Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

45 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA in Dubrava
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: rad i aktivnosti usmjerene su na poboljšanje kvalitete ivota krajnjih korisnika (starijih i nemonih osoba), pruajui im pomo u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova, pomo pri oblaenju i svlaenju i odravanju osobne higijene korisnika, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaanje rauna, dostava pomagala i naruivanje kod lijenika i sl.), pruanje podrške krajnjim korisnicima. Svaka zaposlena ena pruat e potporu i podršku za pet krajnjih korisnika. Mjesto rada: Zagrebaka upanija - Grad Vrbovec i opine Dubrava i Gradec....

 • Company Spiritus OS in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Gerontodomaica u sklopu projekta SOS pomo financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu natjeaja Zaeli - Program zapošljavanja ena faza II, broj poziva UP.02.1.1.13,  kodni broj: UP.02.1.1.13.0155. Opis poslova: - pomo u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, u odravanju istoe stambenog prostora /domova krajnjih korisnika; - pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni; - pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl…); - pomo u socijalnoj integraciji, pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima....

 • Company Spiritus OS in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Gerontodomaica u sklopu projekta SOS pomo UP.02.1.1.13.0155. financiranog od strane EU u sklopu natjeaja Zaeli – Program zapošljavanja ena faza II. Opis posla: - pomo u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, u odravanju istoe stambenog prostora /domova krajnjih korisnika, - pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni - pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala isl…), - pomo u socijalnoj integraciji, pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima. Ciljane skupine: - nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na tee zapošljive...

 • Company Spiritus OS in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPIS POSLA: - pomo u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, u odravanju istoe stambenog prostora / domova krajnjih korisnika; - pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni; - pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.); - pomo u socijalnoj integraciji, pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima NAPOMENE: Gerontodomaica u sklopu projekta SOS pomo UP.02.1.1.13.0155 financiranog od strane EU u sklopu natjeaja Zaeli – Program zapošljavanja ena faza II. ...

 • Company Spiritus OS in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: - pomo u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, u odravanju istoe stambenog prostora / domova krajnjih korisnika; - pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni; - pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.); - pomo u socijalnoj integraciji, pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima Napomene: Gerontodomaica u sklopu projekta SOS pomo UP.02.1.1.13.0155 financiranog od strane EU u sklopu natjeaja Zaeli – Program zapošljavanja ena faza II. ...

 • Company UOSI DARUVAR in Daruvar
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl…), pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima.   Ciljane skupine: nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izaš...

 • Company UDRUGA "ŽENA"-WOMAN"-DRNIŠ in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: podrška osobama s demencijom.. Uz prijavu priloiti : potvrda  o nezapsolenosti nadlene slube  Zavoda za zapošljavanje i Europass ivotopis ......

 • Company UDRUGA "ŽENA"-WOMAN"-DRNIŠ in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla : pomo u kui starijim i nemonim osobama... Uz prijavu priloiti:uvjerenje o nezaposlenosti nadlene slube Zavoda za zapošljavanje i Europass ivotopis.....

 • Company OPĆINA KONČANICA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaeli bolje sutra“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od 23. srpnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.13.0183 od 04. rujna 2020. godine, Opina Konanica raspisuje   OGLAS za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme na projektu „Zaeli bolje sutra“,  RADNICA ZA PRUANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOAJU   Opina Konanica, Konanica 260, 43 505 Konanica, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaeli bolje sutra“. Trajanje radnog od...

 • Company OPĆINA TRIBUNJ in Tribunj
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27, od 16. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0038, „Zajedno za njih II“ (KLASA: 102-06/20-01/1, URBROJ: 2182/20-03-20-7 od 08. srpnja 2020. godine), te lanka 53. Statuta Opine Tribunj („Slubeni glasnik Opine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20), Opinski naelnik Opine Tribunj, raspisuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih II – Opina Tribunj – gerontodomaica/radnica za pruanje socijalnih usluga starijim i nemonim osobama s p...

 • Company GRAD DARUVAR in Daruvar
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zaeli – program zapošljavanja ena - Faza II za projekt „Zaeli dostojanstven ivot u Daruvaru“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj:UP.02.1.1.13.0187, lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i lanka 66. stavka 1. alineje 18.  Statuta Grada Daruvara ("Slubeni glasnik Grada Daruvara", broj 1/13, 2/18, 3/18- proišeni tekst i 2/20), gradonaelnik Grada Daruvara dana 21. rujna 2020. go...

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANI in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UVJETI: završena srednja škola ili NKV sa završenim teajem za njegovatelja/njegovateljicu. OPIS POSLOVA: njega i pomo osobi s invaliditetom....

 • Company OPĆINA NEDELIŠĆE in Nedelišće
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  M. Tita 1, Nedeliše OIB 78324830528 OPINSKI NAELNIK KLASA: 550-01/20-01/04 URBROJ: 2109/12-01-20-11 Nedeliše, 07.09.2020. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-45, od 16. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli-program zapošljavanja ena“, kodni broj: UP.02.1.1.13, od 18.06.2020. godine te lanka 40. Statuta Opine Nedeliše (Slubeni glasnik Meimurske upanije br. 2/14-proišeni tekst i 1/18), naelnik Opine Nedeliše Darko Dania raspisuje JAVNI POZIV Za prijem u radni odnos n...

 • Company GRAD VALPOVO in Valpovo
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Grad Valpovo, Matije Gupca 32, Valpovo, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaeli – radi i ostvari u Valpovu 2“. Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci Broj radnica koji se trai: 50 radnica Mjesto rada: Podruje Grada Valpova Opis poslova:dostava namirnica,pomo u pripremi obroka,pomo u odravanju istoe stambenog prostora,pomo pri oblaenju i svlaenju,briga o higijeni,pomo u socijalnoj integraciji,pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl…),pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo,pratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostimaUvjeti za mogunost rada su:Nezaposlene ene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim sr...

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GLINA in Vode
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Djelatnik/ca e u okviru usluge pomo u kui provoditi sljedee aktivnosti.Obavljanje kuanskih poslova (dostava namirnica, donošenje vode, ogrijeva i slino, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.Ureenje okunice, košnja trave, cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka te pratnja pri nunim izlascima iz kue. Potrebno je da zaposlenik ima srednju strunu spremu, vozaku dozvolu B kategorije i minimalno radno iskustvo od 1 godine. Potrebna dokumentaciju za prijavu na natjeaj:zamolbaivotopispreslika osobe iskaznicepreslika dokaza o strunoj spremi (preslika svjedodbe)preslika vozake dozvolepotvrdu o voenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanjaispis radnog staa iz e-knjiice HZMO-a. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se uzeti u razmatranje. ...

 • Company MAJCOG MONT j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: rad s djecom (prijevoz djece do vrtia i škole, pomo prilikom pisanja domae zadae, provedba slobodnih aktivnosti, priprema jednostavnih jela za djecu i odravanje istoe prostora). Uvjeti: izraeni afinitet za rad s djecom, motiviranost za rad. Iskustvo poeljno, ali nije uvjet. Postoji mogunost zapošljavanja umirovljenika/umirovljenica. Postoji mogunost u nepunom radnom vremenu i popodnevnim satima. Poslodavac nudi eventualnu mogunost smještaja prema dogovoru....

 • Company PŽ MONTAŽA j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: išenje kue i ispomo starijoj pokretnoj osobi....

 • Company OPĆINA BIBINJE in Bibinje
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Podrškom za njih“, UP.02.1.1.13.0021 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ – faza II UP.02.1.1.13 Projekt: Podrškom za njih, UP.02.1.1.13.0021 Naziv i sjedište poslodavca: Opina Bibinje, Trg Tome Bulia 2, 23 205 Bibinje Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Podrškom za njih“ Broj traenih radnica: 5 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (subota, nedjelja i dravni praznici/blagdani su neradni) Mjesto rada: Zadarska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa Opine Bibinje.Ukoliko ...

 • Company DRAFT d.o.o. in Davor
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju Ugovora o pruanju socijalnih usluga sklopljenog s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa; 550-01/17-03/10, Urbroj: 519-05-2-1/4-17-2 i Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pruanje socijalnih usluga pomo u kui Virovitiko-podravske upanije, Klasa: UP/I-550-01/17-01/02, Urbroj: 2189/1-10/2-17-4 od 18. prosinca 2017. godine, direktor t.d. DRAFT d.o.o. dana 16. rujna 2020. godine objavljuje O G L A S za prijam u radni odnos gerontodomaice (m/) na odreeno vrijeme   GERONTODOMAICA (1) - NKV izvršitelj/ica - na odreeno vrijeme, - poetak radnog odnosa  21. rujna 2020. godine - rad na nepuno radno vrijeme     Opi uvjeti za prijem: - punoljetnost, - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.   Opis poslova odreen je ...

 • Company GRAD KUTJEVO in Kutjevo
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 28. stavak 3. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, UR. BROJ: 524-06-03-01-01/1-20-118 od 8. lipnja 2020. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Zaeli – za bolje sutra“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0176 od 16. srpnja 2020. godine, proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kutjeva objavljuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Gradu Kutjevu za Projekt „Zaeli – za bolje sutra“ Pozivaju se zainteresirane nezaposlene ene s podruja Grada Kutjev...

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ - OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KR in Dvor
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaeli – elim više“ KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-120 od 24.lipnja 2020. lanka 32. Statuta Opinskog društva Crvenog kria Dvor raspisuje OGLAS ZA RADNO MJESTO: RADNIK/RADNICA ZA POMO U KUI Mjesto rada: PODRUJE DJELOVANJA ODCK DVOR Broj traenih radnika: 8 Vrste zaposlenja: Na odreeno, novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade Natjeaj vrijedi od: 16.09.2020. Natjeaj vrijedi do: 24.09.2020. POSLOPRIMAC: Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje Radno iskustvo: Nije vano POSLODAVAC: HRVATSKI CRVENI KRI, OPINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIA DVOR Kontakt: Opis poslova:Dostava namirnicaOdravanj...

 • Company OPG MIRJENKO MRAKOVČIĆ in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: Obavljanje pomonih poslova na gospodarstvu....

 • Company Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije in Koprivnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donesene dana 23. srpnja 2020. godine KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj:UP.02.1.1.13.0203, Udruga invalida Koprivniko-krievake upanije zastupana po predsjedniku Miroslavu Makoviu objavljuje JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u okviru projekta PRUIMO POMO ZA LAKŠI IVOT Udruga invalida Koprivniko-krievake upanije raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u okviru projekta PRUIMO POMO ZA LAKŠI IVOT. Naziv r...

 • Company UDRUGA ZA POTICANJE KREATIVNOG IZRAŽAJA 'KOLAJNA' TRIBUNJ in Tribunj
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: projekt "Pomozimo potrebitima" u sklopu programa zapošljavanja ena "Zaeli" Radnica za potporu i podršku osobama starije iovotne dobi u nepovoljnom poloaju(Pomonica u domainstvu) Zamolbu sa dokumentacijom poslati poštom na adresu: Udruga za poticanje kreativnog izraaja "Kolajna", Tribunj, Ribarska 2, 22 212 Tribunj Zamolba treba sadravati: -ivotopis -uvjerenje o završenom obrazovanju - uvjerenje o nekanjavanju - potvrda HZZ-a(datum izdavanja nakon objave javnog poziva) da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih - preslika osobne iskaznice - potvrda lijenika da osoba ne boluje od neuroloških, duševnih, zaraznih niti drugih bolesti - potvrda posljednjeg poslodavca (izlist staa sa HZMO-a) - potvrda o pripadnosti posebnoj skupini Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u...

 • Company UDRUGA MEĐIMURSKI SLATKIŠI in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Zaeli pravu stvar!“, UP.02.1.1.13.0045 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Zaeli pravu stvar!, UP.02.1.1.13.0045 Naziv i sjedište poslodavca Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja akovec Meimurski slatkiši, Vladimira Nazora 16, 40 000 akovec Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Zaeli pravu stvar!“ Broj traenih radnica: 7 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Meimurska upanija Rezu...

 • Company Komunalna ustanova OTOK PAŠMAN in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: išenje i odravanje javnih površina na podruju Opine Pašman. Mogunost zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme....

 • Company Prijatelji otoka Šćedro in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: išenje okoliša i odravanje šumskih staza na otoku Šedru...

 • Company OPĆINA BABINA GREDA in Greda
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27, od dana 16.06.2020.godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Ukljuivanje ena iz ranjivih skupina na trište rada“, UP.02.1.1.13.0086., KLASA: 910-04/20-09/142, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, i lanka 30. Statuta Opina Babina Greda ("Slubeni vjesnik" broj 11/09, 04/13, 03/14, 01/18, 13/18, 27/18 - proišeni tekst, 21A/19 i 03/20), Opinski naelnik Opine Babina Greda objavljuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme radnice u projektu „Ukljuivanje ena iz ranjivih skupina na trište rada“ UVJETI - Nezaposlene...

 • Company OPĆINA PETRIJEVCI in Petrijevci
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opina Petrijevci, Republike 114, Petrijevci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaeli još jednom u Petrijevcima!“ Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci. Broj radnika koji se trai: 20 radnica. Mjesto rada: podruje Opine Petrijevci. Opis poslova:dostava namirnica;odravanje istoe stambenog prostora;pranje i glaanje rublja;ostale usluge u kui i okunici;pomo pri oblaenju i svlaenju;briga o higijeni i osobnom izgledu;pomo u socijalnoj integraciji;posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.);pruanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druenje;pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima;i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom ...

 • Company UDRUGA 'BILOGORSKA SELA' in Kapela
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0008, projekt "ZAELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA - FAZA II, Udruga Bilogorska sela raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu "ZAELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA – FAZA II" Radnica na poslovima pruanja potpore i podrške za nemone osobe i starije osobe Broj traenih radnica/ka: 11 Vrsta zaposlenja: predvieno trajanje radnog odnosa na odreeno – 12 mjeseci Radno vrijeme: puno radno vrijeme Mjesto rada: podruje Opine Kapela i Opine Velika Pisanica Predviena plaa: u visini minimalne plae, sukladno Uredbi o visini minimalne plae Vlade Republike Hrvatske Naknada za prijevoz: djelomina naknada...

 • Company GRAD NOVALJA in Novalja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  VIII. O G L A S za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Gradu Novalji za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAELI – Program zapošljavanja ena” „Zaelimo, moemo!” Raspisuje VIII. Oglas ( u daljnjem tekstu - Oglas) za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u Gradu Novalji za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAELI – Program zapošljavanja ena”, „Zaelimo, moemo!” – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom poloaju i/ili osobama s invaliditetom. Broj traenih radnica: 1 osoba. Vrsta zaposlenja: predvieno trajanje radnog odnosa na odreeno – do 18.12.2021. Radno vrijeme i plaa: puno radno vrijeme. Plaa radnica minimalna je plaa propisana Zakonom o minimalnoj plai („Narodne novine„118/18) i Uredbom o visini minimalne plae (106/201...

 • Company LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'ZAPADNA SLAVONIJA' in Kovačevac
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Zapošljavanje ena kroz program Zaeli - ,,elim napredovati'' Mjesto rada: Opine Gornji Bogievci, Stara Gradiška i Okuani. Opis posla: briga o starim i nemonim osobama te osobama u nepovoljnom poloaju, briga o njihovom kuanstvu. Ciljane skupine: Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na tee zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, ene od 50 godina naviše, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice, povratnice s odsluenja kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskunice). Za prijavu je potrebno dostaviti...

 • Company OPĆINA JARMINA in Jarmina
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA OPINA JARMINA OPINSKI NAELNIK KLASA: 015-01/20-02/1 UR.BROJ: 2188/04-20-02-214 Jarmina, 14. rujna 2020.godine Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta "Zaeli – Program zapošljavanja ena – faza II", KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.13.0147 – Zaeli u Opini Jarmina – II. faza KLASA:, URBROJ: 910-04/20-09/216 od 524-06-03-01-01/1-20-1 od 21. srpnja 2020. godine opinski naelnik Opine Jarmina objavljuje JAVNI POZIV za prija...

 • Company Udruga žena 'Sunčice' in Trnava
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uz prijavu na natjeaj kandidatkinje trebaju priloiti: 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti 2. Presliku osobne iskaznice 3. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodbe) 4. Izjavu o pristanku na osposobljavanje.   Odabrane su kandidatkinje obvezne pohaati i završiti program osposobljavanja. Trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci. Osobe koje se prijavljuju na Javni natjeaj dune su dostaviti svoju prijavu na adresu Udruga ena 'Sunice' ,I.Meštrovia 2,Trnava 31411 Trnava  putem pošte ili osobno, u roku 7 dana od objave natjeaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natjeaja, ne smatraju se k...

 • Company OPĆINA TRNAVA in Trnava
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uz prijavu na natjeaj kandidatkinje trebaju priloiti: 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti 2. Presliku osobne iskaznice 3. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodbe) 4. Izjavu o pristanku na osposobljavanje.   Odabrane su kandidatkinje obvezne pohaati i završiti program osposobljavanja. Trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci. Osobe koje se prijavljuju na Javni natjeaj dune su dostaviti svoju prijavu na adresu Opina Trnava,I.Meštrovia 2,Trnava 31411 Trnava  putem pošte ili osobno, u roku 7 dana od objave natjeaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave nee se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natjeaja, ne smatraju se kandidatim...

 • Company SREDNJA ŠKOLA ILOK in Ilok
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Ilok (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnatelj Srednje škole Ilok objavljuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta Nastavnik/nastavnica matematike1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Nastavnik/nastavnica strunih predmeta iz podruja poljoprivrede1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Nastavnik/nastavnica kemije1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Domar/kotlovniar (m/) 1 izvršitelj na neodr...

 • Company CEROPLAN in Other
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Opis posla: obavljanje pripremnih i pomonih poslova u pekari....

 • Company UDRUGA ROMSKI NACIONALNI FORUM in Bolman
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Radnica za pomo u kui na projektu "Zaposlena i aktivna". Opis posla: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora, briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika, pomo u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava, dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala, pruanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druenja, ukljuivanje u društvo te pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima i dr. Projekt "Zaeli - program zapošljavanja ena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapreenju poloaja ena na trištu rada i zaštite prava ena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja drava lanica EU, s naglaskom na promicanje socijalne ukljuenosti i suzbijanja siromaštva, pose...

 • Company GRAD LUDBREG in Ludbreg
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju 5. Odluke o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13) u okviru Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/3-20-139 od 23. srpnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0241, KLASA: 100-01/20-01/02, URBROJ: 2186/18-01/01-20-8 od 4. rujna 2020., l. 28. st. 3. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi te lanka 55. Statuta Grada Ludbrega (Slubeni vjesnik Varadinske upanije br. 23/09, 17/13 i 40/13 – proišeni tekst, 12/18), Gradonaelnik Grada Ludbreg objavljuje OGLAS...

 • Company OPĆINA IVANKOVO in Ivankovo
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA UPANIJA OPINA IVANKOVO Opinski naelnik KLASA: 551-07/20-01/03 URBROJ: 2188/03-03/1-20-3Ivankovo, 10. rujna 2020. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaeli-program zapošljavanja ena Faza II“, UP.02.1.1.13, Naelnik Opine Ivankovo objavljuje JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu „Zapošljavanja ena kroz pomo starijima i nemonima II“ RADNICA ZA POMO U KUI 1. UVJETI - Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u Evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudim...

 • Company KOMUNALNO KAPELA d.o.o. in Kapela
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: Odravanje komunalne infrastrukture na podruju Opine Kapela....

 • Company GRAD GRUBIŠNO POLJE in Polje
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0196 te lanka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Slubeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 2/20), Gradonaelnik Grada Grubišnoga Polja objavio je JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme Projekt „ZAELI-Program zapošljavanja ena“ „ZAELI! GRUBIŠNO POLJE“ za prijam u radni odnos na poslove pomoi i potpore starijim osobama i/ili osobam...

 • Company DOOMSZŽ in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPIS POSLOVA: pruati pomo pri osobnoj higijeni korisnika,pruati pomo pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika,pruati pomo u kuanskim poslovima,pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika,...

 • Company UDOMITELJSTVO MARIJA ŠKRTIĆ in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u udomiteljstvu,rad sa starijim i nemonim osobama....

 • Company GRAD VUKOVAR in Vukovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/3-20-139 od 23. srpnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli-Program zapošljavanja ena – faza 2“, kodni broj UP.02.1.1.13.0211, od 04. rujna 2020. godine te lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19,) i lanka 47. stavka 3., toke 31. Statuta Grada Vukovara („Slubeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18,2/18-proišeni tekst i 7/19-Odluka USRH,) gradonaelnik Grad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters