Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

10 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu EDUKATOR -REHABILITATOR– 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme radi zamjene Uvjeti: 1. Diplomski sveuilišni studij edukacijske rehabilitacije, diplomski sveuilišni studij iz podruja odgojnih znanosti (sveuilišni prvostupnik-bacc.) 2. Poloen struni ispit 3. Potrebno radno iskustvo 1 godina, 4. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET in Adamovec
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje NATJEAJ Za prijam zaposlenika u radni odnos: 1. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste, struni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na odreeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu Uvjeti: - završen sveuilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije - najmanje jedna godina iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi s teškoama u razvoju - najmanje jedna godina rada na znanstvenim projektima usmjerenim na djecu školske dobi s teškoama u razvoju Uz pisanu prijavu na natjeaj prilae se: - ivotopis, - dokaze o ispunjavanju uvjeta, - elektroniki zapis o radno pravnom statusu - domovnicu ili dokaz o dravljanstv...

 • Company DJEČJI DOM ZAGREB in Other
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis poslova: prevencija, dijagnostika i tretman predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije jezika, govora i glasa uslijed razliitih uzoraka, rana intervencija djece: poticanje komunikacije i interakcije, jezino-govornih vještina, fine motorike. Potreban struni ispit....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA in Mlini
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  N A T J E A J ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA za obavljanje poslova radnog mjesta: STRUNI SURADNIK – EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (DEFEKTOLOG/ICA) jedan (1) izvršitelj/icana odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, za vrijeme trajanja Projekta: Unapreenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja iobrazovanja djejeg vrtia opineupa dubrovaka (UP.02.2.2.08.0072 ) , najdulje 30 mjeseci Mjesto rada: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 MLINI UVJETI za radno mjesto struni suradnik – edukacijski rehabilitator /ica (defektolog/inja): Diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij edukacijsko – rehabilitacijskog profila ili diplomirani defektolog/ica, odnosno magistaredukacijske-rehabilitacije ili professor/ica rehabilitator/icaili professor/ica defektologijePolo...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 2. SOCIJALNI PEDAGOG – 1 izvršitelj (M/) Uvjeti: - magistar socijalne pedagogije. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/a je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan/a je priloiti osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta i sv...

 • Company Osnovna škola Julija Kempfa in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19) i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Julija Kempfa (KLASA: 003-05/14-01/01 URBROJ: 2177-23-01-14-01 od 30.12.2014. godine), te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Kempfa, Poega (KLASA: 003-05/19-01/01 URBROJ: 2177-23-01-19-01 od 15.2.2019. godine), ravnateljica Škole raspisuje: NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA -uitelj/ica edukator-rehabilitator 4 izvršitelj/ica na neodreeno i puno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Julija Kempfa, Poega, te lanka 7. toke 5. Pravilnika o org...

 • Company Osnovna škola Julija Kempfa in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19) i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Julija Kempfa (KLASA: 003-05/14-01/01 URBROJ: 2177-23-01-14-01 od 30.12.2014. godine), te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Kempfa, Poega (KLASA: 003-05/19-01/01 URBROJ: 2177-23-01-19-01 od 15.2.2019. godine), ravnateljica Škole raspisuje: NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA -uitelj/ica edukator-rehabilitator 1 izvršitelj/ica na odreeno i nepuno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Julija Kempfa, Poega, te lanka 7. toke 5. Pravilnika o organizaciji rad...

 • Company DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO" in Selo
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Uvjeti: osim opih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati uvjete prema lanku 24.i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97)Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno lanku 13.st.2.Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)Uz pisanu prijavu na natjeaj, kandidati moraju priloiti sljedee dokumente u preslici: - presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, -dokaz o strunoj spremi, -uvjerenje o poloenom strunom ispitu ili dokaz da je kandidat osloboen/a obveze polaganja istog -potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO, -uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,odnosno uvjerenj...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Voditelj odgojno - obrazovne skupine - strunjak za rad s osobama s ošteenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode - na odreeno puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja (m/) Uvjeti: - sukladno propisima za predškolski odgoj i obrazovanje - verbotonalna edukacija - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi k...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1. Voditelj odgojno - obrazovne skupine - strunjak za rad s osobama s ošteenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode - na neodreeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/) Uvjeti: - sukladno propisima za predškolski odgoj i obrazovanje - verbotonalna edukacija - jedna godina iskustva Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis, - presliku rodnog lista, - presliku domovnice, - dokaz o vrsti i stupnju strune spreme, - dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, - elektroniki zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters