Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Varaždin in Hrvatsko
  29.03.2020

  Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Varadin na temelju lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), lanka 133. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 130/17 i 98/2019 ), lanka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Varadin i Odluke Upravnog vijea Centra za socijalnu skrb Varadin KLASA:023-01/20-01/1 URBROJ: 2186-80-01/2-20-24 od 3.3.2020. raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Varadin Za ravnatelja/icu moe biti izabran/a i imenovan/a osoba koja ispunjava sljedee uvjete:hrvatsko dravljanstvo,završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni stu...

 • Company Centar za socijalnu skrb Đurđevac in Other
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme za radno mjesto -socijalni radnik (m/)-  2 izvršitelja/ica     Uvjeti: -hrvatsko dravljanstvo, -VSS-završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike -12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi, -poloen struni ispit, -da ne postoji zapreka iz lanka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj:157/13,152/14,99/15,52/16,16/17 i  130/17).   Uz prijavu kandidati su duni priloiti: -ivotopis -dokaz o dravljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice) -dokaz o strunoj spremi (preslik diplome), -dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a), -presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, -uvjerenje  o nekanjavanju i da nije ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Varaždin in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju l. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Varadin, te l.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/2018, 3/2019 ) V.d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Varadin objavljuje JAVNI NATJEAJ za radno mjesto : struni/a radnik/ca – socijalni/a radnik/ca, radni odnos na neodreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:VSS - završen preddiplomski sveuilišni studij socijalnog rada i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike12 mjeseci radnog iskustva u struci,poloen struni ispit, dravni ispit uz iznimku propisanu lankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13,152/14,99/15, 52/16,16/17,130/17 i 98/19)da ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH ...

 • Company Dom TRAG plus in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Temeljem l. 40. i l. 41. Zakona o ustanovama (NN br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i l. 153. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.: 16/17) i l. 22 Statuta Doma socijalne skrbiTRAG PLUS dom za starije i nemone, Upravno vijee temeljem svoje Odluke od 20.03.2020. godine raspisuje NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Doma socijalne skrbi “TRAG PLUS”- dom za starije i nemone Uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studiji ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studiji socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanistikih ili drugih društvenih znanosti. Najmanje pet godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga naj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters