Jobmonitor. Search results for Software developers

40 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company ECON d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: Svi poslovi vezani uz agronomiju...

 • Company AVIANO consulting d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: priprema i provedba EU projekata, provedba postupaka nabave, administrativni poslovi, organizacija radionica, te ostali poslovi po uputi mentora. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company AGRO SIMPA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: prodava poljoprivrednih proizvoda...

 • Company KUTJEVO D.D. in Other
  08.03.2021

  OPIS POSLA:kontrolira i vodi nabavu sredstava za zaštitu bilja za sve poslovne jedinice sukladno planovima nabave Društvakoordinira i razvija nabavu sredstava za zaštitu biljaodabire asortiman i pregovara o nabavi sredstava za zaštitu bilja s dobavljaima i davateljima uslugaprovodi primjenu zakonskih i drugih propisa iz djelokruga sredstava za zaštitu biljaprovjerava kvalitetu proizvoda, asortiman i konkurentnost proizvodaprovjerava i kontrolira stanje zaliha sredstava za zaštitu bilja i usklauje s zahtjevima za nabavomkoordinira nabavu sredstava za zaštitu bilja s direktorima i voditeljima poslovnih jedinica te s Upravom Društvakontrolira odstupanja od planiranih koliina nabave sredstava za zaštitu bilja te upozorava odgovorne osobe u poslovnim jedinicama u sluaju neplanskog poveanja za...

 • Company JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VELEBIT in Barlete
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17), lanka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i lanka 14. stavka 1. toke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Velebit“ (Klasa: 023-01/14-01/07, Ur. broj: 2125/17-01-17-22 od 13. veljae 2017. godine), po prethodnoj pribavljenoj suglasnosti nadlenog Ministarstva gospodarstva i odrivog razvoja (Klasa:112-01/21-01/03, Urbroj: 517-02-1-1-21-34 od 22. veljae 2021. godine), Upravno vijee Javne ustanove „Park prirode Velebit“ donijelo je Odluku kojom se raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos: Strunog/e voditelja/ice – Voditelja/ice Odsjeka - Slube strunih poslova zaštite, ouvanja i promicanja Uvjeti:završen preddipl...

 • Company EMPE RAZVOJ j.d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: radnik u organskom uzgoju. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company MADIG - MREŽNICA d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Nabava i prodaja zaštitnih sredstava. VSS ili VŠS agronomske ili šumarske struke, uvjet je i odslušanih 90 sati iz modula zaštite bilja. Kontakt osoba ga. Ana Magdi....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Polje
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 2. u strunom zvanju – struni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polje: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju - 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 2. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u struna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici fakulteta . Prednost: poznavanje sustava kvalitete u analitikom laboratoriju i poznavanje rada na analitikim instrumentima. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanj...

 • Company INSTITUT in Grana
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  - 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme najdue u trajanju od 23 mjeseca, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.Uvjeti: završen struni studij poljoprivrede i iskustvo od najmanje 3 mjeseca u radu na suradnikim poslovima u znanstveno-istraivakom radu, grana povrarstvo, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije.Uz prijavu treba priloiti: ivotopis (Europass obrazac), presliku diplome, dokaze o ispunjavanju ostalih navedenih uvjeta.U sluaju potrebe provest e se testiranje znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju uvjete natjeaja i/ili razgovor s ka...

 • Company NOCIAR d.o.o. in Tenja
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: Poduzee Nociar d.o.o. ima potrebu za radnikom visoke strune spreme agronomskog smjera , koji bi radio u poljoapoteci na prodaji sjemenske robe, stone hrane , sredstava za zaštitu bilja, gnojiva i sl. tj. robe iz asortimana trgovine koja djeluje u sklopu poduzea. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Na temelju Odluke IV. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-21-01 od 14. 1. 2021. i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-20-02 od 14. 1. 2021., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, u biotehnikom podruju znanosti, polje poljoprivreda, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu; Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17, 98/19), uvjete...

 • Company ROKO PROMET d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis: poslovi inenjer šumarstva. Kontakt osoba: Robert Mihaljevi...

 • Company HORTICENTAR ADRIA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis posla: prodaja repromaterijala i poljoprivrednih proizvoda, ugovaranje novih poslova, savjetovanje, preporuke ishrane u podruju uzgoja poljoprivrednih kultura na podruje Slavonije i Baranje. Potrebno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Razvijene socijalne vještine s naglašenim pregovarakim sposobnostima za otvorenu komunikaciju s kupcima i dobavljaima....

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla:brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti voa i povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostiradi godišnji plan i dinamiku otkupaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u hladnjaisudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u pogonu za proizvodnjuodrava izvještaje vezane uz uinak radnika i radi na poboljšanju istihodrava edukaciju radnika vezano uz proizvodne procese na hladnjai...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova:brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti voa te provodi sve potrebne vezane aktivnostiradi godišnji plan proizvodnje i dinamiku berbeprati zdravstveno stanje u nasadu i adekvatnu primjenu zaštitnih sredstavaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u vonjakusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u voarskoj proizvodnjiodrava izvještaje vezane uz uinak radnika i radi na poboljšanju istihodrava edukaciju radnika vezano uz prepoznavanje štetnika i bolesti u voarskoj proizvodnji...

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  VSS Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu,introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  VSS - Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu, introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  VSS - Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu, introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  VSS - Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu, introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Strunog savjetnika/strune savjetnice za poljoprivredno zemljište u Odjelu za poljoprivredno zemljište - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica agronomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Uvjet magistra/magistre, odnosno strunog specijaliste/strune specijalistice, temeljem odredbe lanka 35. stavka 1. Uredbe o klasi...

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Višeg strunog suradnika/više strune suradnice za provedbu i praenje mjera u poljoprivredi u Odsjeku za provedbu i praenje mjera Odjela za razvoj i unapreivanje poljoprivrede i šumarstva - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica agronomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Uvjet magistra/magistre, odnosno strunog s...

 • Company HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT in Jastrebarsko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEAJ za izbor na struno radno mjesto struni suradnik u sustavu znanosti u znanstvenoj grani zaštita šuma – 1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad u trajanju šest mjeseci. Mjesto rada je u Jastrebarskom. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017), pristupnici (m/) na natjeaj trebaju ispunjavati sljedee obvezne uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij Šumarstvo - osnovno poznavanje MS Office paketa, GIS softvera - poloen vozaki ispit B kategorije - znanje engleskog jezika u govoru i pismu, najmanje razina B1 - strani dravljani - znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, najmanje razina B2. Od pristupnika se oekuje spremnost rada na otvorenom i u š...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta izvršitelja na radnom mjestu I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: završen dodiplomski ili diplomski sveuilišni studij biotehnikog, prirodnog ili društvenog podruja, radno iskustvo od jedne godine; znanje rada na osobnom raunalu. Prednost: biotehniko podruje, dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada u MS Office (Word, Excel, PowerPoint), prezentacijske vještine, radno iskustvo na poslovima vezanima uz projekte. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku di...

 • Company D-FRUCTUS d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: rad na plantai borovnica....

 • Company TERAN j.d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - prodaja poljoprivrednih proizvoda, pruanje savjeta i informacija, poznavanje rada na raunalu i blagajni. -narudba robe s posebnim osvrtom na zaštitna sredstva, sadni materijal i slaganje robe. Jedan od uvjeta zaposlenja radnika je odslušanih minimalno 90 sati u podruju zaštite bilja u programu strunog studija. Ostala znanja i vještine: komunikativnost, uslunost, ambicioznost...

 • Company AGROTINČICA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad sa sredstvima zaštite bilja, gnojivima, sadnicama voaka, povra, cvijea te savjetodavni i ostali tekui poslovi....

 • Company VITA KEMIJA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: prodaja mineralnih gnojiva i struno savjetovanje u poljoprivredi Druga znanja i vještine: spremnost na timski rad,aktivno sudjelovanje u poslovanju društva Informatika znanja: Microsoft Office (Word, Exell, ...) Mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa s obveznim probnim radom od 6 mjeseciZa posao agronoma/ekonomista traimo osobu orijentiranu na širenje trišta na Varadinskoj, Meimurskoj, Virovitiko-podravskoj, Korivniko-krievakoj upaniji, pa i šire. Osoba koja raspolae znanjima, iskustvom i eljna je razvijati sebe kao pojedinca i kao lana tima Vita Kemije. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete oglašenog radnog mjesta bit e kontaktirani i pozvani na razgovor. Kandidati koji ne budu kontaktirani u roku od 15 dana od isteka oglasa ovim putem zahvaljujemo na prijavi....

 • Company ILIJA j.d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis posla: suradnja sa kupcima i dobavljaima, voenje i nadzor poslova i drugi poslovi u nadlenosti inenjera šumarstva....

 • Company HORTICENTAR ADRIA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis posla: Prodajni predstavnik za podruje Virovitiko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske upanije. Prodaja repromaterijala i poljoprivrednih proizvoda, ugovaranje novih poslova, savjetovanje, preporuke ishrane u podruju uzgoja poljoprivrednih kultura. Potrebno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na raulanu, vozaki ispit B kategorije. Razvijene socijalne vještine s naglašenim pregovarakim sposobnostima za otvorenu komunikaciju s kupcima i dobavljaima...

 • Company HORTICENTAR ADRIA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis poslova:prodaja repromaterijala i poljoprivrednih proizvoda, ugovaranje novih poslova, savjetovanje, preporuke ishrane u podruju uzgoja poljoprivrednih kultura. Prodajni predstavnik za podruje Splitsko-dalmatinske i Dubrovako-neretvanske upanije. Potrebno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Razvijene socijalne vještine s naglašenim pregovarakim sposobnostima za otvorenu komunikaciju s kupcima i dobavljaima....

 • Company INSTITUT in Visoko
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivinih patogena masline, Anti-Mikrobi-OL“ (UIP-2020-02-5090), na odreeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti i to izborom:- doktoranda u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, s obavezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija.Obvezni uvjeti: završen sveuilišni studij koji omoguava upis na poslijediplomski sveuilišni (doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz podruja biotehnikih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na ...

 • Company INSTITUT in Visoko
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  - za izbor u suradniko zvanje i na suradniko radno mjesto poslijedoktorand, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu i za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2020-02-6899 „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“, a najdue u trajanju od 24 mjeseca.Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatske zaklade za znanost za zapošljavanje poslijedoktoranda () te imati završen poslijediplomski sveuilišni studij i steen akademski stupanj doktora znanosti iz podruja biotehnikih ili prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva i srodnih podruja. Dodatni uvjeti: iskustvo u spektrometrijskim metodama analize specijaliziranih metabolita u biljkama i/ili in vitro testovima biološke aktivnosti spojeva iz biljaka, visoka motiviranost k...

 • Company INSTITUT in Vis
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  - za izbor u suradniko zvanje i na suradniko radno mjesto poslijedoktorand, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu i za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj razliitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049), a najdue u trajanju od 15 mjeseci.Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatske zaklade za znanost za zapošljavanje poslijedoktoranda (), te imati završen poslijediplomski sveuilišni studij i steen akademski stupanj doktora znanosti iz podruja biotehnikih znanosti, polje prehrambena tehnologija ili polje poljoprivreda. Dodatni uvjeti: dobro poznavanje instrumentalnih tehnika analize i ekstrakcije hlapljivih spojeva arome i fenolnih spojeva...

 • Company SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA in Knin
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA KNIN KLASA:602-03/21-01/41 UR. BROJ: 2182/1-12/2-10-21-1 DATUM: 12. veljae 2021. Na temelju l. 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( «NN», br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 16/12, 5/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18 i 98/19) i l. 94. Statuta škole ravnatelj škole donosi: O D L U K U o raspisivanju javnog natjeaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: nastavnik struno teoretskih predmeta, poljoprivredna skupina predmeta – jedan izvršitelj/ica na odreeno radno vrijeme do 31.08.2021. na nepuno radno vrijeme 17 sati u nastavi tjedno odnosno 34 sata ukupno tjedno Pored opih uvjeta kandidat mora ...

 • Company BANIĆ PROMET d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: prodaja u poljo-ljekarni...

 • Company TRGOCENTAR d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 05.03.2021

  Agronom sa odslušanim programom za zaštitu bilja i prodaju pesticida. Opis poslova: rad u prodavaonici, savjetovanje kupaca, prodaja preparata, naplata....

 • Company FITO EKOLOGIJA d.o.o. in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Uz prijavu, potrebno je priloiti ivotopis. Opis poslova: - priprema i podnošenje Zahtjeva za potporu i potrebne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - priprema dokumentacije i podnošenje prijava projekata sufinanciranih iz Nacionalnog programa pomoi sektoru vina - priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu i potrebnih dopuna projekata sufinanciranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Nacionalnog programa pomoi sektoru vina - priprema korisnika potpora za kontrolu na terenu - savjetodavne usluge tijekom ishoenja potrebnih dozvola, komunikacija s Ministarstvima i nadlenim institucijama Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapšljavanja....

 • Company "AGROSAN" in Velika
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis poslova: proizvodinja povra na otvorenom u Novom iu - Velika Gorica; poslovi obuhvaaju proizvodnju pova /sjetva, proizvodnju presadnica, sadnju, njegu usjeva, berba, pripremu proizvoda za trište i distribuciju;...

 • Company MARASKA D.D. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLA: Prouava i razvija metode uzgoja poljoprivrednih kultura, pronalazi naine sigurnijeg suzbijanja štetnih nametnika i bolesti poljoprivrednih kultura te djelotvornije zaštite poljoprivrednog tla, usavršava metode prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testira pesticide, provodi selekcije novih sorti i kontrolu sjemenskog materijala i sadnica, izrada,provedba i kontrola kompletne zaštite voaka, voenje evidencije i kompletne administracije za vonjak, upravljanje stalnim i sezonskim radnicima, rad s radnicima tijekom rezidbe i berbe zbog kontrole i postizanja veeg uinka, voenje brige  oko hortikulture, maksimalna ekonomska briga o potrošnji materijalnih sredstava poslovnog subjekta, planira, organizira, nadzire i sam obavlja poslove koji se odnose na obradu, zaštitu, odravanje be...

 • Company VIS SOLIS d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Opis posla: - unapreenje prodaje uz informiranje kupaca o proizvodima, - kreiranje potranje kod poljoprivrednih proizvoaa, - odgovornost za realizaciju zadanog budeta s naglaskom na prodaju, profit i razinu zaliha, - upravljanje asortimanom u skladu sa strategijom poduzea, potrebama kupca i trendovima na trištu, - terenski rad - obilazak kupaca, prezentacija robe, prikupljanje narudbi, dostava robe - ostali poslovi prema dogovoru Uvjeti: prvostupnik/prvostupnica i/ili magistar/magistra struke - agronomski smjer. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters