Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

65 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Grana
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a ako nije izabran u znanstveno zvanje snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok pod 1 je 30 dana od objave u Narodnim novinama.Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – rujan 2020.“ i toka 1. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Prijavom na natjeaj pristupnik je suglasan da Fakultet moe prikupljati, koristiti i dalje obraivati njegove podatke u provedbi natjeajnoga postupka. Prednost e se dati pristupniku s iskustvom sudjelovanja u znanstveno-istraivakim projektimaa. Ostvaruje li pristupnik prednost pri zapošljavanju pr...

 • Company Tehnička škola Zagreb in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20) TEHNIKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotieva 84 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta I. neodreeno, nepuno radno vrijeme (upranjeno radno mjesto, 25 sati ukupnoga rada tjedno): - profesor/ica elektrotehnike skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (magistar inenjer elektrotehnike, magistar inenjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inenjer elektrotehnike i raunalnog inenjerstva, dipl. ing. elektrotehnike, sveuilišni prvostupnik inenjer elektrotehnike, prof. elektrotehnike i...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom podruju prirodnih znanosti, polje: Geologija, grana: Mineralogija i petrologija, na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta, na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. • Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). Prijavi na natjea...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na Katedri za kvantitativne metode i informatiku na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokama 1. i 2. pored uvjeta propisanih lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07.,...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor 3. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavnom zvanju višeg predavaa i nastavnom radnom mjestu višeg predavaa iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na Katedri interdisciplinarnih kolegija na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokom 3. pored uvjeta propisanih lankom 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH...

 • Company EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane raunovodstvo na Katedri za financije i raunovodstvo na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pod tokama 1. i 2. pored uvjeta propisanih lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11.,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., ...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 2.jednog doktoranda/doktorandicu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja raunarstvo, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ”Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje sloenih scena”, po natjeaju HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na odreeno vrijeme od etiriju (4) godine u punom radnom vremenu  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokama 2 p...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 3.dva zaposlenika/zaposlenice u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo, na projektu „IoT – polje: Ekosustav umreenih ureaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“ (KK.01.1.1.04. 0108),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 12. oujka 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistenta i na suradniko radno mjesto asistenta iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na odreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokama 1 pored uvjeta propisanih lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka U...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 8.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za sigurnost i komunikacije) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propi...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje   NATJEAJ za izbor: 6.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za autonomno kretanje mobilnog robota) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godineSvi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje     NATJEAJ za izbor: 7.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlaeg istraivaa (Istraiva za obradu slike) za rad na projektu "Istraivanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje poara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poveanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraivanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine  Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom ...

 • Company UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi nastavnika/ce poznavanja robe i prehrane i biologije s higijenom i ekologijom. Potrebna zvanja: dipl.ing. biotehnologije, dipl.ing. prehrambene tehnologije. Sukladno lancima 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 13. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz prijavu je potrebno priloiti: ivotopis, dokaz o dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice), preslika diplome, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podatcima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku potvrde o pedagoško-psihološkom obrazovanju. Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakoni...

 • Company ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIKA ŠKOLA ZAGREB, SELSKA 83 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik strojarske grupe predmeta (m/), na neodreeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj Uvjeti: VSS - inenjer strojarstva - poznavanje rada na raunalu Ostali uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13.152/14,07/17.,68/18,98/19,64/20) i ostalim propisima. Uz pisanu prijavu kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. presliku dokaza o strunoj spremi 3. presliku domovnice 4. presliku uvjerenja o nekanjavanju nadlenog suda da ne postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 5. ...

 • Company ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIKA ŠKOLA ZAGREB, SELSKA 83 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik etike (m/), na odreeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj Uvjeti: VSS - profesor etike - poznavanje rada na raunalu Ostali uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13.152/14,07/17.,68/18,98/19,64/20) i ostalim propisima. Uz pisanu prijavu kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. presliku dokaza o strunoj spremi 3. presliku domovnice 4. presliku uvjerenja o nekanjavanju nadlenog suda da ne postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za zasnivanje radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci). 5. Potvrda Hrvatskog zav...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

    SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK   raspisuje   N A T J E A J   za izbor     na Zavodu za integrativnu medicinu   - jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, za rad na neodreeno vrijeme s 50% radnog vremena   Kandidati, pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom ...

 • Company ZDRAVSTVENO UČILIŠTE in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine „ br. 87/08.,86/09.,90/11.,92/10., 16/12.,86/12.94/13.,152/14.i 07/17., 68/18)   ravnatelj  Zdravstvenog uilišta Zdravstvenog uilišta Zagreb objavljuje N A T J E A J   za prijem  u radni odnos ( M/) - profesor strunih predmeta –  VSS , dr. med., spec. med. citologije i patologije ,  (m/)- 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 4 sati tjedno, neodreeno. Uvjeti su prema lanka 105. Zakona o Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („narodne novine“ br.87/08., 86/09.92/10., -ispravak 90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94.13.i 152/14.,07/17.,68/18.). Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o hrvatskom dravljanstvu ( preslika domovnice), - dokaz o  steenoj strun...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand (radno mjesto I. vrste), na projektu „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“ financiranom od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 36 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2023., u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: pristupnici prilau i dopunske isprave o studiju zbog ukupnog prosjeka ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na ...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste), na projektu „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“ financiranom od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 36 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2023., u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: doktorat iz podruja tehnikih ili prirodnih znanosti (najviše 7 godina od doktorata). Prednost pri izboru imat e pristupnici s iskustvom u: - podrujima priprave i karakterizacije polimernih na...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste), na projektu UIP-2019-04-8304 „ Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku “Hrvatske zaklade za znanost, na odreeno radno vrijeme do 30. travnja 2022. u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: doktorat iz podruja tehnikih ili prirodnih znanosti (najviše 7 godina od doktorata). Prednost pri izboru imat e pristupnici s iskustvom u: - podrujima elektrovodljivih polimera i radikalske polimerizacije prijenosom...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 3. na projektu UIP-2019-04-8304 Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovn...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand (radno mjesto I. vrste), na projektu „Inovativna rješenja u katalitikim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA“ koji su financirali Europski strukturni i investicijski fondovi, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 26 mjeseci, odnosno do 21. prosinca 2022., u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za reakcijsko inenjerstvo i katalizu - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Z...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 2. na projektu UIP-2019-04-5242 Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima u podruju tehnikih znanosti, polje temeljne tehnike znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljan...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 4. na projektu UIP-2019-04-5200 Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora u podruju prirodnih znanosti, polje matematika u Zavodu za matematiku - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristup...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.c) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih ili prirodnih znanosti u Zavodu za organsku kemiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv prist...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.b) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim s...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.a) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih znanosti, polje temeljne tehnike znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravlj...

 • Company Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti in Satnica
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u nastavi elektrotehnike grupe predmeta u programu tehniar za raunalstvo (puna satnica), izrada digitalnih nastavnih materijala, voenje pedagoške dokumentacije, rad na projektima škole i ostali poslovi po potrebi (npr. deurstvo na ispitima dravne mature). Radi se o predmetima Osnove elektrotehnike, Uvod u raunalne mree, Ugradbeni raunalni sustavi, Sigurnost informacijskih sustava, Graa raunala i slini.Prednost je poloen struni ispit i iskustvo u radu u školi.Nudimo odline uvjete rada, dobru opremljenost školskih prostorija i laboratorija, ugodnu radnu atmosferu i kontinuirana struna usavršavanja nastavnika....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - Odjel za kemiju in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KLASA: 112-03/20-02/09 URBROJ: 2158-60-60-20-20-04 Osijek, 16. rujna 2020. SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA KEMIJU raspisuje NATJEAJ za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstveno podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za opu, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu („Narodne Novine“ br. 93/14,i 127/17 i 98/19). Pristupnici natjeaja uz uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne Novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/0...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 1. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za sjemenarstvo - 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 1. i 2. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slubenoj ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 2. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za ishranu bilja - 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 1. i 2. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slubenoj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na uspostavnom istraivakom HRZZ projektu "Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija" iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematika analiza, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj; UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu za ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 4. u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu za toku 4. natjeaja prilau: ivotopis, odgovarajuu di...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta, na temelju lanka 82. i 89. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natjeaj Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida" iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati i sljedee obvezne uvjete: završen sveuilišni diplomski studij Primijenjena matematika, te ukupan prosjek ocjena ostvare...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerika matematika, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj; UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu za...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 3. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematiko modeliranje i grana matematika analiza, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj; UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 1. Nastavna zvanja i radna mjesta d) 1 izvršitelj/izvršiteljica za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto profesor visoke škole iz podruja tehnikih znanosti, polje elektrotehnika, ugovor o radu na 50% radnog vremena, na odreeno vrijeme. Prednost imaju kandidati s kompetencijama iz podruja automatizacije i robotike. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju rado...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 2. Suradnika zvanja i radna mjesta a) 1 izvršitelj/ica za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto asistenta, za podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnika. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) • potvrde o odranim javnim predavanjima i odranoj nastavi, ako ih posjeduju • ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstv...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 1. Nastavna zvanja i radna mjesta f) 1 izvršitelj/izvršiteljica za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavaa iz podruja tehnikih znanosti, polje strojarstvo, ugovor o radu na odreeno vrijeme, Prednost: Iskustvo u nastavi iz temeljnih strojarskih predmeta te iskustvo u radu s programskim alatima AutoCad i Solidworks. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko ima...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 2. Suradnika zvanja i radna mjesta f) 2 izvršitelj/ica za radno mjesto asistenta, za podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnika, za kolegije „Osnove elektrotehnike“, „Elektronike sklopove“ i „Elektronike komponente, ugovor na odreeno vrijeme. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) • potvrde o odranim javnim predavanjima i odranoj nastavi, ako ih...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 2. Suradnika zvanja i radna mjesta g) 1 izvršitelj/ica za izbor suradnika u suradniko zvanje asistenta, za podruje tehnikih znanosti, polje elektrotehnika, za kolegij „Automatsko upravljanje“. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) • potvrde o odranim javnim predavanjima i odranoj nastavi, ako ih posjeduju • ovjerene preslike diploma (ili originali ...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 2. Suradnika zvanja i radna mjesta b) 1 izvršitelj/ica za radno mjesto i suradniko zvanje asistenta, podruje tehnikih znanosti, polje graevinarstvo. Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) • potvrde o odranim javnim predavanjima i odranoj nastavi, ako ih posjeduju • ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstva) • potvrde p...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Polje
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 1. Nastavna zvanja i radna mjesta e) 1 izvršitelj za nastavno zvanje višeg predavaa i radno mjesto za jednog izvršitelja u podruju tehnikih znanosti polje raunarstvo. Prednosti imaju kandidati sa dobrim poznavanjem programskog jezika JavaScript, radnog okvira Angular te Node.js okruenja Uz prijavu pod. tokama 1., 2., 3. i 4. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje • odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje • popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje • potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) • potvrde o odranim javni...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters