Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad s korisnicima, voenje postupaka radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Socijalni radnik, 1 izvršitelj (m/), na odreeno, puno radno vrijeme 20 mjeseci Uvjeti:  preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij socijalnog rada, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staa u struci, poznavanje rada na raunalu.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjere...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: zastupanje prava korisnika u organiziranom stanovanju Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Zastupnik, 2 izvršitelja (m/), na odreeno puno radno vrijeme od 21 mjeseci Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije, odobrenje za samostalni rad, jedna godina radnog staa u struci.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvje...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC in Benkovac
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Zapošljavanje pripravnika na odreeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo VII/1-preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike Uvjeti: Na natjeaj se mogu javiti osobe bez staa osiguranja u traenoj obrazovnoj razini iz podruja socijalne skrbi, prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te kod kojih ne postoji zapreka iz l. 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20). Potrebno znanje osnova informatike. Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis sa kontakt telefonom i mail adresu - presliku domovnice, osobne iskaznice ili put...

 • Company Centar SLAVA RAŠKAJ in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/18) i lanka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za radna mjesta: Rehabilitator/ica– neodreeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica (za sjedište Centra, Radnika 2, 21000 Split) Uvjeti.:VSS/VŠS – preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili diplomski sveuilišni studij iz podruja od...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ogulin in Ogulin
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l. 215. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13,152/14, 99/15, 52,16, 130/17, 98/19 i 64/20), l. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ("Narodne novine" br. 61/18, 3/19) te l. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ogulin, u vezi s Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-06/10 URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020., ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ogulin raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme – 12 mjeseci – pripravnik/ica u mjeri stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, rad u punom radnom vremenu, za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: – socijalni radnik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveuilišnim studijem ili integ...

 • Company Centar za socijalnu skrb Glina in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika vaee osobne iskaznice ili domovnica), - dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), - uvjerenje o nekanjavanju, ne starije od 30 dana....

 • Company UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" VUKOVAR in Vukovar
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar, temeljem odluke Glavnog odbora Udruge dana 11.09.2020. godine, objavljuje sljedei NATJEAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREENO VRIJEME Udruga za osobe s intelektualnim ošteenjem „Golubica“ Vukovar raspisuje natjeaj za prijam 1 (jednog) radnika za obavljanje poslova radnog instruktora Uvjeti:preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedijePoloen vozaki ispit B kategorijeOpis poslova: rad u pruanju usluge poludnevnog boravka, (sudjeluje kod ukljuivanja korisnika u novu sredinu; osposobljavanje u svrhu odravanja steenih funkcija i znanja; osposobljavanje za ob...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB in Kampor
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij socijalnog rada(s tim izjednaen VŠS soc. radnik)jedna (1) godina radnog iskustvaRok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja.Zainteresirani uz prijavu na natjeaj trebaju priloiti:ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremipresliku domovnicedokaz o radnom iskustvuprivola (u prilogu)Kandidatom prijavljenim na natjeaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natjeaja. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati.Prijave slati na adresu:Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab, s naznakom „za natjeaj- navesti radno mjesto“. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, v...

 • Company Dom 'Atilio Gamboc' Umag in Preko
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 26.08.2020. Temeljem lanka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19) i lanka 43. Statuta Doma, Zakljuka Gradonaelnika i suglasnosti Upravnog vijea Doma za starije i nemone osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos SOCIJALNI RADNIK Jedan (1) izvršitelj (m/) na neodreeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova rad...

 • Company Centar za socijalnu skrb Ogulin in Ogulin
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju l. 215. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13,152/14, 99/15, 52,16, 130/17, 98/19 i 64/20), l. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ("Narodne novine" br. 61/18, 3/19) te l. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ogulin, u vezi s Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-06/10 URBROJ: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6. srpnja 2020., ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ogulin raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme – 12 mjeseci – pripravnik/ica u mjeri stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, rad u punom radnom vremenu, za radno mjesto: socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: – socijalni radnik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveuilišnim studijem ili integ...

 • Company Centar Split in Split
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: 112-06/20-01/10 od 06. srpnja 2020.g., Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020.g. te lanka 39. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Split, ravnateljica Centra Split raspisuje NATJEAJ za prijam pripravnika na pripravniki sta na poslovima / radnom mjestu: SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj ( m/ ) Radni odnos zakljuit e se na odreeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 6.1. „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo Mjesto rada: Split i okolica UVJETI:VII/I – preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij s...

 • Company Centar za socijalnu skrb Osijek in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek (Proišeni tekst), Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/20-02/49, URBROJ:524-04-2-1-2/1-20-2 od 31. kolovoza 2020.g., l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) te l. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Osijek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek, raspisuje javni N A T J E A J Za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu na neodreeno vrijeme za radno mjesto: SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike, - 12 mjeseci rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters