Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

25 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje socijalne rehabilitacije korisnika Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Rehabilitator, 1 izvršitelj (m/), na odreeno, puno radno vrijeme 20 mjeseci Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, jedna godine radnog staa u stuci, licenca za rad (ukoliko postoji)   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (a...

 • Company Centar za socijalnu skrb Vukovar in Vukovar
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93,029/97, 47/99, 35//08 i 127/19), odredbe lanka 133.stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52//16, 16/17, 130/17. 98/19 i 64/20) i lanka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Vukovar, KLASA: 012-01/14-01/1 URBROJ: 2196-127-01/4-14-7 od 28.11.2014., Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Vukovar temeljem Odluke donesene na sjednici odranoj dana 09. rujna 2020.god. r a s p i s u j e N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vukovar Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati: -hrvatsko dravljanstvo -završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuil...

 • Company PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM in Kom
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u dravnu slubu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), lanka 49.a Zakona o izvršavanju dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od ...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi socijalnog radnika/radnice u sustavu socijalne skrbi. Prijavi je potrebno priloiti: dokaz (presliku diplome) o završenom školovanju, dokaz o poloenom strunom ispitu po Zakonu o socijalnoj skrbi, dokaz o poloenom vozakom ispitu B kategorije, dokaz o radnom stau u struci, dokaz o dravljanstvu....

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje in Koprivnica
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), lanka 32. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/2, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-20-159 od 8. rujna 2020. godine, ravnatelj Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje OGLAS za prijem strunog radnika I. vrste - odgajatelja – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno puno radno vrijeme, do popunjavanja radnog mjesta uzimanjem u obzir lanak 155. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 16/17 i 130/17) Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih zn...

 • Company Centar za socijalnu skrb Novi Marof in Visoka
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: neposredni rad s korisnicima, poslovi temeljem javnih ovlasti - voenje postupaka radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi i drugi struni poslovi. Uvjeti: visoka struna sprema odnosno magistar/magistra struke - studij socijalnog rada ili socijalne politike. Za kandidiranje je potrebno priloiti sljedeu dokumentaciju: - ivotopis, - neovjerenu presliku diplome ili uvjerenja, - potvrdu o poloenom strunom ispitu. Kandidat/kandidatkinja koji/koja prema posebnim propisima ostvaruje prednost, mora se u prijavi na natjeaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Prijavi je duan/duna uz gore navedene dokumente priloiti i svu dokumentaciju odreenu propisom na temelju koje se poziva na pravo prednosti. Ukoliko se...

 • Company Centar za socijalnu skrb Krapina in Krapina
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), l. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,98/19 I 64/20), l. 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina i Odluke Upravnog vijea Centra za socijalnu skrb Krapina, KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2140-34-01-20-5, od 26. 08. 2020. god., Centar za socijalnu skrb Krapina raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Krapina Uvjeti koje kandidat/-kinja mora ispunjavati su slijedei: - hrvatsko dravljanstvo, - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Poreč - Parenzo in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo, temeljem lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N.76/93., 29/97., 47/99.,35/08. 127/19.), lanka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br.157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20.), lanka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo KLASA: 023-01/14-01/3 URBROJ: 2167-16-01-01-14-2 od 30.12.2014.godine, koji je stupio na snagu 09.02.2015. godine i odluke Upravnog vijea Centra za socijalnu skrb Pore-Parenzo KLASA: 023-01/20-01/6 URBROJ: 2167-16-02-01-20-2 od 28.07.2020. godine raspisuje JAVNI NATJEAJza izbor i imenovanje ravnatelja/iceCentra za socijalnu skrb Pore-Parenzo Uvjeti koje kandidat/- kinja mora ispunjavati su slijedei:- hrvatsko dravljanstvo,- završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili in...

 • Company Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), l. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te l. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica (proišeni tekst, studeni 2017) Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica na temelju Odluke KLASA: 023-01/20-01/1, URBROJ:2176-136-01-01-20-15 donesene na sjednici odranoj 24. srpnja 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: hrvatsko dravljanstvozavršen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani p...

 • Company Centar za socijalnu skrb Pula - Pola in Banjole
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLASA: 100-01/20-01/12 URBROJ: 2168-36-08-07-20-5 Pula, 8.09.2020. godine Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), te lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. sijenja 2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa, radi obavljanja poslova radnog mjesta socijalnog radnika u Centru za socijalnu skrb Pula-Pola - neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/. Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveui­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike – poloen struni ispit – 1 godina radnog iskustva u struci – probni rad 3 mjeseca. U radni od...

 • Company DOM ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE SV.ANA VINKOVCI in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  DJEJI DOM SV. ANA VINKOVCI Anina 2D, 32 100 Vinkovci KLASA:112-02-01/20-01/4 URBROJ: 2188/01-JT-7-01-20-1 Temeljem l. 55. Zakona o radu(„ Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), l. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19, 64/20), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja KLASA: 1112-06/20-01/10, URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020. godine, l. 47. Statuta Djejeg doma Sv. Ana Vinkovci, l. 4. i l. 34. Pravilnika o radu Djejeg doma Sv. Ana Vinkovci te l.7. i l. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Djejeg doma Sv. Ana Vinkovci ravnateljica Djejeg doma ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi socijalnog radnika Uz prijav na natjeaj priloiti ivotopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice, presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu, presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.), elektroniki ispis radnog staa HZMO-a, preslika ugovora o radu ili rješenje o rasporedu potvrde poslodavca. Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivani-Grad, KLASA: 011-02/14-01/10, URBROJ: 2131-14-06-06-14-1 od 24.12.2014 i Izmjena Statuta Centra za socijalnu skrb Ivani-Grad, KLASA: 023-01/18-01/1, UR.BROJ: 2131-14-06-07-18-6 od 16.05.2018., te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/37, U...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU in Hrvatsko
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

    Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru na temelju l. 40. i l. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), lanka 133 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te lanka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru i Odluke Upravnog vijea od 08.09 2020. godine,  raspisuje   JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru   Za ravnatelja/icu moe biti izabran/a i ime­novan/a osoba koja ispunjava sljedee uvjete: – hrvatsko dravljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveui­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijal...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUGA in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Poslovi socijalnog radnika dijele se na: - administrativne poslove - neposredan rad sa korisnicima i lanovima njihovih obitelji - poslove koji se odnose na organizaciju ivota u Domu...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Višeg strunog suradnika/više strune suradnice za usluge u zajednici u Odjelu za planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom Sektora za zaštitu osoba s invaliditetom - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica socijalne ili druge struke s podruja društvenih znanosti, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: polo...

 • Company 'UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA' in Zabok
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: provoditelj kreativno-terapijskih radionica i individualnog rada te savjetovanja s korisnicima. Obrazovni program: VSS odgovarajueg usmjerenja. Informatika znanja: korištenje PC, pisanje, tablice, napredno Mjesto rada: Bedekovina i Zabok Uz vlastoruno potpisanu prijavu, kandidati su duni priloiti sljedee dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku vaee vozake dozvole (ako je posjeduju), potvrdu od HZMO o ostvarenom stau, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (presliku svjedodbe ili potvrdu o steenoj strunoj spremi), uvjerenje o nekanjavanju. ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Beli Manastir in Beli
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis posla: poslovi socijalnog radnika u Odjelima Centra. Uvjeti: - hrvatsko dravljanstvo - VII/1-završen preddiplomski i diplomski sveuilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike - 12 mjeseci radnog iskustva u struci - poloen struni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) - da ne postoje zapreke iz l. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20). Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis sa kontakt telefonom i mail adresu - presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice - dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (diploma) - dokaz o po...

 • Company Centar za socijalnu skrb Petrinja in Petrinja
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA Turkulinova 35, Petrinja Klasa: 080-02/20-01/1 Urudbeni broj: 2176-135-01-01-2 Petrinja, 9.09.2020.g. Ne temelju odredbe lanka 40. i lanka. 41. Zakona o ustanovama( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbe lanka 133.stavak 2.Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), odredbe lanka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja KLASA:012-01/15-01/1, URBROJ:2176-139-01-01-15 i Odluke Upravnog vijea donesene na sjednici od 2.rujna 2020.g., Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Petrinja, raspisuje J A V N I N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Petrinja Uvjeti:hrvatsko dravljanst...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J 5. SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj (M/) Uvjeti: - magistar socijalnog rada/ diplomirani socijalni radnik - poloen struni ispit - odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES-LOŠINJ in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: organizira i rukovodi rad Centra sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj. Uvjeti: – hrvatsko dravljanstvo, – završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, – najmanje pet godina radnog staa na struni poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi, – poloen struni ispit, – nepostojanje zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20). Uz prijavu kandidati su duni priloiti: – ivotopis – domovnicu – dokaz o strunoj spremi – dokaz o radnom stau (elektr...

 • Company OAZA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi socijalnog radnika u domu za starije i nemone osobe, voenje propisane dokumentacije, odravanje radno-okupacijskih aktivnosti s korisnicima; rad na odreeno - zamjena za porodiljni 36 mjeseci; Razina obrazovanja: magistar/ra socijalnog rada ili diplomirani/a socijalni/a radnik/ica...

 • Company Centar za socijalnu skrb Koprivnica in Koprivnica
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb (proišeni tekst) KLASA: 012-01/19-01/3, URBROJ: 2137-93-01/01-19-2 od 30.12.2019.g, Centra za socijalnu skrb Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica: Diplomirani/a socijalni radnik/ca – 1 izvršiteljica/izvršitelj Mjesto rada: Koprivnica Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)poloen struni ispit12 mjeseci radnog iskustva u struciOdobrenje za samostalan radda ne postoji zapreka iz l. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., 1...

 • Company Centar za socijalnu skrb Vinkovci in Vinkovci
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem odredbi lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( “Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), odredbe lanka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17 , 130/17, 98/19 i 64/20, ), te odredbe l. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci., KLASA: 012-01/14-01/1, URBROJ: 2196-128-01-01-14-8 od 07.sijenja 2015.god., i suglasnosti nadlenog Ministarstva KLASA:550-06/20-01/33, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2, Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Vinkovci temeljem Odluke donesene na sjednici odranoj dana 03.09.2020.god., raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Vinkovci Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete:hrvats...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ploče in Hrvatsko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19 ), l. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17,98/19 i 64/20) te l. 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Ploe, Upravno vijee Centra za socijalnu skrb Ploe na temelju Odluke donesene na sjednici odranoj 28. kolovoza 2020. god. raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Ploe. Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: - hrvatsko dravljanstvo, - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne ped...

 • Company Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OBAVLJA POSLOVE I PRIJMA KORISNIKA I PRIPREMA OBITELJI KORISNIKA ZA SURADNJU U PROGRAMU REHABILITACIJE,PRATI PROVOENJE SVIH AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA REHABILITACIJE,OBAVLJA SAVJETOVALIŠNI RAD S OBITELJI TIJEKOM PROVOENJA PROGRAMA I OSIGURAVANJE PRUANJA USLUGA PSIHOTERAPIJE,SURAUJE SA ZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE, TE SOCIJALNIM, ZDRAVSTVENIM I DRUGIM USTANOVAMA RADI UKLJUIVANJA KORISNIKA U DRUŠTVENU SREDINU,DAVANJE SAVJETA I INFORMACI...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters