Jobmonitor. Search results for Psychologists

9 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA in Sunja
  21.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Temeljem lanka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Bambi Sunja objavljuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - STRUNI SURADNIK - PRIPRAVNIK (pedagog, defektolog, psiholog, logoped) - (m/), 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme, rad na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, natjeaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništva“) Uvjeti: - osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa , kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti ...

 • Company Poliklinika MEDIRAD in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: rad u timu medicine rada....

 • Company UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 'VUKOVARSKI LEPTIRIĆI' in Other
  11.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Obavljanje usluge vjebi svakodnevnih vještina sa djecom s teškoama u razvoju. U PRIJAVI ZA NATJEAJ, UZ ZAMOLBU, POTREBNO JE PRILOITI: IVOTOPIS, PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE, PRESLIKU DOMOVNICE, DOKAZ O STEENOJ STRUNOJ SPREMI, POTVRDU O NEKANJAVANJU I DOKAZ O RADNOM STAU (ELEKTRONIKI ZAPIS IZ EVIDENCIJE HZMO-a). Više info o Udruzi Vukovarski leptirii: /...

 • Company DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN in Kom
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/19, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.), te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Školi, Druga gimnazija Varadin, Hallerova aleja 6a, VARADIN raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje strunog suradnika - pripravnika (m/) kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Struni/a suradnik/ca pripravnik/ca – psiholog/inja, - (m/), puno radno vrijeme, odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ – 1 izvršitelj/ica UVJETI: kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope u...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MENDULA in Pirovac
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAŠIBENSKO-KNINSKA UPANIJAOPINA PIROVAC Djeji vrti Mendula Zagrebaka 23 22213 Pirovac KLASA: 601-01/21-01/04URBROJ: 2182/11-34-1/2-01-21-1Pirovac, 24.05.2021. Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.) i lanka 42. Statusa Djejeg vrtia Mendula, Upravno vijee Djejeg vrtia Mendula 24.05.2021. raspisuje NATJEAJza obavljanje poslova radnog mjesta STRUNI SURADNIK PSIHOLOG/INJA• 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme (8 sati tjedno) Uvjeti za radno mjesto su prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju ...

 • Company CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ODGAJITELJ/ICA za rad u odgojnoj skupini djece bez odgovarajue roditeljeke skrbi. Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih znanosti - polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije....

 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) KLASA: 012-01/19-01/3, URBROJ: 2137-93-01/01-19-2 od 30.12.2019.g, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica: - Psiholog I. vrste – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije (VSS) - poloen struni ispit - 12 mjeseci radnog iskustva u struci - odobrenje za samostalan rad - da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/1...

 • Company EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK ŠIBENIK Klasa: 110-01/21-01/104 Urbroj: 2182/1-12/2-2-01-21-01 Šibenik, 21. svibnja 2021. god. Temeljem l. 126. stavka 1. i l. 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i l. 189. Statuta Ekonomske škole Šibenik, Školski odbor Ekonomske škole Šibenik, Šibenik raspisuje NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedee nune uvjete: 1) završen studij odgovarajue vrste za rad na radnom mjestu nastavnika/ce ili strunog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji moe biti: a) sveuilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili c...

 • Company OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA in Split
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20) Obrtna tehnika škola raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - Struni suradnik- Psiholog, na odreeno, puno radno vrijeme radi zamjene djelatnika, a traje do povratka djelatnika na rad a najkasnije do 29. 12. 2023.g. UVJETI: Diplomski sveuilišni studij , te prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 , 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20). ne postoji zapreka iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters