Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

22 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta , puno radno vrijeme, na neodreeno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, jedan izvršitelj. Uvjeti: Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu ( nn br. 93/14,127/17,98/19), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12,86/12, 126/12-pro.tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96 i 80/99). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci - broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjest...

 • Company PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC in Karlovac
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave strukovo-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja veterine. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac, ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Nastavnik strukovno-teorijskih predmeta i praktine nastave iz podruja veterine - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Mjesto rada: Karlovac, Stjepana Mihalia 43. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radn...

 • Company Drvodjeljska škola Zagreb in Kom
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Drvodjeljska Škola Zagreb, Savska cesta 86 , temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) raspisuje N A T J E A J za 1. nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja prerade i obrade drva (m/)-jedan izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.godine (40 sati tjednog radnog vremena), UVJETI: VSS: dipl.ing.drvne industrije, dipl.ing.drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje Sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispr., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o str...

 • Company GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Bilo
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Graditeljska tehnika škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 17, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljskoj tehnikoj školi raspisuje: Natjeaj za radna mjesta NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA GRAEVINARSTVA - 1 izvršitelj (m/) na neodreeno nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno Uvjeti za radno mjesto Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

 • Company GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Bilo
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Graditeljska tehnika škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 17, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljskoj tehnikoj školi raspisuje: Natjeaj za radna mjesta NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA GRAEVINARSTVA - 1 izvršitelj (m/) na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Uvjeti za radno mjesto Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u o...

 • Company Veleučilište u Rijeci in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz podruja tehnikih znanosti, polje elektrotehnika Veleuilište u Rijeci raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor nastavnika i suradnika a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu viši predava u podruju tehnikih znanosti, polje elektrotehnika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom. Uvjeti za izbor u nastavno zvanje Kandidati na javni natjeaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea...

 • Company Veleučilište u Rijeci in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz podruja tehnikih znanosti, polje elektrotehnika Veleuilište u Rijeci raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor nastavnika i suradnika jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predava u podruju tehnikih znanosti, polje elektrotehnika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti za izbor u nastavno zvanje Kandidati na javni natjeaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea veleuilišta i visokih šk...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave strukovnih predmeta iz podruja raunalstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA RAUNALSTVA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme - probni rad 6 mjeseci UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave farmaceutske grupe predmeta Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a ,51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 15. 09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ za radno mjesto NASTAVNIK/CA FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA (M/) - 1 izvršitelj/ica na NEODREENO PUNO radno vrijeme 40 sati tjedno (upranjeni poslovi). Uvjeti...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET in Buzet
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Buzet, Srednja škola Buzet, Antuna Cerovca-Tonia 7, Buzet, raspisujeN A T J E A Jza slobodna radna mjesta nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u podruju elektrotehnike – 1 izvršitelj na puno neodreeno radno vrijeme UVJETI Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonom o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/1...

 • Company BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: obrazovanje pomoraca, predavanje, voenje dokumentacije. Iskustvo rada na brodu u slubi zapovjednika preko 3000 BT. Posjedovanje brevete zapovjednika STCW II/2, iskustvo meunarodne plovidbe najmanje 2 godine u zvanju asnika palube....

 • Company BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o. in Preko
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: obrazovanje pomoraca, predavanje, voenje dokumentacije. Iskustvo rada na brodu u slubi zapovjednika preko 3000 BT. Posjedovanje brevete upravitelja stroja STCW III/2, iskustvo meunarodne plovidbe najmanje 2 godine....

 • Company Srednja škola Jelkovec in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Srednja škola Jelkovec raspisat e natjeaj na puno neodreeno radno vrijeme na r.m. nastavnik struke elektrotehnikih predmeta nakon dobivanja obavijesti GUO o nepostojanju viškova. Do dobivanja navedene obavijesti, ravnatelj moe zaposliti odlukom do 60 dana. Ova prijava potrebe odnosi se na zapošljavanje do 60 dana....

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-17 akovec, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih premeta-promet, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. ...

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-18 akovec, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih premeta-promet, 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 10...

 • Company ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA in Karlovac
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: Izvoenje nastave strunih predmeta iz podruja obrade drava. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19., i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac raspisuje: N A T J E A J za radna mjesta Nastavnik/ica strunih predmeta iz podruja obrade drva- 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), odreeno – do prestanka mandata osobi imenovanoj ravnateljem škole Mjesto rada: Karlovac, Vatrogasna cesta 5 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i pose...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Nastavnik/ca praktine nastave iz strojarske skupine predmeta i praenje uenika na praktinoj nastavi izvan škole, puno radno vrijeme, na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci za vss, jedan izvršitelj. 2. Nastavnik praktine nastave iz strojarske skupine predmeta, puno radno vrijeme, na neodreeno, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca za VŠS odnosno šest mjeseci za VSS, jedan izvršitelj. 3. Nastavnik/ca graevinske skupine predmeta i praenje praktine nastave uenika izvan škole ( zanimanja: zidari i tesari, predmeti: tehnologija struke, graevne konstrukcije) – nepuno radno vrijeme 8,5 sati nastave tjedno, na odreeno- do raspisivana natjeaja i zapošljavanja temeljem dobivene suglasnosti MZO-a, jedan izvršitelj. ...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Obrtnika škola Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Nastavnik/ca praktine nastave iz strojarske skupine predmeta i praenje uenika na praktinoj nastavi izvan škole, puno radno vrijeme, na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci za vss, jedan izvršitelj. 2. Nastavnik praktine nastave iz strojarske skupine predmeta, puno radno vrijeme, na neodreeno, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca za VŠS odnosno šest mjeseci za VSS, jedan izvršitelj. 3. Nastavnik/ca graevinske skupine predmeta i praenje praktine nastave uenika izvan škole ( zanimanja: zidari i tesari, predmeti: tehnologija struke, graevne konstrukcije) – nepuno radno vrijeme 8,5 sati nastave tjedno, na odreeno- do raspisivana natjeaja i zapošljavanja temeljem dobivene suglasnosti MZO-a, jedan izvršitelj. ...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA in Vinkovci
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tehnika škola Ruera Boškovia Vinkovci Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci KLASA: 602-03/20-01/01 URBROJ: 2188-48-20-811 U Vinkovcima, 11. rujna 2020.g. Na temelju lanka 105., 106. i 107. , , , , , , , , , , , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i , Tehnika škola Ruera Boškovia Vinkovci dana 11. rujna 2020.g. raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK ELEKTRO SKUPINE PREDMETA na odreeno puno radno vrijeme, do povratka ravnatelja na poslove za koje radni odnos miruje I. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma, odgovarajua vrsta i razina obrazovanja: dipl. ing. elektrotehnike, prof. elektrotehnike za zvanje nastavnika elektro skupine predmeta sukladno Zakonu o odg...

 • Company STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA in Marina
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  STROJARSKA TEHNIKA ŠKOLA FAUSTA VRANIA, ZAGREB, Avenija Marina Dria 14, na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr. i 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98./19. i 64./20., dalje: Zakon) dana 10. rujna 2020. godine raspisuje i objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Nastavnik strojarske skupine predmeta, m/ Jedan (1) izvršitelj na puno, neodreeno radno vrijeme (probni rok - 3 mjeseca) I. Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona, Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne Novine 1/96., 80/99.) i strukovnom kurikulumu. II. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti sljedeu dokumentaciju: 1...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave strukovnih predmeta iz podruja raunalstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIK STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUJA RAUNALSTVA - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 18 sati nastave UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ...

 • Company ODGOJNI DOM IVANEC in Ivanec
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ODGOJNI DOM IVANEC Ivanec, Pahinsko 6 raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos Nastavnik/ica strukovnih predmeta i praktine nastave iz obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja i metalurgija te nastavnih cjelina za programe osposobljavanja – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Struna sprema: VSS (prof. strojarske grupe predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, mag. ing. strojarstva, mag. ing. brodogradnje). Uvjeti: - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju - poloen struni ispit - poznavanje rada na raunalu - vozaka dozvola B kategorije Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidat...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters