Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

42 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠA NOVALJA in Novalja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  JAVNI POZIV Za prijavu kandidata (m/) za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju u Osnovnoj školi A.G. Matoša Novalja I. Nositelj projekta ,,Obrazovanje jednakih mogunosti" UP.03.2.1.03-0036 je Liko-senjska upanija, a koji se provodi u okviru instrumenta ,,Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III." temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ,,Uinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020., (u daljnjem tekstu: projekt). II. Na Javni poziv mogu se javiti kandidati:sa završenom najmanje etverogodišnjom srednjom školom,sa završenim osposobljavanjem i steenom djelominom kvalifikacijom,protiv ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'MANUŠ' SPLIT in Split
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18. 98/19 i 64/20) Osnovna škola Manuš-Split, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomonika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94...

 • Company Osnovna škola Ravne njive-Neslanovac Split in Split
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola „Ravne njive-Neslanovac“ Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 23 sata tjedno (23/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20). Natje...

 • Company Osnovna škola Ravne njive-Neslanovac Split in Split
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola „Ravne njive-Neslanovac“ Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 21 sat tjedno (21/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20). Natjea...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 77. stavka 6. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac i lanka 16. stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj: 61/18), a temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04-3-1-2/2-20-157 od 4.9.2020. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Zagreb, Tuškanac 15 objavljuje N A T J E A J za prijam u radni odnos Struni radnik I. vrste – odgajatelj/ica, na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije - poloen strun...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 77. stavka 6. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, lanka 16. stavka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj: 61/18) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike klasa: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04-3-1-1/5-20-169 od 7.9.2020. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Zagreb, Tuškanac 15 raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos Uitelj/ica edukacijski rehabilitator, puno radno vrijeme, na odreeno vrijeme - 2 izvršitelja/ice Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanku 28. stavku 1. P...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. EDUKATOR/ICA REHABILITATOR U ODJELU DJELOMINE INTEGRACIJE, 3 izvršitelja, neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijav...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PRIMOŠTEN in Kruševo
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 5. Pravilnika o radu, Upravno vijee Djejeg vrtia Opine Primošten na svojoj 4. sjednici odranoj 31. kolovoza 2020. donijelo je: Odluku o raspisivanju natjeaja za izbor logopeda/ice - defektologa/ice na 1/2 radnog vremena na odreeno u Djejem vrtiu Opine Primošten Raspisuje se natjeaj za izbor logopeda/ice u Djejem vrtiu Opine Primošten - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena ) za vrijeme trajanja projekta „Unapreenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja“ Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij za profesora logopedije ili diplomiranog logopeda ...

 • Company POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI in Vinkovci
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI KLASA: 112-01/20-01/09 URBROJ: 2188-50-01-20-1 Vinkovci, 16.rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) a u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Ui...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u strunom zvanju – viši struni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - logoped, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/104, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 10. oujka 2020. godine) Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveuilišta u Za...

 • Company Dječji vrtić More in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izrada individualnih planova rada prema specifinim potrebama pojedinog djeteta, izrada i voenje propisane dokumentacije, evidencije i izvještaja o radu, doprinošenje psihofizikom razvoju djece, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, sigurnosti i intelektualnom razvoju i dr. Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 41. Statuta Djejeg vrtia More (od 15. oujka 2020. godine), Upravno vijee Djejeg vrtia More raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Rehabilitator - odgojitelj (M/) 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni ili specijalistiki studij edukacijske-rehabilitacije ili logopedije - znanje rada s informatikim alatima za tek...

 • Company ANGERONA j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Uvjeti za radno mjesto logopeda: • diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij odgovarajue vrste ili VSS, profesor logoped ili diplomirani logoped ili magistar logopedije • poloen struni ispit • utvrenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta • da nije pravomono osuivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije voen kazneni i prekršajni postupak za djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju • probni rad tri mjeseca nakon ega mogunost zapošljavanja na neodreeno Traimo: - Osobu za rad s djecom u programima rane intervencije, predškolskog i školskog uzrasta (0-12g) - emocionalno stabilnu osobu, senzibiliziranu za posebne potrebe djece s poteškoama u razvoju kao i za njihove obitelji, tolerantnu i strpljivu, prilagodl...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Potrebna zvanja: magistar/ra logopedije, logoped/inja profesor/ica defektolog/inja – smjer ošteenja govora, profesor/ica defektolog/inja smjer: mentalna retardacija i ošteenje govora, ošteenje sluha i ošteenje govora, ošteenje govora i mentalna retardacija, ošteenje govora i ošteenje sluha. Radno mjesto se popunjava zbog zamjene odsutne djelatnice do 60 dana, do raspisivanja natjeaja po lanku 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19, 64/20)....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN in Preko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 99. stavka 9. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18. i 59/19.) , Odluke o priznavanju prava na potporu pomonika u nastavi Sisako – moslavake upanije od 25. oujka 2020. , te na temelju Programa projekta „Zajedno do obrazovanja“ dobivenog preko Otvorenog poziva Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ravnateljica Osnovne škole Ivo Kozaranin raspisuje: NATJEAJ za dostavu prijava za prijam osobe za: - pomonika u nastavi (...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Polje
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 2. dva izvršitelja (m/) u naslovno suradniko zvanje – asistent, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti, znanstveno polje: Logopedija, na predmetu Fonijatrija Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveuilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu. Posebni/dodatni uvjet za radno mjesto pod tokom 2.: - završen diplomski sveuilišni studij logopedije Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti: ivotopis, preslike odgovarajuih d...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Polje
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za izbor: 1. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom podruju: Društvene znanosti ili u znanstvenom podruju: Interdisciplinarne znanosti, znanstveno polje: Kognitivna znanost, na odreeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-2 od 8. lipnja 2020. godine, te Izmjena Suglasnosti Kl: 100-01/20-03/192, Ur.broj: 380-012/246-20-4 od 24. kolovoza 2020. godine). Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/...

 • Company CENTAR LIČE FARAGUNA in Labin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te Pravilnika o radu, Centar Lie Faraguna Labin, objavljuje N A T J E A J za popunu upranjenog radnog mjesta 1. Odgajatelj, edukacijski rehabilitator (m/) na neodreeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86...

 • Company CENTAR LIČE FARAGUNA in Labin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad s uenicima s teškoama u razvoju. Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te Pravilnika o radu, Centar Lie Faraguna Labin, objavljuje N A T J E A J za popunu upranjenog radnog mjesta 1. Uitelj defektolog – edukacijski rehabilitator (m/) na odreeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – zamjena za djelatnicu koja je imenovana ravnateljem - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o o...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR in Donji Kućan
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Jurja Kriania 33, 42 000 Varadin, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.PROFESOR/ICA DEFEKTOLOG/INJA – smjer rehabilitacija, MAGISTAR/RA EDUKACIJSKE REHABILITACIJE - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno Uvjeti: magistar/ra edukacijske rehabilitacije, defektolog rehabilitator i ispunjeni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 05/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/ 68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)radni odnos u školi ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 106.Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiosobe iz lanka 102. stavka 1-3 Zakona o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJE TUĐMANA in Knin
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA Kneza Ivaniša Nelipia 2 22 300 Knin Klasa: 602-02/20-03/115 Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-20-1 U Kninu, 11. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12. – proišen tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) i lanka 5. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi dr. Franje Tumana, Knin, Osnovna škola dr. Franje Tumana, Knin, zastupana po ravnatelju Silviju Norac – Kljajo, dipl. teologu, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: UITELJA EDUKATORA-REHABILITATORA ( M/ ) ( slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena UVJETI: Prema Z...

 • Company PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ KONAVLE in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ....

 • Company PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ KONAVLE in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ....

 • Company Srednja strukovna škola Vinkovci in Vinkovci
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI Stanka Vraza 15, Vinkovci KLASA:112-03/20-01/01 URBROJ:2188-49-01-20-128 Vinkovci, 10.9.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski poten...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI in Karlovac
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: poslovi edukacije i rehabilitacije. Na temelju l.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 105/10; 90/11;16/12; 86/12; 94/13;152/14; 7/17; 68/18; 98/19;64/20) CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEI, Karlovac, Banija 24, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto EDUKACIJSKI REHABILITATOR, m/, na neodreeno i puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj, mjesto rada Karlovac UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DONJI LAPAC in Birovača
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  NA NATJEAJ MOGU SE PRIJAVITI OSOBE :sa završenom najmanje etverogodišnjom srednjom školom,protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.Uz prijavu na javni poziv, kandidati su duni priloiti sljedeu dokumentaciju:ivotopis,dokaz o strunoj spremi ( preslika ),dokaz o hrvatskom dravljanstvu ( preslika domovnice ),dokaz o prebivalištu ( preslika osobne iskaznice ),potvrda o nekanjavanju ( orginal, ne stariji od 6 mjeseci ).Prednost pri zapošljavanju imat e kandidati koji imaju Potvrdu o završenoj edukaciji ( priloiti Potvrdu ), a zatim kandidati koji imaju iskustva na poslovima pomonika u nastavi ( Potvrda škole ). Kandidati koji se posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natjeaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propi...

 • Company DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI in Karlovac
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad s djedom s poremeajima u ponašanju. Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su obavezni priloiti sljedee: - ivotopis - presliku diplome o steenoj strunoj spremi - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice) - elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje o nekanjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut istrani ili kazneni postupak ( ne starije od 30 dana). - Potrebne dokumente kandidati dostavljaju iskljuivo u preslikama, koje se nee vraati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidati e dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim branitelj...

 • Company Logopedski kabinet Kiki d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poticanje razvoja govora kod djece predškolske i školske dobi. Razina obrazovanja: VSS, magistar struke - logoped/logopedinja. Potreban poloen struni ispit....

 • Company ŽGK 'KORAK' in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: struni i savjetodavni rad s ranjivim skupinama kontinuirano i aurno voenje potrebne administracije sudjelovanje na strunim edukacijama sudjelovanje u javnim istupima - posao na odreeno, zamjena za bolovanje, uz probni rad na 3 mjeseca, mogunost produenja ugovora Traimo osobu koja je visoko motivirana, prilagodljiva i spremna raditi samostalno, ali i u timu, u dinaminom okruenju. Potrebno je znanje o radu s ranjivim skupinama, ali i spremnost na teinu tematike kojom se bavimo (primarno nasilje u obitelji). Obvezan je odgovoran i povjerljiv odnos prema korisnicima/ama. Poeljno je iskustvo u voenju administracije te spremnost na uenje i dodatno educiranje.   Dostaviti: zamolbu i ivotopis, uvjerenje o nekanjavnju (ne starije od 30 dana), dokaz o radnom iskustvu (potvrda sa HZMO...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SKALICE in Split
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola Skalice raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno puno radno vrijeme za 40 sati tjedno (40/40), jedan (1) izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20). Natjeaj se raspisuje ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI in Split
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18. 98/19 i 64/20) Osnovna škola Mejaši –Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 22 sata tjedno (22/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za pomonika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD in Marina
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijee Djejeg vrtia „Biogard“ Biograd na Moru, raspisuje NATJEAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu: STRUNI SURADNIK/ICA – LOGOPED – odreeno vrijeme 1 (jedan/a) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje 16 mjeseci. Uvjeti za radno mjesto: VSS, završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij – magistar/tra logopedije, prof. logoped, dipl. logoped, dipl. defektolog-logoped, poloen struni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju, probni rad 90 dana. UVJETI:Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostal...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad s djecom i odraslima oboljelim od mišine distrofije i srodim neuromuskularnim bolestima, poeljno osmišljavanje i provoenje projekata/programa, i drugi administrativni poslovi po potrebi. Potrebna senzibilizacija za rad s osobama s invaliditetom.Obavezan poloen struni ispit. Pismene zamolbe i ivotopis slati na e-mail ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRDA in Split
  09.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola "Brda" Split raspisuje NATJEAJ za radno mjesto pomonik u nastavi za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 24 sata tjedno (24/40), 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Kandidat za pomonika u nastavi mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17 ,68/18, 98/19. i 64/20). Natjeaj se raspisuje za...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRI in Split
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola ____________DOBRI-SPLIT____________________ raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Struni komunikacijski posrednik za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelja (m/) UVJETI: Kandidat za strunog komunikacijskog posrednika mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za strunog komunikacijskog posrednika te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Logoped - na odreeno puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja (m/) Uvjeti: - diplomski sveuilišni studij logopedije (s tim izjednaen VSS) Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti propisanu dokumentaciju prema p...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TROGIR in Trogir
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i l. 50. Statuta Djejeg vrtia „Trogir“ Trogir, Upravno vijee na sjednici odranoj dana 31. 08. 2020. donijelo je odluku o raspisivanju:N A T J E A J A za radno mjesto: 1. STRUNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom – (1 izvršitelj/izvršiteljica) POTREBNI STRUNI UVJETI: - Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada DV „Trogir“ Trogir Probni rad 90 dana. U prijavi na natjeaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, dat...

 • Company Udruga "Maslačak" Križevci in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis posla: Direktan rad sa osobama s intelektualnim teškoama u poludnevnom boravku i djecom i mladima s teškoama u razvoju. Provedba aktivnosti strunog osposobljavanja, odgoja i obrazovanja i slobodnog vremena, pomo u uenju. Individualni rad sa korisnicima i rad u skupini. Timski rad sa ostalim voditeljima u Udruzi. Administracija projektne dokumentacije. Razina obrazovanja: VŠS, VSS Zvanja: radni terapeut, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, psiholog, uitelj, odgajatelj i sl. Radno iskustvo: Iskustvo u radu sa osobama s invaliditetom, iskustvo u administrativnim poslovima i provedbi projekata....

 • Company CENTAR ZA AUTIZAM in Osijek
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20.) Centar za autizam, Vinkovaka 3, Osijek, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: STRUNI SURADNIK LOGOPED – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj , mjesto rada Osijek, probni rad 180 dana. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019.) Uz ...

 • Company CENTAR ZA AUTIZAM in Osijek
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Centar za autizam, Vinkovaka 3, Osijek, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: UITELJ EDEUKACIJSKI REHABILITATOR RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj , mjesto rada Osijek, probni rad 180 dana. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company CENTAR ZA AUTIZAM in Osijek
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Centar za autizam, Vinkovaka 3, Osijek, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR U ODGOJNO OBRAZOVNIM SKUPINAMA – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 6 izvršitelja , mjesto rada Osijek, probni rad 180 dana. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters