Jobmonitor. Search results for Psychologists

21 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Srednja škola IVANA LUCIĆA - TROGIR in Trogir
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati I posebne uvjete sukladno l.105 I 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 I 64/20) I Pravilnika o strunoj spremi I pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstu ( NN 1/96 I 80/99 ) Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti ; ivotopis, diplomu, dokaz o stupnju I vrsti strune spreme, dokaz o dravljanstvu, elektroniki zapis HZMO ,potvrdu o nekanjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adres...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PRIMORSKI DOLAC in Dolac
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012, 16/2012, 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/17.,68/18,98/19,64/20) i lanka 13. Pravilnika o radu OŠ Primorski Dolac, ravnateljica OŠ Primorski Dolac, Vrine 185, 21227 Primorski Dolac raspisuje N A T J E A J za radno mjesto struni suradnik - psiholog (odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka odsutne radnice na rad, 1 izvršitelj/ca) UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radna mjesta pored opih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za uitelje i strune suradnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  08.03.2021

  Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ruia, dr.med., od 17. veljae 2021. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/20-03/29, urbroj: 534-04-1-1/5-20-04 od 14. sijenja 2020. godine, objavljuje; JAVNI POZIV za prijem polaznika na struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zbog stjecanja radnog iskustva Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedee radno mjesto; Psiholog-pripravnik - 3 izvršitelja Uvjeti:VSSmagistar psihologijeOsim navedenih uvjeta osobe trebaju ispunjavati uvjete iz l. 37. Zakona o tristu rada (NN 118/2018):nezaposlena osoba do navršenih 30 godina ivota koje nemaju više od 12 mjeseci staa u zvanju za koje su se obrazovalevodi se u evidenci...

 • Company ZOTEH j.d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: - prikupljanje podataka kontaktirajui relevantne izvore u svrhu istraivanja trendova na trištu - analiza i usporedba podataka dobivenih istraivanjima trišta - samostalna obrada podataka - praenje trendova i najnovijih praksi na trištu - istraivanje ponašanja potrošaa - istraivanje kretanja konkurencije na trištu - oglašavanje i upravljanje novim tehnologijama - ostali poslovi po nalogu voditelja tima Uvjeti: - minimalno VSS - prednost - studij psihologije - razvijene komunikacijske vještine, timski rad - fleksibilnost, pouzdanost, odgovornost Što nudimo? - rad u stabilnoj tvrtki - ugodno radno okruenje - mogunost dodatnog razvoj Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: • Prati prilagodbu djeteta u vrtiu • Prati zadovoljavanje potreba djeteta • Utvruje opi razvojni status sve djece • Identificira djecu s posebnim potrebama • Sudjeluje u organizaciji i provoenju strunog usavršavanja odgojitelja • Prua kvalitetnu podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice • Vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima i roditeljima o djeci....

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KLASA: 112-07/21-01-118URBROJ: 2117/1-46-01-21-1Dubrovnik, 25. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:MATEMATIKA, 16 sati nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaPSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaLATINSKI JEZIK, 8 sati nastave tjedno, nepuno ne...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK in Kom
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK KLASA: 112-02/21-01/1 URBROJ: 2182/1-12/2-6-01-21-1 Šibenik, 25. veljae 2021. Srednja strukovna škola Šibenik temeljem l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19.) raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Nastavnik/ca psihologije - 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme od 11,5 sati ukupnog radnog vremena do povratka radnice na rad Mjesto rada je u Srednjoj strukovnoj školi Šibenik, Ante Šupuka 31. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 8...

 • Company Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije in Split
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju odredbi lanaka 12., 13. i 14. Statuta Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske upanije, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske upanije dana 22.2.2021. godine donosi odluku o raspisivanju NATJEAJA ZA RADNO MJESTO ASISTENT/ICA STRUNOG SURADNIKA/SURADNICE PSIHOLOGA Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske upanije Broj traenih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na odreeno vrijeme, 1 godina (uz probni rad od 30 dana) Radno vrijeme: 40 sati tjedno Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natjeaj vrijedi od: 22.2.2021. Natjeaj vrijedi do: 1.3.2021. OPIS POSLA:Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeenjeUspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih uenikaAn...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB in Kampor
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Uvjeti:završeno obrazovanje odgovarajueg usmjerenjaRok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja.Zainteresirani uz prijavu na natjeaj trebaju priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvu Kandidatom prijavljenim na natjeaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natjeaja. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati. Prijave slati na adresu:Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab, s naznakom „za natjeaj- navesti radno mjesto“. Kandidati su duni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog obavljanja postupka provoenja natjeaja. Kandidati su duni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.Prije donoš...

 • Company ODGOJNI ZAVOD TUROPOLJE in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis posla: obavlja strune poslove koji se odnose na psihodijagnostiku maloljetnika-utvruje potrebe maloljetnika za opim i posebnim programima tretmana,priprema strunu obradu u vezi ukljuivanja maloljetnika u iste te sudjeluje u provedbi navedenih programa i vrednovanju uspješnosti njihove provedbe-prua strunu pomo i psihološku podršku maloljetnicima u rješavanju njihovih osobnih i obiteljskih problema-sudjeluje u radu Tima tretmanske skupine i Strunom timu,vodi propisane evidencije,sudjeluje u izradi statistikih i drugih izvješa te strunih mišljenjaobavlja i druge poslove po nalogu nadreenih...

 • Company 'GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA' KRAPINA in Krapina
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Kandidat e raditi na mjestu projektnog asistenta projekta Gerontološki centar Zajezda. Biti e zaduen za administrativnu pomo voditelju projekta; brigu o projektnoj dokumentaciji; pravovremeno prikupljanje, obradu i arhiviranje projektne dokumentacije; izradu izvješa o napretku projekta, komunikaciju s projektnim partnerimaObrazovni program: Prirodoslovne, društvene, humanistike tehnike, biotehnike, medicinske, zdravstvene ili interdisciplinarne strukeTemeljito poznavanje Priloga i Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapreivanje infrastrukture za pruanje socijalnih usluga u zajednici kao procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natjeaja biti e pozvani na razgovor (intervju) putem adrese e-mail pošte koju e navesti u svojoj p...

 • Company TOMMY d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova:sudjeluje u provedbi cjelokupnog selekcijskog postupkasudjeluje u procesu regrutacijesudjeluje u pripremi i provedbi internih edukacijapriprema strune statistike analizesudjeluje u procesima procjene radnog uinka te identifikaciji talenataosmišljava i provodi aktivnosti za poveanje produktivnosti i zadovoljstva radnikaprati trendove na trištu rada...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  opis:poslovi psihologa u djelatnosti medicine rada poloen struni ispit informatika znanja:MS office...

 • Company ANKER GRUPA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OBAVLJA SVE POSLOVE VEZANE UZ SELEKCIJU I REGRUTACIJU NOVIH ZAPOSLENIKAZADUEN ZA ON-BOARDING ZAPOSLENIKAPROVODI ORIJENTACIJU NOVOZAPOSLENIH I INDUCTION TRAININGPRIPREMA TIPSKIH UGOVORA O RADU I ODLUKA O RADNOM STATUSU ZAPOSLENIKAVODI EVIDENCIJU GODIŠNJIH ODMORA ZAPOSLENIKAZADUEN ZA PROVJERU I UNOS DNEVNIH, TJEDNIH I MJESENIH EVIDENCIJA RADA TE UNOS EVIDENCIJE U HRIS RADI OBRAUNA PLAAU SURADNJI SA VO...

 • Company Centar za socijalnu skrb Korčula in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  POSLOVI PSIHOLOGA U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MRVICA in Supetar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Mrvica, Petra Jakšia 3, 21400 Supetar dana 16. veljae 2021. godine objavljuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto PSIHOLOGA- na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do 31.kolovoza 2021. 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto su: lanak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Uz prijavu treba priloiti:ivotopispresliku dokaza ostrunoj spremi;elektroniki zapis od HZMOuvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;presliku dokaza o poloenom strunom ispitu ako je poloen ( na natjeaj se moe javiti i pripravnik...

 • Company comcross croatia d.o.o. in Bilo
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Oglas za posao Savjetnik za zapošljavanje u telekomunikacijskoj industriji - rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa Zadaci:Zapošljavanje: Analiza dokumenata za prijavu, voenje razgovora za posao, procjena kandidata, provedba i praenje cjelokupnog postupka odabira, ukljuujui komunikaciju s podnositeljem prijavePriprema i sastavljanje novih radnih mjestaPisanje i sklapanje ugovora o radu, ukljuujui sve formalnostiOptimizacija postojeih procesa zapošljavanjaRazvijanje proaktivnih i kreativnih strategija za iskorištavanje svih moguih kanala i pronalazak prikladnih kandidataRazvijanje suradnje sa srednjim školama i fakultetima s fokusom na recruiting maturanata/apsolvenataUnos, odravanje i administriranje podataka zaposlenikaOpi administrativni zadaciPoslovi vezani za mar...

 • Company Centar za socijalnu skrb Senj in Senj
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

    za radno mjesto       1. psiholog I. vrste –1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti - VSS-završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski i sveuilišni studij psihologije - 12 mjeseci radnog staa u struci - priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti - poloen struni ispit, uz iznimku propisanu lankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14  99/15, 52/16, 130/17, 98/19, 64/20) - nepostojanje zapreka iz lanka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14  99/15, 52/16, 130/17, 98/19, 64/20) -probni rad 3 mjeseca Uz prijavu kandidati su duni priloiti: ivotopis presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice presliku diplome o steenoj strunoj spremi presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Garešnica in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17,123/19), lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Garešnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Garešnica, objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani psiholog /psihologinja (m/) I. vrste – odreeno puno radno vrijeme ,zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj/izvršiteljica. Uvjeti: -hrvatsko dravljanstvo –VSS, završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju ili u sustavu socijalne skrbi poloen struni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skr...

 • Company SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA in Split
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  SREDNJA TEHNIKA PROMETNA ŠKOLASPLIT, Teslina 4raspisuje NATJEAJza popunu radnog mjestastruni suradnik psiholog - 1 izvršitelj/ica na puno odreeno radno vrijeme (40 sati rada tjedno) do povratka odsutne radnice na rad(uvjet: prof. psihologije, dipl. psiholog, magistar psihologije, magistar edukacije psihologije)Kandidati koji se prijavljuju na Natjeaj moraju, pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i uvjete propisane Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).Posebni...

 • Company Dječji vrtić Osijek in Osijek
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  DJEJI VRTI OSIJEK Vijenac Ivana Meštrovia 7 31000 Osijek Temeljem lanka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Osijek objavljuje NATJEAJ za prijem strunog suradnika psihologa- pripravnika/icu na odreeno vrijeme- 2 izvršitelja/ice Za prijam u radni odnos strunog suradnika psihologa kandidati moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: završen d...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters