Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

47 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje: N A T J E A J za izbor: Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju – asistent, u znanstvenom podruju tehnikih znanosti, polje: Elektrotehnika, u Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedee uvjete: završen sveuilišni diplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija. Prijavi na natjeaj prilae se: ivotopis, preslike diploma, ...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i na suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest umjetnosti na odreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), lankom 196. Statut...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek in Osijek
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja graevinarstvo na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).Kandidati Natjeaja moraju ispunjavati uvjete propisane lankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), te lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-proišeni tekst i lankom 118. Statuta Graevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek-proišeni tekst. K...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Natjeaj za izbor:4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.)Svi kandidati na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lankom 196. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uvjete utvrene Pravilnik...

 • Company INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU in Adamovec
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Temeljem Odluke Ravnatelja Instituta za antropologiju od 14. svibnja. 2021. g. barkod 20210819, sukladno lanku 34. Statuta Instituta za antropologiju i lanku 40 i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» br.123/03., 198/03., 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 i dalje) i l. 42. i 61. Statuta Instituta za antropologiju te Odluke Znanstvenog vijea donesene temeljem zakljuka na 3.2. toku Dnevnog reda 206. sjednice Znanstvenog vijea odrane 30. studenoga 2020. godine i Odluke Znanstvenog vijea donesene temeljem zakljuka na 4.1. toku Dnevnog reda 209. sjednice Znanstvenog vijea odrane 5. oujka 2021. godine raspisuje se NATJEAJ za izbor na radna mjesta 1. asistent, m/, (1) izvršitelj iz podruja prirodnih znanosti, zn...

 • Company KBF in Polje
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Temeljem Odluke Fakultetskog vijea od 26. veljae 2021. godine KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E A J z a i z b o r - jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju- redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom podruju: Humanistike znanosti, znanstveno polje: teologija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katolikog bogoslovnog fakulteta. Uvjeti: Pristupnici za izbor su, osim opih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), duni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstven...

 • Company KBF in Polje
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Temeljem Odluke Fakultetskog vijea od 26. veljae 2021. godine KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E A J z a i z b o r 1. jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: humanistike znanosti, znanstveno polje: teologija, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri povijesti kršanske literature i kršanskog nauka Katolikoga bogoslovnog fakulteta. Uvjeti: Pristupnici za izbor su, osim opih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OU, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 OU, 60/15, 131/17), duni ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuFILOZOFSKI FAKULTET OSIJEKraspisuje NATJEAJza izbor4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja povijest umjetnosti (znanstvena grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija) na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenuSvi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.).Kandidati Natjeaja pod tokama 1. do 4. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,...

 • Company PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU in Osijek
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuPRAVNI FAKULTET OSIJEKraspisuje NATJEAJza izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane upravno pravo i uprava na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” 93/14., 127/17. i 98/19.).Pristupnici natjeaja obvezni su ispunjavati uvjete utvrene lankom 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15., 131/17.); lankom 190. i 192. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayer...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-97; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-98; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-99; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-100; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-101; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-102; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-103; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-104; Odluke Fakultetskog vij...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-97; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-98; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-99; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-100; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-101; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-102; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-103; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/21-01/02; Ur.broj: 251-62-01-21-104; Odluke Fakultetskog vij...

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz Umjetnikog podruja, umjetnikog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnike grana gluma (glumac-lutkar) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, ...

 • Company SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU in Osijek
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU raspisuje NATJEAJ jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu umjetnikog suradnika iz Umjetnikog podruja, umjetnikog polja likovna umjetnost, umjetnika grana grafika na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi pristupnici Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.). Pristupnici Natjeaja pored uvjeta propisanih lancima 92. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, - Odluka USRH i 131/17.), obv...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom stupnju (za to...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 2. za izbor dva suradnika u naslovno suradniko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Pristupnici za toku 2. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom nazivu (za toku 1., 2. i 3.) - presliku prijepisa ocjena (za toku 2.), - presliku dokaza o steenom akademskom stupnju (za toke 4., 5. i 6.), - presliku odluke o izboru u odgovara...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom aka...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom stupnju (za to...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 2. za izbor dva suradnika u naslovno suradniko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Pristupnici za toku 2. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom akademskom nazivu (za toku 1., 2. i 3.) - presliku prijepisa ocjena (za toku 2.), - presliku dokaza o steenom akademskom stupnju (za toke 4., 5. i 6.), - presliku odluke o izboru u odgovara...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija. Pristupnici za toke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-strune djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom aka...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana germanistika) na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati Natjeaja pod tokama 1. do 4. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13....

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana anglistika) na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati Natjeaja pod tokama 1. do 4. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11.,...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet in Osijek
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Humanistikih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana teorija i povijest knjievnosti - za englesku knjievnost) na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati Natjeaja pod tokama 1. do 4. moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/0...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju – asistent, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, grana: Geološko inenjerstvo, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inenjerstvo RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 4...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom podruju: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Geologija i paleontologija, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inenjerstvo RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Dva izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom podruju: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Mineralogija i petrologija, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Dva izvršitelja/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inenjerstvo RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jedan izvršitelj/ica na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za naftno-plinsko inenjerstvo RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Polje
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Dva izvršitelj/ice na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Tehnike znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inenjerstvo, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-FAKULTET in Grana
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6 Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17, 47/18 i 123/19), objavljuje: N A T J E A J za izbor: 1. Jedan izvršitelj/ica na radno mjesto I. vrste u znanstveno - nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom podruju: Prirodne znanosti, polje: Geologija, grana: Geologija i paleontologija, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inenjerstvo RGN fakulteta. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 4...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET in Osijek
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za tehnologiju ugljikohidrata. Kandidati natjeaja osim uvjeta utvrenih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lankom 93. i lankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka U...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za voarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Kandidati na natjeaj pod tokom 1. pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za govedarstvo i konjogojstvo Kandidati na natjeaj pod tokom 1. pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pedologiju i zaštitu okoliša Kandidati na natjeaj pod tokom 1. pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07...

 • Company Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek in Osijek
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET AGROBIOTEHNIKIH ZNANOSTI OSIJEK raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za entomologiju i nematologiju Kandidati na natjeaj pod tokom 1. pored opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Natjeaj za izbor: 1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom. Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) Svi kandidati na natjeaj moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lancima 190. i 192. Statuta Sveuilišta Josipa Jur...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Natjeaj za izbor: 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lancima 190. i 192. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uvjete utvrene...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA MATEMATIKU in Osijek
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Natjeaj za izbor: 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom. Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrene lancima 190. i 192. Statuta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uvjete utvren...

 • Company PBF ZAGREB in Grana
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  1.redoviti profesor u trajnom zvanju za: znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.06.) Nutricionizam znanstvena grana (4.06.02) Dijetoterapija na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za kemiju i biokemiju hrane, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda. Uvjeti pod A3): - poeljno je iskustvo rada u podruju kemije hrane, kvalitete prehrane osoba razliitih populacijskih skupina s naglaskom na dijetoterapiju razliitih bolesti te poznavanje metoda za procjenu nutritivnog statusa. Uz prijavu na natjeaj potrebno je uz navedeno u tekstu priloiti i: 1. ivotopis - svi;...

 • Company PBF ZAGREB in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  1.za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste: redoviti profesor – prvi izbor za: znanstveno podruje (1.) Prirodne znanosti znanstveno polje (1.04.) Kemija znanstvena grana ( 1.04.05) Organska kemija na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za organsku kemiju, Zavod za kemiju i biokemiju. Uvjeti pod B): - poeljno je višegodišnje radno iskustvo u odravanju nastave na visokoškolskim ustanovama iz podruja organske kemije, instrumentalne analize, kemije i biokemije hrane te kemije prirodnih spojeva; - poeljno je višegodišnje radno iskustvo iz podruja sintetske organske kemije; - višegodišnje radno iskustvo iz podruja organometalnih derivata nukleobaza te konformacijske analize metalocen...

 • Company PBF ZAGREB in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  2.) redoviti profesor u trajnom zvanju za: znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.05.) Prehrambena tehnologija znanstvena grana (4.05.01) Inenjerstvo na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za tehniku termodinamiku, Zavod za procesno inenjerstvo. Uvjeti pod A2): - poeljno je višegodišnje radno iskustvo u odravanju nastave na visokoškolskim ustanovama; - poeljno je višegodišnje iskustvo u razvoju, obradi i primjeni prehrambenih sirovina i proizvoda ultrazvunim tehnologijama, analizi teksture i raspodjele veliine estica. Uz prijavu na natjeaj potrebno je uz navedeno u tekstu priloiti i: 1. ivotopis - svi; 2. zamolba (naznaka radnog mjesta na koje se javlja) - svi; 3. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko o...

 • Company PBF ZAGREB in Adamovec
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  1. za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto: poslijedoktorand – suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost: ,,Biotehnološka primjena ugradnje heterolognih proteina u stanine stijenke kvasaca“ na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za biokemiju Zavoda za kemiju i biokemiju. Obvezni uvjeti pod C): - kandidati (m/) moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15); - završen odgovarajui poslijediplomski sveuilišni studij; Dodatni kriterij pod C): - poeljno je iskustvo u korištenju tehnika molekularne biologije/genskog inenjerstva u razliitim vrstama i rodovima kvasaca; - poel...

 • Company PBF ZAGREB in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  1.redoviti profesor u trajnom zvanju za: znanstveno podruje (4.) Biotehnike znanosti znanstveno polje (4.04.) Biotehnologija znanstvena grana (4.04.03) Inenjerstvo na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/) u Laboratoriju za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica, Zavod za biokemijsko inenjerstvo. Uvjeti pod A1): - poeljno je višegodišnje radno iskustvo u odravanju nastave na visokoškolskim ustanovama; - poeljan je dugogodišnji rad u mikrobiološkom laboratoriju te iskustvo u podruju razvoja autohtonih funkcionalnih starter kultura i njihove primjene u biokonzerviranju. Uz prijavu na natjeaj potrebno je uz navedeno u tekstu priloiti i: 1. ivotopis - svi; 2. zamolba (naznaka radnog mjesta na koje se javlja) - svi; 3. potvrda Hrvatskog zavod...

 • Company Sveučilište Jurja Dobrile u Puli in Polje
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, raspisuje NATJEAJza prijem na radno mjesto jednog zaposlenika u suradnikom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje najkasnije do 17. sijenja 2023. za potrebe realizacije projektnih aktivnosti projekta „KK.01.2.1.02.: „SUNSAFE IOT“ na Fakultetu informatike pri Sveuilištu Jurja Dobrile u Puli. Opis radnog mjesta: Imenovani/a zaposlenik/ica bit e zaduen/a za: voenje operativnog i znanstvenog dijela projekta tijekom eksperimentalne i industrijske faze istraivanja te vršenje koordinacije rada prema partnerima projekta. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja tehnikih znanosti, polje raunarstvo ili elektrotehnika ili iz podruja društvenih znanosti, polje ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  26.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur. broj: 251-62-01-20-156; Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/20-04/00122; Ur. broj: 533-04-21-0011 i Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/20-04/00122; Ur. broj: 533-04-20-0005; dekanica izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovri raspisuje N A T J E A J za izbor dva izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asi...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  26.05.2021 Updated on: 28.05.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 119-02/19-03/47; Ur.broj: 251-62-01-19-1; Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/19-03/374; Ur. broj: 380-012/246-19-2; Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Klasa: 602-04/21-04/00033; Ur. broj: 533-04-21-0005; dekanica, izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovri raspisuje N A T J E A J za izbor jednog izvršitelja (m/) na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju asistent, u znanstvenom podruju biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za primijenjenu medicinsku biokemiju Radni odnos zasniva se uz probni rad od šest mjeseci. Uvjeti izbora: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati mo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters