Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

7 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 'VUKOVARSKI LEPTIRIĆI' in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Pruanje usluga individualne logopedske terapije u radu s djecom s teškoama u razvoju.U prijavi za natjeaj, uz zamolbu, potrebno je priloiti: ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, dokaz o steenoj strunoj spremi, potvrdu o nekanjavanju i dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO-a). Rad je omoguen u opremljenom prostoru sa dostupnim suvremenim logopedskim setom i materijalima. Više informacija o Udruzi Vukovarski leptirii - ; Facebook stranica: Vukovarski Leptirii;...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI in Pag
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta: STRUNI SURADNIK LOGOPED/ICA1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodreeno, za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Djejem vrtiu Paški mališani,Pag. Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013). Razina obrazovanja: VSS, završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij – magistar logopedije, prof. logoped, dipl. logoped. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natjeaja. Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Uz zamolbu (vlastoruno potpisanu) je potrebno priloiti: - ivotopis, -dokaz o dravljanstvu, - dokaz o steenoj strunoj spremi, - dokaz o poloenom strunom ispitu ( ukoliko je poloen) -uvjerenje nadlenog Opinsk...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu LOGOPED– 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme. Uvjeti: 1. Diplomski sveuilišni studij logopedije (sveuilišni prvostupnik-bacc.), odnosno magistar logopedije 2. Poloen struni ispit 3. Potrebno radno iskustvo 1 godina, 4. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim bra...

 • Company MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis posla:• provoenje individualnih logopedskih programa s korisnicima (u centru i online)• priprema za rad s korisnicima u direktnom radu• rad u timovima (timovi djeteta, timovi strunjaka)• rad na osobnom i profesionalnom razvoju• suradnja s ostalim lanovima tima. Što traimo od kandidata:• spremnost na kontinuirano stjecanje i primjenu potrebnih znanja za obavljanje posla, posveenost osobnom i profesionalnom razvoju• dijeljenje steenih znanja• kreativnost, inovativnost, sposobnost rješavanja problema• poticanje timskog rada, pomaganje drugima u rješavanju konfliktnih situacija, uvaavanje drugaijih stajališta i prihvaanje razliitosti• sposobnost timskog rada s grupama zaposlenika• jasno prenošenje ideja, injenica i uputa• aktivno slušanje• fokus na osobnu uinkovitost i usmjerenost rezult...

 • Company FENIKS, suvl. Nina Barić i Nikolina Jezernik in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  - MOGUNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA NEODREENO VRIJEME...

 • Company Udruga osoba s invaliditetom 'Prijatelj' in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis poslova: Pruanje usluga individualne logopedske terapije u radu s djecom s teškoama u razvoju U prijavi za natjeaj, uz zamolbu, potrebno je priloiti: ivotopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o steenoj strunoj spremi. Rad je omoguen u opremljenom prostoru sa dostupnim suvremenim logopedskim setom i materijalima. ...

 • Company CENTAR ZAJEZDA in Preko
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Temeljem lanka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/2018) i lanka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, (Klasa:505-01/20-01/2, Urbroj:2211-320-20-01-1) od 07.03.2020. ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda objavljuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na odreeno puno radno vrijeme, temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/21-02/405, Urbroj: 524-08-01-02/1-21-2 za radno mjesto Odgajatelj/ica - odreeno puno radno vrijeme (zamjena za due bolovanje) – 1 izvršitelj/ica Uvjeti:VŠS/VSS - preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih zna...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters