Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

190 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 190 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANKE TROHAR in Breg
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  opis:izvoenje nastave tjelesne kultureNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14, 68/18, 98/19 i 64/20) i l. 2. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivanke Trohar, ravnateljica dana 24. veljae 2021. godine raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta - UITELJ//ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno zamjena za rodiljni/roditeljski dopust. Mjesto rada Fuine. UVJETI: opi uvjeti sukladno Zakona o radu, Posebni uvjeti prema lanku 105....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI in Krnjak
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Katarine Zrinski, Krnjak, ravnateljica Osnovne škole Katarine Zrinski, Krnjak, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelja/ice geografije s nepunim radnim vremenom od ukupno 19 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, na odreeno vrijeme do povratka na rad izonog radnika, 1 izvršitelj/ica Mjesto rada je u sjedištu škole u Krnjaku, a prema potrebi i izvan sjedišta škole.Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebne uvje...

 • Company OŠ V. Nazora - SE 'V. Nazora' in Rovinj - Rovigno
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIAOSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORASCUOLA ELEMENTARE «VLADIMIR NAZOR »ROVINJ – ROVIGNOEdmonda de Amicisa 31, 52210 RovinjTel: 052-811-271, 814-176Fax:052/814-176e-mail: MB škole: 3360601, OIB:10372585831Klasa: 112-01/21-01/3Urbroj: 2171-01-17-01-21-2Rovinj, 23. veljae 2021. godine Temeljem odredbi lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 07/17,68/18, 98/19, 64/20) i Odluci Grada Rovinja – Rovigno od dana 09. rujna 2020.g. (Klasa: 602-02/20-01/13 Ur.broj:2171/01-09-01-20-2) Osnovna škola Vladimira Nazora – Scuola elementare ‘’Vladimir Nazor ‘’ (u daljnjem tekstu: Škola), raspisujeJAVNI POZIVza obavljanje poslova pomoni...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Uvjeti: VSS:prof. engleskog jezika i knjievnosti, dipl.anglist....

 • Company Glazbena škola Zlatka Grgoševića in Sesvete
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševia, raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: - Nastavnik/ca teorijskih glazbenih predmetam/ - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: •Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu, •Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. ) Uz prijavu je potrebno priloiti slijedee dokumente: •vlastoruno potpisanu prijavu •ivotopis •diplomu odnosno doka...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠEVEC in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice njemakog jezika u osnovnoj školi (nije natjeaj nego samo oglas)....

 • Company TOPOLKO d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  INSTRUKTOR VONJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAE I ADMINSTRATIVNI POSLOVI ...

 • Company Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac in Hrvatsko
  08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Uinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola „Kardinal Alojzije Stepinac“ Kraši objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje pomonika u nastavi CILJ PROJEKTA Projektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ in Gaj
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Osnovna škola Savski Gaj, adresa Remetineka cesta 64a, Zagreb partner u Projektu objavljuje Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Savski Gaj - partneru u projektu „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazo...

 • Company Učilište JANTAR in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odravanje teajeva engleskog jezika odraslim polaznicima. ...

 • Company Učilište JANTAR in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odravanje teajeva njemakog jezika odraslim polaznicima. ...

 • Company Učilište JANTAR in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odravanje teajeva engleskog/ njemakog jezika odraslim polaznicima....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK in Dračevac Ninski
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“.br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( „N.N.“ br. 6/19.) ravnatelj Osnovne škole Polinik, Dr. Franje Tumana 68, 23241 Polinik raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjestauitelj/ica prirode – odreeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnoga odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u os...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK in Dračevac Ninski
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“.br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( „N.N.“ br. 6/19.) ravnatelj Osnovne škole Polinik, Dr. Franje Tumana 68, 23241 Polinik raspisuje: N A T J E A J za popunu radnog mjestauitelj/ica matematike – neodreeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnoga odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnik...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH PULA in Vrh
  08.03.2021

  Temeljem Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomonicima u nastavi te strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 22/20), te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 2“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Grad Pula - Pola kao nositelj projekta raspisuje JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: - POMONIK/CA U NASTAVI Mjesto rada: O...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE VUKOVAR in Vukovar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAOSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADREMarka Marulia 2, 32010 VukovarKLASA: 112-02/21-03/3URBROJ: 2188-107-01-21-1Vukovar, 25. veljae 2021. godine NATJEAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre, Vukovar Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, raspisuje NATJEAJza prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi uOsnovnoj školi Blage Zadre, Vukovar I.OPI PODACI: Broj pomonika u nastavi: 1 (jedan)Mjesto rada: Osnovna škola Blage Zadre, VukovarRadno vrijem...

 • Company GIMNAZIJA - FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA in Koprivnica
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Gimnazija «Fran Galovi» Koprivnica, raspisuje natjeaj za prijam u radni odnos nastavnika informatike na nepuno neodreeno radno vrijeme (36 sati ukupno tjedno radno vrijeme) 1 izvršitelj, mjesto rada Koprivnica Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku dokaza o steenoj spremidokaz o pedagoško-psihološkim kompetencijama (ako nisu sadrane u preslici dokaza o steenoj spremi)presliku uvjerenja o nekanjavanju. Isprave se prilau u neovjerenoj preslici. Uvjeti natjeaja: opi uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazova...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK in Dubrovnik
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  KLASA: 112-07/21-01-118URBROJ: 2117/1-46-01-21-1Dubrovnik, 25. veljae 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje: NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Nastavnika/nastavnica predmeta:MATEMATIKA, 16 sati nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaPSIHOLOGIJA, 2 sata nastave tjedno, nepuno neodreeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/icaLATINSKI JEZIK, 8 sati nastave tjedno, nepuno ne...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto Uitelja fizike - neodreeno, nepuno radno vrijeme etiri (4) sata tjedno rada-rad u PŠ Boava Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto 1. Uitelja matematike - neodreeno, nepuno radno vrijeme tridesetdva (32) sata tjedno rada- rad u Salima Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto Uitelja likovne kulture – neodreeno ,nepuno radno vrijeme etiri (4) sata tjedno rada u PŠ Boava Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto Uitelja glazbene kulture – neodreeno, nepuno radno vrijeme etiri (4) sata tjedno rad u PŠ Boava Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto Uitelja fizike - neodreeno, nepuno radno vrijeme osam (8) sati tjedno rada-rad u Salima Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI in Sali
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. broj broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br 6/19), ravnatelj OŠ „Petar Lorini“-Sali raspisuje; N A T J E A J za popunu radnog mjesto Uitelja matematike - neodreeno, nepuno radno vrijeme šesnajst (16) sati tjedno rada- rad u PŠ Boava Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanj...

 • Company Auto škola ZEBRA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  INSTRUKTOR/INSTRUKTORICA VONJE "B" KATEGORIJE Opis poslova: ODRAVANJE NASTAVE IZ NASTAVNOG PREDMETA. UPRAVLJANJE VOZILOM....

 • Company SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - S PRAVOM JAVNOSTI in Kom
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Priprema i izvoenje nastave iz predmeta logika.Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Prijavi treba priloiti ivotopis s navedenom adresom elektronike pošte i brojem telefona, dokaz o dravljanstvu, dokaz o radnom iskustvu, diplomu odnosno dokaz o strunoj spremi i završenom obrazovanju, uvjerenje da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te ostale dokumente kojim se dokazuje ispunjavanje traenih uvjeta. Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisim...

 • Company Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem in Visoko
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18 i 98/19., 64/20) – dalje u tekstu Zakona, i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Okruk u Okrugu Gornjem, ravnateljica Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug Gornji dana 23. veljae 2021. godine raspisuje:NATJEAJZA POPUNU RADNOG MJESTAUITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme - 24 sata tjedno (zamjena).Mjesto rada: Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug GornjiUvjeti koje kandidat treba ispuniti za radno mjesto uitelj matematike:Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog o...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR in Kom
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: kandidati za radna mjesta uz ispunjavanje opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa trebaju imati odgovarajuu strunu spremu i ispunjavati druge uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i lankom 4. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.), vezano uz lanak 33. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). U radni odnos ne moe biti primljena osoba za koju postoje zapreke u skladu s odredbom l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednj...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR in Beli
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Mjesto rada: Beli Manastir i Kneevi Vinogradi Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: kandidati za radna mjesta uz ispunjavanje opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa trebaju imati odgovarajuu strunu spremu i ispunjavati druge uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i lankom 4. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.), vezano uz lanak 33. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). U radni odnos ne moe biti primljena osoba za koju postoje zapreke u skladu s odredbom l. 106. Zak...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR in Kom
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: kandidati za radna mjesta uz ispunjavanje opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa trebaju imati odgovarajuu strunu spremu i ispunjavati druge uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i lankom 4. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.), vezano uz lanak 33. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). U radni odnos ne moe biti primljena osoba za koju postoje zapreke u skladu s odredbom l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednj...

 • Company SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla:sudjeluje u izradi programa sporta, rekreacije i edukacije,razrauje detalje plana odravanja sportskih, rekreacijskih i edukacijskih aktivnosti (posebna prilagodba programa s obzirom na psihofiziku razinu spremnosti sudionika, terminski plan provedbe u skladu s ostalim programima, organizaciju sudionika po terminima, logistika pripremu za provedbu aktivnosti i dr.)izrauje plan uporabe sportske opreme i rekvizita po usvojenom programu, provjerava ispravnost te predlae nabavu ili popravak istih,dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natjeaj za prijem u radni odnos - ne otvarati»....

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA in Kom
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole;profesor fizikediplomirani inenjer fizike Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lancima 105. i 106. Zakona te l. 2. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/9 ). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti dokaze o ostvarivanju prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA in Kom
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole;profesor matematikediplomirani inenjer matematike Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lancima 105. i 106. Zakona te l. 2. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/9 ). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti dokaze o ostvarivanju prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim u...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: pomonik/ca u nastavi....

 • Company Međunarodna osnovna škola Vedri obzori in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: izvoenje nastave informatike od prvrog do etvrtog razreda osnovne škole na engleskom jeziku. Potrebna zvanja Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi....

 • Company Treća ekonomska škola in Visoko
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12 - proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Treoj ekonomskoj školi, Trea ekonomska škola, Trg J. F. Kennedyja 5, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik geografije, na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena za djelatnika, 1 izvršitelj (m/) - 40 sati tjedno Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne nov...

 • Company Salezijanska osnovna škola in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 ,94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Salezijanska osnovna škola, Zagreb, Dugoratska 2, raspisuje N A T J E A J Za popunu radnog mjesta (m/): 1. Uitelj/ica njemakog jezika na odreeno nepuno radno vrijeme od 17 sati tjedno U V J E T I N A T J E A J A Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za zasnivanja radnog odnosa sukladno l. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) Pravilniku o nainu i postupku zapošljavan...

 • Company XVI.GIMNAZIJA in Kom
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  XVI. gimnazija, Zagreb, Krianieva 4a., na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18., 98/19. i 64/20., dalje u tekstu: Zakon), prema odredbama Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne Novine broj 2/11), a u skladu s odredbama Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u XVI. gimnaziji (KLASA:602-03/19-01/55, URBROJ:251-101-01-19-01 od 20. oujka 2019. godine) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta • Nastavnik/ca informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; • profesor infor...

 • Company Osnovna škola Dr. Vinka Žganca in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Dana 22. veljae 2021. godine OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA GANCA , Zagreb, Ulica Nede Krmpoti 7, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ dr. Vinka ganca raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: • UITELJ/ICA INFORMATIKE jedan izvršitelj, puno (40 sati tjednog radnog vremena) i odreeno radno vrijeme UVIJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126./12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) l. 105. poslove uitelja/ice informatike moe obavljati osoba koja je završila studijski progra...

 • Company Osnovna škola Dr. Vinka Žganca in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA Dana 22. veljae 2021. godine OSNOVNA ŠKOLA DR. VINKA GANCA , Zagreb, Ulica Nede Krmpoti 7, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ dr. Vinka ganca raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: • UITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE jedan izvršitelj, puno (40 sati tjednog radnog vremena) i odreeno radno vrijeme UVIJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126./12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) l. 105. poslove uitelja/ice likovne kulture moe obavljati osoba koja je zav...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje NATJEAJ za popunjavanje radnog mjesta NASTAVNIK/CA NJEMAKOG JEZIKA – 1 izvršitelj / ica, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu– 40 sati tjedno (21 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajuom koliinom radnog vremena). Na natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“, broj 82/...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA in Kom
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Škole objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Uitelj/ica informatike - rad na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako i na muške i enske osobe. Mjesto rada: Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb, Palinoveka 42 Uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA in Kom
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Škole objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Uitelj/ica kemije - rad na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako i na muške i enske osobe. Mjesto rada: Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb, Palinoveka 42 Uvjeti za zasnivanje radnog odnos...

 • Company II. GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj II. gimnazije Osijek, Kamila Firingera 5, Osijek objavljuje NATJEAJ za popunjavanje radnog mjesta NASTAVNIK/CA FRANCUSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj / ica, mjesto rada Osijek, Kamila Firingera 5. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu– 10 sati tjedno (5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada s pripadajuom koliinom radnog vremena). Na natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“, broj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC in Obrovac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica matematike – 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme, za rad u PŠ Kruševo Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno –obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajua vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe struno osposobljene za obavljanje odgojno obrazovnog rada utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA PULA in Antenal - Antenal
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. STRUKOVNA ŠKOLA PULA, Zagrebaka 22, Pula kao partner u projektu raspisuje POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: POMONIK/POMONICA U NASTAVI Broj traenih osoba: 1 Naziv škole i sjedište: Strukovna škola Pula, Zagrebaka 22, 52100 Pula Razred 2020/2021.: 4 Sati tjedno: 32 Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021. Uvjeti: najmanje zavr...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac,Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK ETIKE: 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (13 sati tjedno) na odreeno vrijeme, do 31.8.2021. godine Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o s...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Tehnikoj školi Karlovac,Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK NJEMAKOG JEZIKA: 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom (11 sati tjedno) na odreeno vrijeme, do 31.8.2021. godine Mjesto rada: Tehnika škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o strunoj spremi i peda...

 • Company Osnovna škola Nikole Tesle in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Uz prijavu dostaviti: 1.ivotopis 2.javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta srune spreme (preslik) 3.uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidta ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona ne starije od 90 dana. 4.elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 5.dokaz o dravljanstvu (preslik) -Zaprimljena dokumentacija nee se vraati kandidatima. -O rezultatima natjeaja kandidati e biti pisano obaviješteni putem web stranica škole nakon donošenja odluke o izboru....

 • Company XVIII gimnazija in Kom
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u XVIII. gimnaziji KLASA: 012-04/19-01/02, URBROJ: 251-291-06-19-1 od 2. rujna 2019. XVIII. gimnazija iz Zagreba, Mesieva 35 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. nastavnik filozofije, logike i etike (m/) – 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (17 sati nastave tjedno) Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa suklad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters