i roditeljima. Planiranje odgojno obrazovnog procesa i kurikularnih sadraja. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), Statuta Gimnazije Karlovac i Pravilnika o postupku zapošljavanja u Gimnaziji Karlovac GIMNAZIJA KARLOVAC Rakovac 4, Karlovac, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za: Struni suradnik - psiholog – na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16./12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.). U radni odnos ne moe biti primlj...

 • Company HSUCDP in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: voenje provedbe projekta, koordinacija rada sukladno projektnom opisu i praenje prorauna. Pripremanje i pisanje izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda. Izrada prezentacija, Interno izvještavanje o statusu potrošnje resursa i planiranje daljnje provedbe. Rad s predstavnicima lokalnih udruga. Identifikacija mogunosti za razvoj i prijavu novih projektnih prijedloga na nacionalne natjeaje i EU fondove. Pisanje i pripremanje natjeajne dokumentacije i izrada projektnih prorauna. Rješavanje poslovne korespondencije, planiranje, organiziranje i upravljanje resursima, praenje i pisanje financijskih izvješa, upravljanje poslovnom dokumentacijom, administriranje i arhiviranje dokumenata, timski rad na aktivnostima saveza. Potrebna zvanja: iskustvo u pisanju i provedbi projekata. ...

 • Company CENTAR ZAJEZDA in Preko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Temeljem lanka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/2018) i lanka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, (Klasa:505-01/20-01/2, Urbroj:2211-320-20-01-1) od 07.03.2020. godine ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za sljedee radno mjesto u Centru, adresa Zajezda 31, 49284 Budinšina Psiholog/ica – neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti:VSS – preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologijenajmanje jedna godina radnog iskustvapoloen struni ispitprobni rad 3 mjesecanepostojanje z...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:PSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica Opi uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Uvjeti za nastavnika/nastavnicu iz predmeta...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 2. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u strunom zvanju – struni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - psiholog, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na odreeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/323, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 4. rujna 2020. godine) Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisa...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI in Vinkovci
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPA UPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI RAVNATELJ Ur. broj: 01-6253/20 Vinkovci, 10. rujna 2020. Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 24/17) i lanka 21. Statuta Ope upanijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos na neodreeno i odreeno vrijeme Za prijem radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natjeaj za slijedea radna mjesta: 1. KLINIKI PSIHOLOG/PSIHOLOG (m/) - 2 izvršitelja U v j e t za radno mjesto – VSS, magistar psihologije/diplomirani psiholog, radno iskustvo jedna godina, vaea osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti, specijalistiki struni studij klinike psihologije i/ili status klinikog psiholog...

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Ekonomska i trgovaka škola Dubrovnik, Iva Vojnovia 12A, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca psihologije – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno do kraja školske godineUVJETI: - Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane lankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, NN 80/1999). Uz pismenu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis...

 • Company UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: struni rad s osobama s intelektualnim teškoama u organiziranom stanovanju. Obrazovni program: preddiplomski ili diplomski sveu. studij edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada ili psihologije. Osoba moe biti primljena i u statusu pripravnika jer se nudi mogunost polaganja strunog ispita. U radni odnos se ne moe primiti osoba koja ne ispunjava uvjete za strunog radnika u djelatnosti socijalne skrbi....

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK in Ivanec Bistranski
  14.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i l. 46. Statuta Djeji vrti Vrtuljak, Mokrika 59, Zapreši na temelju odluke Upravnog vijea raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOG/INJA jedna izvršitelj/ice, rad na odreeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97,107/07, 94/13) Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti sljedee dokumente u preslici: ...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. psihologa/inje– 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odnosno 8 sati dnevno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Dravnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.nov. br. 63/08, 90/10), Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj...

 • Company PALUNKO d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi psihologa/inje. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company MAISTRA d. d. in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Natjeaj za radno mjesto – Voditelj zapošljavanja na destinaciji (m/) Traimo osobu s iskustvom na radnom mjestu voditelja s razvijenim organizacijskim vještinama, inovativnim rješenjima te eljom za rad u Odjelu ljudskih potencijala u ulozi Voditelja zapošljavanja na destinaciji u hotelijerskoj industriji. eka vas posao u rastuoj kompaniji s ciljem da narednih godina doprinesete zapošljavanju i cjelokupnom Odjelu ljudskih potencijala te razvijate karijeru kod nas. Lokacija rada: Rovinj Zaduenja i odgovornosti:Odgovornost za proces praenja potreba za zapošljavanjem na destinaciji i zapošljavanje na destinaciji Provoenje aktivnosti selekcije i zapošljavanja na destinaciji Koordinacija i upravljanje administrativnim poslovima zapošljavanja Voenje i koordinacija zaposlenika u odjelu Odgovornos...

 • Company Gimnazija Marul in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NATJEAJ - Nastavnik/ca psihologije – struni suradnik – 1 izvršitelj/ica, odreeno, nepuno radno vrijeme/ 4 sata dnevno, 20 sati tjedno Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Uz zamolbu dostaviti: - prijavu na natjeaj - ivotopis - preslika diplome - preslika domovnice ili osobne iskaznice - potvrdu o nekanjavanju ne stariju od dana raspisivanja natjeaja i potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO. Prijavom na natjeaj kandidati daju Gimnaziji Marul privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natjeaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata. Molimo svoju prijavu pošaljite na e-mail: u roku 8 dana od dana objave natjeaja....

 • Company I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR UL. ELJKA SABOLA 14 43000 BJELOVAR RASPISUJE NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: 1. STRUNI SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj, na puno, neodreeno radno vrijeme Potrebna razina obrazovanja: magistar psihologije, profesor psihologije, diplomirani psiholog. Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19) i ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu. - Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: ivotopis, diplomu,...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijee Djejeg vrtia "Trnoruica" raspisuje NATJEAJ Za popunu radnog mjesta: STRUNI SURADNIK - PSIHOLOG/INJA • 1 izvršitelj u radni odnos na odreeno vrijeme - zamjene do povratka radnica na posao UVJETI - prema l. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: • dokaz o radnom stau (elektroniki zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natjeaja) • dokaz o strunoj spremi (preslika) • dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik ...

 • Company DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI in Karlovac
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad s djecom s poremeajima u ponašanju. Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su obavezni priloiti sljedee: - ivotopis - presliku diplome o steenoj strunoj spremi - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice) - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje o nekanjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut istrani ili kazneni postupak ( ne starije od 30 dana). Potrebne dokumente kandidati dostavljaju iskljuivo u preslikama, koje se nee vraati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidati e dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters