Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

54 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company OPĆINA SIBINJ in Sibinj
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Statuta opine Sibinj („Slubeni vjesnik Brodsko- posavske upanije“, broj: 04/13 i 1/18 i „Slubene novine Opine Sibinj“, broj: 01/2018 i 02/2020), a u sklopu provedbe projekta „Nastavljamo zajedno!“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0322 u okviru programa „Zaeli –program zapošljavanja ena – faza II“, opinski naelnik opine Sibinj raspisuje JAVNI POZIV za zapošljavanje ena u sklopu provedbe projekta „Nastavljamo zajedno!“, kodni broj: UP.02.1.1.13.0322 Cilj projekta je olakšati pristup trištu rada i zapošljavanju nezaposlenim enama s niom razinom obrazovanja s podruja opine Sibinj. OPI UVJETI: M...

 • Company UDRUŽENJE 'BARANJA' in Lug
  08.03.2021

  Mjesto rada: naselja opine Dra J A V N I O G L A S za zasnivanje radnog odnosa u projektu „Susjedska pomo u Baranji“ – radnica za pomo u kui Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na projektu „Susjedska pomo u Baranji„ iz programa “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II” Program “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapreenju poloaja ena na trištu rada i zaštite prava ena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja drava lanica EU. Naglasak je na promicanju socijalne ukljuenosti i suzbijanja siromaštva, ukljuivanjem kao sudionica nezaposlene ene koje su u nepovoljnom poloaju na trištu rada, a koje e skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom poloaju. Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne ene s najviše završen...

 • Company OPĆINA PRIMOŠTEN in Hrvatsko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA UPANIJA OPINA PRIMOŠTEN NAELNIK KLASA: 112-07/21-01/01 URBROJ: 2182/02-02/21-1 Primošten, 24. veljae 2021. godina Na temelju lanka 45. Statuta Opine Primošten („Slubeni vjesnik Opine Primošten“ broj: 1/18, 2/18 i 2/20) Opinski naelnik, dana 24. veljae 2021. godine, objavljuje: J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za zapošljavanje na podruju Opine Primošten na radnom mjestu Gerontodomaica (5 izvršiteljica) Opina Primošten poziva osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem projekta „Zaeli enu za pomo Primoštenu“ UP.02.1.1.13.0160 u sklopu natjeaja ZAELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA – faza II Broj poziva: UP.02.1.1.13 a koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, ene s ...

 • Company HSS in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: pruanje usluga gerontodomaice (pomo u kui i izvan kue) osobama s ošteenjem vida, voenje evidencije rada i evidencije vonje osobnim automobilom za potrebe posla, suradnja s koordinatorom na projektu. Osoba mora posjedovati automobil koji e koristiti za rad, te imati osnovno znanje rada na raunalu....

 • Company OPĆINA ČEMINAC in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: odravanje javnih površina...

 • Company KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VJEKOSLAV KLAIĆ GARČ in Hrvatsko
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta ''Zaeli - Program zapošljavanja ena'', KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. sijenja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0266 od 05. sijenja 2021. godine, te lanka 7. Statuta Kulturno-umjetnikog društva ''Vjekoslav Klai'' Garin, predsjednik KUD-a Antun Trabalko, objavljuje JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme u sklopu Projekta ''Još jednom zaeli na podruju opine Garin'', u trajanju od 8 dana za zapošljavanje na odreeno vrijeme u Kulturno-umjetnikom društvu ''Vjekoslav Klai'' Garin, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Proj...

 • Company Udruga osoba s invaliditetom Križevci in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla:Pruanje pomoi kod osobne higijene korisnice osobne asistencije; pripremanje obroka,pruanje pomoi u kuanskim poslovima,obavljanje kupovine,obavljanje administrativnih poslova,pratnja pri odlasku lijeniku, podizanje lijekova iz ljekarne i sl.pratnja i pomo u razliitim aktivnostima svakodnevnog ivota....

 • Company OPĆINA ĐELEKOVEC in Imbriovec
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-129, od 6. srpnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0179 i lanka 47. Statuta elekovec (Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 4/13, 5/16, 2/18 i 6/20), opinska naelnica raspisuje   O G L A S za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u sklopu projekta “Zaeli u Ludbregu”   Opina elekovec raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaeli u Ludbregu“:   Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica   Uvjeti:...

 • Company OPĆINA HLEBINE in Hlebine
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-129, od 6. srpnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0179 i lanka 46. Statuta Opine Hlebine (Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 10/09, 5/13, 3/18. i 6/20), opinska naelnica Opine Hlebine objavljuje   O G L A S za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u sklopu projekta “Zaeli u Ludbregu”   Opina Hlebine raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaeli u Ludbregu“:   Naziv radnog mjesta: Geron...

 • Company OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI in Novigrad
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-129, od 6. srpnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0179 i lanka 46. Statuta Opine Novigrad Podravski (Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije” broj 5/13,2/18. i 5/20 ), opinski naelnik objavljuje   O G L A S za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u sklopu projekta “Zaeli u Ludbregu”   Opina Novigrad Podravski raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaeli u Ludbregu“:   Naziv radnog mjesta: Ger...

 • Company OPĆINA ČAĐAVICA in Hrvatsko
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01/2-21-4, od 28. sijenja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.380, lanka 54. Statuta Opine aavica (“Slubeni glasnik Opine aavica”, broj 1/19.,2/19 I 1/20. ), Naelnik Opine aavica objavljuje JAVNI NATJEAJ Za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme Projekt “ZAELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA - FAZA II” - "ZAELI 2 - OPINA AAVICA" za pri...

 • Company LAG "Zeleni trokut" in Lipik
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natjeaja za zapošljavanje ena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. sijenja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se: JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme - Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ Radno mjesto: Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (40 izvršiteljica...

 • Company LAG "Zeleni trokut" in Lipik
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme - Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ Radno mjesto: Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (40 izvršiteljica), na odreeno vrijeme, 12 mjeseci. Mjesto rada: podruje djelovanja LAG-a "Zeleni trokut" Opis poslova;pomo u dostavi namirnica,pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika,pomo u odravanju istoe stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,pomo pri oblaenju i svlaenju,briga o higijeni,pomo u socijalnoj integraciji,pomo u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.),pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim ak...

 • Company LAG "Zeleni trokut" in Lipik
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natjeaja za zapošljavanje ena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. sijenja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se: JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme - Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ Radno mjesto: Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (40 izvršiteljica), na odreeno vrijeme, 12 mjeseci. Mjesto rada: podruje djelovanja LAG-a „Zeleni trokut“ Opis poslova; pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi ...

 • Company LAG "Zeleni trokut" in Lipik
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natjeaja za zapošljavanje ena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. sijenja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se: JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na odreeno vrijeme - Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ Radno mjesto: Djelatnica za pruanje pomoi u kui kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, (40 izvršiteljica), na odreeno vrijeme, 12 mjeseci. Mjesto rada: podruje djelovanja LAG-a „Zeleni trokut“ Opis poslova;pomo u dostavi namirnica,pomo u pripremi ob...

 • Company GRAD SKRADIN in Skradin
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA UPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA GRAD SKRADIN Ured gradonaelnika KLASA: 551-07/20-01/1 URBROJ: 2182/03-01-21-101 Skradin, 24. veljae 2021. g. Na temelju lanka 1.Uredbe o dopuni Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN 4/18), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-119, od 17. lipnja 2020. godine, te Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju od Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0025, KLASA: 551-07/20-01/1, URBROJ: 524-20-4, te lanka 46. Statuta Grada Skradina ("Slubeni vjesnik Šibensko-kninske upanije", broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradonaelnik Grada Skradina, raspisuje...

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN in Hrvatsko
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaeli - Program zapošljavanja ena „Naui i prui podršku u lokalnoj zajednici 2“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0235, GDCK Varadin raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme, radno mjesto "Radnica za pomo starijim i nemonim osobama“ u sklopu projekta "Naui i prui podršku u lokalnoj zajednici 2“ GDCK Varadin zapošljava – „Radnica za pomo starijim i nemonim osobama“ u sklopu projekta „Naui i prui podršku u lokalnoj zajednici 2“ – 1 izvršiteljica, najviše srednja struna sprema, na odreeno vrijeme od 8 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca. Planirani poetak rada: 2.3.2021. Op...

 • Company Valamar Riviera d.d. in Vode
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  BRIGA O INVENTARU I ISPRAVNOSTI PROSTORA, PRAENJE I KONTROLA TEMPERATURE VODE I ZRAKA, PRAENJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI BAZENSKE VODE, BRINE O SIGURNOSTI KUPAA, ODRAVANJE PROPISANOG KUNOG REDA / TAKES CARE OF INVENTORY AND CORRECTNESS OF AREAS, FOLLOWS AND CONTROLS WATER AND AIR TEMEPRATURE, TAKES CARE OF POOL WATER HYGENE, CONTROLS GUESTS' AND BATHERS' SAFETY, FOLLOWS AND MAINTAINS HOUSE RULES....

 • Company Dom za starije osobe Buzet in Buzeta
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Poslovi gerontodomaice na terenu na podruju Grada Buzeta i Opine Laniše....

 • Company MAGIC & COMPANY d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Potrebne njegovateljice za rad u Njemakoj. U zavisnosti od stanja pacijenta potrebno je mjenjanje pelena, pomo pri hodu, pomo pri kupanju i linoj higijeni, davanje terapije, šetnja sa pacijentom(ako je mogua), kuhanje. Visina plae je odreena u zavisnosti od stanja pacijenta i od razine znanja njemakog jezika. Buduem kandidatu za posao se predoi stanje pacijenta prije odlaska na turnus. Kod pojedinih pacijenata je potrebno da njegovateljica vozi auto, ali to se naznai posebno. ...

 • Company PERUŠIĆ d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: Obavljanje poslova išenja ulica i javnih površina, košnja trave na javnim površinama i grobljima, skupljanja otpada runo ili kao pomoni djelatnik na kamionu - smearu, odvajanje otpada, pomoni radovi kod odravanja objekata....

 • Company MALONOGOMETNI KLUB 'BANZOGO' in Hrvatsko
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  GERONTODOMAICA Radno mjesto Mjesto rada: Šibenik, Šibensko – kninska upanijaBroj traenih radnika: 4Vrsta zaposlenja: Na odreeno; novootvoreni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNatjeaj vrijedi od: 24.02.2021.Natjeaj vrijedi do: 27.02.2021.Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad Posloprimac Razina obrazovanja: Završena osnovna školaSrednja škola 3 godineSrednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije vanoOstale informacije: Opis poslova: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova plaanje rauna, dostava pomagala i ...

 • Company Udruga distrofičara Virovitica in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Pruanje osobne asistencije nepokretnoj enskoj osobi. Asistent/ica pomae u svim aktivnostima koje korisnica ne moe sama obaviti. To podrazumijeva pomo kod ustajanja iz kreveta i odlaska u krevet, kod obavljanja fizioloških potreba, pomo kod oblaenja, pripremu i serviranje obroka, briga o higijeni odjee i prostora, obavljanje administrativnih poslova u razliitim institucijama, nabava namirnica, pratnja u socijalnim aktivnostima, poznavanje rada na raunalu. Kandidat/kinja treba imati poloen vozaki ispit B-kategorije i automobil radi dolaska na posao, ukoliko stanuje izvan Korije....

 • Company GRADSKA TRŽNICA D.O.O. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: pranje i išenje svih dijelova trnice: vanjski natkriveni i nenatkriveni dio, sajmišta, mlijenu hiu, javne sanitarne vorove i uredske prostorije. U obzir dolaze osobe sa završenom osnovnom školom ili srednjom školom 3 godine bez obzira na smjer obrazovanja. Posjedovanje vozake dozvole B kategorije je prednost.Mogunost stalnog zaposlenja. ...

 • Company GKP PRE-KOM d.o.o. in Marina
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova; Istresanje kanti u vozilo za odvoz otpada, povremeni rad na sortirnici KOMUNALNI RADNIK – VOZILA (istresanje kanti za otpad u kamion, rad na sortirnici) – 2 izvršitelja/ljica Nudi se:rad na neodreeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjesecastimulativna primanja, osnovna plaa uveava se za 0,5% po godini staanaknada troška prijevoza ili cipelarina u cijelosti (od 600,00 kn na više)plaen topli obrok 5000,00 kn godišnjegodišnja nagrada do 5000,00 knsvi uvjeti prema potpisanom kolektivnom ugovoru (regres 1250,00 kn, boinica 1250,00 kn, uskrsnica 600.00 kn, darovi za djecu 600,00 kn po djetetu) ________________________________________________________________________________________________________________ Kontakt: 099 33 44 451 ili mail: ...

 • Company Centar za pomoć u kući Snježana in Gorjani
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Pomo u kui  starijim i nemonim osobama,briga oko higijene, donošenje ogrjeva i vode  u kuu, prijevoz i pratnja  do lijenika-bolnice,plaanje rauna,pronalazak novih korisnika socijalne usluge pomoi u kui. Naši korisnici nalaze se na podruju Opine Drenje,Opine Podgora,Opine Gorjani i Satnica akovaka. Potreban vlastiti automobil, ali postoji mogunost i korištenje  slubenog automobila. Rad se moe obaviti u  tri radna dana u tjednu....

 • Company OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE in Toplice
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 940-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-149) od 25.09.2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“, Broj Poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0230 od 28.10.2020.g godine Opinski naelnik Opine Krapinske Toplice objavljuje : P O N O V L J E N I J A V N I P O Z I V za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Opinu Krapinske Toplice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAELI za Opinu Krapinske Toplice“ Radno mjesto – radnica za pomo u kui starijim osobama 1.Mjesto rada: Na podruju Opine Krapi...

 • Company UDRUGA ROMSKI NACIONALNI FORUM in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Pomo starijim i nemonim osobama u svakodnevnom poslu....

 • Company UDRUGA ŽENA 'IZVOR' OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Prijava na oglas u sklopu "Zaeli - program zapošljavanja ena - faza II"; projekt "Inkluzijom do zapošljavanja - faza II" RADNICA ZA PRUANJE USLUGA POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOAJU Opis poslova: pomo u kuanskim poslovima, pomo u pripremi obroka, pomo pri ureenju okunice/vrta, pomo pri osobnoj higijeni, nabava i dostava namirnica, lijekova i ostalih potrepština, pomo u socijalizaciji korisnika, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava te drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba. Mogunost zapošljavanja osobe s invaliditetom. Odabrane kandidatkinje obvezne su pohaati i završiti programe osposobljavanja. Uz prijavu na oglas potrebno je priloiti: 1. zamolbu i ivotopis 2. presliku osobne iskaznice 3. dokaz o završenoj školi (presliku svjedodbe) 4. pot...

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VALPOVO in Valpovo
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: radni odnos na odreeno vrijeme u programu: „Zaeli – Programa zapošljavanja ena Hrvatskog Crvenog kria Gradskog društva Crvenog kria Valpovo“, projekta „Dostojanstvena – snagom dobra za starije i nemone“ RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOAJU 1. Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom poloaju Mjesto rada: Podruje gradova Valpova, Beliša, opina Bizovac, Petrijevci i pripadajua naselja (Valpovština) Broj traenih radnika: 1 2. Poslodavac: Hrvatski Crveni kri Gradsko društvo Crvenog kria Valpovo 3. Razina obrazovanja:osnovna škola nii razredi,završena osnovna škola,srednja škola 3 godine,srednja škola 4 godine. 4. Radno iskustvo: Nije vano 5. Opis posla:dostava namirnica,pomo u pripremi ...

 • Company ZAKLADA 'SANDRA STOJIĆ' in Kutina
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova u okviru projekta ene su snaga zajednice – faza II iz Programa Zaeli – program zapošljavanja ena: usluga potpore i podrške u kuanstvu osobama starije ivotne dobi i osobama u nepovoljnom poloaju (dostava namirnica i potrepština, odravanje istoe stambenog prostora, briga o higijeni i osobnom zdravlju, pomo u socijalnoj integraciji i sl.). Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete:enski spolpunoljetnosthrvatsko dravljanstvonajviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanjeprednost imaju ene starije od 50 godinapoeljan poloen vozaki ispit B kategorije (nije uvjet) Prijavi na Javni poziv kandidati su duni priloiti:Zamolba (obavezno navesti adresu i broj telefona)ivotopisPreslika osobne iskaznice Prijave na Javni p...

 • Company ANKER GRUPA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BRINE O ISTOI PLAE I RADNOG MJESTAIZDAJE I PRINTA RAUNE ZA USLUGE NA PLAI TE RADI DNEVNI OBRAUN NAKON ZAVRŠETKA SMJENELJUBAZNO I PROFESIONALNO KOMUNICIRA SA GOSTIMA HOTELAPROAKTIVNO SUDJELUJE U RADU ODJELA, PO POTREBI I IZVAN OPISA SVOJIH RADNIH OBAVEZA I DUNOSTIUREDNO IZVRŠAVA DELEGIRANE DNEVNE/TJEDNE POSLOVNE AKTIVNOSTIBRINE O OSOBNOJ HIGIJENI TE UREDNOSTI RADNE UNIFORME I SLUBENE OP...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NATJEAJ ZA Prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – Za penzie Bjelovarsko - bilogorske upanije – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloajuVrsta zaposlenja: na odreenoRadno vrijeme: puno radno vrijemeOpis poslova:pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepštinapomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnikapomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnikapomo u pranju i glaanju rubljapomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgledaposredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.)pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i druenjeukljuivanje korisnika u društvo, pratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostima.Kandidati mo...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NATJEAJ ZA Prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – Za penzie Bjelovarsko - bilogorske upanije – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloaju 1. Vrsta zaposlenja: na odreeno 2. Radno vrijeme: puno radno vrijeme 3. Opis poslova: - pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština - pomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnika - pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnika - pomo u pranju i glaanju rublja - pomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgleda - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.) - pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i druenje - ukljuivanje korisnika u društvo, pratnja i pomo u razni...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NATJEAJ ZA Prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – Za penzie Bjelovarsko - bilogorske upanije – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloaju 1. Vrsta zaposlenja: na odreeno 2. Radno vrijeme: puno radno vrijeme 3. Opis poslova: - pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština - pomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnika - pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnika - pomo u pranju i glaanju rublja - pomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgleda - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.) - pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i druenje - ukljuivanje korisnika u društvo, pratnja i pomo u razni...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NATJEAJ - za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – Za penzie Bjelovarsko - bilogorske upanije – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloajuVrsta zaposlenja: na odreenoRadno vrijeme: puno radno vrijemeOpis poslova:pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština pomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnika pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnika pomo u pranju i glaanju rublja pomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgleda posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.) pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i dru...

 • Company OPĆINA VELIKA PISANICA in Velika
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0307, za projekt "Za ene Bjelovarsko-bilogorske upanije – faza II" potpisan 05. sijenja 2021., kojemu je nositelj Bjelovarsko-bilogorska upanija, partner u projektu Opina Velika Pisanica, raspisuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu "Za ene Bjelovarsko-bilogorske upanije – faza II" Radnica na poslovima pruanja potpore i podrške starijim i/ili nemonim osobama Broj traenih radnica: 1 Vrsta zaposlenja: predvieno trajanje radnog odnosa na odreeno - 12 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme Mjesto rada: podruje opine Velika Pisanica Predviena plaa: u visini minimalne plae, sukladno Uredbi...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  NATJEAJ ZA Prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – Za penzie Bjelovarsko - bilogorske upanije – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloajuVrsta zaposlenja: na odreenoRadno vrijeme: puno radno vrijemeOpis poslova:pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepštinapomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnikapomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnikapomo u pranju i glaanju rubljapomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgledaposredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.)pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i druenjeukljuivanje korisnika u društvo, pratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostima.Kandidati mo...

 • Company UDRUGA MLADIH FENIKS in Oroslavje
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  JAVNI NATJEAJza prijam u radni odnos na odreeno vrijeme – Projekt „ZAELI – nova prilika za ene u ruralnom podruju“Kodni br. UP. 02.1.1.13.0037za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli – nova prilika za ene u ruralnom podruju”– radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloajuBroj traenih radnica: 1 2. Vrsta zaposlenja: na odreeno 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme 4. Mjesto rada: poslovi e se obavljati na podruju Stubikih ToplicaOpis poslova:pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepštinapomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnikapomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova korisnikapomo u pranju i glaanju rubljapomo u odravanju vlastite higijene i osobnog izgledaposre...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Pomaganje starijim osobama u kui po projektu "Zaeli"...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Pomaganje starijim osobama u kui po projektu "Zaeli"...

 • Company UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM 'SVETI BARTOLOMEJ' KNIN in Knin
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Natjeaj za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u sklopu projekta " ZAELI "- program zapošljavanja ena. Uvjeti: nezaposlene ene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, najviše završena srednja škola. Opis posla: pomo u: -  dostavi namirnica, -  pripremi obroka, -  odravanju istoe stambenog prostora, - odravanju vlastite higijene,  - pomo u socijalnoj integraciji ......... ..........   Mjesto rada: grad Knin i okolica Potrebna dokumentacija: zamolba, ivotopis i potvrda o voenju u evidenciji HZZ-a. ...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Pomaganje starijim osobama u kui po projektu "Zaeli"...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Pomaganje starijim osobama u kui po projektu "Zaeli"...

 • Company UDRUŽENJE 'BARANJA' in Lug
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  J A V N I O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u projektu „Susjedska pomo u Baranji“ – radnica za pomo u kui Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme na projektu „Susjedska pomo u Baranji„ iz programa “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II” za radno mjesto – radnica za pomo u kui. Program “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapreenju poloaja ena na trištu rada i zaštite prava ena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja drava lanica EU. Naglasak je na promicanju socijalne ukljuenosti i suzbijanja siromaštva, ukljuivanjem kao sudionica nezaposlene ene koje su u nepovoljnom poloaju na trištu rada, a koje e skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom poloaju. Razina obrazova...

 • Company UDRUŽENJE 'BARANJA' in Lug
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Mjesto rada: naselja opine Popovac J A V N I O G L A S za zasnivanje radnog odnosa u projektu „Susjedska pomo u Baranji“ – radnica za pomo u kui Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na projektu „Susjedska pomo u Baranji„ iz programa “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II” Program “Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ sukladan je s europskim i nacionalnim preporukama o unapreenju poloaja ena na trištu rada i zaštite prava ena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja drava lanica EU. Naglasak je na promicanju socijalne ukljuenosti i suzbijanja siromaštva, ukljuivanjem kao sudionica nezaposlene ene koje su u nepovoljnom poloaju na trištu rada, a koje e skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom poloaju. Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne ene s najviše zav...

 • Company DOM BAKA ILONA - dom za starije i nemoćne in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: pomoni poslovi pri pranju i peglanju rublja. Potrebne vještine: komunikativnost, vedrost, timski rad....

 • Company OBITELJSKI DOM KAŠINA in Okoli
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: briga o higijeni korisnika doma i okoliša....

 • Company UDRUGA BARDI ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA in Knin
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Naziv radnog mjesta: Radnica za potporu i podršku osobama starije ivotne dobi u nepovoljnom poloaju u sklopu projekta "Sa vama" - "Zaeli - Program zapošljavanja ena   Opis poslova: Pruanje pomoi u obavljanju osobne higijene korisnika i higijene prostora; kupovina i dostava namirnica i kuanskih potrepština; psihosocijalna potpora kroz razgovor i druenje sa korisnicima; ostvarivanje raznih prava i statusa korisnika; plaanje rauna i dostava potvrda; preuzimanje i dostava lijekova, uputnica; pratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostima Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, najviše završenu srednju školu, vode se u evidenciji HZZ-a s posebnim naglaskom na tee zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, ene od 50 go...

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK in Hrvatsko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  HRVATSKI CRVENI KRI GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIA ŠIBENIK URBROJ: 48/21 Šibenik, 09. veljae 2021. godine Na temelju Odluke o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13), u okviru Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-176 od 02. prosinca 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaeli – program zapošljavanja ena –faza II“, broj poziva: UP.02.1.1.13, u sklopu ESF Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,UP.02.1.1.13.0355 –„ Mislimo na njih II“, KLASA: 910- 04/20-09/546, URBROJ: 524-...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters